User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:editing

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:tracks:editing [2017/11/30 14:54]
mstupka created
cz:manual:user_guide:tracks:editing [2020/09/03 15:00] (current)
mstupka
Line 1: Line 1:
-FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// +====== Úpravy a opravy tras ======
- +
-====== Track/Route Editing ======+
 ---- ----
-===== Route re-planning ===== +===== Jaké mohou být úpravy trasy? ===== 
-  * **change** of route **progress** +  * **změna průběhu** 
-  * route **extension** +  * **prodloužení** 
-  * route **shortening**+  * **zkrácení**
  
-==== Opening the route ==== +==== Otevřete trasu ==== 
-  * **directly on map** - tap the route and select **[[manual:user_guide:tracks:planning|Route planner]]**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit01.png?nolink |}} +  * **přímo na mapě** - klepněte na vybranou trasu a zvolte **[[cz:manual:user_guide:tracks:planning|Plánovač tras]]**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit01.png?nolink |}} 
-  * from the **route detail menu**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit02.png?nolink |}} +  * z nabídky v **okně detailu trasy**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit02.png?nolink |}} 
-==== Changing progress ==== +==== Upravte průběh ==== 
-Drag shaping {{:manual:user_guide:tracks:shapept.png?nolink&20|}} and auxiliary {{:manual:user_guide:tracks:auxpt.png?nolink&15|}} points to re-shape route:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit03.png?nolink |}}\\ If the route does not contain shaping points where you need themtap the place of the route and **make shaping point from an ordinary trackpoint**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit07.png?nolink |}}\\ Trackpoint changes into a shaping point and a **new auxiliary point creates in between**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit08.png?nolink |}} +**Přetáhněte** tvarovací {{:manual:user_guide:tracks:shapept.png?nolink&20|}} a pomocné {{:manual:user_guide:tracks:auxpt.png?nolink&15|}} body na trase tam, **kam potřebujete**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit03.png?nolink |}}\\ Pokud na trase nejsou znázorněny žádné tvarovací body, klepněte na místo na trase, **vytvořte tvarovací bod z trasového bodu**. Stejným způsobem můžete vytvořit průchozí nebo navigační body:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit07.gif?nolink |}}\\ Trasový bod se změní na tvarovací a **po stranách přibudou navíc pomocné body**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit08.png?nolink |}} 
-==== Editing navigation commands ==== +==== Upravte navigační příkazy ==== 
-**Navigation hints** are added to Locus routes **automatically** (it can be switched offsee [[manual:user_guide:tracks:planning#drawing_instructions|here >>]]). They are displayed as **tiny blue dots** in the lineWhen you move cursor above themthe navigation hint appears:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit44.png?nolink |}}+**Navigační příkazy** se přidávají k trasám v Locusu zpravidla **automaticky** (lze to vypnoutviz [[cz:manual:user_guide:tracks:planning#jak_kreslit_trasu|zde >>]]). Jsou na trase zobrazeny jako **drobné modré tečky**. Když nad nimi přejedete kurzoremobjeví se **text příkazu**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit44.png?nolink |}}
  
-Sometimes you may want to correct these hints+Příkazy lze v případě potřeby upravit
-=== Removing === +=== Odstranění === 
-  * open route in **Route planner** and **tap the navigation point**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit45.png?nolink |}} +  * otevřete trasu v **Plánovači** **klepněte na navigační bod**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit45.png?nolink |}} 
-  * select {{:manual:user_guide:tracks:ic_delete_alt.png?nolink&30|}} **Remove** from context menu:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit46.png?nolink |}}+  * zvolte {{:manual:user_guide:tracks:ic_delete_alt.png?nolink&30|}} **Odstranit** z kontextového menu:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit46.png?nolink |}}
  
-=== Changing === +=== Změna === 
-  * **tap the navigation point** directly on the main map screen:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit47.png?nolink |}} +  * **klepněte na navigační bod** v plánovači trasy 
-  * **open its detail window** and select **Edit** in the bottom tool menu:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit48.png?nolink |}} +  * klepněte na tlačítko navigačního bodu 
-  * tap the point **icon**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit49.png?nolink |}} +  * vyberte z nabídky navigační příkaz:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit47.gif?nolink |}}
-  * select **correct navigation command** from the menu:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit50.png?nolink |}} +
-  * both icon and voice command change. **SAVE**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit51.png?nolink |}}+
  
-=== Adding === +=== Přidání === 
-  * open route in **Route planner** and tap the place where you want to add navigation point. Select {{:manual:user_guide:ic_direction_small_right_alt.png?nolink&30|}}**Change to navigation point** from the popup label menu:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit52.png?nolink |}} +  * otevřete trasu v **Plánovači** a klepněte na místo na trase, kam chcete umístit navigační příkaz 
-  * select **navigation command**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit50.png?nolink |}} +  * otevřete nabídku trasového bodu a klepněte na tlačítko navigačního bodu 
-  * navigation point is added:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit53.png?nolink |}}+  * vyberte navigační příkaz:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit52.gif?nolink |}}
    
-==== Extending ==== +==== Jak prodloužit trasu? ==== 
-Add {{:manual:user_guide:tracks:addpt.png?nolink&30|}}shapepoints or via points {{:manual:user_guide:tracks:viapt.png?nolink&20|}}\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit04.png?nolink |}} +V Plánovači přidejte k trase {{:manual:user_guide:tracks:addpt.png?nolink&30|}}tvarovací nebo {{:manual:user_guide:tracks:viapt.png?nolink&20|}}průjezdní body:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit04.png?nolink |}} 
-==== Shortening ==== +==== Jak zkrátit trasu? ==== 
-Remove {{:manual:user_guide:tracks:rempt.png?nolink&30|}} shaping points:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit05.png?nolink |}}+Odstraňte {{:manual:user_guide:tracks:rempt.png?nolink&30|}} tvarovací body z trasy:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit05.png?nolink |}} 
 + 
 +<WRAP info round> 
 +  * Pokud chcete přeplánovat importovanou trasu, vložte do ní nejprve tvarovací body 
 +  * Další detaily o plánování tras najdete v kapitole o [[cz:manual:user_guide:tracks:planning|Plánovači tras >>]] 
 +</WRAP>
  
-<wrap info>More details about route planning in [[manual:user_guide:tracks:planning|Route Planner article >>]]</wrap> +==== Jak uložit změny? ==== 
-==== Saving changes ==== +Otevřete {{:manual:user_guide:ic_menu_alt.png?nolink&30|}}menu trasy z horní lišty a zvolte:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit06.png?nolink |}} 
-Open the topbar {{:manual:user_guide:ic_menu_alt.png?nolink&30|}}route menu:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit06.png?nolink |}} +  * **Uložit** - přepíše původní trasu 
-  * **Save** - overwrite the original route +  * **Uložit jako novou** - vytvoří novou trasupůvodní zůstane beze změn 
-  * **Save as new** - creates a new routethe original one stays untouched +  * **Vyčistit plánovač** - zahodí všechny změny
-  * **Clear planner** - discards all changes+
  
-===== Track repairs ===== +===== Opravy trasy ===== 
-Some edits do not make changes in the route plan but rather **repairs of recorded tracks**. These can be edited in **Track editor**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit09.png?nolink |}} +Pokud se nejedná o úpravu plánovaného průběhu trasy, ale o **opravu záznamu trasy**, využijte **Editor trasy**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit09.png?nolink |}} 
-  * **1** - trackpoint bar selected trackpoint number and details +  * **1** - lišta trasového bodu číslo a podrobnosti zvoleného trasového bodu 
-  * **2** - trackpoint label distance to end of track, to start of trackelevation and {{:manual:user_guide:ic_edit_alt.png?nolink&30|}}tools button +  * **2** - popisek trasového bodu vzdálenost od konce a začátku trasypřevýšení a tlačítko {{:manual:user_guide:ic_edit_alt.png?nolink&30|}}nástrojů 
-  * **3** - trackpoint selector +  * **3** - tlačítka výběru trasových bodů 
-  * **4** - map zooming+  * **4** - změna měřítka mapy
  
-**Track editor** can be launched from the **map screen**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit10.png?nolink |}}\\ or from he **track detail screen**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit11.png?nolink |}} +**Editor trasy** lze spustit buď přímo z **hlavní obrazovky**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit10.png?nolink |}}\\ nebo z **okna detailu trasy**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit11.png?nolink |}} 
-==== Cutting part of track/route ==== +==== Jak vystřihnout část trasy ==== 
-=== Inner part ===+=== Vnitřní část ===
  
-Sometimes weak GPS signal causes deviations in track recordingThis way you can cut the deviation out of the line+Stává se, že díky slabému signálu GPS dojde k místní deformaci linie trasyTu odstraníte následovně
-  * select place on track where to **start cutting** and tap {{:manual:user_guide:ic_edit_alt.png?nolink&30|}}tools button:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit12.png?nolink |}} +  * vyberte místo na trase, odkud **povedete střih** a klepněte na tlačítko {{:manual:user_guide:ic_edit_alt.png?nolink&30|}}nástrojů:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit12.png?nolink |}} 
-  * select {{:manual:user_guide:ic_cut_part_track_alt.png?nolink&30|}}**Cut inner part** from the tool menu:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit13.png?nolink |}} +  * zvolte {{:manual:user_guide:ic_cut_part_track_alt.png?nolink&30|}}**Vystřihnout uvnitř trasy**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit13.png?nolink |}} 
-  * **tap the other trackpoint** of of your line selection and **confirm**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit14.png?nolink |}} +  * **poklepem zvolte konec střihu** na trase a **potvrďte**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit14.png?nolink |}} 
-  * distorted part of the track is replaced by a straight line:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit15.png?nolink |}} +  * zdeformovaná část trasy je nahrazena přímou linií:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit15.png?nolink |}} 
-=== Part before === +=== Část před === 
-Sometimes you import a hiking route including a part driven by car to the trail headTo delete such part, use {{:manual:user_guide:ic_remove_before_alt.png?nolink&30|}}**Delete all before** tool+Příklad: některé turistické trasy obsahují část, zaznamenanou ještě při jízdě autem na místo startuTu lze odmazat nástrojem {{:manual:user_guide:ic_remove_before_alt.png?nolink&30|}}**Smazat předchozí**: 
-  * tap the place on the route to which you want to delete line from its start:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit17.png?nolink |}} +  * klepněte na místo na trase, odkud chcete trasu zachovat:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit17.png?nolink |}} 
-  * select {{:manual:user_guide:ic_remove_before_alt.png?nolink&30|}}**Delete all before** tool:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit16.png?nolink |}} +  * zvolte {{:manual:user_guide:ic_remove_before_alt.png?nolink&30|}}**Smazat předchozí**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit16.png?nolink |}} 
-  * **confirm deleting** of the part from the start to your selected point:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit18.png?nolink |}}\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit19.png?nolink |}}+  * **potvrďte smazání**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit18.png?nolink |}}\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit19.png?nolink |}}
  
-=== Part after === +=== Část po === 
-Sometimes it happens you forget to stop track recording when arriving from your trip to the train station and the recording goes on in the trainYou need to remove the train part+Občas se stane, že zapomenete stopnout záznam trasy, když po výletě sednete do vlaku a ujíždíte k domovu"Vlakovou" část snadno odstraníte
-  * tap the place of your track where you arrived at the train station:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit20.png?nolink |}} +  * klepněte na místo příchodu na vlakovou zastávku:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit20.png?nolink |}} 
-  * select {{:manual:user_guide:ic_remove_after_alt.png?nolink&30|}}**Delete all after** from the tool mnenu:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit21.png?nolink |}} +  * z nástrojů zvolte {{:manual:user_guide:ic_remove_after_alt.png?nolink&30|}}**Smazat následující**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit21.png?nolink |}} 
-  * **confirm deleting** of the remaining part of the track:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit22.png?nolink |}}\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit23.png?nolink |}}+  * **potvrďte smazání**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit22.png?nolink |}}\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit23.png?nolink |}}
  
-==== Inserting a gap ==== +==== Jak vložit mezeru ==== 
-Imagine you record your running workout and for some reason you have to use the street bus in the middle of it. You actually forget to pause the recording. Afterwards, you need to erase the bus part from your track and leave the space empty+Představte si, že zaznamenáváte svůj běžecký trénink po městě a z nějakého důvodu potřebujete využít MHD. Samozřejmě zapomenete přerušit záznamPo doběhu se chcete zbavit části v autobuse a nechat místo toho prázný úsek
-  * tap the point on your track where you got on the bus:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit24.png?nolink |}} +  * klepněte na místo na trase, kde jste nastoupili do autobusu:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit24.png?nolink |}} 
-  * select {{:manual:user_guide:ic_track_break_insert_alt.png?nolink|}}**Insert gap** from the tools menu:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit30.png?nolink |}} +  * zvolte {{:manual:user_guide:ic_track_break_insert_alt.png?nolink|}}**Vložit mezeru**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit30.png?nolink |}} 
-  * a gap appears between selected trackpoint and the next trackpoint:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit25.png?nolink |}} +  * mezi zvoleným následujícím trasovým bodem se vytvoří mezera:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit25.png?nolink |}} 
-  * repeat the step above until you get to the point you got off the bus and went on running:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit26.png?nolink |}}+  * opakujte předchozí krok, dokud neodmažete celý úsek strávený v autobuse:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit26.png?nolink |}}
  
 <WRAP center round tip> <WRAP center round tip>
-This step can be reversed by tapping the trackpoint by the gap and selecting {{:manual:user_guide:ic_track_break_remove_alt.png?nolink|}}**Remove gap** from the tool menu+Tuto proceduru můžete vrátit zpět, když klepnete na trasový bod na okraji mezery a z menu nástrojů vyberete  {{:manual:user_guide:ic_track_break_remove_alt.png?nolink|}}**Odstranit mezeru**.
 </WRAP> </WRAP>
  
-==== Splitting track ==== +==== Jak rozdělit trasu ==== 
-You can split track in two or more parts e.g. when you have multiple day track recording+Trasu můžete rozdělit na dvě a více částí, například když máte vícedenní záznam a chcete jej rozdělit na jednotlivé dny
-  * tap the point on the track where you want to split it:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit27.png?nolink |}} +  * klepněte na místo, kde chcete trasu rozdělit:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit27.png?nolink |}} 
-  * select {{:manual:user_guide:ic_split_alt.png?30|}}**Split** from the tools menu:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit31.png?nolink |}} +  * z nástrojů zvolte {{:manual:user_guide:ic_split_alt.png?30|}}**Rozdělit**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit31.png?nolink |}} 
-  * confirm if you want to keep the original track or not:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit28.png?nolink |}} +  * potvrďte, zda chcete zachovat původní trasu nebo ne:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit28.png?nolink |}} 
-  * two new tracks are created in the same folder:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit29.png?nolink |}}+  * jednotlivé části se uloží jako dvě nové trasy do stejné složky:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit29.png?nolink |}}
  
-==== Inserting/editing trackpoints ==== +==== Jak vložit nový nebo upravit stávající trasový bod ==== 
-Trackpoints are **basic particles** tracks are made of (resproutepoints are particles of routes). Track/route editor enables also edits on this miniature level e.gwhen **automatic route drawing makes mistakes**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit35.png?nolink |}} +Trasové body (trackpointy) jsou **základní stavební částice** trasEditor trasy umožňuje úpravy i na této mikroúrovni napřkdyž vznikne **chyba při automatickém plánování trasy**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit35.png?nolink |}} 
-  * tap the track and select **Insert/edit trackpoints**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit34.png?nolink |}} +  * klepněte na trasu a vyberte **Vložit/upravit trackpoint**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit34.png?nolink |}} 
-  * trackpoints are highlighted {{:manual:user_guide:tracks:trkpoint.png?nolink&15|}} and auxiliary points {{:manual:user_guide:tracks:auxpt.png?nolink&15|}} created on part of the track around your selection:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit36.png?nolink |}} +  * v místě výběru jsou trasové body zobrazeny jako **řetězec barevných koleček** {{:manual:user_guide:tracks:trkpoint.png?nolink&15|}} {{:manual:user_guide:tracks:auxpt.png?nolink&15|}}:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit36.png?nolink |}} 
-  * **change course** of the track by moving {{:manual:user_guide:tracks:trkpoint.png?nolink&15|}} and **add new trackpoints** by moving {{:manual:user_guide:tracks:auxpt.png?nolink&15|}}. For precise positioning Locus displays situation in a **magnifier**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit37.png?nolink |}}  +  * jednotlivé **trasové body** {{:manual:user_guide:tracks:trkpoint.png?nolink&15|}} a pomocné body {{:manual:user_guide:tracks:auxpt.png?nolink&15|}} **lze přetahat**, kam je potřebaPři přesunu pomocného bodu vznikne **nový trasový bod**. Pro co nejpřesnější umístění bodů Locus zobrazuje **lupu**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit37.png?nolink |}}  
-  * if you want to undotap {{:manual:user_guide:ic_undo_alt.png?nolink&30|}}. When you are done, **confirm**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit38.png?nolink |}} +  * pokud potřebujete některý krok vrátit zpětklepněte na {{:manual:user_guide:ic_undo_alt.png?nolink&30|}}. Když jste s editací hotoví, **potvrďte**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit38.png?nolink |}} 
-  * route is repaired:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit39.png?nolink |}} +  * opravená trasa:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit39.png?nolink |}} 
-==== Deleting trackpoints ==== +==== Jak smazat trasové body ==== 
-Sometimes it happens that Locus receives **wrong coordinates** of one trackpoint from GPS during recording which results in a "toothin the trackThis can be easily removed by **deleting the invalid trackpoint**. +Někdy se stane, že Locus získá od GPS čipu **špatné souřadnice** některého trasového bodu, což má za následek "zubna traseTen lze snadno **odstranit**. 
-  * tap the wrong part of the track:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit40.png?nolink |}} +  * klepněte na trasu a pomocí tlačítek vyberte vadný trasový bod:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit40.png?nolink |}} 
-  * select **Delete trackpoint**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit43.png?nolink |}} +  * z nástrojů zvolte **Odstranit trackpoint**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit43.png?nolink |}} 
-  * **confirm** action:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit41.png?nolink |}} +  * **potvrďte**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit41.png?nolink |}} 
-  * repaired track:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit42.png?nolink |}}+  * opravená trasa:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:trkedit42.png?nolink |}}
  
  
cz/manual/user_guide/tracks/editing.1512050048.txt.gz · Last modified: 2017/11/30 13:54 (external edit)