User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:planning

Plánování tras


Co jsou to trasy?

Trasy jsou řetězce trasových bodů (routepoints), podél nichž jste naváděni nebo navigováni během pohybu - pěší túry, vyjížďky na kole atd.

Trasy jsou naplánované předem, nakreslené na mapě nebo importované a vložené do telefonu za účelem navigace podél jejich linie. Trasy lze ovšem také zaznamenat a použít později pro navigaci.

Trasy lze kreslit ručně na mapu nebo automaticky pomocí online routovací služby, offline routeru, PC softwaru nebo webové aplikace. Locus Map nabízí několik metod tvorby tras:

 • Plánovač tras - nástroj pro ruční nebo asistovaný zákres tras
 • Záznam tras - pro navigaci jsou využity zaznamenané trasy

Plánovač tras

Tento nástroj lze zapnout několika způsoby:

 • Menu > Plánovač tras
 • Menu > Trasy > > Plánovač tras
 • přidáním tlačítka do panelu funkcí pro rychlé spuštění

Obrazovka plánovače tras

 1. režim kreslení - vyberte mezi ručním režimem a několika automatickými
 2. přidat/odebrat tvarovací body
 3. zpět/vpřed - pohyb mezi jednotlivými kroky plánování
 4. tlačítka zoomování a vystředění mapy
 • horní lišta - obsahuje Menu trasy
 • spodní lišta - zobrazuje základní statistiky trasy (délku, odhad času, kladné a záporné převýšení) a výsuvný panel s výškovým profilem (pouze v Locus Map Pro):

Linie trasy

 • tvarovací bod - základní stavební bod plánování, lze změnit na průjezdní bod.
 • segmentový bod - tvoří se na lince mezi tvarovacími body, po přesunu se mění na další nový tvarovací bod. Indikuje aktivitu, pro který je daný segment trasy plánovaný.
 • průjezdní bod - místo, kudy chcete projet během navigace.

V případě ručního kreslení se mezi tvarovacími body natahuje přímá linie, v případě automatiky se trasa vykresluje podél cest a stezek na mapě.

Jak kreslit trasu?

Nastavte režim kreslení

 • klepněte na

  a vyberte si, jak kreslit:
  • ruční režim - mezi tvarovacími body se natahuje jednoduchá linie:

   Tento způsob se hodí pro jednoduché měření vzdálenosti nebo pro plánování v oblastech bez pokrytí routovacími daty.
  • , , atd. automatický režim - linie, vypočítaná routovací službou, se vykresluje podél cest mezi tvarovacími body:

   Vedení trasy závisí na vybraném režimu - trasy pro auto vedou po cestách, pro pěší po pěšinách atd. Automatické režimy jsou poskytovány routovacími službami. Některé fungují online, některé bez připojení k internetu a můžete je nastavit po klepnutí na tlačítko . Více se dozvíte v kapitole o nastavení navigace.

   Automatické plánování trasy offline

   Zdarma si nainstalujte spolupracující aplikaci BRouter. Pomocí ní stáhněte ještě routovací data oblasti, ve které plánujete trasu. BRouter se objeví ve výběru dostupných zdrojů navigačních dat v nastavení navigace. Nastavte jej jako výchozí.

  • Včetně navigačních příkazů - pokud je zaškrtnuto, Locus vytvoří také hlasové příkazy ke změnám směru na trase.

Přidávejte tvarovací body

Trasa se vytváří pomocí tvarovacích bodů , přidávaných na mapu:

 • klepnutím na (body se přidávají na pozici kurzoru)
 • klepnutím přímo na mapu (rychlé, ale nepřesné - možnost lze zrušit v menu trasy)

Linie trasy, vykreslovaná mezi tvarovacími body, obsahuje také segmentové body . Jak tvarovací, tak segmentové body lze posunovat po mapě a trasa se automaticky přepočítává. Posunutím segmentového bodu z něj vytvoříte další tvarovací bod a v mezerách vzniknou další segmentové body.

NIKDY neumisťujte tvarovací ani jiné body trasy na křižovatky! Router potřebuje znát směr trasy za křižovatkou, aby mohl odbočce přiřadit správný navigační příkaz.

Přidávejte průjezdní body

Průjezdní body značí místa, která chcete projet při navigaci po trase - hlasová navigace takové body oznámí jejich názvem a při přepočtu trasy nejsou tyto body vynechány nebo objížděny.

Průjezdní body vytvoříte z tvarovacích bodů:

 • klepněte na tvarovací bod a z vyskakovacího menu vyberte Změnit na:
 • přejmenujte jej, změňte ikonu (volitelně) a potvrďte. Průjezdní bod v plánovači:
 • po uložení trasy je průjezdní bod označen zvolenou ikonou:

Posunutím průjezdního bodu na mapě v plánovači se z něj stane opět tvarovací bod.

Přidávejte LoMaps POIs

Do trasy lze přidávat také dynamické body zájmu v LoMapách (POIs):

 • klepněte na bod na mapě
 • vyberte, kam do trasy POI vložit - na začátek, konec nebo dovnitř:
 • když přidáte bod na konec trasy:
 • bod vložený dovnitř trasy:

Přidávejte vlastní body

Vaše vlastní body zájmu nebo stažené kešky se taky mohou stát součástí trasy:

 • zobrazte vybrané body na mapě (Menu > Body > vyberte celou složku nebo jednotlivé body)
 • přidejte je do trasy stejným způsobem jako LoMap POIs (viz výše):

Přidejte nové body

Definujte nový bod pomocí adresy, souřadnic, projekce atd. a přidejte je do trasy.

 • otevřete menu trasy z horní lišty:
 • klepněte na Přidat bod a vyberte z voliče polohy metodu vytvoření nového bodu:

Určete místa, kterým se vyhnout

Pokud víte o místě na trase, které je neprůchozí, ale které není viditelné na mapě a v routovacích datech - např. dočasná uzávěra silnice, těžba dřeva v lese, zaplavené území atd., přikažte plánovači takové místo obejít.

 • posuňte kurzor na místo, které chcete zablokovat a zvolte Tudy ne z menu trasy:
 • v případě potřeby nastavte druh dopravy, na který se omezení vztahuje, poloměr oblasti (25, 50, 100, 500, 1000 m) a časovou platnost (nastavení se objeví klepnutím na “no-go” bod na mapě):
 • plánovač trasy vytvoří objížďku blokovaného místa:
 • blokace lze smazat tlačítkem
 • trasa bez objížděk:

Krok zpět, vpřed, odstranění bodů

 • pokud chcete odstranit poslední přidaný tvarovací bod, klepněte na
 • pro návrat o krok zpět v plánování trasy (přidávání bodů, jejich přesun…), klepněte na tlačítko zpět(3)
 • podobně pokud chcete po kroku zpět jít vpřed, použijte tlačítko vpřed(3)

Přepočítejte segment nebo celou trasu

Segment

Pokud jste změnili názor a chcete část trasy přeplánovat pro jiný druh aktivity NEBO vám automaticky vytvořený segment nevyhovuje (MTB jezdcům třeba připadá příliš “asfaltový”, přestože použili profil MTB), můžete jej přepočítat:

 • klepněte na vybraný segmentový bod
 • zvolte přepočítat a vyberte jinou aktivitu
 • potvrďte:

Přepočítat vše

Přepočítat s jiným profilem můžete také celou naplánovanou trasu.

 • naplánujte novou trasu
 • otevřete menu trasy a zvolte Přepočítat vše
 • vyberte novou aktivitu a potvrďte:

Zkontrolujte statistiky trasy a odhad času na trase

 • rychlá kontrola výškového profilu a délky trasy, odhadu času na trase a celkového převýšení, na výsuvném grafu (pouze Locus Map Pro):

  Graf se dynamicky mění v závislosti na úpravě trasy (přidávání a posun trasových bodů…)
 • detailní statistiky najdete v menu trasy:

 • odhad času na trase zde zjistíte taky:

  Zvolte typ aktivity na trase - 3 typy chůze, 9 typů cyklistiky a dva typy běhu na lyžích. Čas se vypočítá na základě vzdálenosti, odhadované rychlosti a dosaženého převýšení za hodinu:

Odhad času u uložené trasy vypočítává Locus na základě zvolené aktivity. U každé aktivity vstupuje do výpočtu odhad rychlosti, délka trasy, převýšení, odhad výškové rychlosti z/do kopce a odhad času na přestávky, vycházející z metodiky svazu tělesné výchovy ČR.

Okamžitá navigace

Navigaci podél navržené trasy můžete rychle spustit přímo z plánovače:

 • otevřete menu trasy
 • klepněte na Navigovat

Uložte trasu

Když jste s plánováním hotoví, nezapomeňte trasu uložit!

 • otevřete menu trasy
 • klepněte na Uložit
 • trasu pojmenujte (jen pokud chcete, Locus obvykle vloží název startu/cíle trasy automaticky)
 • přidejte popis (opět volitelně)
 • nastavte aktivitu na trase - důležité pro celkové statistiky
 • vyberte složku - sdělte Locusu, kam trasu uložit
 • nastavte styl - barvu, tloušťku, vzor… obvykle to není nutné, styl je definován složkou.

Pokud nejste s plánovanou trasou spokojeni nebo chcete plánování z nějakého důvodu zrušit, zvolte Vyčistit plánovač v menu trasy:

Vyčištění plánovače nesmaže blokované oblasti. Ty zůstávají aktivní i mimo plánovač tras, např. kvůli navigaci. Smažete je pouze poklepem na každou z nich jednotlivě a dále tlačítkem

Nastavení

Podnabídku nastavení najdete v menu tras:

Styl linie trasy

Nastavte barvu, šířku, vzor a další grafické aspekty linie trasy v plánovači:

Pokud se chcete vyhnout příliš prudkému stoupání, nastavte barevný mód na dynamické zobrazení úhlu svahu (pouze Locus Map Pro) a stanovte rozsah stoupání, které už je nepřijatelné, např. 10%-30%. Locus pro vás taková místa označí změnou barvy:


takže můžete přeplánovat trasu:

Zachování neuloženého plánu

Ve výchozím nastavení plánovač trasy zachovává neuloženou trasu a nabízí ji k dokončení, když se do plánovače vrátíte:

Pokud chcete začínat vždy s novou trasou, když zapnete plánovač, odškrtněte a nastavení zrušte.

Rychlé kreslení

Slouží pro rychlé zadávání trasových bodů klepnutím přímo na mapu.

Měření plochy

Chcete změřit plochu vašeho pozemku? Obtáhněte jej trasou, zaškrtněte tuto funkci - Locus oblast vybarví na mapě a zobrazí přibližnou výměru:

Měření funguje korektně jen v ručním režimu!

Využití zaznamenaných tras k navigaci

Trasy, které jste zaznamenali na svých výletech můžete použít pro navigaci nebo navádění:

cz/manual/user_guide/tracks/planning.txt · Last modified: 2020/07/14 13:56 by mstupka