User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:planning

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:tracks:planning [2016/11/03 16:45]
mstupka
cz:manual:user_guide:tracks:planning [2019/10/23 07:57]
mstupka [Zkontrolujte statistiky trasy a odhad času na trase]
Line 1: Line 1:
-{{ :​manual:​user_guide:​ic_path_add_new_alt.png?​nolink|}}====== Plánování tras a jejich editace ​====== +{{ :​manual:​user_guide:​ic_path_add_new_alt.png?​nolink|}} 
 +====== Plánování tras ======
 ---- ----
-===== Úvod =====+===== Co jsou to trasy? ​===== 
 +**Trasy** jsou řetězce trasových bodů (routepoints),​ podél nichž jste **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​guidance|naváděni]]** nebo **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation|navigováni]]** během pohybu - pěší túry, vyjížďky na kole atd. 
  
-**Trasy** jsou tvořeny řetězci bodůpodél kterých je uživatel **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​guidance|naváděn]]** nebo **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation|navigován]]**+**Trasy** jsou **naplánované předemnakreslené na mapě nebo importované** a vložené do telefonu za účelem navigace podél jejich linie. Trasy lze ovšem také zaznamenat a použít později pro navigaci.
  
-Trasy mohou být nakresleny ​ručně ​do mapy nebo vypočítány navigačním zařízením ​nebo službouPC softwaremwebovou ​nebo mobilní aplikací. **Locus Map** nabízí několik metod tvorby tras **kreslení bod po bodu****kreslení za asistence routovací služby** a navádění podle již **hotových,​ zaznamenaných ​tras**. +**Trasy** lze kreslit **ručně ​na mapu** ​nebo **automaticky** pomocí online routovací ​službyoffline routeruPC softwaru ​nebo webové aplikace. **Locus Map** nabízí několik metod tvorby tras
-===== Obrazovka plánování trasy ===== +  ​* **Plánovač tras** - nástroj pro ruční nebo asistovaný zákres tras 
-  * <wrap box>Menu > Další funkce > Přidat novou trasu & měření</​wrap>​\\ {{ :cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan14.png?​nolink |}} +  ​* **Záznam ​tras** ​- pro navigaci jsou využity zaznamenané trasy 
-  * <wrap box>​Trasy > {{:​manual:​user_guide:​tracks:​add.png?​nolink&​30|}} > Přidat novou trasu & měření</​wrap>​\\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan15.png?​nolink |}} +===== Plánovač tras ===== 
-  * <wrap box>pro rychlý přístup si přidejte tuto funkci do [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​panel|panelu funkcí]]</​wrap>​\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan16.png?​nolink |}}+Tento nástroj lze zapnout několika způsoby:
  
-Obrazovka plánování trasy sestává z **hlavní mapové obrazovky**,​ přídavného **spodního panelu** a ukazatele **celkové vzdálenosti** trasy:{{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan.png?​nolink |}} +  ​<wrap box>Menu > Plánovač tras</wrap>\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan14.png?nolink |}} 
-  * **Ukazatel celkové vzdálenosti** - zobrazuje skutečnou celkovou délku plánované trasy. Klepnutím na něj lze změnit zobrazované jednotky. +  <wrap box>Menu > Trasy > {{:​manual:​user_guide:​tracks:add.png?​nolink&​30}}> Plánovač tras</wrap>\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan15.png?nolink |}} 
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_path_add_alt.png?​nolink&​30|}} **přidává trasový bod** na pozici středového kurzoru. Podržením prstu vyvoláte [[cz:​manual:​user_guide:​tools:​location|volič pozice]] s dalšími možnostmi výběru pozice bodu. +  <wrap box>idáním tlačítka do [[cz:​manual:​user_guide:​functions:panel|panelu funkcí]] pro rychlé ​spuštění</​wrap>​\\ ​{{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan16.png?nolink |}} 
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_path_remove_alt.png?​nolink&​30|}} **odstraňuje** poslední vložený bod +==== Obrazovka plánovače tras ====
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_directions_alt.png?​nolink&​30|}} zobrazí dialog **kreslení s asistencí routeru** (vkládání trasových bodů a automatické vykreslení trasy mezi nimi na základě určitých parametrů):​ +
-    * {{:​manual:​user_guide:​ic_settings_navigation_alt.png?​nolink&​30|}} [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​settings|nastavení routeru]] - vyberte ​//zdroj routovacích dat// a mnoho dalších užitečných možností +
-    * {{:​manual:​user_guide:​ic_type_cycle_alt.png?​nolink&​30|}}{{:​manual:​user_guide:​ic_type_runner_alt.png?​nolink&​30|}}{{:​manual:​user_guide:​ic_type_tourist_alt.png?​nolink&​30|}}{{:​manual:​user_guide:​ic_type_car_fast_alt.png?​nolink&​30|}}... výběr //​routovacího profilu// - závisí na možnostech zvolené routovací služby\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan2.png?nolink |}} +
-    * {{:​manual:​user_guide:​abc_btn_check_to_on_mtrl_015.png?​nolink&​30|}} //vypočítat instrukce// - vygeneruje také hlasové povely pro navigaci +
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_tools_alt.png?​nolink&​30|}}**nabídka nástrojů**:​\\ {{ :cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan13.png?nolink |}} +
-    //​Rychlé ​idání// - umožňuje přidávání bodů trasy jednoduchým klepnutím na mapu - je to nepřesné, ale velmi rychlé +
-    * //​[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​measure#​mereni_plochy|Spočítat oblast]]// - zaškrtnutím přidáte další ukazatel s vypočtenou plochou, která je definována trasovými body (nikoli trasou). Poklepem lze změnit jednotky: //m2 > ha > km2 > ft2 > yd2 > acre > mi2 > nm2// +
-    * //Definovat šířku// - zobrazí posuvník voliče šířky klikané linie (nikoli trasy) v rozmezí od 0 do 99 px. +
-    * //Zobrazit graf// - zobrazí záložku detailu trasy s výškovým grafem, což je užitečné zejména pro plánování v neznámém terénu. +
-    * //[[cz:​manual:​user_guide:​tracks:planning#​odhad_casu_na_trase|Odhad času na trase]]// - zde můžete vybrat aktivitu na trase pro odhad stráveného času +
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_ok_alt.png?​nolink&​30|}} **ukončí plánování trasy** a pokračuje k jejímu **uložení** (nebo spuštění ​navádění po trase) +
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_cancel_alt.png?nolink&30|}} **ukončí plánování trasy** a **smažtrasu** (po potvrzovacím dotazu)+
  
-===== Jak kreslit trasu ===== +{{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan.png?nolink |}} 
-  * **nastavte vše potřebné** - např. vyberte routovací službu +  ​**režim kreslení** - vyberte ​mezi ručním režimem a několika automatickými 
-    * //Menu > Nastavení > Navigace//​ +  - **přidat/odebrat tvarovací body** 
-    * nebo //dialog výpočtu trasy > nastavení navigace//​ +  ​**zpět/vpřed** - pohyb mezi jednotlivými kroky plánování 
-  * **vložte počáteční bod** +  - **tlačítka zoomování a vystředění mapy** 
-    * posuňte mapu na požadovanou pozici ​{{:​manual:​user_guide:​ic_location_cross.png?nolink&30|}}//​středového kurzoru// a klepněte na symbol přidání bodu takto vložíte bod docela přesně +  * **horní lišta** - obsahuje ​**Menu trasy** 
-    ​* vyberte ​polohu pomocí //​[[cz:​manual:​user_guide:​tools:​location|voliče pozice]]// - v závislosti na vybrané metodě může být poloha počátečního bodu stanovena velmi přesně, např. souřadnicemi nebo poštovní adresou +  * **spodní lišta** - zobrazuje základní statistiky trasy (délku, odhad časukladné a záporné ​evýšení) a výsuvný panel s výškovým profilem (pouze v Locus Map Pro):\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan2.png?nolink |}} 
-    //​rychlé ​idání// - vložte bod pouhým klepnutím do mapy na požadované místo - nejrychlejší metoda, ale nepřesná +==== Linie trasy ==== 
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_path_add_alt.png?​nolink&​30|}}**přidávejte body** - za použití kterékoli výše zmíněné metody. Zobrazují se jako zelené tečky na trase. Mezi nimi se natahují přímky s červenými tečkami - ty lze tažením přemisťovat a dále tak tvarovat trasu. +{{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan20.png?nolink |}} 
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_path_directions_alt.png?​nolink&​30|}}**kreslení s asistencí routovací služby** - může plánování značně usnadnit. Zapněte jej, přidávejte body a Locus Map bude vypočítávat trasu mezi nimi po existujících cestách a pěšinách. Kde chybí routovací data (výpočet nedává kýžený výsledek), výpočet vypněte a pokračujte manuálním vkládáním bodů, dokud se zase nedostanete do oblasti pokryté routovací službou. Během kreslení je také samozřejmě možné přepínat mezi zvolenými routovacími profily, a tak dosáhnout optimálního výsledku. ​**Funkci výpočtu ​trasy zapínejte vždy před vložením bodu, do kterého chcete trasu vypočítat,​ nikoli naopak!**\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan6.png?​nolink |}} +  * {{:​manual:​user_guide:​tracks:​shapept.png?nolink&20|}} **tvarovací ​bod** - základní stavební bod plánování,​ lze změnit na **průjezdní ​bod**. 
-  * klepnutím na zelený trasový bod můžete vytvořit ​**průjezdní bod** (zelená se změní v modrou) - bodna který budete navigováni i v ípadě přepočtu trasy.\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan8.png?nolink |}} +  * {{:​manual:​user_guide:​tracks:​auxpt.png?​nolink&​20|}} **segmentový bod** - tvoří ​se na lince mezi tvarovacími bodypo přesunu se mění na další nový tvarovací ​bod. Indikuje aktivitu, pro který je daný segment trasy plánovaný
-  * průjezdní bod můžete přejmenovat\\ ​{{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan7.png?nolink |}}\\ a po uložení bude na trase vyznačen ikonkou:​\\ ​{{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan9.png?nolink |}}\\ Hlasová navigace s TTS (převodem textu na řeč) bude na takový ​bod upozorňovat. +  * {{:​manual:​user_guide:​tracks:​viapt.png?nolink&20|}} **průjezdní bod** - místokudy chcete projet během navigace
-  ​jako průjezdní ​body lze přidávat také různé **body zájmu**. Vyberte je na mapě a klepněte na{{:​manual:​user_guide:​ic_path_add_alt.png?​nolink&​30|}} ve vyskakovacím popisku.\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan10.png?​nolink |}}\\ Budou označeny modře hned po přidání.\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan11.png?​nolink |}}  +
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_path_remove_alt.png?​nolink&​30|}}**odstranit body** - pokud se vám kreslená trasa nelíbí, můžete ​bod po bodu odmazávat a pak trasu opravit novými bodyPodržením prstu lze smazat celou trasu najednou+
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_ok_alt.png?​nolink&​30|}}uložte trasu\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan12.png?nolink |}}\\ Vložte //(1) název// a //popis//, vyberte //(2) aktivitu// na trase, cílovou //(3) složku// (nebo vytvořte novou), a nastavte //(4) styl čáry trasy// - barvu, šířku atd., pokud je potřeba. Pokud chcete rychle ​**navádět** po trase bez jejího ukládáníklepněte na //Navádět (zap)// v {{:​manual:​user_guide:​ic_more_ver_alt.png?​nolink&​30|}}menu v horní liště.+
  
-===== Plánování trasy offline s aplikací BRouter ​===== +V případě ručního kreslení se mezi tvarovacími body natahuje přímá linie, v případě automatiky se trasa vykresluje podél cest a stezek na mapě. 
-Pokud potřebujete trasu routovat offline (také po ní navigovat)nainstalujte ​si spolupracující aplikaci **[[https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=btools.routingapp|BRouter]]**, která je zdarma. Pomocí ní stáhnete offline ​routovací data oblastíkterá potřebujete,​ a nastavíte ​BRouter ​jako výchozí router ​v [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​settings|nastavení navigace]].+===== Jak kreslit trasu? ​===== 
 +==== Nastavte režim kreslení ==== 
 +  * klepněte na {{:​manual:​user_guide:​tracks:​mandraw.png?​nolink&​30|}}\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan3.png?​nolink |}}\\ vyberte si, jak kreslit: 
 +    * {{:​manual:​user_guide:​ic_path_add_new_alt.png?​nolink&​30|}} **ruční režim** - mezi tvarovacími body se natahuje jednoduchá linie:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan4.png?​nolink |}}\\ Tento způsob se hodí pro jednoduché měření vzdálenosti nebo pro plánování v oblastech bez pokrytí routovacími daty. 
 +    * {{:​manual:​user_guide:​ic_type_cycle_alt.png?​nolink&​30}}{{:​manual:​user_guide:​ic_type_tourist_alt.png?​nolink&​30|}},​ {{:​manual:​user_guide:​ic_type_car_alt.png?​nolink&​30|}} atd. **automatický režim** - linie, vypočítaná routovací službou, se vykresluje podél cest mezi tvarovacími body:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan5.png?​nolink |}}\\ Vedení trasy závisí na vybraném režimu - trasy pro auto vedou po cestách, pro pěší po pěšinách atd. Automatické režimy jsou poskytovány **routovacími službami**. Některé fungují online, některé [[cz:​manual:​faq:​how_to_navigate_offline|bez připojení k internetu]] a můžete je nastavit po klepnutí na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_settings_navigation_alt.png?​nolink&​30|}}. Více se dozvíte v kapitole o  [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​settings|nastavení navigace]].\\ <WRAP center round tip> 
 +=== Automatické plánování trasy offline === 
 +Zdarma ​si nainstalujte ​spolupracující aplikaci **[[https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=btools.routingapp|BRouter]]**. Pomocí ní stáhněte ještě ​routovací data oblastive které plánujete trasu. ​BRouter ​se objeví ve výběru dostupných zdrojů navigačních dat  [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​settings|nastavení navigace]]. Nastavte jej jako výchozí. 
 +</​WRAP>​ 
 +    * **Včetně navigačních příkazů** - pokud je zaškrtnuto,​ Locus vytvoří také hlasové příkazy ke změnám směru na trase.
  
-**[[https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=btools.routingapp|BRouter]]** nabízí ve spolupráci s Locusem také **[[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​planning:​brouter|alternativní metodu plánování trasy >>​]].** Locus v ní využívá schopnost BRouteru plánovat trasu es průjezdní "​via"​ body nebo naopak trasu vést mimo tzv. "​nogo"​ body. +==== Přidávejte tvarovací body ==== 
-===== Navádění a navigace po již zaznamenané trase ===== +Trasa se vytváří pomocí ​**tvarovacích bodů** {{:​manual:​user_guide:​tracks:​shapept.png?​nolink&​20|}}, idávaných na mapu: 
-{{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan3.png?nolink |}} +  * **klepnutím** na {{:​manual:​user_guide:​tracks:​addpt.png?nolink&30|}} (body se přidávají ​na **pozici kurzoru**
-Pro navádění nebo navigaci lze samozřejmě použít trasy zaznamenané v terénu: +  ​* **klepnutím přímo na mapu** (rychléale nepřesné - možnost lze zrušit v menu trasy) 
-  * vyberte si trasu v data manažeru nebo klepněte ​na ni na mapě a otevřete menu možností +Linie trasy, vykreslovaná mezi tvarovacími body, obsahuje také **segmentové body** {{:​manual:​user_guide:​tracks:auxpt.png?​nolink&​20|}}. Jak tvarovací, tak segmentové body lze **posunovat po mapě** **trasa se automaticky přepočítává**. Posunutím segmentového bodu z něj vytvoříte další tvarovací bod a v mezerách vzniknou další segmentové body. 
-  ​zvolte ​**Navigace** nebo **Navádění**, popř. **Navádění zpět** +==== Přidávejte průjezdní body ==== 
-  * **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:navigation:​along-route|více o navigaci podél hotové trasy >>]]** +Průjezdní body značí místa, která chcete projet při **navigaci** po trase - hlasová navigace takové body **oznámí jejich názvem** a při přepočtu trasy nejsou tyto body vynechány nebo objížděny.
-  ​* **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​guidance#​navadeni_podel_trasy|více o navádění podél trasy >>]]**+
  
-===== Odhad času na trase ===== +Průjezdní body vytvoříte z tvarovacích bodů: 
-Při plánování ​trasy výletu může ​ijít vhod alespoň odhadovaný časkterý ​na trase strávíme. Locus umí tento čas vypočítatpokud zvolíme jednu z edpřipravených aktivit ​na trase - k dispozici jsou tři stupně rychosti chůze, 9 cyklistických profilů a dva běžkařskéČas se počítá ze vzdálenosti,​ odhadované rychlosti a evýšení za hodinu. +  * klepněte na tvarovací bod a z vyskakovacího menu vyberte **Změnit na**:\\ {{ manual:​user_guide:​tracks:​rteplan6.png?​nolink |}} 
-{{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_trtime01.png?nolink |}}\\ +  * **přejmenujte** jej, změňte ikonu (volitelně) a potvrďte. Průjezdní bod v plánovači:​\\ {{ manual:​user_guide:​tracks:​rteplan7.png?​nolink |}} 
-{{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_trtime02.png?nolink |}}\\  +  * po uložení trasy je průjezdní bod **označen zvolenou ikonou**:\\ {{ manual:​user_guide:​tracks:​rteplan8.png?​nolink |}} 
-{{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_trtime03.png?nolink |}}\\  + 
-Funkci naleznete v operačním menu > více v okně detailu trasy. +Posunutím průjezdního bodu na mapě v plánovači se z něj stane opět tvarovací bod. 
-===== Editace již hotových tras ===== +==== Přidávejte LoMaps POIs ==== 
-Pokud chcete upravit již uloženou trasu (např. ​kvůli nepřesnosti GPS při záznamu nebo chcete prostě pozměnit trasu plánovaného výletu)je to možné ímo na mapě+Do trasy lze idávat také [[cz:​manual:​user_guide:​points:​about#​lomaps_poi|dynamické body zájmu v LoMapách (POIs)]]: 
-  * **vyberte si trasu pro editaci** - v data manažeru nebo na mapě\\ {{ :cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan17.png?nolink |}}\\ {{ :cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan18.png?nolink |}} +  * klepněte na bod na mapě 
-  * zvolte ​{{:​manual:​user_guide:​ic_edit_track_on_map_alt.png?​nolink&​30|}}**Upravit na mapě** z menu {{:​manual:​user_guide:​ic_arrow_simple_right_alt.png?​nolink&​30|}}**více možností** ve spodní liště nebo v popisce ​na mapě +  * vybertekam do trasy POI vložit - na začátekkonec nebo dovnitř:\\ {{ manual:​user_guide:​tracks:​rteplan9.png?​nolink |}} 
-  * objeví se  **další spodní lišta** s ovládacími prvky: +  * když idáte bod na konec trasy:\\ {{ manual:​user_guide:​tracks:​rteplan10.png?​nolink |}} 
-    * {{:​manual:​user_guide:​ic_track_info_alt.png?nolink&30|}} vrací na obrazovku detailu ​trasy +  * bod vložený dovnitř trasy:\\ {{ manual:​user_guide:​tracks:​rteplan11.png?nolink |}} 
-    * {{:​manual:​user_guide:​ic_point_info_alt.png?nolink&30|}} zobrazí detail nejbližšího trasového bodu + 
-    * {{:​manual:​user_guide:​ic_tools_alt.png?nolink&30|}} zobrazí menu editace trasového bodu:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan4.png?nolink |}} +==== Přidávejte vlastní body ==== 
-      //​Zobrazit ​na grafu// - zobrazí bod na grafu převýšení/​rychlosti trasy +Vaše vlastní body zájmu nebo stažené kešky ​se taky mohou stát součástí trasy:  
-      ​//​Vložit/​upravit trackpoint// ​vysvítí vybraný trasový bod a jeho sousedící body. Ty lze táhnout a na jejich spojovacích liniích můžete vkládat další trasové bodya tak editovat průběh linie.\\ \\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan5.png?​nolink ​|}}\\ \\ <WRAP round important>​Každá individuální úprava musí být uložena tlačítkem ​{{:​manual:​user_guide:​ic_ok_alt.png?nolink&30|}}OK, než se přikročí k další úpravě na jiném místě trasy</​WRAP>​ +  * zobrazte vybrané **body na mapě** (Menu > Body > vyberte celou složku nebo jednotlivé body) 
-      * //Převést na navigační bod// - nabídne menu navigačních příkazů, které lze přiřadit k bodu a vytvořit tak z něj uzel pro hlasovou navigaci\\ ​<WRAP center round tip> +  * idejte je do trasy **stejným způsobem jako LoMap POIs** (viz výše):\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan12.png?nolink |}} 
-TIP: pokud se na jednom místě sejdou dva trasové body (napřkdyž trasa vede zpět stejnou cestou) a chcete editovat bodkterý je ikrytý tím druhýmklepněte na to místo dvakrát.+ 
 +==== Přidejte nové body ==== 
 +Definujte nový bod pomocí adresy, souřadnic, projekce atd. a přidejte je do trasy. 
 +  * otevřete **menu trasy** z horní lišty:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan13.png?nolink |}} 
 +  * klepněte na **Přidat bod** a vyberte z [[cz:​manual:​user_guide:​tools:​location|voliče polohy]] metodu vytvoření nového bodu:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan17.png?nolink |}} 
 +==== Určete místa, kterým se vyhnout ​==== 
 +Pokud víte o místě na trase, které je **neprůchozí**,​ ale které není viditelné na mapě a v routovacích datech - např. ​dočasná uzávěra silnicežba dřeva v lese, zaplavené území atd., **ikažte plánovači takové místo obejít**. 
 +  * posuňte kurzor ​na místo, které chcete zablokovat a zvolte **Tudy ne** z menu trasy:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan32.png?​nolink |}} 
 +  * v případě potřeby nastavte ​**druh dopravy**, na který se omezení vztahuje, **poloměr** oblasti (25, 50, 100, 500, 1000 m) a **časovou platnost** (nastavení se objeví klepnutím na "no-go" bod na mapě):\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan34.png?nolink |}} 
 +  * plánovač trasy vytvoří **objížďku** blokovaného místa:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan35.png?nolink |}} 
 +  * blokace lze **smazat** tlačítkem ​{{:​manual:​user_guide:​tracks:​ic_delete_alt.png?​nolink&​30|}} 
 +  ​trasa **bez objížděk**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan33.png?​nolink |}} 
 +==== Krok zpět, vpřed, odstranění bodů ==== 
 +  * pokud chcete **odstranit poslední přidaný tvarovací bod**, klepněte na {{:​manual:​user_guide:​tracks:​rempt.png?​nolink&​30|}} 
 +  ​pro návrat o krok zpět v plánování trasy (přidávání bodů, jejich přesun...),​ klepněte na tlačítko ​**zpět**(3)  
 +  * podobně pokud chcete po kroku zpět jít vpřed, použijte **tlačítko vpřed**(3) 
 +==== Přepočítejte segment nebo celou trasu ==== 
 +=== Segment === 
 +Pokud jste změnili názor a chcete část trasy **přeplánovat pro jiný druh aktivity** NEBO vám automaticky vytvořený segment nevyhovuje (MTB jezdcům ​třeba připadá příliš "​asfaltový",​ přestože použili profil MTB), můžete jej **přepočítat**:​ 
 +  * klepněte na vybraný **segmentový bod** 
 +  * zvolte **přepočítat** a vyberte jinou aktivitu 
 +  * **potvrďte**:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan40.gif?​nolink |}} 
 + 
 +=== Přepočítat vše === 
 +Přepočítat s jiným profilem můžete také celou naplánovanou trasu. 
 +  * naplánujte novou trasu 
 +  * otevřete menu trasy a zvolte **Přepočítat vše** 
 +  **vyberte novou aktivitu a potvrďte**:​\\ ​{{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan41.gif?nolink |}}  
 + 
 +==== Zkontrolujte statistiky ​trasy a odhad času na trase ==== 
 +  **rychlá kontrola výškového profilu a délky trasy, odhadu času na trase a celkového převýšení,​** na výsuvném grafu (pouze Locus Map Pro):​\\ ​{{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan2.png?nolink |}}\\ Graf se dynamicky mění v závislosti na úpravě trasy (přidávání a posun trasových bodů...) 
 +  **detailní statistiky** najdete v menu trasy:​\\ ​{{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan18.png?nolink |}}\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan19.png?nolink |}} 
 +  **odhad času na trase** zde zjistíte taky:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan21.png?​nolink |}}\\ Zvolte **typ aktivity ​na trase** - 3 typy chůze9 typů cyklistiky a dva typy hu na lyžíchČas se vypočítá na základě vzdálenosti,​ odhadované rychlosti a dosaženého převýšení za hodinu:\\ {{  cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_trtime02.png?nolink&  ​}}\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan22.png?nolink |}} 
 + 
 +<WRAP center round tip> 
 +Odhad času u uložené trasy vypočítává Locus na základě zvolené aktivityU každé aktivity vstupuje do výpočtu odhad rychlosti, délka trasy, převýšeníodhad výškové rychlosti z/do kopce a odhad času na přestávky,​ vycházející z metodiky svazu tělesné výchovy ČR.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-      * //Odstranit trackpoint//​ - vymaže vybraný trackpoint + 
-      //Vyjmout část trasy// - vybere část ​trasy, ​kterou lze vystřihnout (užitečné např. v případě, že nemáte nastavenou autopauzu záznamu ​trasy a uprostřed výletu se stavíte ​na svačinu... tápající GPS na místě vykreslí "​chumáč"​který lze takto snadno odstranit) +==== Okamžitá navigace ==== 
-      //​Odstranit ​vše před// - smaže všechny trasové body před zvoleným bodem ve směru trasy +Navigaci podél navržené trasy můžete rychle spustit přímo z plánovače: 
-      ​* ​//​Odstranit ​e po// - smaže všechny trasové body za zvoleným bodem ve směru ​trasy +  otevřete **menu ​trasy** 
-      //​Rozdělit//​ - rozdělí trasu na dvě části v místě vybraného bodu +  * klepněte na **Navigovat**\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan23.png?​nolink |}} 
-    ​* {{:​manual:​user_guide:​ic_arrow_basic_left_alt.png?nolink&30|}} posune kurzor na edchozí trasový boddlouhým stiskem ​se přesunete na počátek trasy + 
-    ​* {{:​manual:​user_guide:​ic_arrow_basic_right_alt.png?nolink&30|}} posune kurzor na následující trasový boddlouhým stiskem se esunete ​na konec trasy +==== Uložte trasu ==== 
-    ​* ​{{:​manual:​user_guide:​ic_cancel_alt.png?nolink&30|}} ukončí editaci+Když jste s plánováním hotovínezapomeňte trasu **uložit!** 
 +  * otevřete **menu trasy**\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan24.png?nolink |}} 
 +  * klepněte na **Uložit**\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan25.png?​nolink |}} 
 +  * trasu **pojmenujte** (jen pokud chceteLocus obvykle vloží název startu/​cíle ​trasy automaticky) 
 +  * přidejte **popis** (opět volitelně) 
 +  * nastavte **aktivitu ​na trase** - důležité pro celkové statistiky 
 +  * vyberte **složku** - sdělte Locusu, kam trasu uložit 
 +  * nastavte **styl** - barvu, tloušťku, vzor... obvykle to není nutnéstyl je definován složkou. 
 + 
 +Pokud nejste s plánovanou trasou spokojeni nebo chcete plánování z nějakého důvodu zrušit, zvolte **Vyčistit plánovač** v menu trasy:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan26.png?​nolink |}} 
 +<WRAP center round important>​ 
 +**Vyčištění plánovačnesmaže blokované oblasti.** Ty zůstávají aktivní i mimo plánovač tras, např. kvůli navigaci. Smažete je pouze poklepem na každou z nich jednotlivě a dále tlačítkem {{:​manual:​user_guide:​tracks:​ic_delete_alt.png?​nolink&​30|}} 
 +</WRAP> 
 + 
 +===== Nastavení ===== 
 +**Podnabídku nastavení** najdete ​menu tras:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan27.png?​nolink |}} 
 +==== Styl linie trasy ==== 
 +{{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan31.png?​nolink |}} 
 +Nastavte barvu, ​šířku, vzor a další grafické aspekty linie trasy v plánovači:​\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan36.png?​nolink |}} 
 +<WRAP center round tip> 
 +Pokud se chcete ​**vyhnout příliš prudkému stoupání**,​ nastavte barevný mód na **dynamické zobrazení úhlu svahu** (pouze Locus Map Pro) a stanovte rozsah stoupání, které už je nepřijatelné,​ např. 10%-30%. Locus pro vás taková místa **označí změnou barvy**:</​WRAP>​ 
 +{{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan37.png?nolink |}}\\ takže můžete ​eplánovat trasu:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan38.png?​nolink |}} 
 +==== Zachování neuloženého plánu ==== 
 +Ve výchozím nastavení plánovač trasy **zachovává neuloženou trasu** a **nabízí ji k dokončeníkdyž se do plánovače vrátíte**:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan39.png?nolink |}}\\ Pokud chcete začínat vždy **s novou trasou**když zapnete plánovač, odškrtněte a **nastavení zrušte**. 
 +==== Rychlé kreslení ==== 
 +Slouží pro rychlé zadávání trasových bodů klepnutím ​ímo na mapu.\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan28.png?​nolink |}} 
 + 
 +==== Měření plochy ==== 
 +{{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan29.png?nolink |}} 
 +Chcete změřit plochu vašeho pozemku? Obtáhněte jej trasou, zaškrtněte tuto funkci - Locus oblast vybarví na mapě a zobrazí přibližnou výměru:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan30.png?​nolink |}}\\ <wrap important>​**Měření funguje korektně jen v ručním režimu!**</​wrap>​ 
 + 
 + 
 +===== Využití zaznamenaných tras k navigaci ===== 
 +Trasy, které jste zaznamenali na svých výletech můžete použít pro navigaci nebo navádění:​ 
 +  * vyberte trasu v manažeru tras nebo na ni klepněte na mapě 
 +  * z nabídky zvolte **Navigace** nebo **Navádění**,​ popř. **Navádění zpět** 
 +  * **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​along-route|více o navigaci podél trasy >>​]]** 
 +  * **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​guidance#​guidance_along_a_route|více o navádění >>​]]**
cz/manual/user_guide/tracks/planning.txt · Last modified: 2019/10/23 07:57 by mstupka