User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:planning

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:tracks:planning [2017/12/01 08:02]
mstupka
cz:manual:user_guide:tracks:planning [2018/11/20 12:24]
mstupka
Line 1: Line 1:
-{{ :​manual:​user_guide:​ic_path_add_new_alt.png?​nolink|}}====== Plánování tras ====== 
-FIXME REKONSTRUKCE FIXME 
 {{ :​manual:​user_guide:​ic_path_add_new_alt.png?​nolink|}} {{ :​manual:​user_guide:​ic_path_add_new_alt.png?​nolink|}}
 +====== Plánování tras ======
 ---- ----
-===== Úvodem ​===== +===== Co jsou to trasy? ​===== 
-**Routes** are strings of routepoints ​along which user is **[[manual:​user_guide:​functions:​guidance|guided]]** or **[[manual:​user_guide:​functions:​navigation|navigated]]** during his activity ​hikingbiking etc+**Trasy** jsou řetězce trasových bodů (routepoints), podél nichž jste **[[cz:manual:​user_guide:​functions:​guidance|naváděni]]** nebo **[[cz:manual:​user_guide:​functions:​navigation|navigováni]]** během pohybu ​pěší túryvyjížďky na kole atd
  
-**Routes** are **pre-planneddrawn on maps or imported** and put into navigation devices so that we can travel along their lines**Tracks** that were recorded by you or someone else **can be turned into routes** when we need to navigate them.+**Trasy** jsou **naplánované předemnakreslené na mapě nebo importované** a vložené do telefonu za účelem navigace podél jejich linieTrasy lze ovšem také zaznamenat a použít později pro navigaci.
  
-**Routes** can be drawn **manually on the map** or **automatically** by an online ​routing service, offline ​routing app, PC software or web application. **Locus Map** provides several methods of creating routes+**Trasy** lze kreslit ​**ručně na mapu** nebo **automaticky** pomocí ​online ​routovací služby, offline ​routeru, PC softwaru nebo webové aplikace. **Locus Map** nabízí několik metod tvorby tras
-  * **Route planner** - tool for manual and automatic drawing of routes with routing service assistance +  * **Plánovač tras** - nástroj pro ruční nebo asistovaný zákres tras 
-  * **Changing tracks to routes** - using tracks as routes for navigaton +  * **Záznam tras** - pro navigaci jsou využity zaznamenané trasy 
-===== Route planner ​===== +===== Plánovač tras ===== 
-This tool can be switched on several ways:+Tento nástroj lze zapnout několika způsoby:
  
-  * <wrap box>Menu > Route planner</​wrap>​\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan14.png?nolink |}} +  * <wrap box>Menu > Plánovač tras</​wrap>​\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan14.png?nolink |}} 
-  * <wrap box>Menu > Tracks ​> {{:​manual:​user_guide:​tracks:​add.png?​nolink&​30}}> ​Route planner</​wrap>​\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan15.png?nolink |}} +  * <wrap box>Menu > Trasy > {{:​manual:​user_guide:​tracks:​add.png?​nolink&​30}}> ​Plánovač tras</​wrap>​\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan15.png?nolink |}} 
-  * <wrap box>add function to the [[:​manual:​user_guide:​functions:​panel|Function panel]] for quick launch</​wrap>​\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan16.png?​nolink |}} +  * <wrap box>přidáním tlačítka do [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​panel|panelu funkcí]] pro rychlé spuštění</​wrap>​\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan16.png?​nolink |}} 
-==== Route planner screen ​====+==== Obrazovka plánovače tras ====
  
 {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan.png?​nolink |}} {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan.png?​nolink |}}
-  - **Drawing mode** - select among manual and automatic modes +  - **režim kreslení** - vyberte mezi ručním režimem a několika automatickými 
-  - **add/remove shaping points** +  - **přidat/odebrat tvarovací body** 
-  - **back/forward** - move along planning process steps +  - **zpět/vpřed** - pohyb mezi jednotlivými kroky plánování 
-  - **zooming and centering buttons** +  - **tlačítka zoomování a vystředění mapy** 
-  * **Topbar** - contains ​**Route menu** +  * **horní lišta** - obsahuje ​**Menu trasy** 
-  * **Bottom bar** - displays basic route stats (lengthpositive and negative elevation gain) and elevation chart buttonsliding the chart up (only Locus Map Pro):\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan2.png?​nolink |}} +  * **spodní lišta** - zobrazuje základní statistiky trasy (délkuodhad časukladné a záporné převýšení) a výsuvný panel s výškovým profilem ​(pouze v Locus Map Pro):\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan2.png?​nolink |}} 
-==== Route line ====+==== Linie trasy ====
 {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan20.png?​nolink |}} {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan20.png?​nolink |}}
-  * {{:​manual:​user_guide:​tracks:​shapept.png?​nolink&​20|}} **shaping point** - basic point building the routecan be changed into **via point**. +  * {{:​manual:​user_guide:​tracks:​shapept.png?​nolink&​20|}} **tvarovací bod** - základní stavební bod plánovánílze změnit na **průjezdní bod**. 
-  * {{:​manual:​user_guide:​tracks:​auxpt.png?​nolink&​20|}} **auxiliary point** - forms on the line between shaping pointsChanges to a new shaping point when shifted+  * {{:​manual:​user_guide:​tracks:​auxpt.png?​nolink&​20|}} **segmentový bod** - tvoří se na lince mezi tvarovacími body, po přesunu se mění na další nový tvarovací bodIndikuje aktivitu, pro který je daný segment trasy plánovaný
-  * {{:​manual:​user_guide:​tracks:​viapt.png?​nolink&​20|}} **via point** - place through which you want to go during navigation+  * {{:​manual:​user_guide:​tracks:​viapt.png?​nolink&​20|}} **průjezdní bod** - místo, kudy chcete projet během navigace
  
-The line between points stretches straight in case of manual drawing or runs along roads and paths in case of automatic drawing+V případě ručního kreslení se mezi tvarovacími body natahuje přímá linie, v případě automatiky se trasa vykresluje podél cest a stezek na mapě
-===== Drawing instructions ​===== +===== Jak kreslit trasu? ​===== 
-==== Set your drawing mode ==== +==== Nastavte režim kreslení ​==== 
-  * tap {{:​manual:​user_guide:​tracks:​mandraw.png?​nolink&​30|}}\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan3.png?nolink |}}\\ and choose how to draw+  * klepněte na {{:​manual:​user_guide:​tracks:​mandraw.png?​nolink&​30|}}\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan3.png?nolink |}}\\ a vyberte si, jak kreslit
-    * {{:​manual:​user_guide:​ic_path_add_new_alt.png?​nolink&​30|}} **manual mode** - only plain line stretches between shaping points:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan4.png?​nolink |}}\\ This is useful for simple distance measurement or for areas not covered by routing data+    * {{:​manual:​user_guide:​ic_path_add_new_alt.png?​nolink&​30|}} **ruční režim** - mezi tvarovacími body se natahuje jednoduchá linie:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan4.png?​nolink |}}\\ Tento způsob se hodí pro jednoduché měření vzdálenosti nebo pro plánování v oblastech bez pokrytí routovacími daty
-    * {{:​manual:​user_guide:​ic_type_cycle_alt.png?​nolink&​30}},​ {{:​manual:​user_guide:​ic_type_tourist_alt.png?​nolink&​30|}},​ {{:​manual:​user_guide:​ic_type_car_alt.png?​nolink&​30|}} ​etc. **automatic mode** - line calculated by a routing service renders between shaping points:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan5.png?​nolink |}}\\ The shape of the line depends on selected mode car routes run along roadswalking routes along paths etcThe automatic modes are provided by **routing services**. Some of them work online, ​some [[manual:​faq:​how_to_navigate_offline|offline]] and you can set them after tapping ​{{:​manual:​user_guide:​ic_settings_navigation_alt.png?​nolink&​30|}}. ​More info at [[manual:​user_guide:​functions:​navigation:​settings|Navigation settings]].\\ <WRAP center round tip> +    * {{:​manual:​user_guide:​ic_type_cycle_alt.png?​nolink&​30}},​ {{:​manual:​user_guide:​ic_type_tourist_alt.png?​nolink&​30|}},​ {{:​manual:​user_guide:​ic_type_car_alt.png?​nolink&​30|}} ​atd. **automatický režim** - linie, vypočítaná routovací službou, se vykresluje podél cest mezi tvarovacími body:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan5.png?​nolink |}}\\ Vedení trasy závisí na vybraném režimu ​trasy pro auto vedou po cestáchpro pěší po pěšinách atdAutomatické režimy jsou poskytovány ​**routovacími službami**. Některé fungují ​online, ​některé ​[[cz:manual:​faq:​how_to_navigate_offline|bez připojení k internetu]] a můžete je nastavit po klepnutí na tlačítko ​{{:​manual:​user_guide:​ic_settings_navigation_alt.png?​nolink&​30|}}. ​Více se dozvíte v kapitole o  ​[[cz:manual:​user_guide:​functions:​navigation:​settings|nastavení navigace]].\\ <WRAP center round tip> 
-=== Offline automatic route planning ​=== +=== Automatické plánování trasy offline ​=== 
-Download and install free co-application ​**[[https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=btools.routingapp|BRouter]]**. ​Download also offline routing ​data of the area you are planning the route through. BRouter ​appears among other routing services in Locus  ​[[manual:​user_guide:​functions:​navigation:​settings|navigation settings]]. Set it as default.+Zdarma si nainstalujte spolupracující aplikaci ​**[[https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=btools.routingapp|BRouter]]**. ​Pomocí ní stáhněte ještě routovací ​data oblasti, ve které plánujete trasu. BRouter ​se objeví ve výběru dostupných zdrojů navigačních dat v  [[cz:manual:​user_guide:​functions:​navigation:​settings|nastavení navigace]]. Nastavte jej jako výchozí.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-    * **Include navigation hints** - when checked, Locus creates also direction commands related to the new route which can be used for voice navigation.+    * **Včetně navigačních příkazů** - pokud je zaškrtnuto, Locus vytvoří také hlasové příkazy ke změnám směru na trase.
  
-==== Add shaping points ​==== +==== Přidávejte tvarovací body ==== 
-The route is built by **shaping points** {{:​manual:​user_guide:​tracks:​shapept.png?​nolink&​20|}} ​added on map+Trasa se vytváří pomocí ​**tvarovacích bodů** {{:​manual:​user_guide:​tracks:​shapept.png?​nolink&​20|}}, přidávaných na mapu
-  * by **tapping** {{:​manual:​user_guide:​tracks:​addpt.png?​nolink&​30|}} (points are added on the **cursor position**) +  * **klepnutím** na {{:​manual:​user_guide:​tracks:​addpt.png?​nolink&​30|}} (body se přidávají na **pozici kurzoru**) 
-  * by **tapping directly on map** (this option can be turned off in the route menu) +  * **klepnutím přímo na mapu** (rychlé, ale nepřesné - možnost lze zrušit v menu trasy
-The route linerendered between shaping pointscontains also **auxiliary points** {{:​manual:​user_guide:​tracks:​auxpt.png?​nolink&​20|}}. ​Both shaping and auxiliary points can be **moved on map** and the route is **immediately re-rendered** accordinglyBy moving an auxiliary point you change it into shaping point and new aux points are created in between+Linie trasyvykreslovaná mezi tvarovacími bodyobsahuje také **segmentové body** {{:​manual:​user_guide:​tracks:​auxpt.png?​nolink&​20|}}. ​Jak tvarovací, tak segmentové body lze **posunovat po mapě** **trasa se automaticky přepočítává**. Posunutím segmentového bodu z něj vytvoříte další tvarovací bod v mezerách vzniknou další segmentové body
-==== Add via points ​==== +==== Přidávejte průjezdní body ==== 
-Via points are places you want to go through when **navigating the route** - the voice navigation will notify you of them and in case of route recalculation the via points are not detoured.+Průjezdní body značí místa, která chcete projet při **navigaci** po trase hlasová navigace takové body **oznámí jejich názvem** a při přepočtu trasy nejsou tyto body vynechány nebo objížděny.
  
-Via points can be created out of shaping points+Průjezdní body vytvoříte z tvarovacích bodů
-  * tap shaping point and select ​**Change to via point** from the popup label:\\ {{ :manual:​user_guide:​tracks:​rteplan6.png?​nolink |}} +  * klepněte na tvarovací bod z vyskakovacího menu vyberte ​**Změnit na**:\\ {{ manual:​user_guide:​tracks:​rteplan6.png?​nolink |}} 
-  * **rename** the via point (optionaland confirmVia point in the planner:\\ {{ :manual:​user_guide:​tracks:​rteplan7.png?​nolink |}} +  * **přejmenujte** jej, změňte ikonu (volitelněa potvrďtePrůjezdní bod v plánovači:\\ {{ manual:​user_guide:​tracks:​rteplan7.png?​nolink |}} 
-  * after saving the route the via point is **marked by an icon**:\\ {{ :manual:​user_guide:​tracks:​rteplan8.png?​nolink |}}+  * po uložení trasy je průjezdní bod **označen zvolenou ikonou**:\\ {{ manual:​user_guide:​tracks:​rteplan8.png?​nolink |}}
  
-By moving a via point on map in route planner it changes back to a shaping point+Posunutím průjezdního bodu na mapě v plánovači se z něj stane opět tvarovací bod
-==== Add LoMap POIs ==== +==== Přidávejte LoMaps ​POIs ==== 
-[[manual:​user_guide:​points:​about#​lomaps_points_of_interest|LoMap dynamic points of interest]] can be added to your route too+Do trasy lze přidávat také [[cz:manual:​user_guide:​points:​about#​lomaps_poi|dynamické body zájmu v LoMapách (POIs)]]: 
-  * tap a POI on map +  * klepněte na bod na mapě 
-  * tap "​+"​ on its label +  * vyberte, kam do trasy POI vložit ​na začátekkonec nebo dovnitř:\\ {{ manual:​user_guide:​tracks:​rteplan9.png?​nolink |}} 
-  * select where to put the POI in the route at the startend or inside:\\ {{ :manual:​user_guide:​tracks:​rteplan9.png?​nolink |}} +  * když přidáte bod na konec trasy:\\ {{ manual:​user_guide:​tracks:​rteplan10.png?​nolink |}} 
-  * when you select to add the POI at the end:\\ {{ :manual:​user_guide:​tracks:​rteplan10.png?​nolink |}} +  * bod vložený dovnitř trasy:\\ {{ manual:​user_guide:​tracks:​rteplan11.png?​nolink |}}
-  * when you select to add the POI inside the route:\\ {{ :manual:​user_guide:​tracks:​rteplan11.png?​nolink |}}+
  
-==== Add your own points ​==== +==== Přidávejte vlastní body ==== 
-Your own interesting places or downloaded geocaches can be added to your route:  +Vaše vlastní body zájmu nebo stažené kešky se taky mohou stát součástí trasy:  
-  * display your selected ​**points on map** (Menu > Points ​select whole folder or individual points+  * zobrazte vybrané ​**body na mapě** (Menu > Body vyberte celou složku nebo jednotlivé body
-  * add them to your route **the same way as LoMap POIs** (see above):\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan12.png?​nolink |}}+  * přidejte je do trasy **stejným způsobem jako LoMap POIs** (viz výše):\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan12.png?​nolink |}}
  
-==== Add individually defined points ​==== +==== Přidejte nové body ==== 
-Define a new point by an addresscoordinatesprojection etcand add it to your route+Definujte nový bod pomocí adresysouřadnicprojekce atda přidejte je do trasy
-  * open **route menu** ​from the topbar:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan13.png?nolink |}} +  * otevřete ​**menu ​trasy** z horní lišty:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan13.png?nolink |}} 
-  * tap **Add point** and select method of your new point definition from the [[manual:​user_guide:​tools:​location|location selector]]:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan17.png?nolink |}} +  * klepněte na **Přidat bod** a vyberte z [[cz:manual:​user_guide:​tools:​location|voliče polohy]] metodu vytvoření nového bodu:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan17.png?nolink |}} 
-==== Define areas to avoid ==== +==== Určete místa, kterým se vyhnout ​==== 
-If you know a place an route you can not go through but which is not reflected by the map or routing data e.g. temporary road blockwood harvesting in the forestflooded area etc., **tell route planner to avoid it**. +Pokud víte o místě na trase, které je **neprůchozí**,​ ale které není viditelné na mapě a v routovacích datech ​napřdočasná uzávěra silnicetěžba dřeva v lesezaplavené území atd., **přikažte plánovači takové místo obejít**. 
-  * shift cursor on the spot you want to block and select ​**Add no-go** from the route menu:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan32.png?nolink |}} +  * posuňte kurzor na místo, které chcete zablokovat a zvolte ​**Tudy ne** menu trasy:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan32.png?nolink |}} 
-  * if necessary, set the **means of transport** the no-go area is valid forthe area **radius** (25, 50, 100, 500, 1000 m) and **time of validity** (tap the no-go area on map):\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan34.png?​nolink |}} +  * v případě potřeby nastavte ​**druh dopravy**, na který se omezení vztahuje, ​**poloměr** oblasti ​(25, 50, 100, 500, 1000 m) **časovou platnost** (nastavení se objeví klepnutím na "no-go" bod na mapě):\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan34.png?​nolink |}} 
-  * route planner makes **detours** around the no-go areas:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan35.png?​nolink |}} +  * plánovač trasy vytvoří ​**objížďku** blokovaného místa:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan35.png?​nolink |}} 
-  * no-go areas can be **deleted** by {{:​manual:​user_guide:​tracks:​ic_delete_alt.png?​nolink&​30|}} +  * blokace lze **smazat** tlačítkem ​{{:​manual:​user_guide:​tracks:​ic_delete_alt.png?​nolink&​30|}} 
-  * the route **without detours**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan33.png?​nolink |}} +  * trasa **bez objížděk**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan33.png?​nolink |}} 
-==== Undore-doremove points ​==== +==== Krok zpětvpředodstranění bodů ==== 
-  * to **remove last added shaping point**, tap {{:​manual:​user_guide:​tracks:​rempt.png?​nolink&​30|}} +  * pokud chcete ​**odstranit poslední přidaný tvarovací bod**, klepněte na {{:​manual:​user_guide:​tracks:​rempt.png?​nolink&​30|}} 
-  * to **reverse all edits** ​(adding pointsmoving them), tap **back button**(3)  +  * pro návrat o krok zpět v plánování trasy (přidávání bodůjejich přesun...), klepněte na tlačítko ​**zpět**(3)  
-  * to **repeat reversed steps**tap **forward button**(3) +  * podobně pokud chcete po kroku zpět jít vpředpoužijte ​**tlačítko vpřed**(3) 
-==== Check route stats and travel time ==== +==== Přepočítejte segment nebo celou trasu ==== 
-  * **quick check the elevation profile** of the route on the chart sliding from the screen bottom ​(only Locus Map Pro):\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan2.png?​nolink |}}\\ The chart dynamically changes according to the your route edits (adding pointsmoving them...) +=== Segment === 
-  ​check **more detailed stats** - Route menu > Route stats:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan18.png?​nolink |}}\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan19.png?​nolink |}} +Pokud jste změnili názor a chcete část trasy **přeplánovat pro jiný druh aktivity** NEBO vám automaticky vytvořený segment nevyhovuje ​(MTB jezdcům třeba připadá příliš "​asfaltový",​ přestože použili profil MTB), můžete jej **přepočítat**: 
-  * check route **Travel time** - Route menu > Travel time:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan21.png?​nolink |}}\\ Select the route **activity** - 3 types of walk, 9 types of bike and two of cross-country skiing. The time is calculated from the distance, estimated speed and elevation gain per hour:\\ {{  :​manual:​user_guide:​tracks:​trtime02.png?​nolink& ​ }}\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan22.png?​nolink |}} +  * klepněte na vybraný ​**segmentový bod** 
-==== Instant navigation ==== +  * zvolte ​**přepočítat** a vyberte jinou aktivitu 
-You can start navigation along the planned route right from the route planner: +  * **potvrďte**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan40.gif?nolink |}}
-  * open **route menu** +
-  * tap **Navigate**!\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan23.png?nolink |}}+
  
-==== Save route ==== +=== Přepočítat vše === 
-When you are done with all edits, **save your route!*+Přepočítat s jiným profilem můžete také celou naplánovanou trasu. 
-  * open **route menu**\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan24.png?​nolink |}} +  ​naplánujte novou trasu 
-  * tap **Save route**\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan25.png?nolink |}} +  * otevřete menu trasy a zvolte ​**Přepočítat vše** 
-  * add **name** of the route (optional - Locus usually inserts names of the route start/end places automatically) +  * **vyberte novou aktivitu a potvrďte**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan41.gif?nolink |}} 
-  * add **description** (optional) +
-  * set **activity** - good for overall statistics +
-  * select **folder** - tell Locus where to store the route +
-  * set **style** - color, thickness, pattern... Usually it is not necessary, the folder style is pre-selected.+
  
-If you are dissatisfied with your planning or for whatever reason want to abort all planningtap **Clear planner** in the route menu:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan26.png?nolink |}}+==== Zkontrolujte statistiky trasy a odhad času na trase ==== 
 +  * **rychlá kontrola výškového profilu a délky trasy, odhadu času na trase a celkového převýšení,​** na výsuvném grafu (pouze Locus Map Pro):\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan2.png?​nolink |}}\\ Graf se dynamicky mění v závislosti na úpravě trasy (přidávání a posun trasových bodů...) 
 +  * **detailní statistiky** najdete v menu trasy:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan18.png?​nolink |}}\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan19.png?​nolink |}} 
 +  * **odhad času na trase** zde zjistíte taky:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan21.png?​nolink |}}\\ Zvolte **typ aktivity na trase** - 3 typy chůze, 9 typů cyklistiky a dva typy běhu na lyžích. Čas se vypočítá na základě vzdálenosti,​ odhadované rychlosti a dosaženého převýšení za hodinu:\\ {{  cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_trtime02.png?​nolink& ​ }}\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan22.png?​nolink |}} 
 +==== Okamžitá navigace ==== 
 +Navigaci podél navržené trasy můžete rychle spustit přímo z plánovače:​ 
 +  * otevřete **menu trasy** 
 +  * klepněte na **Navigovat**\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan23.png?​nolink |}} 
 + 
 +==== Uložte trasu ==== 
 +Když jste s plánováním hotoví, nezapomeňte trasu **uložit!** 
 +  * otevřete **menu trasy**\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan24.png?​nolink |}} 
 +  * klepněte na **Uložit**\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan25.png?​nolink |}} 
 +  * trasu **pojmenujte** (jen pokud chcete, Locus obvykle vloží název startu/​cíle trasy automaticky) 
 +  * přidejte **popis** (opět volitelně) 
 +  * nastavte **aktivitu na trase** - důležité pro celkové statistiky 
 +  * vyberte **složku** - sdělte Locusu, kam trasu uložit 
 +  * nastavte **styl** - barvu, tloušťku, vzor... obvykle ​to není nutné, styl je definován složkou. 
 + 
 +Pokud nejste s plánovanou trasou spokojeni nebo chcete plánování z nějakého důvodu zrušitzvolte ​**Vyčistit plánovač** menu trasy:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan26.png?nolink |}}
 <WRAP center round important>​ <WRAP center round important>​
-**Clear planner does NOT erase No-go areas.** These are kept active even out of route plannere.gfor navigation. To delete them, tap each no-go area and delete them individually by {{:​manual:​user_guide:​tracks:​ic_delete_alt.png?​nolink&​30|}}+**Vyčištění plánovače nesmaže blokované oblasti.** Ty zůstávají aktivní i mimo plánovač trasnapřkvůli navigaciSmažete je pouze poklepem na každou z nich jednotlivě a dále tlačítkem ​{{:​manual:​user_guide:​tracks:​ic_delete_alt.png?​nolink&​30|}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-===== Auxiliaries ​===== +===== Nastavení ​===== 
-Route menu topbar contains a **submenu of auxiliary options**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan27.png?nolink |}} +**Podnabídku nastavení** najdete v menu tras:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan27.png?nolink |}} 
-==== Quick drawing ​==== +==== Styl linie trasy ==== 
-To **turn off adding shaping points by tapping the map screen**, uncheck this option.\\ ​{{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan28.png?nolink |}} +{{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan31.png?nolink |}} 
- +Nastavte barvušířkuvzor a další grafické aspekty linie trasy v plánovači:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan36.png?nolink |}}
-==== Measuring area ==== +
-{{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan29.png?​nolink |}} +
-Do you want to measure area of your property? Check this optionLocus will color the area on map and display the area value in the bottom bar:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan30.png?​nolink |}}\\ <wrap important>​**Measuring areas works correctly in manual mode only!**</​wrap>​ +
-==== Line style ==== +
-{{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan31.png?​nolink |}} +
-Colorwidth, pattern and other graphical aspects of the route line can be set here:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan36.png?nolink |}}+
 <WRAP center round tip> <WRAP center round tip>
-In order to **avoid too steep hills** you can set route color to dynamic slope style (Locus Map Pro onlyand define unacceptable range of the slope anglei.e. 10%-30%. Locus will highlight such places for you:</​WRAP>​ +Pokud se chcete ​**vyhnout příliš prudkému stoupání**,​ nastavte barevný mód na **dynamické zobrazení úhlu svahu** (pouze Locus Map Pro) a stanovte rozsah stoupáníkteré už je nepřijatelné,​ např. 10%-30%. Locus pro vás taková místa **označí změnou barvy**:</​WRAP>​ 
-{{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan37.png?​nolink |}}\\ so you can re-plan the route:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan38.png?​nolink |}}+{{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan37.png?​nolink |}}\\ takže můžete přeplánovat trasu:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan38.png?​nolink |}} 
 +==== Zachování neuloženého plánu ==== 
 +Ve výchozím nastavení plánovač trasy **zachovává neuloženou trasu** a **nabízí ji k dokončení,​ když se do plánovače vrátíte**:​\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan39.png?​nolink |}}\\ Pokud chcete začínat vždy **s novou trasou**, když zapnete plánovač, odškrtněte a **nastavení zrušte**. 
 +==== Rychlé kreslení ==== 
 +Slouží pro rychlé zadávání trasových bodů klepnutím přímo na mapu.\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan28.png?​nolink |}} 
 + 
 +==== Měření plochy ==== 
 +{{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan29.png?​nolink |}} 
 +Chcete změřit plochu vašeho pozemku? Obtáhněte jej trasou, zaškrtněte tuto funkci - Locus oblast vybarví na mapě a zobrazí přibližnou výměru:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan30.png?​nolink |}}\\ <wrap important>​**Měření funguje korektně jen v ručním režimu!**</​wrap>​ 
  
-===== Using tracks as routes ​===== +===== Využití zaznamenaných tras k navigaci ​===== 
-Tracks can be turned into routes when they are intended for navigation or guidance+Trasy, které jste zaznamenali na svých výletech můžete použít pro navigaci nebo navádění
-  * select track in data manager or tap it on the map +  * vyberte trasu v manažeru tras nebo na ni klepněte na mapě 
-  * select ​**Navigate** or **Guide On** or **Guide On reverse** +  * z nabídky zvolte ​**Navigace** nebo **Navádění**, popř. ​**Navádění zpět** 
-  * **[[manual:​user_guide:​functions:​navigation:​along-route|more about navigation along a route >>​]]** +  * **[[cz:manual:​user_guide:​functions:​navigation:​along-route|více o navigaci podél trasy >>​]]** 
-  * **[[manual:​user_guide:​functions:​guidance#​guidance_along_a_route|more about guidance along a route >>​]]**+  * **[[cz:manual:​user_guide:​functions:​guidance#​guidance_along_a_route|více o navádění ​>>​]]**
cz/manual/user_guide/tracks/planning.txt · Last modified: 2019/10/23 07:57 by mstupka