User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:planning

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:tracks:planning [2017/12/05 13:10]
mstupka
cz:manual:user_guide:tracks:planning [2020/07/14 13:56] (current)
mstupka [Přidávejte tvarovací body]
Line 1: Line 1:
 {{ :manual:user_guide:ic_path_add_new_alt.png?nolink|}} {{ :manual:user_guide:ic_path_add_new_alt.png?nolink|}}
 ====== Plánování tras ====== ====== Plánování tras ======
-FIXME V REKONSTRUKCI FIXME 
 ---- ----
-===== Něco málo o trasách  ===== +===== Co jsou to trasy? ===== 
-**Trasy** jsou řetězce trasových bodů (routepoints), podél nichž jste **[[cz:manual:user_guide:functions:guidance|naváděni]]** nebo **[[cz:manual:user_guide:functions:navigation|navigováni]]** během pohybu - pěší túry, vyjížďky na koledu atd. +**Trasy** jsou řetězce trasových bodů (routepoints), podél nichž jste **[[cz:manual:user_guide:functions:guidance|naváděni]]** nebo **[[cz:manual:user_guide:functions:navigation|navigováni]]** během pohybu - pěší túry, vyjížďky na kole atd. 
  
-**Trasy** jsou **plánované předem, kreslené na mapu nebo importované** and put into navigation devices so that we can travel along their lines**Tracks** that were recorded by you or someone else **can be turned into routes** when we need to navigate them.+**Trasy** jsou **naplánované předem, nakreslené na mapě nebo importované** a vložené do telefonu za účelem navigace podél jejich linieTrasy lze ovšem také zaznamenat a použít později pro navigaci.
  
-**Routes** can be drawn **manually on the map** or **automatically** by an online routing service, offline routing app, PC software or web application. **Locus Map** provides several methods of creating routes+**Trasy** lze kreslit **ručně na mapu** nebo **automaticky** pomocí online routovací služby, offline routeru, PC softwaru nebo webové aplikace. **Locus Map** nabízí několik metod tvorby tras
-  * **Route planner** - tool for manual and automatic drawing of routes with routing service assistance +  * **Plánovač tras** - nástroj pro ruční nebo asistovaný zákres tras 
-  * **Changing tracks to routes** - using tracks as routes for navigaton +  * **Záznam tras** - pro navigaci jsou využity zaznamenané trasy 
-===== Route planner ===== +===== Plánovač tras ===== 
-This tool can be switched on several ways:+Tento nástroj lze zapnout několika způsoby:
  
-  * <wrap box>Menu > Route planner</wrap>\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan14.png?nolink |}} +  * <wrap box>Menu > Plánovač tras</wrap>\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan14.png?nolink |}} 
-  * <wrap box>Menu > Tracks > {{:manual:user_guide:tracks:add.png?nolink&30}}> Route planner</wrap>\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan15.png?nolink |}} +  * <wrap box>Menu > Trasy > {{:manual:user_guide:tracks:add.png?nolink&30}}> Plánovač tras</wrap>\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan15.png?nolink |}} 
-  * <wrap box>add function to the [[:manual:user_guide:functions:panel|Function panel]] for quick launch</wrap>\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan16.png?nolink |}} +  * <wrap box>přidáním tlačítka do [[cz:manual:user_guide:functions:panel|panelu funkcí]] pro rychlé spuštění</wrap>\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan16.png?nolink |}} 
-==== Route planner screen ====+==== Obrazovka plánovače tras ====
  
 {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan.png?nolink |}} {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan.png?nolink |}}
-  - **Drawing mode** - select among manual and automatic modes +  - **režim kreslení** - vyberte mezi ručním režimem a několika automatickými 
-  - **add/remove shaping points** +  - **přidat/odebrat tvarovací body** 
-  - **back/forward** - move along planning process steps +  - **zpět/vpřed** - pohyb mezi jednotlivými kroky plánování 
-  - **zooming and centering buttons** +  - **tlačítka zoomování a vystředění mapy** 
-  * **Topbar** - contains **Route menu** +  * **horní lišta** - obsahuje **Menu trasy** 
-  * **Bottom bar** - displays basic route stats (lengthpositive and negative elevation gain) and elevation chart buttonsliding the chart up (only Locus Map Pro):\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan2.png?nolink |}} +  * **spodní lišta** - zobrazuje základní statistiky trasy (délkuodhad časukladné a záporné převýšení) a výsuvný panel s výškovým profilem (pouze v Locus Map Pro):\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan2.png?nolink |}} 
-==== Route line ====+==== Linie trasy ====
 {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan20.png?nolink |}} {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan20.png?nolink |}}
-  * {{:manual:user_guide:tracks:shapept.png?nolink&20|}} **shaping point** - basic point building the routecan be changed into **via point**. +  * {{:manual:user_guide:tracks:shapept.png?nolink&20|}} **tvarovací bod** - základní stavební bod plánovánílze změnit na **průjezdní bod**. 
-  * {{:manual:user_guide:tracks:auxpt.png?nolink&20|}} **auxiliary point** - forms on the line between shaping pointsChanges to a new shaping point when shifted+  * {{:manual:user_guide:tracks:auxpt.png?nolink&20|}} **segmentový bod** - tvoří se na lince mezi tvarovacími body, po přesunu se mění na další nový tvarovací bodIndikuje aktivitu, pro který je daný segment trasy plánovaný
-  * {{:manual:user_guide:tracks:viapt.png?nolink&20|}} **via point** - place through which you want to go during navigation+  * {{:manual:user_guide:tracks:viapt.png?nolink&20|}} **průjezdní bod** - místo, kudy chcete projet během navigace
  
-The line between points stretches straight in case of manual drawing or runs along roads and paths in case of automatic drawing+V případě ručního kreslení se mezi tvarovacími body natahuje přímá linie, v případě automatiky se trasa vykresluje podél cest a stezek na mapě
-===== Drawing instructions ===== +===== Jak kreslit trasu? ===== 
-==== Set your drawing mode ==== +==== Nastavte režim kreslení ==== 
-  * tap {{:manual:user_guide:tracks:mandraw.png?nolink&30|}}\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan3.png?nolink |}}\\ and choose how to draw+  * klepněte na {{:manual:user_guide:tracks:mandraw.png?nolink&30|}}\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan3.png?nolink |}}\\ a vyberte si, jak kreslit
-    * {{:manual:user_guide:ic_path_add_new_alt.png?nolink&30|}} **manual mode** - only plain line stretches between shaping points:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan4.png?nolink |}}\\ This is useful for simple distance measurement or for areas not covered by routing data+    * {{:manual:user_guide:ic_path_add_new_alt.png?nolink&30|}} **ruční režim** - mezi tvarovacími body se natahuje jednoduchá linie:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan4.png?nolink |}}\\ Tento způsob se hodí pro jednoduché měření vzdálenosti nebo pro plánování v oblastech bez pokrytí routovacími daty
-    * {{:manual:user_guide:ic_type_cycle_alt.png?nolink&30}}, {{:manual:user_guide:ic_type_tourist_alt.png?nolink&30|}}, {{:manual:user_guide:ic_type_car_alt.png?nolink&30|}} etc. **automatic mode** - line calculated by a routing service renders between shaping points:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan5.png?nolink |}}\\ The shape of the line depends on selected mode car routes run along roadswalking routes along paths etcThe automatic modes are provided by **routing services**. Some of them work online, some [[manual:faq:how_to_navigate_offline|offline]] and you can set them after tapping {{:manual:user_guide:ic_settings_navigation_alt.png?nolink&30|}}. More info at [[manual:user_guide:functions:navigation:settings|Navigation settings]].\\ <WRAP center round tip> +    * {{:manual:user_guide:ic_type_cycle_alt.png?nolink&30}}, {{:manual:user_guide:ic_type_tourist_alt.png?nolink&30|}}, {{:manual:user_guide:ic_type_car_alt.png?nolink&30|}} atd. **automatický režim** - linie, vypočítaná routovací službou, se vykresluje podél cest mezi tvarovacími body:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan5.png?nolink |}}\\ Vedení trasy závisí na vybraném režimu trasy pro auto vedou po cestáchpro pěší po pěšinách atdAutomatické režimy jsou poskytovány **routovacími službami**. Některé fungují online, některé [[cz:manual:faq:how_to_navigate_offline|bez připojení k internetu]] a můžete je nastavit po klepnutí na tlačítko {{:manual:user_guide:ic_settings_navigation_alt.png?nolink&30|}}. Více se dozvíte v kapitole o  [[cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings|nastavení navigace]].\\ <WRAP center round tip> 
-=== Offline automatic route planning === +=== Automatické plánování trasy offline === 
-Download and install free co-application **[[https://play.google.com/store/apps/details?id=btools.routingapp|BRouter]]**. Download also offline routing data of the area you are planning the route through. BRouter appears among other routing services in Locus  [[manual:user_guide:functions:navigation:settings|navigation settings]]. Set it as default.+Zdarma si nainstalujte spolupracující aplikaci **[[https://play.google.com/store/apps/details?id=btools.routingapp|BRouter]]**. Pomocí ní stáhněte ještě routovací data oblasti, ve které plánujete trasu. BRouter se objeví ve výběru dostupných zdrojů navigačních dat v  [[cz:manual:user_guide:functions:navigation:settings|nastavení navigace]]. Nastavte jej jako výchozí.
 </WRAP> </WRAP>
-    * **Include navigation hints** - when checked, Locus creates also direction commands related to the new route which can be used for voice navigation.+    * **Včetně navigačních příkazů** - pokud je zaškrtnuto, Locus vytvoří také hlasové příkazy ke změnám směru na trase.
  
-==== Add shaping points ==== +==== Přidávejte tvarovací body ==== 
-The route is built by **shaping points** {{:manual:user_guide:tracks:shapept.png?nolink&20|}} added on map+Trasa se vytváří pomocí **tvarovacích bodů** {{:manual:user_guide:tracks:shapept.png?nolink&20|}}, přidávaných na mapu
-  * by **tapping** {{:manual:user_guide:tracks:addpt.png?nolink&30|}} (points are added on the **cursor position**) +  * **klepnutím** na {{:manual:user_guide:tracks:addpt.png?nolink&30|}} (body se přidávají na **pozici kurzoru**) 
-  * by **tapping directly on map** (this option can be turned off in the route menu) +  * **klepnutím přímo na mapu** (rychlé, ale nepřesné - možnost lze zrušit v menu trasy
-The route linerendered between shaping pointscontains also **auxiliary points** {{:manual:user_guide:tracks:auxpt.png?nolink&20|}}. Both shaping and auxiliary points can be **moved on map** and the route is **immediately re-rendered** accordinglyBy moving an auxiliary point you change it into shaping point and new aux points are created in between+Linie trasyvykreslovaná mezi tvarovacími bodyobsahuje také **segmentové body** {{:manual:user_guide:tracks:auxpt.png?nolink&20|}}. Jak tvarovací, tak segmentové body lze **posunovat po mapě** **trasa se automaticky přepočítává**. Posunutím segmentového bodu z něj vytvoříte další tvarovací bod v mezerách vzniknou další segmentové body. 
-==== Add via points ==== +<WRAP center round important> 
-Via points are places you want to go through when **navigating the route** - the voice navigation will notify you of them and in case of route recalculation the via points are not detoured.+**NIKDY neumisťujte tvarovací ani jiné body trasy na křižovatky!** Router potřebuje znát **směr trasy za křižovatkou**, aby mohl odbočce přiřadit správný navigační příkaz. 
 +</WRAP> 
 +==== Přidávejte průjezdní body ==== 
 +Průjezdní body značí místa, která chcete projet při **navigaci** po trase hlasová navigace takové body **oznámí jejich názvem** a při přepočtu trasy nejsou tyto body vynechány nebo objížděny.
  
-Via points can be created out of shaping points+Průjezdní body vytvoříte z tvarovacích bodů
-  * tap shaping point and select **Change to via point** from the popup label:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan6.png?nolink |}} +  * klepněte na tvarovací bod z vyskakovacího menu vyberte **Změnit na**:\\ {{ manual:user_guide:tracks:rteplan6.png?nolink |}} 
-  * **rename** the via point (optionaland confirmVia point in the planner:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan7.png?nolink |}} +  * **přejmenujte** jej, změňte ikonu (volitelněa potvrďtePrůjezdní bod v plánovači:\\ {{ manual:user_guide:tracks:rteplan7.png?nolink |}} 
-  * after saving the route the via point is **marked by an icon**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan8.png?nolink |}}+  * po uložení trasy je průjezdní bod **označen zvolenou ikonou**:\\ {{ manual:user_guide:tracks:rteplan8.png?nolink |}}
  
-By moving a via point on map in route planner it changes back to a shaping point+Posunutím průjezdního bodu na mapě v plánovači se z něj stane opět tvarovací bod
-==== Add LoMap POIs ==== +==== Přidávejte LoMaps POIs ==== 
-[[manual:user_guide:points:about#lomaps_points_of_interest|LoMap dynamic points of interest]] can be added to your route too+Do trasy lze přidávat také [[cz:manual:user_guide:points:about#lomaps_poi|dynamické body zájmu v LoMapách (POIs)]]: 
-  * tap a POI on map +  * klepněte na bod na mapě 
-  * tap "+" on its label +  * vyberte, kam do trasy POI vložit na začátekkonec nebo dovnitř:\\ {{ manual:user_guide:tracks:rteplan9.png?nolink |}} 
-  * select where to put the POI in the route at the startend or inside:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan9.png?nolink |}} +  * když přidáte bod na konec trasy:\\ {{ manual:user_guide:tracks:rteplan10.png?nolink |}} 
-  * when you select to add the POI at the end:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan10.png?nolink |}} +  * bod vložený dovnitř trasy:\\ {{ manual:user_guide:tracks:rteplan11.png?nolink |}}
-  * when you select to add the POI inside the route:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan11.png?nolink |}}+
  
-==== Add your own points ==== +==== Přidávejte vlastní body ==== 
-Your own interesting places or downloaded geocaches can be added to your route:  +Vaše vlastní body zájmu nebo stažené kešky se taky mohou stát součástí trasy:  
-  * display your selected **points on map** (Menu > Points select whole folder or individual points+  * zobrazte vybrané **body na mapě** (Menu > Body vyberte celou složku nebo jednotlivé body
-  * add them to your route **the same way as LoMap POIs** (see above):\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan12.png?nolink |}}+  * přidejte je do trasy **stejným způsobem jako LoMap POIs** (viz výše):\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan12.png?nolink |}}
  
-==== Add individually defined points ==== +==== Přidejte nové body ==== 
-Define a new point by an addresscoordinatesprojection etcand add it to your route+Definujte nový bod pomocí adresysouřadnicprojekce atda přidejte je do trasy
-  * open **route menu** from the topbar:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan13.png?nolink |}} +  * otevřete **menu trasy** z horní lišty:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan13.png?nolink |}} 
-  * tap **Add point** and select method of your new point definition from the [[manual:user_guide:tools:location|location selector]]:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan17.png?nolink |}} +  * klepněte na **Přidat bod** a vyberte z [[cz:manual:user_guide:tools:location|voliče polohy]] metodu vytvoření nového bodu:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan17.png?nolink |}} 
-==== Define areas to avoid ==== +==== Určete místa, kterým se vyhnout ==== 
-If you know a place an route you can not go through but which is not reflected by the map or routing data e.g. temporary road blockwood harvesting in the forestflooded area etc., **tell route planner to avoid it**. +Pokud víte o místě na trase, které je **neprůchozí**, ale které není viditelné na mapě a v routovacích datech napřdočasná uzávěra silnicetěžba dřeva v lesezaplavené území atd., **přikažte plánovači takové místo obejít**. 
-  * shift cursor on the spot you want to block and select **Add no-go** from the route menu:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan32.png?nolink |}} +  * posuňte kurzor na místo, které chcete zablokovat a zvolte **Tudy ne** menu trasy:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan32.png?nolink |}} 
-  * if necessary, set the **means of transport** the no-go area is valid forthe area **radius** (25, 50, 100, 500, 1000 m) and **time of validity** (tap the no-go area on map):\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan34.png?nolink |}} +  * v případě potřeby nastavte **druh dopravy**, na který se omezení vztahuje, **poloměr** oblasti (25, 50, 100, 500, 1000 m) **časovou platnost** (nastavení se objeví klepnutím na "no-go" bod na mapě):\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan34.png?nolink |}} 
-  * route planner makes **detours** around the no-go areas:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan35.png?nolink |}} +  * plánovač trasy vytvoří **objížďku** blokovaného místa:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan35.png?nolink |}} 
-  * no-go areas can be **deleted** by {{:manual:user_guide:tracks:ic_delete_alt.png?nolink&30|}} +  * blokace lze **smazat** tlačítkem {{:manual:user_guide:tracks:ic_delete_alt.png?nolink&30|}} 
-  * the route **without detours**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan33.png?nolink |}} +  * trasa **bez objížděk**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan33.png?nolink |}} 
-==== Undore-doremove points ==== +==== Krok zpětvpředodstranění bodů ==== 
-  * to **remove last added shaping point**, tap {{:manual:user_guide:tracks:rempt.png?nolink&30|}} +  * pokud chcete **odstranit poslední přidaný tvarovací bod**, klepněte na {{:manual:user_guide:tracks:rempt.png?nolink&30|}} 
-  * to **reverse all edits** (adding pointsmoving them), tap **back button**(3)  +  * pro návrat o krok zpět v plánování trasy (přidávání bodůjejich přesun...), klepněte na tlačítko **zpět**(3)  
-  * to **repeat reversed steps**tap **forward button**(3) +  * podobně pokud chcete po kroku zpět jít vpředpoužijte **tlačítko vpřed**(3) 
-==== Check route stats and travel time ==== +==== Přepočítejte segment nebo celou trasu ==== 
-  * **quick check the elevation profile** of the route on the chart sliding from the screen bottom (only Locus Map Pro):\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan2.png?nolink |}}\\ The chart dynamically changes according to the your route edits (adding pointsmoving them...) +=== Segment === 
-  check **more detailed stats** - Route menu > Route stats:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan18.png?nolink |}}\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan19.png?nolink |}} +Pokud jste změnili názor a chcete část trasy **přeplánovat pro jiný druh aktivity** NEBO vám automaticky vytvořený segment nevyhovuje (MTB jezdcům třeba připadá příliš "asfaltový", přestože použili profil MTB), můžete jej **přepočítat**: 
-  * check route **Travel time** - Route menu > Travel time:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan21.png?nolink |}}\\ Select the route **activity** - 3 types of walk, 9 types of bike and two of cross-country skiing. The time is calculated from the distance, estimated speed and elevation gain per hour:\\ {{  :manual:user_guide:tracks:trtime02.png?nolink&  }}\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan22.png?nolink |}} +  * klepněte na vybraný **segmentový bod** 
-==== Instant navigation ==== +  * zvolte **přepočítat** a vyberte jinou aktivitu 
-You can start navigation along the planned route right from the route planner: +  * **potvrďte**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan40.gif?nolink |}}
-  * open **route menu** +
-  * tap **Navigate**!\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan23.png?nolink |}}+
  
-==== Save route ==== +=== Přepočítat vše === 
-When you are done with all edits, **save your route!*+Přepočítat s jiným profilem můžete také celou naplánovanou trasu. 
-  * open **route menu**\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan24.png?nolink |}} +  naplánujte novou trasu 
-  * tap **Save route**\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan25.png?nolink |}} +  * otevřete menu trasy a zvolte **Přepočítat vše** 
-  * add **name** of the route (optional - Locus usually inserts names of the route start/end places automatically) +  * **vyberte novou aktivitu a potvrďte**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan41.gif?nolink |}} 
-  * add **description** (optional) +
-  * set **activity** - good for overall statistics +
-  * select **folder** - tell Locus where to store the route +
-  * set **style** - color, thickness, pattern... Usually it is not necessary, the folder style is pre-selected.+
  
-If you are dissatisfied with your planning or for whatever reason want to abort all planningtap **Clear planner** in the route menu:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan26.png?nolink |}} +==== Zkontrolujte statistiky trasy a odhad času na trase ==== 
-<WRAP center round important> +  * **rychlá kontrola výškového profilu a délky trasyodhadu času na trase a celkového převýšení,** na výsuvném grafu (pouze Locus Map Pro):\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan2.png?nolink |}}\\ Graf se dynamicky mění v závislosti na úpravě trasy (přidávání a posun trasových bodů...) 
-**Clear planner does NOT erase No-go areas.** These are kept active even out of route plannere.g. for navigation. To delete themtap each no-go area and delete them individually by {{:manual:user_guide:tracks:ic_delete_alt.png?nolink&30|}}+  * **detailní statistiky** najdete v menu trasy:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan18.png?nolink |}}\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan19.png?nolink |}} 
 +  * **odhad času na trase** zde zjistíte taky:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan21.png?nolink |}}\\ Zvolte **typ aktivity na trase** - 3 typy chůze9 typů cyklistiky a dva typy běhu na lyžíchČas se vypočítá na základě vzdálenostiodhadované rychlosti a dosaženého převýšení za hodinu:\\ {{  cz:manual:user_guide:tracks:cz_trtime02.png?nolink&  }}\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan22.png?nolink |}} 
 + 
 +<WRAP center round tip> 
 +Odhad času u uložené trasy vypočítává Locus na základě zvolené aktivity. U každé aktivity vstupuje do výpočtu odhad rychlosti, délka trasy, převýšení, odhad výškové rychlosti z/do kopce a odhad času na přestávky, vycházející z metodiky svazu tělesné výchovy ČR.
 </WRAP> </WRAP>
  
-===== Auxiliaries ===== +==== Okamžitá navigace ==== 
-Route menu topbar contains a **submenu of auxiliary options**:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan27.png?nolink |}} +Navigaci podél navržené trasy můžete rychle spustit přímo z plánovače: 
-==== Quick drawing ==== +  otevřete **menu trasy** 
-To **turn off adding shaping points by tapping the map screen**, uncheck this option.\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan28.png?nolink |}}+  * klepněte na **Navigovat**\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan23.png?nolink |}}
  
-==== Measuring area ==== +==== Uložte trasu ==== 
-{{ :manual:user_guide:tracks:rteplan29.png?nolink |}} +Když jste s plánováním hotoví, nezapomeňte trasu **uložit!** 
-Do you want to measure area of your propertyCheck this option, Locus will color the area on map and display the area value in the bottom bar:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan30.png?nolink |}}\\ <wrap important>**Measuring areas works correctly in manual mode only!**</wrap+  * otevřete **menu trasy**\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan24.png?nolink |}} 
-==== Line style ==== +  * klepněte na **Uložit**\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan25.png?nolink |}} 
-{{ :manual:user_guide:tracks:rteplan31.png?nolink |}} +  * trasu **pojmenujte** (jen pokud chcete, Locus obvykle vloží název startu/cíle trasy automaticky) 
-Colorwidthpattern and other graphical aspects of the route line can be set here:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan36.png?nolink |}}+  * přidejte **popis** (opět volitelně) 
 +  * nastavte **aktivitu na trase** - důležité pro celkové statistiky 
 +  * vyberte **složku** - sdělte Locusu, kam trasu uložit 
 +  * nastavte **styl** - barvu, tloušťku, vzor... obvykle to není nutné, styl je definován složkou. 
 + 
 +Pokud nejste s plánovanou trasou spokojeni nebo chcete plánování z nějakého důvodu zrušit, zvolte **Vyčistit plánovač** v menu trasy:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan26.png?nolink |}} 
 +<WRAP center round important> 
 +**Vyčištění plánovače nesmaže blokované oblasti.** Ty zůstávají aktivní i mimo plánovač tras, např. kvůli navigaci. Smažete je pouze poklepem na každou z nich jednotlivě a dále tlačítkem {{:manual:user_guide:tracks:ic_delete_alt.png?nolink&30|}} 
 +</WRAP> 
 + 
 +===== Nastavení ===== 
 +**Podnabídku nastavení** najdete v menu tras:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan27.png?nolink |}} 
 +==== Styl linie trasy ==== 
 +{{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan31.png?nolink |}} 
 +Nastavte barvušířkuvzor a další grafické aspekty linie trasy v plánovači:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan36.png?nolink |}}
 <WRAP center round tip> <WRAP center round tip>
-In order to **avoid too steep hills** you can set route color to dynamic slope style (Locus Map Pro onlyand define unacceptable range of the slope anglei.e. 10%-30%. Locus will highlight such places for you:</WRAP> +Pokud se chcete **vyhnout příliš prudkému stoupání**, nastavte barevný mód na **dynamické zobrazení úhlu svahu** (pouze Locus Map Pro) a stanovte rozsah stoupáníkteré už je nepřijatelné, např. 10%-30%. Locus pro vás taková místa **označí změnou barvy**:</WRAP> 
-{{ :manual:user_guide:tracks:rteplan37.png?nolink |}}\\ so you can re-plan the route:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan38.png?nolink |}}+{{ :manual:user_guide:tracks:rteplan37.png?nolink |}}\\ takže můžete přeplánovat trasu:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan38.png?nolink |}} 
 +==== Zachování neuloženého plánu ==== 
 +Ve výchozím nastavení plánovač trasy **zachovává neuloženou trasu** a **nabízí ji k dokončení, když se do plánovače vrátíte**:\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan39.png?nolink |}}\\ Pokud chcete začínat vždy **s novou trasou**, když zapnete plánovač, odškrtněte a **nastavení zrušte**. 
 +==== Rychlé kreslení ==== 
 +Slouží pro rychlé zadávání trasových bodů klepnutím přímo na mapu.\\ {{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan28.png?nolink |}} 
 + 
 +==== Měření plochy ==== 
 +{{ cz:manual:user_guide:tracks:cz_rteplan29.png?nolink |}} 
 +Chcete změřit plochu vašeho pozemku? Obtáhněte jej trasou, zaškrtněte tuto funkci - Locus oblast vybarví na mapě a zobrazí přibližnou výměru:\\ {{ :manual:user_guide:tracks:rteplan30.png?nolink |}}\\ <wrap important>**Měření funguje korektně jen v ručním režimu!**</wrap> 
  
-===== Using tracks as routes ===== +===== Využití zaznamenaných tras k navigaci ===== 
-Tracks can be turned into routes when they are intended for navigation or guidance+Trasy, které jste zaznamenali na svých výletech můžete použít pro navigaci nebo navádění
-  * select track in data manager or tap it on the map +  * vyberte trasu v manažeru tras nebo na ni klepněte na mapě 
-  * select **Navigate** or **Guide On** or **Guide On reverse** +  * z nabídky zvolte **Navigace** nebo **Navádění**, popř. **Navádění zpět** 
-  * **[[manual:user_guide:functions:navigation:along-route|more about navigation along a route >>]]** +  * **[[cz:manual:user_guide:functions:navigation:along-route|více o navigaci podél trasy >>]]** 
-  * **[[manual:user_guide:functions:guidance#guidance_along_a_route|more about guidance along a route >>]]**+  * **[[cz:manual:user_guide:functions:guidance#guidance_along_a_route|více o navádění >>]]**
cz/manual/user_guide/tracks/planning.1512475806.txt.gz · Last modified: 2017/12/05 12:10 (external edit)