User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:guidance

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:functions:guidance [2018/12/04 16:34]
mstupka
cz:manual:user_guide:functions:guidance [2018/12/05 15:44]
mstupka
Line 79: Line 79:
  
 ===== Navádění podél trasy ===== ===== Navádění podél trasy =====
-Jinými slovy **navádění podél řetězce trasových bodů**:\\ {{ :manual:user_guide:functions:guidance_route.png?nolink |}}\\ Locus navádí na první trasový bod, pak na druhý atd. Funkce je užitečná zejména u **lodních nebo leteckých sportů, turistice ve volném terénu** apod., kde nejsou cesty pro hlasovou navigaci. +Technicky jde o **navádění podél řetězce trasových bodů**:\\ {{ :manual:user_guide:functions:guidance_route.png?nolink |}}\\ Locus navádí na první trasový bod, pak na druhý atd. Funkce je užitečná zejména u **lodních nebo leteckých sportů, při turistice ve volném terénu** apod., kde nejsou křižovatky pro hlasovou navigaci. 
 ==== Vyberte trasu a spusťte navádění ==== ==== Vyberte trasu a spusťte navádění ====
 === Na mapě === === Na mapě ===
-  * tap the route on map +  * klepněte na trasu na mapě 
-  * tap {{:manual:user_guide:ic_arrow_simple_right_alt.png?nolink&30|}} and select {{:manual:user_guide:ic_directions_alt.png?nolink&30|}}**Navigation/Guidance** from the popup menu +  * stiskněte {{:manual:user_guide:ic_arrow_simple_right_alt.png?nolink&30|}} a z vyskakovacího menu vyberte {{:manual:user_guide:ic_directions_alt.png?nolink&30|}}**Navigace/Navádění** 
-  * tap {{:manual:user_guide:ic_guide_alt.png?nolink&30|}}**Guidance** (check "Guide reverselyif you need guiding in reversed direction):\\ {{ :manual:user_guide:functions:guidance_route02.gif?nolink |}}+  * zvolte {{:manual:user_guide:ic_guide_alt.png?nolink&30|}}**Navádění** (zaškrtněte "Navádění zpětpokud potřebujete navádět opačným směrem):\\ {{ :manual:user_guide:functions:guidance_route02.gif?nolink |}}
  
-=== From tracks/routes manager ===+=== Ze správce tras ===
  
-  * go to **Menu > Tracks** +  * jděte do hlavního **Menu > Trasy** 
-  * tap the selected route folder and the selected track to display the detail screen +  * klepněte na vybranou složku s trasou a pak ještě na trasu, aby se otevřela obrazovka s jejími podrobnostmi 
-  * bottom panel > {{:manual:user_guide:ic_directions_alt.png?nolink&30|}}Navigation/Guidance button >{{:manual:user_guide:ic_guide_alt.png?nolink&30|}}Guidance (check "Guide reverselyif you need guiding in reversed direction):\\ {{ :manual:user_guide:functions:guidance_route06.gif?nolink |}}+  * spodní panel > tlačítko {{:manual:user_guide:ic_directions_alt.png?nolink&30|}}Navigace/Navádění >{{:manual:user_guide:ic_guide_alt.png?nolink&30|}}**Navádění** (zaškrtněte "Navádění zpětpokud potřebujete navádět opačným směrem):\\ {{ :manual:user_guide:functions:guidance_route06.gif?nolink |}}
  
-==== Controlling ==== +==== Ovládání ==== 
-=== Route guidance panel ===+=== Panel navádění po trase ===
 {{ :manual:user_guide:functions:guidance_route03.png?nolink |}} {{ :manual:user_guide:functions:guidance_route03.png?nolink |}}
-Appears when guidance is startedConsists of three sections+Aktivuje se při spuštění naváděníMá tři části
-  * {{:manual:user_guide:ic_guide_alt.png?nolink&30|}}Action menu +  * {{:manual:user_guide:ic_guide_alt.png?nolink&30|}}Akční menu 
-  * two information fields+  * dvě informační políčka
  
-=== Action menu ===+=== Akční menu ===
 {{ :manual:user_guide:functions:guidance_route04.png?nolink |}} {{ :manual:user_guide:functions:guidance_route04.png?nolink |}}
-  * //information// - displays screen with detailed info on the track +  * //Informace// - zobrazí okno podrobností o trase 
-  * //nearest point// - starts guidance to the nearest point of the route (it does not have to be the starting point+  * //Nejbližší bod// - začne navádět na nejbližší bod trasy (nemusí to být na její počáteční bod
-  * //next point// - starts guidance to the next nearest routepoint +  * //Další bod// - začne navádět na další nejbližší bod trasy 
-  * //guide off// - aborts guidance+  * //Konec navádění// - ukončí navádění a skryje panel
  
-=== Information fields === +=== Informační pole === 
-Both can be configuredTapping them unfolds a menu of features to display:\\ {{ :manual:user_guide:functions:guidance_route05.png?nolink |}} +Obě jsou nastavitelnáPoklepem otevřete nabídku údajů, které zde můžete zobrazit:\\ {{ :manual:user_guide:functions:guidance_route05.png?nolink |}} 
-    * //Distance to target// (default+    * //Vzdálenost do cíle// (výchozí údaj
-    * //Time to target// - estimated time calculated upon your average speed +    * //Čas k cíli// - odhad času na trase, vypočtený z dosavadní průměrné rychlosti 
-    * //Time of arrival// - estimated arrival time calculated upon your average speed +    * //Čas příjezdu// - odhadovaný čas příjezdu do cíle, vypočtený z dosavadní průměrné rychlosti 
-    * //Name of next waypoint// - in case the waypoints are named +    * //Název dalšího waypointu// - zobrazuje názvy bodů na trase, pokud jsou jimi opatřeny 
-    * //Distance to next waypoint// +    * //Vzdálenost k dalšímu bodu// 
-    * //Time to next waypoint// - estimated time calculated according to average speed +    * //Čas k dalšímu bodu// - odhad, vypočtený z dosavadní průměrné rychlosti 
-    * //Time// - device clock +    * //Čas// - systémový čas mobilu/tabletu 
-    * //Altitude// - current altitude of the usercalculated from GPS or the device barometer +    * //Nad. výška// - aktuální hodnotavypočítaná z GPS nebo barometru 
-    * //Speed//+    * //Rychlost// - aktuální hodnota
  
-==== Set notifications of turns ==== +==== Nastavte upozornění na změny směru ==== 
-Locus Map can **notify you of direction changes on guided route**. The notifications are rendered automatically based on the **route shape** and do not reflect intersections+Locus Map vás může **upozornit na změnu směru na naváděné trase**. Upozornění jsou generována automaticky v závislosti na **průběhu trasy** a neberou v potaz křižovatky
-   go to **Menu > Settings Guidance Notification of next turn**:\\ {{ :manual:user_guide:functions:guidance_route07.png?nolink |}} +   jděte do hlavního **Menu > Nastavení Navádění Upozornění na odbočku**:\\ {{ :manual:user_guide:functions:guidance_route07.png?nolink |}} 
-   select **type of alert** - beep(s), custom sounds or Text-To-speech. TTS is very simpleif you need more detailed voice commands, use [[manual:user_guide:functions:navigation:along-route|Navigation]].+   vyberte **typ zvuku** - pípnutí, vlastní zvuk nebo Převod textu na řeč (TTS). TTS je velmi jednoduchý  pokud potřebujete komplexnější příkazypoužijte hlasovou [[cz:manual:user_guide:functions:navigation:along-route|Navigation]].
  
-==== Set "out of route" notification ==== +==== Upozornění na sjetí z trasy ==== 
-Locus Map can **notify you when you leave guided route**. Just set up the **alert distance** and **type of alert**:\\ {{ :manual:user_guide:functions:guidance_route08.png?nolink |}} +Locus Map umí také **upozornit, když sjedete z naváděné trasy**. Stačí nastavit **kritickou vzdálenost** **typ upozornění**:\\ {{ :manual:user_guide:functions:guidance_route08.png?nolink |}} 
-  * go to **Menu > Settings Guidance "Out of route" notification** +  * jděte do **Menu > Nastavení Navádění Upozornění na sjetí z trasy** 
-  * set alert **distance** and (optionally) **repetition** period +  * nastavte **vzdálenost** (volitelněčas **opakování** alarmu 
-  * select **type of alert**. TTS announces distance and direction of the nearest point of the route+  * vyberte **type upozornění**. TTS oznamuje vzdálenost a směr nejbližšího místa na trase
-==== Automatic screen on ==== +==== Automatické zapínání displeje ==== 
-To save your battery energy you can set automatic screen switching-onThe screen lights up simultaneously with the sound notification of the route turns.+Užitečné v případě, že potřebujete šetřit energiíDisplej se zapíná simultánně se zvukovým upozorněním na změnu směru.
  
-You can set it up in **Settings Controlling Display Screen on/off control**:\\ {{ :manual:user_guide:functions:guidance_route09.png?nolink |}} +Vše nastavíte v **Nastavení Ovládání Displej Nastavení zapínání displeje**:\\ {{ :manual:user_guide:functions:guidance_route09.png?nolink |}} 
-===== Other settings ===== +===== Další nastavení ===== 
-Guidance in Locus Map can be further set in **[[manual:user_guide:functions:guidance:settings|Menu > Settings Guidance]]**.+Další možnosti nastavení Navádění najdete v **[[cz:manual:user_guide:functions:guidance:settings|Menu > Nastavení Navádění]]**.
  
cz/manual/user_guide/functions/guidance.txt · Last modified: 2019/02/06 13:37 (external edit)