User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:planning

This is an old revision of the document!


Plánování tras a jejich editace

FIXME STRÁNKA VE VÝSTAVBĚ FIXME


Úvod

Trasy jsou tvořeny řetězci bodů, podél kterých je uživatel naváděn nebo navigován.

Trasy mohou být nakresleny ručně do mapy nebo vypočítány navigačním zařízením nebo službou, PC softwarem, webovou nebo mobilní aplikací. Locus Map nabízí několik metod tvorby tras - kreslení bod po bodu, kreslení za asistence routovací služby a navádění podle již hotových, zaznamenaných tras.

Obrazovka plánování trasy

 • Menu > Další funkce > Přidat novou trasu & měření
 • Trasy > > Přidat novou trasu & měření
 • pro rychlý přístup si přidejte tuto funkci do panelu funkcí

Obrazovka plánování trasy sestává z hlavní mapové obrazovky, přídavného spodního panelu a ukazatele celkové vzdálenosti trasy:

 • Ukazatel celkové vzdálenosti - zobrazuje skutečnou celkovou délku plánované trasy. Klepnutím na něj lze změnit zobrazované jednotky.
 • přidává trasový bod na pozici středového kurzoru. Podržením prstu vyvoláte volič pozice s dalšími možnostmi výběru pozice bodu.
 • odstraňuje poslední vložený bod
 • zobrazí dialog kreslení s asistencí routeru (vkládání trasových bodů a automatické vykreslení trasy mezi nimi na základě určitých parametrů):
  • nastavení routeru - vyberte zdroj routovacích dat a mnoho dalších užitečných možností
  • … výběr routovacího profilu - závisí na možnostech zvolené routovací služby
  • vypočítat instrukce - vygeneruje také hlasové povely pro navigaci
 • nabídka nástrojů:
  • Rychlé přidání - umožňuje přidávání bodů trasy jednoduchým klepnutím na mapu - je to nepřesné, ale velmi rychlé
  • Spočítat oblast - zaškrtnutím přidáte další ukazatel s vypočtenou plochou, která je definována trasovými body (nikoli trasou). Poklepem lze změnit jednotky: m2 > ha > km2 > ft2 > yd2 > acre > mi2 > nm2
  • Definovat šířku - zobrazí posuvník voliče šířky klikané linie (nikoli trasy) v rozmezí od 0 do 99 px.
  • Zobrazit graf - zobrazí záložku detailu trasy s výškovým grafem, což je užitečné zejména pro plánování v neznámém terénu.
  • Odhad času na trase - zde můžete vybrat aktivitu na trase pro odhad stráveného času
 • ukončí plánování trasy a pokračuje k jejímu uložení (nebo spuštění navádění po trase)
 • ukončí plánování trasy a smaže trasu (po potvrzovacím dotazu)

Jak kreslit trasu

 • nastavte vše potřebné - např. vyberte routovací službu
  • Menu > Nastavení > Navigace
  • nebo dialog výpočtu trasy > nastavení navigace
 • vložte počáteční bod
  • posuňte mapu na požadovanou pozici středového kurzoru a klepněte na symbol přidání bodu - takto vložíte bod docela přesně
  • vyberte polohu pomocí voliče pozice - v závislosti na vybrané metodě může být poloha počátečního bodu stanovena velmi přesně, např. souřadnicemi nebo poštovní adresou
  • rychlé přidání - vložte bod pouhým klepnutím do mapy na požadované místo - nejrychlejší metoda, ale nepřesná
 • přidávejte body - za použití kterékoli výše zmíněné metody. Zobrazují se jako zelené tečky na trase. Mezi nimi se natahují přímky s červenými tečkami - ty lze tažením přemisťovat a dále tak tvarovat trasu.
 • kreslení s asistencí routovací služby - může plánování značně usnadnit. Zapněte jej, přidávejte body a Locus Map bude vypočítávat trasu mezi nimi po existujících cestách a pěšinách. Kde chybí routovací data (výpočet nedává kýžený výsledek), výpočet vypněte a pokračujte manuálním vkládáním bodů, dokud se zase nedostanete do oblasti pokryté routovací službou. Během kreslení je také samozřejmě možné přepínat mezi zvolenými routovacími profily, a tak dosáhnout optimálního výsledku. Funkci výpočtu trasy zapínejte vždy před vložením bodu, do kterého chcete trasu vypočítat, nikoli naopak!
 • klepnutím na zelený trasový bod můžete vytvořit průjezdní bod (zelená se změní v modrou) - bod, na který budete navigováni i v případě přepočtu trasy.
 • průjezdní bod můžete přejmenovat

  a po uložení bude na trase vyznačen ikonkou:

  Hlasová navigace s TTS (převodem textu na řeč) bude na takový bod upozorňovat.
 • jako průjezdní body lze přidávat také různé body zájmu. Vyberte je na mapě a klepněte na ve vyskakovacím popisku.

  Budou označeny modře hned po přidání.
 • odstranit body - pokud se vám kreslená trasa nelíbí, můžete bod po bodu odmazávat a pak trasu opravit novými body. Podržením prstu lze smazat celou trasu najednou.
 • uložte trasu

  Vložte (1) název a popis, vyberte (2) aktivitu na trase, cílovou (3) složku (nebo vytvořte novou), a nastavte (4) styl čáry trasy - barvu, šířku atd., pokud je potřeba. Pokud chcete rychle navádět po trase bez jejího ukládání, klepněte na Navádět (zap) v menu v horní liště.

Plánování trasy offline s aplikací BRouter

Pokud potřebujete trasu routovat offline (a také po ní navigovat), nainstalujte si spolupracující aplikaci BRouter, která je zdarma. Pomocí ní stáhnete offline routovací data oblastí, která potřebujete, a nastavíte BRouter jako výchozí router v nastavení navigace.

BRouter nabízí ve spolupráci s Locusem také alternativní metodu plánování trasy >>. Locus v ní využívá schopnost BRouteru plánovat trasu přes průjezdní “via” body nebo naopak trasu vést mimo tzv. “nogo” body.

Pro navádění nebo navigaci lze samozřejmě použít trasy zaznamenané v terénu:

Odhad času na trase

Při plánování trasy výletu může přijít vhod alespoň odhadovaný čas, který na trase strávíme. Locus umí tento čas vypočítat, pokud zvolíme jednu z předpřipravených aktivit na trase - k dispozici jsou tři stupně rychosti chůze, 9 cyklistických profilů a dva běžkařské. Čas se počítá ze vzdálenosti, odhadované rychlosti a převýšení za hodinu.


Funkci naleznete v operačním menu > více v okně detailu trasy.

Editace již hotových tras

Pokud chcete upravit již uloženou trasu (např. kvůli nepřesnosti GPS při záznamu nebo chcete prostě pozměnit trasu plánovaného výletu), je to možné přímo na mapě:

 • vyberte si trasu pro editaci - v data manažeru nebo na mapě

 • zvolte Upravit na mapě z menu více možností ve spodní liště nebo v popisce na mapě
 • objeví se další spodní lišta s ovládacími prvky:
  • vrací na obrazovku detailu trasy
  • zobrazí detail nejbližšího trasového bodu
  • zobrazí menu editace trasového bodu:
   • Zobrazit na grafu - zobrazí bod na grafu převýšení/rychlosti trasy
   • Vložit/upravit trackpoint - vysvítí vybraný trasový bod a jeho sousedící body. Ty lze táhnout a na jejich spojovacích liniích můžete vkládat další trasové body, a tak editovat průběh linie.    Každá individuální úprava musí být uložena tlačítkem OK, než se přikročí k další úpravě na jiném místě trasy

   • Převést na navigační bod - nabídne menu navigačních příkazů, které lze přiřadit k bodu a vytvořit tak z něj uzel pro hlasovou navigaci

    TIP: pokud se na jednom místě sejdou dva trasové body (např. když trasa vede zpět stejnou cestou) a chcete editovat bod, který je přikrytý tím druhým, klepněte na to místo dvakrát.

   • Odstranit trackpoint - vymaže vybraný trackpoint
   • Vyjmout část trasy - vybere část trasy, kterou lze vystřihnout (užitečné např. v případě, že nemáte nastavenou autopauzu záznamu trasy a uprostřed výletu se stavíte na svačinu… tápající GPS na místě vykreslí “chumáč”, který lze takto snadno odstranit)
   • Odstranit vše před - smaže všechny trasové body před zvoleným bodem ve směru trasy
   • Odstranit vše po - smaže všechny trasové body za zvoleným bodem ve směru trasy
   • Rozdělit - rozdělí trasu na dvě části v místě vybraného bodu
  • posune kurzor na předchozí trasový bod, dlouhým stiskem se přesunete na počátek trasy
  • posune kurzor na následující trasový bod, dlouhým stiskem se přesunete na konec trasy
  • ukončí editaci
cz/manual/user_guide/tracks/planning.1478187915.txt.gz · Last modified: 2016/11/03 15:45 (external edit)