User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:planning

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:tracks:planning [2017/12/01 08:02]
mstupka
cz:manual:user_guide:tracks:planning [2019/10/23 07:57]
mstupka [Zkontrolujte statistiky trasy a odhad času na trase]
Line 1: Line 1:
-{{ :​manual:​user_guide:​ic_path_add_new_alt.png?​nolink|}}====== Plánování tras ====== 
-FIXME REKONSTRUKCE FIXME 
 {{ :​manual:​user_guide:​ic_path_add_new_alt.png?​nolink|}} {{ :​manual:​user_guide:​ic_path_add_new_alt.png?​nolink|}}
 +====== Plánování tras ======
 ---- ----
-===== Úvodem ​===== +===== Co jsou to trasy? ​===== 
-**Routes** are strings of routepoints ​along which user is **[[manual:​user_guide:​functions:​guidance|guided]]** or **[[manual:​user_guide:​functions:​navigation|navigated]]** during his activity ​hikingbiking etc+**Trasy** jsou řetězce trasových bodů (routepoints), podél nichž jste **[[cz:manual:​user_guide:​functions:​guidance|naváděni]]** nebo **[[cz:manual:​user_guide:​functions:​navigation|navigováni]]** během pohybu ​pěší túryvyjížďky na kole atd
  
-**Routes** are **pre-planneddrawn on maps or imported** and put into navigation devices so that we can travel along their lines**Tracks** that were recorded by you or someone else **can be turned into routes** when we need to navigate them.+**Trasy** jsou **naplánované předemnakreslené na mapě nebo importované** a vložené do telefonu za účelem navigace podél jejich linieTrasy lze ovšem také zaznamenat a použít později pro navigaci.
  
-**Routes** can be drawn **manually on the map** or **automatically** by an online ​routing service, offline ​routing app, PC software or web application. **Locus Map** provides several methods of creating routes+**Trasy** lze kreslit ​**ručně na mapu** nebo **automaticky** pomocí ​online ​routovací služby, offline ​routeru, PC softwaru nebo webové aplikace. **Locus Map** nabízí několik metod tvorby tras
-  * **Route planner** - tool for manual and automatic drawing of routes with routing service assistance +  * **Plánovač tras** - nástroj pro ruční nebo asistovaný zákres tras 
-  * **Changing tracks to routes** - using tracks as routes for navigaton +  * **Záznam tras** - pro navigaci jsou využity zaznamenané trasy 
-===== Route planner ​===== +===== Plánovač tras ===== 
-This tool can be switched on several ways:+Tento nástroj lze zapnout několika způsoby:
  
-  * <wrap box>Menu > Route planner</​wrap>​\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan14.png?nolink |}} +  * <wrap box>Menu > Plánovač tras</​wrap>​\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan14.png?nolink |}} 
-  * <wrap box>Menu > Tracks ​> {{:​manual:​user_guide:​tracks:​add.png?​nolink&​30}}> ​Route planner</​wrap>​\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan15.png?nolink |}} +  * <wrap box>Menu > Trasy > {{:​manual:​user_guide:​tracks:​add.png?​nolink&​30}}> ​Plánovač tras</​wrap>​\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan15.png?nolink |}} 
-  * <wrap box>add function to the [[:​manual:​user_guide:​functions:​panel|Function panel]] for quick launch</​wrap>​\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan16.png?​nolink |}} +  * <wrap box>přidáním tlačítka do [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​panel|panelu funkcí]] pro rychlé spuštění</​wrap>​\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan16.png?​nolink |}} 
-==== Route planner screen ​====+==== Obrazovka plánovače tras ====
  
 {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan.png?​nolink |}} {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan.png?​nolink |}}
-  - **Drawing mode** - select among manual and automatic modes +  - **režim kreslení** - vyberte mezi ručním režimem a několika automatickými 
-  - **add/remove shaping points** +  - **přidat/odebrat tvarovací body** 
-  - **back/forward** - move along planning process steps +  - **zpět/vpřed** - pohyb mezi jednotlivými kroky plánování 
-  - **zooming and centering buttons** +  - **tlačítka zoomování a vystředění mapy** 
-  * **Topbar** - contains ​**Route menu** +  * **horní lišta** - obsahuje ​**Menu trasy** 
-  * **Bottom bar** - displays basic route stats (lengthpositive and negative elevation gain) and elevation chart buttonsliding the chart up (only Locus Map Pro):\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan2.png?​nolink |}} +  * **spodní lišta** - zobrazuje základní statistiky trasy (délkuodhad časukladné a záporné převýšení) a výsuvný panel s výškovým profilem ​(pouze v Locus Map Pro):\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan2.png?​nolink |}} 
-==== Route line ====+==== Linie trasy ====
 {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan20.png?​nolink |}} {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan20.png?​nolink |}}
-  * {{:​manual:​user_guide:​tracks:​shapept.png?​nolink&​20|}} **shaping point** - basic point building the routecan be changed into **via point**. +  * {{:​manual:​user_guide:​tracks:​shapept.png?​nolink&​20|}} **tvarovací bod** - základní stavební bod plánovánílze změnit na **průjezdní bod**. 
-  * {{:​manual:​user_guide:​tracks:​auxpt.png?​nolink&​20|}} **auxiliary point** - forms on the line between shaping pointsChanges to a new shaping point when shifted+  * {{:​manual:​user_guide:​tracks:​auxpt.png?​nolink&​20|}} **segmentový bod** - tvoří se na lince mezi tvarovacími body, po přesunu se mění na další nový tvarovací bodIndikuje aktivitu, pro který je daný segment trasy plánovaný
-  * {{:​manual:​user_guide:​tracks:​viapt.png?​nolink&​20|}} **via point** - place through which you want to go during navigation+  * {{:​manual:​user_guide:​tracks:​viapt.png?​nolink&​20|}} **průjezdní bod** - místo, kudy chcete projet během navigace
  
-The line between points stretches straight in case of manual drawing or runs along roads and paths in case of automatic drawing+V případě ručního kreslení se mezi tvarovacími body natahuje přímá linie, v případě automatiky se trasa vykresluje podél cest a stezek na mapě
-===== Drawing instructions ​===== +===== Jak kreslit trasu? ​===== 
-==== Set your drawing mode ==== +==== Nastavte režim kreslení ​==== 
-  * tap {{:​manual:​user_guide:​tracks:​mandraw.png?​nolink&​30|}}\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan3.png?nolink |}}\\ and choose how to draw+  * klepněte na {{:​manual:​user_guide:​tracks:​mandraw.png?​nolink&​30|}}\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan3.png?nolink |}}\\ a vyberte si, jak kreslit
-    * {{:​manual:​user_guide:​ic_path_add_new_alt.png?​nolink&​30|}} **manual mode** - only plain line stretches between shaping points:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan4.png?​nolink |}}\\ This is useful for simple distance measurement or for areas not covered by routing data+    * {{:​manual:​user_guide:​ic_path_add_new_alt.png?​nolink&​30|}} **ruční režim** - mezi tvarovacími body se natahuje jednoduchá linie:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan4.png?​nolink |}}\\ Tento způsob se hodí pro jednoduché měření vzdálenosti nebo pro plánování v oblastech bez pokrytí routovacími daty
-    * {{:​manual:​user_guide:​ic_type_cycle_alt.png?​nolink&​30}},​ {{:​manual:​user_guide:​ic_type_tourist_alt.png?​nolink&​30|}},​ {{:​manual:​user_guide:​ic_type_car_alt.png?​nolink&​30|}} ​etc. **automatic mode** - line calculated by a routing service renders between shaping points:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan5.png?​nolink |}}\\ The shape of the line depends on selected mode car routes run along roadswalking routes along paths etcThe automatic modes are provided by **routing services**. Some of them work online, ​some [[manual:​faq:​how_to_navigate_offline|offline]] and you can set them after tapping ​{{:​manual:​user_guide:​ic_settings_navigation_alt.png?​nolink&​30|}}. ​More info at [[manual:​user_guide:​functions:​navigation:​settings|Navigation settings]].\\ <WRAP center round tip> +    * {{:​manual:​user_guide:​ic_type_cycle_alt.png?​nolink&​30}},​ {{:​manual:​user_guide:​ic_type_tourist_alt.png?​nolink&​30|}},​ {{:​manual:​user_guide:​ic_type_car_alt.png?​nolink&​30|}} ​atd. **automatický režim** - linie, vypočítaná routovací službou, se vykresluje podél cest mezi tvarovacími body:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan5.png?​nolink |}}\\ Vedení trasy závisí na vybraném režimu ​trasy pro auto vedou po cestáchpro pěší po pěšinách atdAutomatické režimy jsou poskytovány ​**routovacími službami**. Některé fungují ​online, ​některé ​[[cz:manual:​faq:​how_to_navigate_offline|bez připojení k internetu]] a můžete je nastavit po klepnutí na tlačítko ​{{:​manual:​user_guide:​ic_settings_navigation_alt.png?​nolink&​30|}}. ​Více se dozvíte v kapitole o  ​[[cz:manual:​user_guide:​functions:​navigation:​settings|nastavení navigace]].\\ <WRAP center round tip> 
-=== Offline automatic route planning ​=== +=== Automatické plánování trasy offline ​=== 
-Download and install free co-application ​**[[https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=btools.routingapp|BRouter]]**. ​Download also offline routing ​data of the area you are planning the route through. BRouter ​appears among other routing services in Locus  ​[[manual:​user_guide:​functions:​navigation:​settings|navigation settings]]. Set it as default.+Zdarma si nainstalujte spolupracující aplikaci ​**[[https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=btools.routingapp|BRouter]]**. ​Pomocí ní stáhněte ještě routovací ​data oblasti, ve které plánujete trasu. BRouter ​se objeví ve výběru dostupných zdrojů navigačních dat v  [[cz:manual:​user_guide:​functions:​navigation:​settings|nastavení navigace]]. Nastavte jej jako výchozí.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-    * **Include navigation hints** - when checked, Locus creates also direction commands related to the new route which can be used for voice navigation.+    * **Včetně navigačních příkazů** - pokud je zaškrtnuto, Locus vytvoří také hlasové příkazy ke změnám směru na trase.
  
-==== Add shaping points ​==== +==== Přidávejte tvarovací body ==== 
-The route is built by **shaping points** {{:​manual:​user_guide:​tracks:​shapept.png?​nolink&​20|}} ​added on map+Trasa se vytváří pomocí ​**tvarovacích bodů** {{:​manual:​user_guide:​tracks:​shapept.png?​nolink&​20|}}, přidávaných na mapu
-  * by **tapping** {{:​manual:​user_guide:​tracks:​addpt.png?​nolink&​30|}} (points are added on the **cursor position**) +  * **klepnutím** na {{:​manual:​user_guide:​tracks:​addpt.png?​nolink&​30|}} (body se přidávají na **pozici kurzoru**) 
-  * by **tapping directly on map** (this option can be turned off in the route menu) +  * **klepnutím přímo na mapu** (rychlé, ale nepřesné - možnost lze zrušit v menu trasy
-The route linerendered between shaping pointscontains also **auxiliary points** {{:​manual:​user_guide:​tracks:​auxpt.png?​nolink&​20|}}. ​Both shaping and auxiliary points can be **moved on map** and the route is **immediately re-rendered** accordinglyBy moving an auxiliary point you change it into shaping point and new aux points are created in between+Linie trasyvykreslovaná mezi tvarovacími bodyobsahuje také **segmentové body** {{:​manual:​user_guide:​tracks:​auxpt.png?​nolink&​20|}}. ​Jak tvarovací, tak segmentové body lze **posunovat po mapě** **trasa se automaticky přepočítává**. Posunutím segmentového bodu z něj vytvoříte další tvarovací bod v mezerách vzniknou další segmentové body
-==== Add via points ​==== +==== Přidávejte průjezdní body ==== 
-Via points are places you want to go through when **navigating the route** - the voice navigation will notify you of them and in case of route recalculation the via points are not detoured.+Průjezdní body značí místa, která chcete projet při **navigaci** po trase hlasová navigace takové body **oznámí jejich názvem** a při přepočtu trasy nejsou tyto body vynechány nebo objížděny.
  
-Via points can be created out of shaping points+Průjezdní body vytvoříte z tvarovacích bodů
-  * tap shaping point and select ​**Change to via point** from the popup label:\\ {{ :manual:​user_guide:​tracks:​rteplan6.png?​nolink |}} +  * klepněte na tvarovací bod z vyskakovacího menu vyberte ​**Změnit na**:\\ {{ manual:​user_guide:​tracks:​rteplan6.png?​nolink |}} 
-  * **rename** the via point (optionaland confirmVia point in the planner:\\ {{ :manual:​user_guide:​tracks:​rteplan7.png?​nolink |}} +  * **přejmenujte** jej, změňte ikonu (volitelněa potvrďtePrůjezdní bod v plánovači:\\ {{ manual:​user_guide:​tracks:​rteplan7.png?​nolink |}} 
-  * after saving the route the via point is **marked by an icon**:\\ {{ :manual:​user_guide:​tracks:​rteplan8.png?​nolink |}}+  * po uložení trasy je průjezdní bod **označen zvolenou ikonou**:\\ {{ manual:​user_guide:​tracks:​rteplan8.png?​nolink |}}
  
-By moving a via point on map in route planner it changes back to a shaping point+Posunutím průjezdního bodu na mapě v plánovači se z něj stane opět tvarovací bod
-==== Add LoMap POIs ==== +==== Přidávejte LoMaps ​POIs ==== 
-[[manual:​user_guide:​points:​about#​lomaps_points_of_interest|LoMap dynamic points of interest]] can be added to your route too+Do trasy lze přidávat také [[cz:manual:​user_guide:​points:​about#​lomaps_poi|dynamické body zájmu v LoMapách (POIs)]]: 
-  * tap a POI on map +  * klepněte na bod na mapě 
-  * tap "​+"​ on its label +  * vyberte, kam do trasy POI vložit ​na začátekkonec nebo dovnitř:\\ {{ manual:​user_guide:​tracks:​rteplan9.png?​nolink |}} 
-  * select where to put the POI in the route at the startend or inside:\\ {{ :manual:​user_guide:​tracks:​rteplan9.png?​nolink |}} +  * když přidáte bod na konec trasy:\\ {{ manual:​user_guide:​tracks:​rteplan10.png?​nolink |}} 
-  * when you select to add the POI at the end:\\ {{ :manual:​user_guide:​tracks:​rteplan10.png?​nolink |}} +  * bod vložený dovnitř trasy:\\ {{ manual:​user_guide:​tracks:​rteplan11.png?​nolink |}}
-  * when you select to add the POI inside the route:\\ {{ :manual:​user_guide:​tracks:​rteplan11.png?​nolink |}}+
  
-==== Add your own points ​==== +==== Přidávejte vlastní body ==== 
-Your own interesting places or downloaded geocaches can be added to your route:  +Vaše vlastní body zájmu nebo stažené kešky se taky mohou stát součástí trasy:  
-  * display your selected ​**points on map** (Menu > Points ​select whole folder or individual points+  * zobrazte vybrané ​**body na mapě** (Menu > Body vyberte celou složku nebo jednotlivé body
-  * add them to your route **the same way as LoMap POIs** (see above):\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan12.png?​nolink |}}+  * přidejte je do trasy **stejným způsobem jako LoMap POIs** (viz výše):\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan12.png?​nolink |}}
  
-==== Add individually defined points ​==== +==== Přidejte nové body ==== 
-Define a new point by an addresscoordinatesprojection etcand add it to your route+Definujte nový bod pomocí adresysouřadnicprojekce atda přidejte je do trasy
-  * open **route menu** ​from the topbar:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan13.png?nolink |}} +  * otevřete ​**menu ​trasy** z horní lišty:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan13.png?nolink |}} 
-  * tap **Add point** and select method of your new point definition from the [[manual:​user_guide:​tools:​location|location selector]]:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan17.png?nolink |}} +  * klepněte na **Přidat bod** a vyberte z [[cz:manual:​user_guide:​tools:​location|voliče polohy]] metodu vytvoření nového bodu:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan17.png?nolink |}} 
-==== Define areas to avoid ==== +==== Určete místa, kterým se vyhnout ​==== 
-If you know a place an route you can not go through but which is not reflected by the map or routing data e.g. temporary road blockwood harvesting in the forestflooded area etc., **tell route planner to avoid it**. +Pokud víte o místě na trase, které je **neprůchozí**,​ ale které není viditelné na mapě a v routovacích datech ​napřdočasná uzávěra silnicetěžba dřeva v lesezaplavené území atd., **přikažte plánovači takové místo obejít**. 
-  * shift cursor on the spot you want to block and select ​**Add no-go** from the route menu:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan32.png?nolink |}} +  * posuňte kurzor na místo, které chcete zablokovat a zvolte ​**Tudy ne** menu trasy:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan32.png?nolink |}} 
-  * if necessary, set the **means of transport** the no-go area is valid forthe area **radius** (25, 50, 100, 500, 1000 m) and **time of validity** (tap the no-go area on map):\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan34.png?​nolink |}} +  * v případě potřeby nastavte ​**druh dopravy**, na který se omezení vztahuje, ​**poloměr** oblasti ​(25, 50, 100, 500, 1000 m) **časovou platnost** (nastavení se objeví klepnutím na "no-go" bod na mapě):\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan34.png?​nolink |}} 
-  * route planner makes **detours** around the no-go areas:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan35.png?​nolink |}} +  * plánovač trasy vytvoří ​**objížďku** blokovaného místa:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan35.png?​nolink |}} 
-  * no-go areas can be **deleted** by {{:​manual:​user_guide:​tracks:​ic_delete_alt.png?​nolink&​30|}} +  * blokace lze **smazat** tlačítkem ​{{:​manual:​user_guide:​tracks:​ic_delete_alt.png?​nolink&​30|}} 
-  * the route **without detours**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan33.png?​nolink |}} +  * trasa **bez objížděk**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan33.png?​nolink |}} 
-==== Undore-doremove points ​==== +==== Krok zpětvpředodstranění bodů ==== 
-  * to **remove last added shaping point**, tap {{:​manual:​user_guide:​tracks:​rempt.png?​nolink&​30|}} +  * pokud chcete ​**odstranit poslední přidaný tvarovací bod**, klepněte na {{:​manual:​user_guide:​tracks:​rempt.png?​nolink&​30|}} 
-  * to **reverse all edits** ​(adding pointsmoving them), tap **back button**(3)  +  * pro návrat o krok zpět v plánování trasy (přidávání bodůjejich přesun...), klepněte na tlačítko ​**zpět**(3)  
-  * to **repeat reversed steps**tap **forward button**(3) +  * podobně pokud chcete po kroku zpět jít vpředpoužijte ​**tlačítko vpřed**(3) 
-==== Check route stats and travel time ==== +==== Přepočítejte segment nebo celou trasu ==== 
-  * **quick check the elevation profile** of the route on the chart sliding from the screen bottom ​(only Locus Map Pro):\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan2.png?​nolink |}}\\ The chart dynamically changes according to the your route edits (adding pointsmoving them...) +=== Segment === 
-  ​check **more detailed stats** - Route menu > Route stats:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan18.png?​nolink |}}\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan19.png?​nolink |}} +Pokud jste změnili názor a chcete část trasy **přeplánovat pro jiný druh aktivity** NEBO vám automaticky vytvořený segment nevyhovuje ​(MTB jezdcům třeba připadá příliš "​asfaltový",​ přestože použili profil MTB), můžete jej **přepočítat**: 
-  * check route **Travel time** - Route menu > Travel time:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan21.png?​nolink |}}\\ Select the route **activity** - 3 types of walk, 9 types of bike and two of cross-country skiing. The time is calculated from the distance, estimated speed and elevation gain per hour:\\ {{  :​manual:​user_guide:​tracks:​trtime02.png?​nolink& ​ }}\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan22.png?​nolink |}} +  * klepněte na vybraný ​**segmentový bod** 
-==== Instant navigation ==== +  * zvolte ​**přepočítat** a vyberte jinou aktivitu 
-You can start navigation along the planned route right from the route planner: +  * **potvrďte**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan40.gif?nolink |}}
-  * open **route menu** +
-  * tap **Navigate**!\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan23.png?nolink |}}+
  
-==== Save route ==== +=== Přepočítat vše === 
-When you are done with all edits, **save your route!*+Přepočítat s jiným profilem můžete také celou naplánovanou trasu. 
-  * open **route menu**\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan24.png?​nolink |}} +  ​naplánujte novou trasu 
-  * tap **Save route**\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan25.png?nolink |}} +  * otevřete menu trasy a zvolte ​**Přepočítat vše** 
-  * add **name** of the route (optional - Locus usually inserts names of the route start/end places automatically) +  * **vyberte novou aktivitu a potvrďte**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan41.gif?nolink |}} 
-  * add **description** (optional) +
-  * set **activity** - good for overall statistics +
-  * select **folder** - tell Locus where to store the route +
-  * set **style** - color, thickness, pattern... Usually it is not necessary, the folder style is pre-selected.+
  
-If you are dissatisfied with your planning or for whatever reason want to abort all planningtap **Clear planner** in the route menu:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan26.png?nolink |}} +==== Zkontrolujte statistiky trasy a odhad času na trase ==== 
-<WRAP center round important>​ +  * **rychlá kontrola výškového profilu a délky trasyodhadu času na trase a celkového převýšení,​** na výsuvném grafu (pouze Locus Map Pro):\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan2.png?​nolink |}}\\ Graf se dynamicky mění v závislosti na úpravě trasy (přidávání a posun trasových bodů...) 
-**Clear planner does NOT erase No-go areas.** These are kept active even out of route plannere.g. for navigation. To delete themtap each no-go area and delete them individually by {{:​manual:​user_guide:​tracks:​ic_delete_alt.png?​nolink&​30|}}+  * **detailní statistiky** najdete v menu trasy:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan18.png?​nolink |}}\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan19.png?nolink |}} 
 +  * **odhad času na trase** zde zjistíte taky:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan21.png?nolink |}}\\ Zvolte ​**typ aktivity na trase** - 3 typy chůze9 typů cyklistiky a dva typy běhu na lyžíchČas se vypočítá na základě vzdálenostiodhadované rychlosti a dosaženého převýšení za hodinu:​\\ ​{{  cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_trtime02.png?​nolink& ​ }}\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan22.png?​nolink ​|}} 
 + 
 +<WRAP center round tip> 
 +Odhad času u uložené trasy vypočítává Locus na základě zvolené aktivity. U každé aktivity vstupuje do výpočtu odhad rychlosti, délka trasy, převýšení,​ odhad výškové rychlosti z/do kopce a odhad času na přestávky,​ vycházející z metodiky svazu tělesné výchovy ČR.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-===== Auxiliaries ===== +==== Okamžitá navigace ​==== 
-Route menu topbar contains a **submenu of auxiliary options**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan27.png?​nolink |}} +Navigaci podél navržené trasy můžete rychle spustit přímo z plánovače:​ 
-==== Quick drawing ==== +  ​otevřete ​**menu trasy** 
-To **turn off adding shaping points by tapping the map screen**, uncheck this option.\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan28.png?nolink |}}+  * klepněte na **Navigovat**\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan23.png?nolink |}}
  
-==== Measuring area ==== +==== Uložte trasu ==== 
-{{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan29.png?nolink |}} +Když jste s plánováním hotoví, nezapomeňte trasu **uložit!** 
-Do you want to measure area of your propertyCheck this option, Locus will color the area on map and display the area value in the bottom bar:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan30.png?nolink |}}\\ <wrap important>​**Measuring areas works correctly in manual mode only!**</wrap+  * otevřete **menu trasy**\\ ​{{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan24.png?nolink |}} 
-==== Line style ==== +  * klepněte na **Uložit**\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan25.png?nolink |}} 
-{{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan31.png?nolink |}} +  * trasu **pojmenujte** (jen pokud chcete, Locus obvykle vloží název startu/​cíle trasy automaticky) 
-Colorwidthpattern and other graphical aspects of the route line can be set here:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan36.png?nolink |}}+  * přidejte **popis** (opět volitelně) 
 +  * nastavte **aktivitu na trase** - důležité pro celkové statistiky 
 +  * vyberte **složku** - sdělte Locusu, kam trasu uložit 
 +  * nastavte **styl** - barvu, tloušťku, vzor... obvykle to není nutné, styl je definován složkou. 
 + 
 +Pokud nejste s plánovanou trasou spokojeni nebo chcete plánování z nějakého důvodu zrušit, zvolte **Vyčistit plánovač** v menu trasy:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan26.png?nolink |}} 
 +<WRAP center round important>​ 
 +**Vyčištění plánovače nesmaže blokované oblasti.** Ty zůstávají aktivní i mimo plánovač tras, např. kvůli navigaci. Smažete je pouze poklepem na každou z nich jednotlivě a dále tlačítkem {{:​manual:​user_guide:​tracks:​ic_delete_alt.png?​nolink&​30|}} 
 +</WRAP> 
 + 
 +===== Nastavení ===== 
 +**Podnabídku nastavení** najdete v menu tras:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan27.png?​nolink |}} 
 +==== Styl linie trasy ==== 
 +{{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan31.png?nolink |}} 
 +Nastavte barvušířkuvzor a další grafické aspekty linie trasy v plánovači:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan36.png?nolink |}}
 <WRAP center round tip> <WRAP center round tip>
-In order to **avoid too steep hills** you can set route color to dynamic slope style (Locus Map Pro onlyand define unacceptable range of the slope anglei.e. 10%-30%. Locus will highlight such places for you:</​WRAP>​ +Pokud se chcete ​**vyhnout příliš prudkému stoupání**,​ nastavte barevný mód na **dynamické zobrazení úhlu svahu** (pouze Locus Map Pro) a stanovte rozsah stoupáníkteré už je nepřijatelné,​ např. 10%-30%. Locus pro vás taková místa **označí změnou barvy**:</​WRAP>​ 
-{{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan37.png?​nolink |}}\\ so you can re-plan the route:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan38.png?​nolink |}}+{{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan37.png?​nolink |}}\\ takže můžete přeplánovat trasu:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan38.png?​nolink |}} 
 +==== Zachování neuloženého plánu ==== 
 +Ve výchozím nastavení plánovač trasy **zachovává neuloženou trasu** a **nabízí ji k dokončení,​ když se do plánovače vrátíte**:​\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan39.png?​nolink |}}\\ Pokud chcete začínat vždy **s novou trasou**, když zapnete plánovač, odškrtněte a **nastavení zrušte**. 
 +==== Rychlé kreslení ==== 
 +Slouží pro rychlé zadávání trasových bodů klepnutím přímo na mapu.\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan28.png?​nolink |}} 
 + 
 +==== Měření plochy ==== 
 +{{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan29.png?​nolink |}} 
 +Chcete změřit plochu vašeho pozemku? Obtáhněte jej trasou, zaškrtněte tuto funkci - Locus oblast vybarví na mapě a zobrazí přibližnou výměru:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan30.png?​nolink |}}\\ <wrap important>​**Měření funguje korektně jen v ručním režimu!**</​wrap>​ 
  
-===== Using tracks as routes ​===== +===== Využití zaznamenaných tras k navigaci ​===== 
-Tracks can be turned into routes when they are intended for navigation or guidance+Trasy, které jste zaznamenali na svých výletech můžete použít pro navigaci nebo navádění
-  * select track in data manager or tap it on the map +  * vyberte trasu v manažeru tras nebo na ni klepněte na mapě 
-  * select ​**Navigate** or **Guide On** or **Guide On reverse** +  * z nabídky zvolte ​**Navigace** nebo **Navádění**, popř. ​**Navádění zpět** 
-  * **[[manual:​user_guide:​functions:​navigation:​along-route|more about navigation along a route >>​]]** +  * **[[cz:manual:​user_guide:​functions:​navigation:​along-route|více o navigaci podél trasy >>​]]** 
-  * **[[manual:​user_guide:​functions:​guidance#​guidance_along_a_route|more about guidance along a route >>​]]**+  * **[[cz:manual:​user_guide:​functions:​guidance#​guidance_along_a_route|více o navádění ​>>​]]**
cz/manual/user_guide/tracks/planning.txt · Last modified: 2019/10/23 07:57 by mstupka