User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:points:management

This is an old revision of the document!


Správa bodů

FIXME REKONSTRUKCE FIXME


Všechny uživatelské body se v Locusu spravují ve Správci bodů. Do něj se dostanete několika způsoby:

Body se ukládají do složek, odkud je můžete zobrazovat na mapě, editovat, kopírovat atd. Složky lze dále sdružovat do skupin:

Složky

Složky se řadí do tabulky, jejíž každý řádek sestává z ikony (1), názvu složky (2), počtu zobrazených/uložených bodů v ní (3) a tlačítka akčního menu (4):

Ikona (1) - klepnutím na ni se otevře výběr možností načtení bodů (zobrazení na mapě) - všech dříve již načtených nebo všech bodů ve složce. Pokud byly dříve načteny všechny body ze složky, jedním klikem opět zobrazíte všechny:

název složky (2) - klepnutím na něj složku rozbalíte:

tlačítko akčního menu (4):

 • Upravit - zde změníte ikonu, název a styl složky na mapě nebo můžete vložit složku do skupiny, pokud je nějaká vytvořená
 • Import - přidejte do složky nové body importováním z vně Locusu
 • Export - exportuje všechny body ze složky do souboru nebo online služby, viz Export bodů
 • Smazat - odstraní celou složku včetně všech bodů v ní

Jak přidat složku

 • klepněte na a vyberte Složka:
 • nastavte ikonu (volitelně - vyberte ze seznamu ikon v Locus a Garmin stylu) a název složky
 • nastavte styl (vzhled a chování) popisků bodů na mapové obrazovce (volitelně)

  Hlavní nastavení - styl popisků vychází z výchozího stavu v Nastavení > Body a trasy; Nikdy - popisky se objeví pouze při klepnutí na bod; Při najetí kurzoru - popisek se objeví, jakmile posuneme bod na pozici kurzoru; Vždy - popisky se zobrazují permanentně
 • klepněte na PŘIDAT a potvrďte

Skupiny

pouze Locus Map Pro

Složky můžete řadit do skupin jako do další úrovně adresářové struktury. Každý řádek v seznamu skupin se stává z názvu skupiny a počtu složek v ní. Předtím, než přidáte složku do skupiny, je potřeba skupinu vytvořit.

Jak vytvořit skupinu

 • klepněte na nabídku v horní liště a vyberte Skupiny
 • Klepněte na + a vytvořte novou skupinu
 • nová skupina se objeví ve správci bodů:

Jak přidat složku do skupiny

 • otevřete editační menu složky
 • zvolte skupinu, do které chcete vložit složku
 • uložte

Složka s body

Po klepnutí na název složky ve správvci se body zobrazí v seznamu:

V horní liště je uveden počet aktivních bodů (zobrazených na mapě) a všech bodů ve složce:

Každý řádek seznamu obsahuje:

 • ikonu (1) - buď je stejná jako u složky, to když bod vytvoříte spolu se složkou, nebo se liší - v případě, že byl bod importován - klepnutím na ikonu zobrazíte bod nad mapou
 • název bodu (2) - poklepem na něj otevřete okno detailních informací o bodu
 • směr a vzdálenost (3) bodu od aktuální polohy mapového kurzoru
 • zobrazovací tlačítko (4) - přepíná ne/viditelnost bodu nad mapou - tlačítko je modré, když je bod viditelný nad mapou

Jak zobrazit body nad mapou

Jeden bod

 • klepněte na ikonu bodu v seznamu
  NEBO
 • klepněte na zobrazovací tlačítko :

Pro odstranění bodu z mapy (nikoli z databáze), klepněte opět na .

Více bodů

Použijte jednu z možností vícenásobného výběru:

 • Hide all - makes all points in the folder invisible on the map
 • First X points - shows a predefined number of first points in the list (50, 100, 200… points)
 • Show all - makes all points in the folder visible on the map
 • Invert - inverts current selection, useful when you want to select almost all points except some. Select those and then invert the selection.

How to sort points

There are several options:

 • Sort by name - sorts points alphabetically
 • Sort by distance - sorts points by distance from actual map cursor position (or actual GPS position when fixed and centered)
 • Sort by creation date - sorts points by their creation date/time
 • Sort by last update - sorts points by the date/time of their last update
 • Reverse sorting - switches sorting into reverse mode

  Geocaching - folders with geocaches contain this option for further sorting methods, see more in Geocaching

How to filter points

 • tap filter button
 • select criteria
  • name - filter out points based on a given string of characters - fulltext check
  • icon - filter out points with particular icons
  • date - filter out points created in particular term from-to
  • max. distance - define maximum distance of filtered points from the map cursor
  • invert the filter - inverts the filter settings
 • tap FILTER:

Geocaching tab - appears when geocaches are filtered. Contains further filtration methods specific for geocaching, see more in Geocaching

Save filter for later use

With saved filter you do not have to set it up again every time you need it. All is done in the filter manager:
Saved filters can be overwritten by newer settings or deleted:
You can quickly apply saved filter when displaying a whole folder of points:

Copying, moving, deleting etc.

More managing tools can be found under the tools button:

To apply a tool to points, select points by checking single ones or use multi-select and sorting in topbar:

Copying

Moving

Exporting

Deleting

Other tools

 • Update elevation - updates elevation of selected points with downloaded SRTM data
 • Change icons - changes icons of selected points
 • Earth - exports selected points into Google Earth if it is installed on the same device
 • a few geocaching tools if the folder contains geocaches - Update caches, GC Offlinizer or Load GC Vote, see more in Geocaching
 • - cancels Tools menu screen

Point Map Label

Appears when you move the map cursor across the point icon on map:
OR when you tap a point:

In default settings, it contains the point name, distance from current position, elevation (if relevant data are available), a thumbnail of attached image (if there is any) and context menu:

 • Point detail - shows detailed information about the point (displays also when you tap the label itself)
 • Navigate to - opens the navigation dialog to calculate route to the point:

  See more in Navigation.
 • Guide on - starts guiding to the point:

  See more in Guidance.
 • Compass - opens the compass screen and starts guiding to the point showing its azimuth and distance:
 • Hide - hides the point from the map:

Tapping the label launches the Point Detail Screen:

Point Detail Screen

Contains all information considering a point:

Basic info

 • map preview of the point. Tap to display it centered on the map screen:
  The map preview can be switched off:
 • point folder icon and name, number of visible/all points in folder, “>” leads to the folder.
 • point coordinates and location selector - tapping the coordinates opens a popup for editing coords and coordinate system. Location selector can change location of the point by several methods:
 • description, photos, date of creation, address, altitude, links, phone etc. - all can be edited from the bottom bar tool menu:

Attachments

Contains list of attached files. To add some, tap in the topbar:

 • take a photo - takes a picture with your phone or tablet camera
 • select a photo - selects a photo in your phone memory - the attached photo can be used as the point icon - tap the menu next to the photo and select Set as icon
 • record an audio - makes a voice recording by the phone or tablet microphone
 • select an audio - attaches an audio file from your phone memory
 • shoot a video - makes a video recording by the phone/tablet camera
 • select a video - attaches a video from your phone memory
 • select other files - selects other files in your phone memory to attach to the point

Tools menu

 • map switch - centers the map at the point:
 • navigation button - opens a menu of navigating tools available within Locus or other navigation apps installed in your device.

  Android OS offers an internal system where each application “registers itself” as a receiver of certain information - in this case coordinates. Locus Map tests all applications in your device and if they are able to receive coordinates they are listed in this menu.


 • Share options and add-ons
  - opens a menu of installed add-ons (e.g. Geocaching4Locus addon) and point sharing options:

  More about particular sharing options HERE >>
 • more options

  - offers the same editing/copying etc. options as the folder tool menu:
cz/manual/user_guide/points/management.1528814080.txt.gz · Last modified: 2018/06/12 16:34 by mstupka