User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:guidance

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:guidance [2018/12/04 16:34]
mstupka
cz:manual:user_guide:functions:guidance [2019/02/06 14:37]
mstupka
Line 1: Line 1:
 {{ :manual:user_guide:ic_guide_alt.png?nolink|}}====== Navádění ====== {{ :manual:user_guide:ic_guide_alt.png?nolink|}}====== Navádění ======
-FIXME !REKONSTRUKCE! FIXME 
 ---- ----
  
Line 79: Line 78:
  
 ===== Navádění podél trasy ===== ===== Navádění podél trasy =====
-Jinými slovy **navádění podél řetězce trasových bodů**:\\ {{ :manual:user_guide:functions:guidance_route.png?nolink |}}\\ Locus navádí na první trasový bod, pak na druhý atd. Funkce je užitečná zejména u **lodních nebo leteckých sportů, turistice ve volném terénu** apod., kde nejsou cesty pro hlasovou navigaci. +Technicky jde o **navádění podél řetězce trasových bodů**:\\ {{ :manual:user_guide:functions:guidance_route.png?nolink |}}\\ Locus navádí na první trasový bod, pak na druhý atd. Funkce je užitečná zejména u **lodních nebo leteckých sportů, při turistice ve volném terénu** apod., kde nejsou křižovatky pro hlasovou navigaci. 
 ==== Vyberte trasu a spusťte navádění ==== ==== Vyberte trasu a spusťte navádění ====
 === Na mapě === === Na mapě ===
-  * tap the route on map +  * klepněte na trasu na mapě 
-  * tap {{:manual:user_guide:ic_arrow_simple_right_alt.png?nolink&30|}} and select {{:manual:user_guide:ic_directions_alt.png?nolink&30|}}**Navigation/Guidance** from the popup menu +  * stiskněte {{:manual:user_guide:ic_arrow_simple_right_alt.png?nolink&30|}} a z vyskakovacího menu vyberte {{:manual:user_guide:ic_directions_alt.png?nolink&30|}}**Navigace/Navádění** 
-  * tap {{:manual:user_guide:ic_guide_alt.png?nolink&30|}}**Guidance** (check "Guide reverselyif you need guiding in reversed direction):\\ {{ :manual:user_guide:functions:guidance_route02.gif?nolink |}}+  * zvolte {{:manual:user_guide:ic_guide_alt.png?nolink&30|}}**Navádění** (zaškrtněte "Navádění zpětpokud potřebujete navádět opačným směrem):\\ {{ :manual:user_guide:functions:guidance_route02.gif?nolink |}}
  
-=== From tracks/routes manager ===+=== Ze správce tras ===
  
-  * go to **Menu > Tracks** +  * jděte do hlavního **Menu > Trasy** 
-  * tap the selected route folder and the selected track to display the detail screen +  * klepněte na vybranou složku s trasou a pak ještě na trasu, aby se otevřela obrazovka s jejími podrobnostmi 
-  * bottom panel > {{:manual:user_guide:ic_directions_alt.png?nolink&30|}}Navigation/Guidance button >{{:manual:user_guide:ic_guide_alt.png?nolink&30|}}Guidance (check "Guide reverselyif you need guiding in reversed direction):\\ {{ :manual:user_guide:functions:guidance_route06.gif?nolink |}}+  * spodní panel > tlačítko {{:manual:user_guide:ic_directions_alt.png?nolink&30|}}Navigace/Navádění >{{:manual:user_guide:ic_guide_alt.png?nolink&30|}}**Navádění** (zaškrtněte "Navádění zpětpokud potřebujete navádět opačným směrem):\\ {{ :manual:user_guide:functions:guidance_route06.gif?nolink |}}
  
-==== Controlling ==== +==== Ovládání ==== 
-=== Route guidance panel ===+=== Panel navádění po trase ===
 {{ :manual:user_guide:functions:guidance_route03.png?nolink |}} {{ :manual:user_guide:functions:guidance_route03.png?nolink |}}
-Appears when guidance is startedConsists of three sections+Aktivuje se při spuštění naváděníMá tři části
-  * {{:manual:user_guide:ic_guide_alt.png?nolink&30|}}Action menu +  * {{:manual:user_guide:ic_guide_alt.png?nolink&30|}}Akční menu 
-  * two information fields+  * dvě informační políčka
  
-=== Action menu ===+=== Akční menu ===
 {{ :manual:user_guide:functions:guidance_route04.png?nolink |}} {{ :manual:user_guide:functions:guidance_route04.png?nolink |}}
-  * //information// - displays screen with detailed info on the track +  * //Informace// - zobrazí okno podrobností o trase 
-  * //nearest point// - starts guidance to the nearest point of the route (it does not have to be the starting point+  * //Nejbližší bod// - začne navádět na nejbližší bod trasy (nemusí to být na její počáteční bod
-  * //next point// - starts guidance to the next nearest routepoint +  * //Další bod// - začne navádět na další nejbližší bod trasy 
-  * //guide off// - aborts guidance+  * //Konec navádění// - ukončí navádění a skryje panel
  
-=== Information fields === +=== Informační pole === 
-Both can be configuredTapping them unfolds a menu of features to display:\\ {{ :manual:user_guide:functions:guidance_route05.png?nolink |}} +Obě jsou nastavitelnáPoklepem otevřete nabídku údajů, které zde můžete zobrazit:\\ {{ :manual:user_guide:functions:guidance_route05.png?nolink |}} 
-    * //Distance to target// (default+    * //Vzdálenost do cíle// (výchozí údaj
-    * //Time to target// - estimated time calculated upon your average speed +    * //Čas k cíli// - odhad času na trase, vypočtený z dosavadní průměrné rychlosti 
-    * //Time of arrival// - estimated arrival time calculated upon your average speed +    * //Čas příjezdu// - odhadovaný čas příjezdu do cíle, vypočtený z dosavadní průměrné rychlosti 
-    * //Name of next waypoint// - in case the waypoints are named +    * //Název dalšího waypointu// - zobrazuje názvy bodů na trase, pokud jsou jimi opatřeny 
-    * //Distance to next waypoint// +    * //Vzdálenost k dalšímu bodu// 
-    * //Time to next waypoint// - estimated time calculated according to average speed +    * //Čas k dalšímu bodu// - odhad, vypočtený z dosavadní průměrné rychlosti 
-    * //Time// - device clock +    * //Čas// - systémový čas mobilu/tabletu 
-    * //Altitude// - current altitude of the usercalculated from GPS or the device barometer +    * //Nad. výška// - aktuální hodnotavypočítaná z GPS nebo barometru 
-    * //Speed//+    * //Rychlost// - aktuální hodnota
  
-==== Set notifications of turns ==== +==== Nastavte upozornění na změny směru ==== 
-Locus Map can **notify you of direction changes on guided route**. The notifications are rendered automatically based on the **route shape** and do not reflect intersections+Locus Map vás může **upozornit na změnu směru na naváděné trase**. Upozornění jsou generována automaticky v závislosti na **průběhu trasy** a neberou v potaz křižovatky
-   go to **Menu > Settings Guidance Notification of next turn**:\\ {{ :manual:user_guide:functions:guidance_route07.png?nolink |}} +   jděte do hlavního **Menu > Nastavení Navádění Upozornění na odbočku**:\\ {{ :manual:user_guide:functions:guidance_route07.png?nolink |}} 
-   select **type of alert** - beep(s), custom sounds or Text-To-speech. TTS is very simpleif you need more detailed voice commands, use [[manual:user_guide:functions:navigation:along-route|Navigation]].+   vyberte **typ zvuku** - pípnutí, vlastní zvuk nebo Převod textu na řeč (TTS). TTS je velmi jednoduchý  pokud potřebujete komplexnější příkazypoužijte hlasovou [[cz:manual:user_guide:functions:navigation:along-route|Navigation]].
  
-==== Set "out of route" notification ==== +==== Upozornění na sjetí z trasy ==== 
-Locus Map can **notify you when you leave guided route**. Just set up the **alert distance** and **type of alert**:\\ {{ :manual:user_guide:functions:guidance_route08.png?nolink |}} +Locus Map umí také **upozornit, když sjedete z naváděné trasy**. Stačí nastavit **kritickou vzdálenost** **typ upozornění**:\\ {{ :manual:user_guide:functions:guidance_route08.png?nolink |}} 
-  * go to **Menu > Settings Guidance "Out of route" notification** +  * jděte do **Menu > Nastavení Navádění Upozornění na sjetí z trasy** 
-  * set alert **distance** and (optionally) **repetition** period +  * nastavte **vzdálenost** (volitelněčas **opakování** alarmu 
-  * select **type of alert**. TTS announces distance and direction of the nearest point of the route+  * vyberte **type upozornění**. TTS oznamuje vzdálenost a směr nejbližšího místa na trase
-==== Automatic screen on ==== +==== Automatické zapínání displeje ==== 
-To save your battery energy you can set automatic screen switching-onThe screen lights up simultaneously with the sound notification of the route turns.+Užitečné v případě, že potřebujete šetřit energiíDisplej se zapíná simultánně se zvukovým upozorněním na změnu směru.
  
-You can set it up in **Settings Controlling Display Screen on/off control**:\\ {{ :manual:user_guide:functions:guidance_route09.png?nolink |}} +Vše nastavíte v **Nastavení Ovládání Displej Nastavení zapínání displeje**:\\ {{ :manual:user_guide:functions:guidance_route09.png?nolink |}} 
-===== Other settings ===== +===== Další nastavení ===== 
-Guidance in Locus Map can be further set in **[[manual:user_guide:functions:guidance:settings|Menu > Settings Guidance]]**.+Další možnosti nastavení Navádění najdete v **[[cz:manual:user_guide:functions:guidance:settings|Menu > Nastavení Navádění]]**.
  
cz/manual/user_guide/functions/guidance.txt · Last modified: 2019/02/06 13:37 (external edit)