User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:planning

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:tracks:planning [2016/11/03 16:45]
mstupka [Editace již hotových tras]
cz:manual:user_guide:tracks:planning [2018/11/20 12:24]
mstupka
Line 1: Line 1:
-{{ :​manual:​user_guide:​ic_path_add_new_alt.png?​nolink|}}====== Plánování tras a jejich editace ​====== +{{ :​manual:​user_guide:​ic_path_add_new_alt.png?​nolink|}} 
-FIXME STRÁNKA VE VÝSTAVBĚ FIXME+====== Plánování tras ======
 ---- ----
-===== Úvod =====+===== Co jsou to trasy? ​===== 
 +**Trasy** jsou řetězce trasových bodů (routepoints),​ podél nichž jste **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​guidance|naváděni]]** nebo **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation|navigováni]]** během pohybu - pěší túry, vyjížďky na kole atd. 
  
-**Trasy** jsou tvořeny řetězci bodůpodél kterých je uživatel **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​guidance|naváděn]]** nebo **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation|navigován]]**+**Trasy** jsou **naplánované předemnakreslené na mapě nebo importované** a vložené do telefonu za účelem navigace podél jejich linie. Trasy lze ovšem také zaznamenat a použít později pro navigaci.
  
-Trasy mohou být nakresleny ​ručně ​do mapy nebo vypočítány navigačním zařízením ​nebo službouPC softwaremwebovou ​nebo mobilní aplikací. **Locus Map** nabízí několik metod tvorby tras **kreslení bod po bodu****kreslení za asistence routovací služby** a navádění podle již **hotových,​ zaznamenaných ​tras**. +**Trasy** lze kreslit **ručně ​na mapu** ​nebo **automaticky** pomocí online routovací ​službyoffline routeruPC softwaru ​nebo webové aplikace. **Locus Map** nabízí několik metod tvorby tras
-===== Obrazovka plánování trasy ===== +  ​* **Plánovač tras** - nástroj pro ruční nebo asistovaný zákres tras 
-  * <wrap box>Menu > Další funkce > Přidat novou trasu & měření</​wrap>​\\ {{ :cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan14.png?​nolink |}} +  ​* **Záznam ​tras** ​- pro navigaci jsou využity zaznamenané trasy 
-  * <wrap box>​Trasy > {{:​manual:​user_guide:​tracks:​add.png?​nolink&​30|}} > Přidat novou trasu & měření</​wrap>​\\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan15.png?​nolink |}} +===== Plánovač tras ===== 
-  * <wrap box>pro rychlý přístup si přidejte tuto funkci do [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​panel|panelu funkcí]]</​wrap>​\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan16.png?​nolink |}}+Tento nástroj lze zapnout několika způsoby:
  
-Obrazovka plánování trasy sestává z **hlavní mapové obrazovky**,​ přídavného **spodního panelu** a ukazatele **celkové vzdálenosti** trasy:{{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan.png?​nolink |}} +  ​<wrap box>Menu > Plánovač tras</wrap>\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan14.png?nolink |}} 
-  * **Ukazatel celkové vzdálenosti** - zobrazuje skutečnou celkovou délku plánované trasy. Klepnutím na něj lze změnit zobrazované jednotky. +  <wrap box>Menu > Trasy > {{:​manual:​user_guide:​tracks:add.png?​nolink&​30}}> Plánovač tras</wrap>\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan15.png?nolink |}} 
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_path_add_alt.png?​nolink&​30|}} **přidává trasový bod** na pozici středového kurzoru. Podržením prstu vyvoláte [[cz:​manual:​user_guide:​tools:​location|volič pozice]] s dalšími možnostmi výběru pozice bodu. +  <wrap box>idáním tlačítka do [[cz:​manual:​user_guide:​functions:panel|panelu funkcí]] pro rychlé ​spuštění</​wrap>​\\ ​{{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan16.png?nolink |}} 
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_path_remove_alt.png?​nolink&​30|}} **odstraňuje** poslední vložený bod +==== Obrazovka plánovače tras ====
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_directions_alt.png?​nolink&​30|}} zobrazí dialog **kreslení s asistencí routeru** (vkládání trasových bodů a automatické vykreslení trasy mezi nimi na základě určitých parametrů):​ +
-    * {{:​manual:​user_guide:​ic_settings_navigation_alt.png?​nolink&​30|}} [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​settings|nastavení routeru]] - vyberte ​//zdroj routovacích dat// a mnoho dalších užitečných možností +
-    * {{:​manual:​user_guide:​ic_type_cycle_alt.png?​nolink&​30|}}{{:​manual:​user_guide:​ic_type_runner_alt.png?​nolink&​30|}}{{:​manual:​user_guide:​ic_type_tourist_alt.png?​nolink&​30|}}{{:​manual:​user_guide:​ic_type_car_fast_alt.png?​nolink&​30|}}... výběr //​routovacího profilu// - závisí na možnostech zvolené routovací služby\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan2.png?nolink |}} +
-    * {{:​manual:​user_guide:​abc_btn_check_to_on_mtrl_015.png?​nolink&​30|}} //vypočítat instrukce// - vygeneruje také hlasové povely pro navigaci +
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_tools_alt.png?​nolink&​30|}}**nabídka nástrojů**:​\\ {{ :cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan13.png?nolink |}} +
-    //​Rychlé ​idání// - umožňuje přidávání bodů trasy jednoduchým klepnutím na mapu - je to nepřesné, ale velmi rychlé +
-    * //​[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​measure#​mereni_plochy|Spočítat oblast]]// - zaškrtnutím přidáte další ukazatel s vypočtenou plochou, která je definována trasovými body (nikoli trasou). Poklepem lze změnit jednotky: //m2 > ha > km2 > ft2 > yd2 > acre > mi2 > nm2// +
-    * //Definovat šířku// - zobrazí posuvník voliče šířky klikané linie (nikoli trasy) v rozmezí od 0 do 99 px. +
-    * //Zobrazit graf// - zobrazí záložku detailu trasy s výškovým grafem, což je užitečné zejména pro plánování v neznámém terénu. +
-    * //[[cz:​manual:​user_guide:​tracks:planning#​odhad_casu_na_trase|Odhad času na trase]]// - zde můžete vybrat aktivitu na trase pro odhad stráveného času +
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_ok_alt.png?​nolink&​30|}} **ukončí plánování trasy** a pokračuje k jejímu **uložení** (nebo spuštění ​navádění po trase) +
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_cancel_alt.png?nolink&30|}} **ukončí plánování trasy** a **smažtrasu** (po potvrzovacím dotazu)+
  
-===== Jak kreslit trasu ===== +{{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan.png?nolink |}} 
-  * **nastavte vše potřebné** - např. vyberte routovací službu +  ​**režim kreslení** - vyberte ​mezi ručním režimem a několika automatickými 
-    * //Menu > Nastavení > Navigace//​ +  - **přidat/odebrat tvarovací body** 
-    * nebo //dialog výpočtu trasy > nastavení navigace//​ +  ​**zpět/vpřed** - pohyb mezi jednotlivými kroky plánování 
-  * **vložte počáteční bod** +  - **tlačítka zoomování a vystředění mapy** 
-    * posuňte mapu na požadovanou pozici ​{{:​manual:​user_guide:​ic_location_cross.png?nolink&30|}}//​středového kurzoru// a klepněte na symbol přidání bodu takto vložíte bod docela přesně +  * **horní lišta** - obsahuje ​**Menu trasy** 
-    ​* vyberte ​polohu pomocí //​[[cz:​manual:​user_guide:​tools:​location|voliče pozice]]// - v závislosti na vybrané metodě může být poloha počátečního bodu stanovena velmi přesně, např. souřadnicemi nebo poštovní adresou +  * **spodní lišta** - zobrazuje základní statistiky trasy (délku, odhad časukladné a záporné ​evýšení) a výsuvný panel s výškovým profilem (pouze v Locus Map Pro):\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan2.png?nolink |}} 
-    //​rychlé ​idání// - vložte bod pouhým klepnutím do mapy na požadované místo - nejrychlejší metoda, ale nepřesná +==== Linie trasy ==== 
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_path_add_alt.png?​nolink&​30|}}**přidávejte body** - za použití kterékoli výše zmíněné metody. Zobrazují se jako zelené tečky na trase. Mezi nimi se natahují přímky s červenými tečkami - ty lze tažením přemisťovat a dále tak tvarovat trasu. +{{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan20.png?nolink |}} 
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_path_directions_alt.png?​nolink&​30|}}**kreslení s asistencí routovací služby** - může plánování značně usnadnit. Zapněte jej, přidávejte body a Locus Map bude vypočítávat trasu mezi nimi po existujících cestách a pěšinách. Kde chybí routovací data (výpočet nedává kýžený výsledek), výpočet vypněte a pokračujte manuálním vkládáním bodů, dokud se zase nedostanete do oblasti pokryté routovací službou. Během kreslení je také samozřejmě možné přepínat mezi zvolenými routovacími profily, a tak dosáhnout optimálního výsledku. ​**Funkci výpočtu ​trasy zapínejte vždy před vložením bodu, do kterého chcete trasu vypočítat,​ nikoli naopak!**\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan6.png?​nolink |}} +  * {{:​manual:​user_guide:​tracks:​shapept.png?nolink&20|}} **tvarovací ​bod** - základní stavební bod plánování,​ lze změnit na **průjezdní ​bod**. 
-  * klepnutím na zelený trasový bod můžete vytvořit ​**průjezdní bod** (zelená se změní v modrou) - bodna který budete navigováni i v ípadě přepočtu trasy.\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan8.png?nolink |}} +  * {{:​manual:​user_guide:​tracks:​auxpt.png?​nolink&​20|}} **segmentový bod** - tvoří ​se na lince mezi tvarovacími bodypo přesunu se mění na další nový tvarovací ​bod. Indikuje aktivitu, pro který je daný segment trasy plánovaný
-  * průjezdní bod můžete přejmenovat\\ ​{{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan7.png?nolink |}}\\ a po uložení bude na trase vyznačen ikonkou:​\\ ​{{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan9.png?nolink |}}\\ Hlasová navigace s TTS (převodem textu na řeč) bude na takový ​bod upozorňovat. +  * {{:​manual:​user_guide:​tracks:​viapt.png?nolink&20|}} **průjezdní bod** - místokudy chcete projet během navigace
-  ​jako průjezdní ​body lze přidávat také různé **body zájmu**. Vyberte je na mapě a klepněte na{{:​manual:​user_guide:​ic_path_add_alt.png?​nolink&​30|}} ve vyskakovacím popisku.\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan10.png?​nolink |}}\\ Budou označeny modře hned po přidání.\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan11.png?​nolink |}}  +
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_path_remove_alt.png?​nolink&​30|}}**odstranit body** - pokud se vám kreslená trasa nelíbí, můžete ​bod po bodu odmazávat a pak trasu opravit novými bodyPodržením prstu lze smazat celou trasu najednou+
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_ok_alt.png?​nolink&​30|}}uložte trasu\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan12.png?nolink |}}\\ Vložte //(1) název// a //popis//, vyberte //(2) aktivitu// na trase, cílovou //(3) složku// (nebo vytvořte novou), a nastavte //(4) styl čáry trasy// - barvu, šířku atd., pokud je potřeba. Pokud chcete rychle ​**navádět** po trase bez jejího ukládáníklepněte na //Navádět (zap)// v {{:​manual:​user_guide:​ic_more_ver_alt.png?​nolink&​30|}}menu v horní liště.+
  
-===== Plánování trasy offline s aplikací BRouter ​===== +V případě ručního kreslení se mezi tvarovacími body natahuje přímá linie, v případě automatiky se trasa vykresluje podél cest a stezek na mapě. 
-Pokud potřebujete trasu routovat offline (také po ní navigovat)nainstalujte ​si spolupracující aplikaci **[[https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=btools.routingapp|BRouter]]**, která je zdarma. Pomocí ní stáhnete offline ​routovací data oblastíkterá potřebujete,​ a nastavíte ​BRouter ​jako výchozí router ​v [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​settings|nastavení navigace]].+===== Jak kreslit trasu? ​===== 
 +==== Nastavte režim kreslení ==== 
 +  * klepněte na {{:​manual:​user_guide:​tracks:​mandraw.png?​nolink&​30|}}\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan3.png?​nolink |}}\\ vyberte si, jak kreslit: 
 +    * {{:​manual:​user_guide:​ic_path_add_new_alt.png?​nolink&​30|}} **ruční režim** - mezi tvarovacími body se natahuje jednoduchá linie:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan4.png?​nolink |}}\\ Tento způsob se hodí pro jednoduché měření vzdálenosti nebo pro plánování v oblastech bez pokrytí routovacími daty. 
 +    * {{:​manual:​user_guide:​ic_type_cycle_alt.png?​nolink&​30}}{{:​manual:​user_guide:​ic_type_tourist_alt.png?​nolink&​30|}},​ {{:​manual:​user_guide:​ic_type_car_alt.png?​nolink&​30|}} atd. **automatický režim** - linie, vypočítaná routovací službou, se vykresluje podél cest mezi tvarovacími body:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan5.png?​nolink |}}\\ Vedení trasy závisí na vybraném režimu - trasy pro auto vedou po cestách, pro pěší po pěšinách atd. Automatické režimy jsou poskytovány **routovacími službami**. Některé fungují online, některé [[cz:​manual:​faq:​how_to_navigate_offline|bez připojení k internetu]] a můžete je nastavit po klepnutí na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_settings_navigation_alt.png?​nolink&​30|}}. Více se dozvíte v kapitole o  [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​settings|nastavení navigace]].\\ <WRAP center round tip> 
 +=== Automatické plánování trasy offline === 
 +Zdarma ​si nainstalujte ​spolupracující aplikaci **[[https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=btools.routingapp|BRouter]]**. Pomocí ní stáhněte ještě ​routovací data oblastive které plánujete trasu. ​BRouter ​se objeví ve výběru dostupných zdrojů navigačních dat  [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​settings|nastavení navigace]]. Nastavte jej jako výchozí. 
 +</​WRAP>​ 
 +    * **Včetně navigačních příkazů** - pokud je zaškrtnuto,​ Locus vytvoří také hlasové příkazy ke změnám směru na trase.
  
-**[[https://​play.google.com/​store/​apps/​details?​id=btools.routingapp|BRouter]]** nabízí ve spolupráci s Locusem také **[[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​planning:​brouter|alternativní metodu plánování trasy >>​]].** Locus v ní využívá schopnost BRouteru plánovat trasu es průjezdní "​via"​ body nebo naopak trasu vést mimo tzv. "​nogo"​ body. +==== Přidávejte tvarovací body ==== 
-===== Navádění a navigace po již zaznamenané trase ===== +Trasa se vytváří pomocí ​**tvarovacích bodů** {{:​manual:​user_guide:​tracks:​shapept.png?​nolink&​20|}}, idávaných na mapu: 
-{{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan3.png?nolink |}} +  * **klepnutím** na {{:​manual:​user_guide:​tracks:​addpt.png?nolink&30|}} (body se přidávají ​na **pozici kurzoru**
-Pro navádění nebo navigaci lze samozřejmě použít trasy zaznamenané v terénu: +  ​* **klepnutím přímo na mapu** (rychléale nepřesné - možnost lze zrušit v menu trasy) 
-  * vyberte si trasu v data manažeru nebo klepněte ​na ni na mapě a otevřete menu možností +Linie trasy, vykreslovaná mezi tvarovacími body, obsahuje také **segmentové body** {{:​manual:​user_guide:​tracks:auxpt.png?​nolink&​20|}}. Jak tvarovací, tak segmentové body lze **posunovat po mapě** **trasa se automaticky přepočítává**. Posunutím segmentového bodu z něj vytvoříte další tvarovací bod a v mezerách vzniknou další segmentové body. 
-  ​zvolte ​**Navigace** nebo **Navádění**, popř. **Navádění zpět** +==== Přidávejte průjezdní body ==== 
-  * **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:navigation:​along-route|více o navigaci podél hotové trasy >>]]** +Průjezdní body značí místa, která chcete projet při **navigaci** po trase - hlasová navigace takové body **oznámí jejich názvem** a při přepočtu trasy nejsou tyto body vynechány nebo objížděny.
-  ​* **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​guidance#​navadeni_podel_trasy|více o navádění podél trasy >>]]**+
  
-===== Odhad času na trase ===== +Průjezdní body vytvoříte z tvarovacích bodů: 
-Při plánování ​trasy výletu může ​ijít vhod alespoň odhadovaný časkterý ​na trase strávíme. Locus umí tento čas vypočítatpokud zvolíme jednu z edpřipravených aktivit ​na trase - k dispozici jsou tři stupně rychosti chůze, 9 cyklistických profilů a dva běžkařskéČas se počítá ze vzdálenosti,​ odhadované rychlosti a evýšení za hodinu. +  * klepněte na tvarovací bod a z vyskakovacího menu vyberte **Změnit na**:\\ {{ manual:​user_guide:​tracks:​rteplan6.png?​nolink |}} 
-{{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_trtime01.png?nolink |}}\\ +  * **přejmenujte** jej, změňte ikonu (volitelně) a potvrďte. Průjezdní bod v plánovači:​\\ {{ manual:​user_guide:​tracks:​rteplan7.png?​nolink |}} 
-{{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_trtime02.png?nolink |}}\\  +  * po uložení trasy je průjezdní bod **označen zvolenou ikonou**:\\ {{ manual:​user_guide:​tracks:​rteplan8.png?​nolink |}} 
-{{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_trtime03.png?nolink |}}\\  + 
-Funkci naleznete v operačním menu > více v okně detailu trasy. +Posunutím průjezdního bodu na mapě v plánovači se z něj stane opět tvarovací bod. 
-===== Editace již hotových tras ===== +==== Přidávejte LoMaps POIs ==== 
-Pokud chcete upravit již uloženou trasu (např. ​kvůli nepřesnosti GPS při záznamu nebo chcete prostě pozměnit trasu plánovaného výletu)je to možné ímo na mapě+Do trasy lze idávat také [[cz:​manual:​user_guide:​points:​about#​lomaps_poi|dynamické body zájmu v LoMapách (POIs)]]: 
-  * **vyberte si trasu pro editaci** - v data manažeru nebo na mapě\\ {{ :cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan17.png?nolink |}}\\ {{ :cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan18.png?nolink |}} +  * klepněte na bod na mapě 
-  * zvolte ​{{:​manual:​user_guide:​ic_edit_track_on_map_alt.png?​nolink&​30|}}**Upravit na mapě** z menu {{:​manual:​user_guide:​ic_arrow_simple_right_alt.png?​nolink&​30|}}**více možností** ve spodní liště nebo v popisce ​na mapě +  * vybertekam do trasy POI vložit - na začátekkonec nebo dovnitř:\\ {{ manual:​user_guide:​tracks:​rteplan9.png?​nolink |}} 
-  * objeví se  **další spodní lišta** s ovládacími prvky+  * když idáte bod na konec trasy:\\ {{ manual:​user_guide:​tracks:​rteplan10.png?​nolink |}} 
-    * {{:​manual:​user_guide:​ic_track_info_alt.png?nolink&30|}} vrací ​na obrazovku detailu ​trasy +  * bod vložený dovnitř trasy:\\ {{ manual:​user_guide:​tracks:​rteplan11.png?nolink |}} 
-    * {{:​manual:​user_guide:​ic_point_info_alt.png?nolink&30|}} zobrazí detail nejbližšího trasového bodu + 
-    * {{:​manual:​user_guide:​ic_tools_alt.png?nolink&30|}} zobrazí menu editace trasového bodu:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan4.png?nolink |}} +==== Přidávejte vlastní body ==== 
-      ​//​Zobrazit ​na grafu// ​zobrazí bod na grafu převýšení/rychlosti trasy +Vaše vlastní body zájmu nebo stažené kešky ​se taky mohou stát součástí trasy:  
-      * //Vložit/upravit trackpoint//​ - vysvítí vybraný trasový bod a jeho sousedící body. Ty lze táhnout a na jejich spojovacích liniích ​můžete ​vkládat další trasové body, a tak editovat průběh linie.\\ \\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan5.png?nolink |}}\\ \\ <WRAP round important>​Každá individuální úprava musí být uložena tlačítkem ​{{:​manual:​user_guide:​ic_ok_alt.png?nolink&30|}}OKnež se ikročí k další úpravě na jiném místě trasy</​WRAP>​ +  * zobrazte vybrané **body na mapě** (Menu > Body > vyberte celou složku nebo jednotlivé body) 
-      //​Převést ​na navigační bod// nabídne menu navigačních příkazů, které lze přiřadit k bodu a vytvořit tak z něj uzel pro hlasovou navigaci\\ <WRAP center round tip+  * idejte je do trasy **stejným způsobem jako LoMap POIs** (viz výše):\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan12.png?nolink |}} 
-TIP: pokud se na jednom místě sejdou dva trasové body (např. ​když trasa vede zpět stejnou cestou) a chcete editovat bod, který ​je přikrytý tím druhým, klepněte ​na to místo dvakrát.+ 
 +==== Přidejte nové body ==== 
 +Definujte nový bod pomocí adresy, souřadnic, projekce atd. a přidejte je do trasy. 
 +  * otevřete **menu trasy** z horní lišty:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan13.png?nolink |}} 
 +  * klepněte na **Přidat bod** a vyberte z [[cz:​manual:​user_guide:​tools:​location|voliče polohy]] metodu vytvoření nového bodu:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan17.png?nolink |}} 
 +==== Určete místa, kterým se vyhnout ​==== 
 +Pokud víte o místě na trase, které je **neprůchozí**,​ ale které není viditelné na mapě a v routovacích datech - např. ​dočasná uzávěra silnicežba dřeva v lese, zaplavené území atd., **ikažte plánovači takové místo obejít**. 
 +  * posuňte kurzor ​na místo, které chcete zablokovat a zvolte **Tudy ne** z menu trasy:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan32.png?​nolink |}} 
 +  * v případě potřeby nastavte ​**druh dopravy**, na který se omezení vztahuje, **poloměr** oblasti (25, 50, 100, 500, 1000 m) a **časovou platnost** (nastavení se objeví klepnutím na "no-go" bod na mapě):\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan34.png?nolink |}} 
 +  * plánovač trasy vytvoří **objížďku** blokovaného místa:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan35.png?nolink |}} 
 +  * blokace lze **smazat** tlačítkem ​{{:​manual:​user_guide:​tracks:​ic_delete_alt.png?​nolink&​30|}} 
 +  ​trasa **bez objížděk**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan33.png?​nolink |}} 
 +==== Krok zpět, vpřed, odstranění bodů ==== 
 +  * pokud chcete **odstranit poslední přidaný tvarovací bod**, klepněte na {{:​manual:​user_guide:​tracks:​rempt.png?​nolink&​30|}} 
 +  ​pro návrat o krok zpět v plánování trasy (přidávání bodů, jejich přesun...),​ klepněte na tlačítko ​**zpět**(3)  
 +  * podobně pokud chcete po kroku zpět jít vpřed, použijte **tlačítko vpřed**(3) 
 +==== Přepočítejte segment nebo celou trasu ==== 
 +=== Segment === 
 +Pokud jste změnili názor a chcete část trasy **přeplánovat pro jiný druh aktivity** NEBO vám automaticky vytvořený segment nevyhovuje (MTB jezdcům ​třeba připadá příliš "​asfaltový",​ přestože použili profil MTB), můžete jej **přepočítat**:​ 
 +  * klepněte na vybraný **segmentový bod** 
 +  * zvolte **přepočítat** a vyberte jinou aktivitu 
 +  * **potvrďte**:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan40.gif?​nolink |}} 
 + 
 +=== Přepočítat vše === 
 +Přepočítat s jiným profilem můžete také celou naplánovanou trasu. 
 +  * naplánujte novou trasu 
 +  * otevřete menu trasy a zvolte **Přepočítat vše** 
 +  * **vyberte novou aktivitu a potvrďte**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan41.gif?​nolink |}}  
 + 
 +==== Zkontrolujte statistiky trasy a odhad času na trase ==== 
 +  ​**rychlá kontrola výškového profilu a délky trasy, odhadu času na trase a celkového převýšení,​** na výsuvném grafu (pouze Locus Map Pro):​\\ ​{{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan2.png?nolink |}}\\ Graf se dynamicky mění v závislosti ​na úpravě ​trasy (přidávání a posun trasových bodů...) 
 +  **detailní statistiky** najdete v menu trasy:​\\ ​{{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan18.png?nolink |}}\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan19.png?nolink |}} 
 +  * **odhad času na trase** zde zjistíte taky:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan21.png?nolink |}}\\ Zvolte ​**typ aktivity ​na trase** ​3 typy chůze, 9 typů cyklistiky a dva typy běhu na lyžích. Čas se vypočítá na základě vzdálenosti,​ odhadované rychlosti a dosaženého ​převýšení ​za hodinu:\\ {{  cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_trtime02.png?​nolink& ​ }}\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan22.png?​nolink |}} 
 +==== Okamžitá navigace ==== 
 +Navigaci podél navržené trasy můžete ​rychle spustit přímo z plánovače:​ 
 +  * otevřete **menu trasy** 
 +  * klepněte na **Navigovat**\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan23.png?​nolink |}} 
 + 
 +==== Uložte trasu ==== 
 +Když jste s plánováním hotoví, nezapomeňte trasu **uložit!** 
 +  * otevřete **menu trasy**\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan24.png?nolink |}} 
 +  * klepněte na **Uložit**\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan25.png?nolink |}} 
 +  * trasu **pojmenujte** (jen pokud chceteLocus obvykle vloží název startu/​cíle trasy automaticky) 
 +  * idejte **popis** (opět volitelně) 
 +  nastavte **aktivitu ​na trase** ​důležité pro celkové statistiky 
 +  * vyberte **složku** - sdělte Locusukam trasu uložit 
 +  * nastavte **styl** - barvu, tloušťku, vzor... obvykle to není nutné, styl je definován složkou. 
 + 
 +Pokud nejste s plánovanou trasou spokojeni nebo chcete plánování ​z nějakého důvodu zrušit, zvolte **Vyčistit plánovač** v menu trasy:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan26.png?​nolink |}} 
 +<WRAP center round important
 +**Vyčištění plánovače nesmaže blokované oblasti.** Ty zůstávají aktivní i mimo plánovač tras, např. ​kvůli navigaci. Smažete je pouze poklepem ​na každou z nich jednotlivě a dále tlačítkem {{:​manual:​user_guide:​tracks:​ic_delete_alt.png?​nolink&​30|}}
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-      * //Odstranit trackpoint//​ - vymaže vybraný trackpoint + 
-      //Vyjmout část trasy// - vybere část ​trasy, ​kterou lze vystřihnout (užitečné napřípaděže nemáte nastavenou autopauzu záznamu trasy uprostřed výletu se stavíte na svačinu... tápající GPS na místě vykreslí "​chumáč", který lze takto snadno odstranit) +===== Nastavení ===== 
-      ​* //Odstranit vše před// - smaže všechny trasové body ed zvoleným bodem ve směru trasy +**Podnabídku nastavení** najdete v menu tras:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan27.png?​nolink |}} 
-      * //Odstranit vše po// - smaže všechny trasové body za zvoleným bodem ve směru trasy +==== Styl linie trasy ==== 
-      //​Rozdělit//​ - rozdělí ​trasu na dvě části v místě vybraného bodu +{{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan31.png?​nolink |}} 
-    ​* {{:​manual:​user_guide:​ic_arrow_basic_left_alt.png?nolink&30|}} posune kurzor na předchozí trasový boddlouhým stiskem se esunete ​na počátek trasy +Nastavte barvušířku, vzor a další grafické aspekty linie trasy v plánovači:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan36.png?nolink |}} 
-    ​* ​{{:​manual:​user_guide:​ic_arrow_basic_right_alt.png?nolink&30|}} posune kurzor na následující trasový boddlouhým stiskem se esunete na konec trasy +<WRAP center round tip> 
-    * {{:​manual:​user_guide:​ic_cancel_alt.png?nolink&30|}} ukončí editaci+Pokud se chcete **vyhnout ​íliš prudkému stoupání**nastavte barevný mód na **dynamické zobrazení úhlu svahu** (pouze Locus Map Pro) stanovte rozsah stoupání, které už je nepřijatelné,​ např. 10%-30%Locus pro vás taková místa **označí změnou barvy**:</WRAP> 
 +{{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan37.png?​nolink |}}\\ takže můžete ​eplánovat trasu:\\ {{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan38.png?​nolink |}} 
 +==== Zachování neuloženého plánu ==== 
 +Ve výchozím nastavení plánovač trasy **zachovává neuloženou ​trasu** a **nabízí ji k dokončení, když se do plánovače vrátíte**:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan39.png?nolink |}}\\ Pokud chcete začínat vždy **s novou trasou**když zapnete plánovač, odškrtněte a **nastavení zrušte**. 
 +==== Rychlé kreslení ==== 
 +Slouží pro rychlé zadávání trasových bodů klepnutím ​ímo na mapu.\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan28.png?​nolink |}} 
 + 
 +==== Měření plochy ==== 
 +{{ cz:​manual:​user_guide:​tracks:​cz_rteplan29.png?nolink |}} 
 +Chcete změřit plochu vašeho pozemku? Obtáhněte jej trasouzaškrtněte tuto funkci - Locus oblast vybarví na mapě a zobrazí ​ibližnou výměru:​\\ ​{{ :​manual:​user_guide:​tracks:​rteplan30.png?nolink |}}\\ <wrap important>​**Měření funguje korektně jen v ručním režimu!**</​wrap>​ 
 + 
 + 
 +===== Využití zaznamenaných tras k navigaci ===== 
 +Trasy, které jste zaznamenali na svých výletech můžete použít pro navigaci nebo navádění:​ 
 +  * vyberte trasu v manažeru tras nebo na ni klepněte na mapě 
 +  * z nabídky zvolte **Navigace** nebo **Navádění**,​ popř. **Navádění zpět** 
 +  * **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​along-route|více o navigaci podél trasy >>​]]** 
 +  * **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​guidance#​guidance_along_a_route|více o navádění >>​]]**
cz/manual/user_guide/tracks/planning.txt · Last modified: 2019/10/23 07:57 by mstupka