User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:recording:profiles_settings

Nastavení profilů záznamu


Trasy jsou v Locusu zaznamenávány v rámci určitých konkrétních profilů, což jsou sady parametrů, určujících různé aspekty záznamu. Nastavení těchto paramterů jsou přístupná z několika míst:

 • Nastavení > Záznam trasy > konkrétní záznamový profil
 • výsuvný boční panel záznamu trasy > nastavení záznamu trasy > konkrétní záznamový profil
  * spodní lišta ovládání záznamu trasy > nastavení záznamu trasy > konkrétní záznamový profil

V tomto nastavení lze editovat pouze již vytvořený profil. Pokud chcete přidat nový profil, je potřeba se vrátit o úroveň výš (nastavení > záznam trasy).

Název - podle aktivity profilu záznamu

Aktivita profilu záznamu je nastavena při jeho vytvoření a nelze ji změnit. Pokud potřebujete profil s aktivitou, která není dostupná ve výchozím nastavení Locusu, je potřeba vytvořit nový profil záznamu (pouze Locus Map Pro)

 • Název - vložte název záznamového profilu
 • Preferovaná složka - zvolte složku, kam ukládat trasy zaznamenané tímto profilem. Výchozí nastavení je Naposledy použito. Pokud potřebujete novou složku, nejprve ji vytvořte ve Správci tras.
 • Automatické uložení - zaškrtněte, pokud chcete trasy automaticky ukládat ihned po ukončení záznamu. Možnost je aktivní, pouze pokud je zvolena jiná než “Naposledy použitá” preferovaná složka.
 • Odstranit - smaže profil. Pouze verze Locus Map Pro

Parametry

 • Interval (metry) - nastaví vzdálenost mezi zaznamenávanými trackpointy. Čím je pomalejší pohyb, tím kratší vzdálenost by měla mezi body být.
 • Interval (sekundy) - nastaví časový úsek mezi zaznamenáním dvou trackpointů. Čím pomalejší pohyb, tím delší by úsek měl být.
 • Podmínky nahrávání - definuje metodu záznamu trackpointů na základě vzdálenosti a časového intervalu:
  • Vzdálenost A čas - trackpoint se zaznamená, pokud se setkají oba parametry najednou - hladší průběh záznamu, ale méně přesný
  • Vzdálenost NEBO čas - trackpoint se zaznamená, pokud platí jeden z parametrů záznamu - podrobný záznam, ale se spoustou trasových bodů
 • Požadovaná přesnost (metry) - nastaví maximální přijatelný rozsah přesnosti zaměření GPS relevantní pro záznam trasy
 • Záznam pouze při pohybu - záznam trasy probíhá pouze pokud Locus detekuje pohyb přístroje. Pokud je přístroj v klidu, nahrávání se přeruší.

  Občas se stane, že indikátor pozice se na mapě pohybuje i při faktické nulové rychlosti. To je způsobeno zpracováním hrubých GPS dat v přístroji při jejich současném nedostatku (špatný signál apod.). Při zapnutí této funkce Locus ukládá pouze korektní trackpointy.

 • Záznam při vypnuté GPS - záznam pokračuje ikdyž přístroj ztratí GPS signál, např. v budovách. Pozice je získávána wi-fi a mobilními sítěmi a je pouze přibližná.

  “Přesnost” takového záznamu se může pohybovat až v řádu kilometrů od vaší reálné polohy nebo se záznam přeruší kvůli nízké hodnotě v nastavení parametru Požadovaná přesnost.

Styl na mapě

 • Styl čáry záznamu trasy - zobrazí okno dialogu s nastavením stylu linie trasy - barvy, módu, vzoru, tloušťky atd.
 • Omezení bodů na mapě - omezí počet zobrazených bodů aktuálně zaznamenávané trasy na mapě pro zajištění hladkého chodu aplikace. Doporučeno pro dlouhé trasy. Dlouhý záznam (hodně trackpointů) může spomalit zobrazování map.
 • Počet bodů - nastaví počet posledních viditelných trackpointů na mapě v případě jejich omezení

Pokročilé nastavení

 • Auto-start tréninku - vyberte z předem nastavených komentovaných tréninkových schémat, které se spustí současně se záznamem trasy
 • Automatický export - nastaví automatický export zaznamenané trasy do souborů nebo na webové služby. Nastavovací dialog je stejný jako v případě exportu trasy kromě tlačítka nového exportu - Nastavit - potvrzuje výběr exportu
 • Hardwarová zařízení - vyberte bluetooth a ANT+ zařízení připojená k telefonu, která budou spuštěna současně se startem záznamu trasy
 • Automatické spuštění Live tracking - vyberte položku Live trackingu, která bude spuštěna současně se záznamem trasy
cz/manual/user_guide/tracks/recording/profiles_settings.txt · Last modified: 2017/06/01 11:53 by mstupka