User Tools

Site Tools


cz:manual:about:gdpr

Pár slov o ochraně osobních údajů


Než vyrazíte s Locusem na první výšlap nebo vyjížďku, chceme, abyste věděli, že Locus Map pro své fungování potřebuje určité vaše osobní údaje. Jejich použití je podle nařízení parlamentu a rady EU (2016/679 – tzv. GDPR) podmíněno vaším souhlasem.

A co tedy Locus Map potřebuje?

1) Informace o vaší poloze

 • aby mohl zobrazit vaši aktuální nebo poslední zaměřenou polohu na mapě v mobilu nebo tabletu. Informace Locusu poskytnou senzory ve vašem mobilním zařízení a ukládají se pouze v aplikaci a pouze po dobu jejího spuštění. Díky údajům o poloze víte, kde jste a jakou trasu jste urazili.
 • pro zobrazení vaší aktuální nebo poslední zaměřené polohy při Live Trackingu - sdílení polohy v reálném čase. Sami si zvolíte, zda budete polohu sdílet se všemi ostatními uživateli Locusu a celosvětově na webových stránkách http://www.locusmap.eu/live-tracking/ anebo jen s vámi vybranou skupinou osob (pouze v jejich mobilních zařízeních). Že je Live Tracking aktivní, poznáte podle ikony rotujících šipek na liště vaší obrazovky.
 • aby vám mohl nabídnout mapy vašeho bezprostředního okolí přímo v aplikaci nebo v Locus Obchodě, a vy je nemuseli zdlouhavě hledat

2) Uživatelské jméno, e-mail a fotka

 • abyste mohli získat výhody uživatelského účtu Můj Locus - pomocí něho spustíte Live Tracking, a také spravujete své nákupy, stahování a aktualizace map v Locus Obchodě.

Live Tracking - aby vás mohli ostatní lépe identifikovat, Locus zobrazuje na mapě v aplikaci a na webových stránkách vaše uživatelské jméno a profilovou fotku (popř. jiný avatar). Tyto informace se zobrazují jen během spuštění Live Trackingu a drží se v paměti pouze po dobu instalace Locusu ve vašem mobilu. Pokud nechcete s vaší polohou zobrazovat vaše jméno, můžete je nahradit něčím jiným, třeba přezdívkou.

Locus Obchod – identifikační údaje potřebujeme pro uzavření kupní smlouvy. Pokud jste si v Locus Obchodě zakoupili placený obsah, budeme zpracovávat vaše identifikační a kontaktní údaje po dobu 3 let, odpovídající trvání nároků z kupní smlouvy. Tzv. profilováním budeme z vaší historie nákupů usuzovat na vaše preference a podle toho vám zobrazovat v Locus Obchodě relevantnější nabídky.

Do profilu Můj Locus se přihlašujete e-mailem a jde to také pomocí vašeho Google nebo Facebook účtu. E-mail a údaje z vašeho profilu na Googlu nebo Facebooku včetně profilové fotky uchováváme na našem serveru, dokud neodvoláte svůj souhlas.

3) Fitness údaje – výška, váha, věk, pohlaví a tepová frekvence

 • z těchto údajů profilováním vypočítáme body mass index a spotřebu kalorií, abyste mohli sledovat vaše výkony při sportovních aktivitách. Podle toho si pak můžete správně a efektivně nastavit tréninky.

Fitness údaje jsou uloženy ve složce Locusu ve vašem mobilu nebo tabletu, dokud složku nesmažete.

Tak, a to je vše. Osobní údaje závislé na vašem souhlasu budou uložené po celou dobu trvání tohoto souhlasu až do jeho případného odvolání, čímž není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu před jeho odvoláním. Správcem osobních údajů je společnost Asamm Software, s.r.o., IČ: 24225321, se sídlem Krhanická 719/25, Kamýk, 142 00 Praha 4, Česká republika.

Pokud je vám více jak 16 let a souhlasíte se zpracováním uvedených údajů, zaškrtněte při prvním startu Locusu políčko „Souhlasím“. Dle GDPR máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat, stačí nám napsat na locus.map@asamm.com.

Dle GDPR máte také právo:

 • získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány
 • získat přístup k osobním údajům a informacím ohledně:
  • účelu zpracování
  • kategorie dotčených osobních údajů
  • příjemce nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména pokud by se jednalo o příjemce z třetích zemí mimo Evropskou Unii a mezinárodní organizace
  • plánované doby uložení osobních údajů a v případě její neurčitelnosti ohledně kritérií použitých ke stanovení této doby
  • existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování
  • zdroje osobních údajů, pokud tyto nebyly získány od Vás
  • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech obdržet smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás jako subjekt údajů
  • vhodných záruk vztahujících se k předání, pokud by se osobní údaje předávaly do třetí země mimo Evropskou Unii nebo mezinárodní organizaci
 • nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by mělo pro Vás právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo, vyjma případů, kdy by rozhodnutí bylo založené na Vašem výslovném souhlasu
 • podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména v členském státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení, pokud se domníváte, že zpracováním osobních údajů je porušeno GDPR, jakož i o právu na účinnou soudní ochranu proti právně závaznému rozhodnutí dozorového úřadu
 • obdržet od Správce nebo zpracovatele osobních údajů náhradu utrpěné újmy pokud v důsledku porušení GDPR utrpíte hmotnou či nehmotnou újmu
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, a to i elektronickou formou
 • požadovat opravu osobních údajů bez zbytečného odkladu a jejich doplnění v případě neúplnosti, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení
 • požadovat výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud
  • již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny
  • Souhlas odvoláte a neexistuje jiný právní důvod pro zpracování osobních údajů
  • byly osobní údaje zpracovány protiprávně
  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti dle právních předpisů
 • získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu
 • předat osobní údaje jinému správci bez překážek, a to i prostřednictvím Správce, je-li to technicky možné
 • požadovat omezení zpracování osobních údajů, pokud:
  • popřete jejich přesnost, a to po dobu potřebnou k ověření jejich přesnosti
  • je zpracování protiprávní a místo výmazu osobních údajů požádáte o omezení jejich použití
  • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale požadujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
  • vznesete námitku proti jejich zpracování, až do doby ověření, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody na Vaší straně

V opačném případě zaškrtněte políčko „Nesouhlasím“. Locus Map ale bohužel bez vašeho souhlasu nemůže fungovat, a tak se ukončí.

cz/manual/about/gdpr.txt · Last modified: 2020/04/06 16:27 by mstupka