User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:management

This is an old revision of the document!


Správa tras

FIXME V REKONSTRUKCI FIXME


Správce dat

Trasy jsou v Locusu spravovány v záložce Trasy Správce dat. V základním nastavení aplikace lze do správy tras vstoupit z:

Pro ještě rychlejší přístup doporučujeme přidat tlačítko “Trasy” do Panelu funkcí při horním nebo pravém okraji displeje.

Záložka Trasy zobrazuje všechny složky s trasami a jejich skupiny v jednom sloupci. Každý řádek se složkou sestává z ikony, názvu složky, údaje o počtu viditelných/uložených tras a tlačítka akčního menu.

Složka s trasami

Ikona složky

Klepnutím na ikonu složky vizualizujete všechny trasy složky na mapě. Opětovným klepnutím trasy skryjete. Pokud jste v předchozím kroku zviditelnili pouze některé trasy ze složky, poklepem aktivujete nabídku zobrazit předchozí výběr nebo všechny trasy.

Vizualizace příliš velkého počtu tras může zpomalit odezvu aplikace.

Název složky

Poklepem na název složky rozbalíte seznam zde uložených tras.

Akční menu

 • Editovat - zde můžete složku přejmenovat, změnit její ikonu, styl tras v ní obsažených nebo ji zařadit do skupiny, pokud byla nějaká vytvořena
 • Import - importuje nové trasy přímo do složky
 • Export - exportuje všechny trasy ze složky
 • Smazat - smaže celou složku i s obsahem

Řádek skupiny složek obsahuje pouze název skupiny a počet v ní obsažených složek.

Jak přidat novou trasu nebo složku


 • Záznam trasy - přepne do obrazovky s mapou a vysune panel záznamu trasy. Klepnutím na tlačítko START zahájíte záznam trasy s počátkem na vaší aktuální GPS pozici. Více o záznamu trasy >>
 • Plánovač tras - otevře obrazovku pro plánování nové trasy přímo na mapě. Více o plánování tras >>
 • Import - otevře prohlížeč souborů v paměti telefonu, kde můžete vybrat trasu a vložit ji do Locusu. Více o importu tras >>
 • Složka - vytvoří novou složku pro trasy - trasy se stejnými vlastnostmi (aktivitou, stylem, účelem…) se ukládají do složek. Ve složkách lze trasy třídit, řadit, filtrovat, hromadně měnit jejich styl na mapě atd. Užitečné jsou také pro třídění podle aktivit na trase, je dobré mít složky zvlášť pro záznamy tras a pro naplánované trasy pro navigaci.
  • Ikona & název - poklepem na ikonu vyvoláte nabídku ikon - máte na výběr ze široké škály ikonek včetně ikon z dílny Garminu, pokud jste na ně zvyklí. Dále vložte název složky.
  • Styl na mapě - nastavuje grafický styl pro všechny trasy ve složce
  • Popisky na mapě - nastavuje vzhled vyskakovacích popisků trasy:
   • Hlavní nastavení - popisky se zobrazují podle hlavního nastavení popisků tras v aplikaci
   • Nezobrazovat - popisky tras se zobrazují pouze poklepem na trasu
   • Jednoduché - u tras se zobrazují pouze jednoduché popisky s názvem
   • Komplexní - u tras na mapě se zobrazuje popisek s názvem, délkou trasy, pozitivním a negativním převýšením.
  • Náhled stylu linie trasy - poklepem otevřete dialog nastavení stylu linie tras (barvy, tloušťky, vzoru…) pro všechny trasy ve složce.

 • Zrušit výběr - rychle zruší zobrazení všech tras na mapě
 • Skupiny - složky lze dále řadit do skupin. Klepněte na a přidejte novou skupinu. Ve stejném okně ji pak můžete přejmenovat nebo smazat. Složky pak do skupiny přidáváte v menu složky.Skupiny jsou dostupné pouze v Locusu Pro

Seznam tras


Poklepem na složku s trasami rozbalíte její obsah - seznam tras ve sloupci. V horní liště vidíte počet vizualizovaných/uložených tras ve složce. Každý řádek obsahuje:

 • Název trasy - pokud jej needituje uživatel, je zde časové razítko
 • Mini-náhled - obsahuje náhled mapy s trasou - klepnutím přepnete do hlavního mapového okna s trasou
 • Datum - datum záznamu/importu/zákresu trasy
 • Průměrná rychlost - průměrná rychlost aktivity na tarse
 • Vzdálenost - délka trasy
 • Čas - čas aktivity na trase
 • tlačítko “oko” - přepínač vizualizace trasy na mapě

Poklepem na řádek trasy se otevře okno s podrobnými informacemi o trase.

Spodní lišta seznamu tras

Obsahuje následující ovladače:

 • tlačítko skupinového výběru - umožňuje vybrat více tras naráz pro vizualizaci nebo použití dalších nástrojů:
  • Skrýt vše - zruší zobrazení všech tras na mapě
  • Zobraz vše - zobrazí na mapě všechny trasy ze složky
  • Invertovat - invertuje aktuální výběr - užitečné, pokud chcete vybrat téměř všechny trasy kromě jedné. Vyberte tedy tu jednu, kterou nechcete, a výběr invertujte.
 • tlačítko řazení:
  • Řadit podle názvu - řadí trasy podle abecedy
  • Vzdálenost od startu - řadí trasy podle vzdálenost kurzoru na mapové obrazovce (nebo aktuální GPS polohy, pokud je zaměřena) od počátečního bodu trasy
  • Vzdálenost k cíli - řadí trasy podle vzdálenost kurzoru na mapové obrazovce (nebo aktuální GPS polohy, pokud je zaměřena) od koncového bodu trasy
  • Řadit podle data vytvoření - řadí trasy podle data jejich vzniku - záznamu, importu, kreslení
  • Řadit podle délky - řadí trasy podle vzdáledosti od startu do cíle
  • Řadit podle času - řadí podle času stráveného na trase
  • Řadit opačně - obrátí řazení opačným směrem
 • tlačítko Filtr:
  • trasy lze filtrovat podle názvu a data vytvoření a výsledek lze invertovat. Lze použít pouze v rámci složky.
 • tlačítko menu Nástroje - přepne ovladače v horní a spodní liště:
  • horní lišta - zobrazuje počet vybraných tras pro úpravu, tlačítko řazení a potvrzovací tlačítko
  • spodní lišta:
   • kopírovat - zkopíruje vybrané trasy do jiných složek
   • přesun - přesune vybrané trasy do jiných složek
   • export - exportuje vybrané trasy (více viz Export tras)
   • smazat - vymaže vybrané trasy
   • další ovladače:
    • Statistiky - zobrazí nové okno se souhrnnými statistikami vybraných tras - celkovou vzdálenost, čas, převýšení atp.
    • Změnit styl - změní barvu, tloušťku a další grafické parametry vybraných tras
    • Sloučit trasy - sloučí vybrané trasy do jedné - lze vybrat sloučení s mezerami nebo bez, nabídne také smazání původních tras
   • zruší zobrazení nástrojů

Popisek trasy na mapě


Pokud klepnete na trasu na mapě, objeví se vyskakovací okno s popiskem. Obsahuje název trasy, číslo nejbližšího trasového bodu, vzdálenost do startu a cíle, nadmořskou výšku nejbližšího trasového bodu, dosavadní kladné a záporné převýšení a tlačítko “další možnosti”:

 • Detail trasy - otevře okno s podrobnostmi o trase
 • Trackpoint No. - otevře okno s podrobnostmi konkrétního trasového bodu - náhled jeho pozice na mapě, souřadnice, nadmořskou výšku, vzdálenost od startu a k cíli trasy
 • Navigace/navádění - otevře okno s nabídkou navigace nebo navádění podél trasy:
 • Upravit trasu - otevře trasu v editoru (např. když ji chcete opravit)
 • Plánovač tras - otevře trasu v plánovači, kde můžete změnit její průběh, zkrátit ji apod.
 • Skrýt - zruší zobrazení trasy na mapě

Obsah vyskakovacího popisku lze změnit v nastavení Locusu > Mapy > Body&Trasy > Obsah vyskakovacího okna trasy

Klepnutím na popisek trasy nebo řádek trasy ve Správci tras zobrazíte okno s podrobnými informacemi o trase:

Okno detailu trasy


Okno podrobných informací o trase je rozděleno do několika sekcí:

 • horní lišta s názvem trasy
 • záložka Informace, která obsahuje:
  • náhled mapy s trasou. Klepnutím na něj se dostanete do hlavního mapového okna s trasou na mapě. Náhled můžete minimalizovat pomocí šipky v levém rohu.
  • délka trasy, čas, datup a čas vzniku trasy
  • činnost na trase - zvolená před záznamem trasy (běh, turistika, kolo…) nebo nespecifikovaná. Údaj je užitečný pro pozdější počítání souhrnných statistik.
  • ikona a název složky s trasou - klepnutím na šipku složku otevřete ve Správci
  • styl na mapě - barva, tloušťka a styl čáry trasy na mapě. Klepnutím otevřete okno úpravy stylu trasy
 • spodní lišta:
  • mapa - zobrazí výřez mapy pokrývající území s trasou
  • Navigace/navádění - otevře okno s nabídkou navigace nebo navádění podél trasy:
   • Navigace - vygeneruje podle tvaru trasy hlasové příkazy a spustí navigaci. Více o navigaci >>
   • Navádění - spustí jednoduché navádění podél trasy (bez hlasových pokynů). Více o navádění podél trasy >>
    • Navádění zpět - spustí navádění po trase opačným směrem
  • Sdílení - vysune menu možností sdílení trasy:
   • aplikace třetích stran - pokud máte nainstalován např. Google Earth, je zde tlačítko pro rychlé zobrazení trasy v Google Earth
   • Sdílet (jako GPX soubor) - rychlý export trasy do obecně nejpoužívanějšího GPX formátu a jeho sdílení skrze všechny služby dostupné v mobilu/tabletu
   • Náhled trasy - vygeneruje obrázek ve vysokém rozlišení, zobrazující mapu s trasou a statistikou, a nabídne jej ke sdílení ve všech dostupných službách a sociální sítích
   • Sdílet trasu - rychlé sdílení trasy na Facebooku
  • nástroje správy trasy:
 • záložka Statistiky - zobrazuje podrobné údaje o délce, převýšení (plánované trasy), rychlosti, tempu, výdeji energie a dalších veličinách (zaznamenané trasy).
 • záložka Graf - zobrazuje graf trasy - podle nastavení to může být převýšení, průběh rychlosti atd. Dostupné pouze v Locusu Map Pro
  • nastavení grafu - nastavení os X a Y - na ose X může být délka nebo čas, dvě osyY mohou zobrazit průběh nadmořské výšky, sklonu, rychlosti, srdečního tepu, kadence šlapání (pokud jsou připojeny a aktivovány relevantní senzory). Body na trase (navigační pokyny) lze skrýt.

   Výchozí nastavení: X - vzdálenost, Y1 - nadmořská výška, Y2 - prázdné. Pokud je trasa importována nebo nakreslena na mapě bez výškových dat, graf je prázdný.

  • přizpůsobit graf - přizpůsobí šířku grafu displeji zařízení (natočením mobilu o 90° získáme širší graf)
  • mapa - klepnutím na určité místo na grafu trasy a pak na tohle tlačítko zobrazíte bod na trase na mapě
  • , - lupa - zvětšuje/zmenšuje graf do šířky
 • záložka Waypointy - zobrazí seznam waypointů (bodů zájmu spojených s trasou) na trase

  Každý waypoint lze editovat nebo smazat, nový přidáte pomocí tlačítka

  Pokud chcete do trasy přidat bod z vaší vlastní databáze, klepněte na a pak vyberte Body z voliče pozice:

  Pak již vyberte bod z některé z vašich složek ve správci bodů.
 • záložka Kola - zobrazí tabulku statistik předdefinovaných úseků tras - kol - ujetou vzdálenost, čas, průměrnou rychlost a převýšení. Klepnutím na konkrétní kolo zobrazíte odpovídající úsek trasy na mapě. Vysvícení červeně - nejpomalejší kolo. Zeleně - nejrychlejší kolo.
  • nastavení délky kola - v horní liště - nabízí 1, 2, 5, 10 km a vlastní nastavení

Styl trasy

Stylem trasy se rozumí grafické provedení její linie. Každá trasa má svou barvu, míru průhlednosti, vzor a další parametry. Tyto parametry lze nastavit v několika úrovních:

Globální nastavení

Určuje výchozí vzhled všech tras v aplikaci. Najdete je v Nastavení > Mapy > Body a trasy > Styl linie trasy

Tato nastavení mohou být přepsána následujícími:

Styl složky s trasami

Trasy uložené v jedné složce ve Správci tras můžou mít společné nastavení stylu. Toto nastavení lze změnit v akčním menu složky:

Styl záznamového profilu trasy

Styl trasy pořízené záznamem je definován v nastavení použitého záznamového profilu.

Stejně jako v případě nastavení stylu složky, i zde máte k dispozici všechny možnosti:

Ve výchozím nastavení je styl profilu záznamu trasy přepsán stylem složky, do které záznam ukládáte. Pokud chcete u trasy zachovat styl záznamu, postupujte následovně:

 1. klepněte na linii stylu v dialogu uložení trasy po ukončení záznamu:
 2. vypněte “Použít styl zobrazení složky” a klepněte na ULOŽIT:

Při příštím záznamu trasy ve stejném profilu bude styl profilu zachován a nebude přepsán stylem složky.

Individuální nastavení stylu trasy

Každé trase můžete nastavit individuální styl - jeho editaci spustíte z menu ve spodní liště okna detailu trasy:


Pro aktivaci individuálních nastavení ovšem musíte vypnout nastavení složky:

Locus umožňuje také individuální změu stylu více tras najednou:

 • otevřete složku, obsahující trasy k editaci
 • označte trasy, u kterých chcete změnit styl
 • klepněte na nástrojové menu ve spodní liště a vyberte Změnit styl

Shrnutí nastavení stylu trasy:
Globální nastavení má ve vzhledu linie trasy nejnižší prioritu. Nastavení složky je přepisuje, stejně jako nastavení ze záznamového profilu. Styl složky je rovněž nadřazený stylu záznamu. Každá trasa může mít svůj individuální styl, pokud je pro ni vypnut styl složky.

cz/manual/user_guide/tracks/management.1513344986.txt.gz · Last modified: 2017/12/15 13:36 (external edit)