User Tools

Site Tools


manual:user_guide:maps_wms:wms_list

WMS Maps Sources List


Worldwide

 • NOAA Ocean Service’s – weather service
  • TIP: Choose service, click to open to “ArcGIS REST Services Directory”. Here copy link to WMS service directly into Locus Map > maps > WMS > add.

Canada

Croatia

[CZ]Czech republic

  • adresní body ČSÚ (add to Locus)
  • čísla domů a názvy ulic (add to Locus)
  • aleje a stromořadí v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji (add to Locus)
  • podkladová topografická vrstva - sídla, silnice, železnice, vodstvo, lesy (add to Locus)
  • správní sídla - krajská sídla, sídla ORP a POÚ (add to Locus)
  • brownfieldy evidované v databázi CzechInvest (add to Locus)
  • data ze Služby Copernicus pro monitorování území - CORINE Land Cover 1990, 2000, 2006 a změnové vrstvy, High Resolution Layers, Mapa osídlení, Riparian Zones (Břehové oblasti), Natura 2000 - krajinný pokryv, Urban Atlas (add to Locus)
  • CORINE Land Cover 2012 (add to Locus)
  • subjekty registrované v programu EMAS (add to Locus)
  • fragmentace krajiny dopravou, polygony UAT aktuální i prognóza, migrační koridory (add to Locus)
  • fytogeografické členění (add to Locus)
  • geomorfologické členění (add to Locus)
  • historické zahrady, parky a kulturní krajiny (add to Locus)
  • hlukové mapy Prahy, Brna, Ostravy, silnic, železnic a letiště Ruzyně (add to Locus)
  • umístění hřbitovů, pohřebišť a krematorií (add to Locus)
  • hustota zalidnění (add to Locus)
  • územní systém ekologické stability (ÚSES), přírodní parky, působnost správ CHKO (add to Locus)
  • provozovny ohlašovatelů do IRZ (add to Locus)
  • vektorová mapa pozemních komunikací a sčítání dopravy 2005 (add to Locus)
  • klady listů základních a topografických map, SMO5 a přehledka roků snímkování ortofotomapy (add to Locus)
  • klimatické členění (add to Locus)
  • kvalita koupacích vod (add to Locus)
  • kvalita koupacích vod 2006 - 2010 (add to Locus)
  • kvalita koupacích vod 2011 - 2015 (add to Locus)
  • informace o realizátorech místních agendách 21 v ČR od roku 2006 do současnosti (add to Locus)
  • obce pod 2000 obyvatel nacházející se v územích vyžadujících zvláštní ochranu pro potřeby OP ŽP (add to Locus)
  • počet obyvatel na 1 byt (add to Locus)
  • adresy poštovních úřadů (add to Locus)
  • potenciální přirozená vegetace (add to Locus)
  • přehledová mapa pro velmi malá a malá měřítka (add to Locus)
  • administrativní členění Evropy a přehledová mapa ČR (add to Locus)
  • Automapy 1:800 000, 1:500 000, 1:300 000 a 1:150 000 (add to Locus)
  • II. vojenské mapování (add to Locus)
  • speciální mapy III. vojenského mapování (add to Locus)
  • rastrové ekvivalenty topografických map (add to Locus)
  • adresy škol a školských zařízení (add to Locus)
  • hranice správních celků - katastrálních území, obcí, POÚ, ORP a krajů (add to Locus)
  • stínovaný reliéf (add to Locus)
  • základní topografický podklad - DMÚ25 a další vrstvy (add to Locus)
  • hranice a názvy krajů, obcí, katastrálních území, názvy ulic, čísla domů (add to Locus)
  • typy krajiny (add to Locus)
  • klasifikace půdních typů podle TKSP a WRB 2006 (add to Locus)
  • vybavenost budov topením na uhlí (add to Locus)
  • hranice působností finančních, matričních a stavebních úřadů (add to Locus)
  • průměrná rychlost větru ve 100 m nad povrchem a území s dostatečným větrným potenciálem pro výstavbu větrných elektráren (add to Locus)
  • průměrná rychlost větru v 10 m nad zemí (add to Locus)
  • významné body železniční sítě, železniční stanice a zastávky (add to Locus)
  • bodové, liniové a plošné zdroje imisí NO2, SO2, PM25, PM10, BaP a Bzn (add to Locus)
  • plošné zdroje emisí tuhých částic (add to Locus)
  • letecká dopravní síť (add to Locus)
  • válečné hroby (add to Locus)
  • statistické obvody (add to Locus)
  • imisní charakteristiky, celkové emise a síť imisních měřicích stanic (add to Locus)
  • sítě stanic pro sledování povrchových a podzemních vod (add to Locus)
  • rozložení obyvatelstva v gridu 1×1 km (add to Locus)
  • měřící síť automatických meteorologických, klimatologických a srážkoměrných stanic ČHMÚ (add to Locus)
 • GEPRO – list of WMS services

[EE]Eesti

 • Uus info - asjaolude täpsema selgumiseni teatame, et kasutada oleks mõistlik WGS84 koordinaatsüsteemis WMS'i
  • Katastriüksused (ruumikuju, tunnus, lähiaadress, registriosa number)
  • Haldus- ja asustusjaotus (piirid ja kohanimed)
  • Kitsendusi põhjustavad objektid (KPOIS andmed)
  • Värviline ja mustvalge Eesti põhikaart - mustvalget põhikaarti on WMS-teenuses võimalik kasutada kombinatsioonis ortofotoga
  • Kõige uuemate ortofotode kiht
  • Baaskaardi ja Corine maakatte kihid
  • Kaardilehtede jaotus
  • Eesti Topograafia Andmekogu (ETAK) andmed (joon- ja pindobjektid - nt teed, vetevõrk, kõlvikud, hooned)
  • Kohanimed ja hoonete numbrid
  • Haldus- ja asustusjaotus (piirid ja kohanimed)
  • Baaskaardi ja Corine maakatte kihid
 • Hübriidkaardi vektorkihid (kohanimed ja hoonete numbrid, teedevõrk, vetevõrk, ehitised)
 • Kõige uuemate ortofotode kiht
 • Haldus- ja asustusjaotus (piirid ja kohanimed)
 • Halltoonides reljeefivarjutus
 • Kaardilehtede jaotus
 • Ajaloolised aluskaardid:
  • 1-verstased 1:42 000 ja viimase alusel välja antud kaardid
  • Eesti Vabariigi aegne 1:50 000 topograafiline kaart
  • 1942.a. koordinaatsüsteemis 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1: 300 000, 1:500 000, 1:1 000 000 Nõukogude Liidu topograafilised kaardid (välja antud 1946-1989, 1:100 000 välja antud 1898-1989),
  • 1963.a. koordinaatsüsteemis 1:10 000 Nõukogude Liidu topograafilised kaardid (välja antud 1966-1987).
  • Katastrikaardid (välja antud 1930-1944 ning 1978-1989)
  • Eesti põhikaart (välja antud 1996-2007, samuti 2009 ja 2010 versioonid)
  • Eesti põhikaardi 1:20 000 trükiversioon (välja antud 1994-2011)
  • Hübriidkaardi vektorkihid (kohanimed, teedevõrk, vetevõrk, ehitised ja hoonete numbrid
  • Katastriüksused (ruumikuju, tunnus, lähiaadress, registriosa number)
  • Kõik ortofotod (alates aastast 1993)
  • Kaardilehtede jaotus

Finland

[DE]Germany

Baden-Württemberg

Bayern

Berlin

Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommern

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Schleswig-Holstein

Thüringen

Weitere

Norway

Poland

Slovakia

USA (testing)

manual/user_guide/maps_wms/wms_list.txt · Last modified: 2020/01/07 18:09 by voldapet