User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:tracks:import

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:tracks:import [2015/07/27 17:17]
mstupka
cz:manual:user_guide:tracks:import [2019/08/27 13:54] (current)
mstupka
Line 1: Line 1:
-FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// 
- 
 {{ :manual:user_guide:ic_import_alt.png?nolink|}}====== Import tras ====== {{ :manual:user_guide:ic_import_alt.png?nolink|}}====== Import tras ======
  
 ---- ----
  
-{{ :manual:user_guide:import.png?nolink |}} +===== Kdy použít import? ===== 
-Import se používá pro práci s trasami ze zdrojů mimo Locus Map různé webové výletníkyplánovací serverydatabáze tras, aplikace atd. Můžete si data vybrat sami nebo si je nechat do Locusu poslatImport se dá spustit několika způsoby: +Import se využívá, pokud chcete v Locusu **pracovat s trasami ze zdrojů vně aplikace** z internetujiných aplikacíz doplňků atd. Data si buď vyberete sami nebo je Locus Map přijme v rámci jiné operace.  
-  * <wrap box>Menu > Více > Import dat</wrap> +===== 1. Spusťte import =====
-  * <wrap box>Data > Menu v horní liště > Import</wrap> +
-  * <wrap box>Data > záložka Trasy > menu jakékoli složky s trasami > Import</wrap> - importuje trasu přímo do zvolené složky+
  
-===== Správce souborů Locus Map ===== +Import lze spustit několika způsoby: 
-Locus Map otevře okno zjednodušeného správce souborů o třech záložkách, kde můžete trasu k importu nalézt. Ne všechny soubory lze importovat, podporované formáty jsou v plné barvě a klikatelnénepodporované jsou poloprůsvitné a neaktivní. +  * **Menu > (další funkce) > Import** - okno [[cz:manual:user_guide:functions:data_import|obecného importu bodů a tras]]\\ {{ :cz:manual:user_guide:points:cz_import3.png?nolink |}} 
-<wrap info>[[cz:manual:user_guide:tracks:import#supported_file_formats|Více o podporovaných formátech zde >>]]</wrap> +  * **Menu > Trasy > {{:manual:user_guide:add.png?30|}} > Import**\\ {{ :cz:manual:user_guide:tracks:cz_trackimport02.png?nolink |}} 
-  * záložka **Místní soubor** - adresářová struktura úložiště ve vašem přístrojiImportovatelné položky jsou zpravidla v adresáři SDCARD (název je často shodný jak pro externí tak pro vnitřní paměť)+  * **(Menu) > Trasy > menu složky > Import** - importuje trasy přímo do zvolené složky:\\ {{ :cz:manual:user_guide:tracks:cz_trackimport03.png?nolink |}} 
-  * **Dropbox** - adresářová struktura vašeho Dropbox cloudu +===== 2. Vyberte soubor k importu ===== 
-  * **Vzdálený soubor** - obsahuje pouze prázdné políčko pro vložení URL odkazu na vzdálený soubor, uložený na některém internetovém úložišti (Uloz.to, Rapidshare, Mega atd.)+Otevře se správce souborů se záložkami zobrazujícími dostupná úložiště - **místní****[[http://www.dropbox.com|Dropbox]]** (pokud je nainstalovaný), **Google Drive** (pokud je nainstalovaný) a záložka pro vložení odkazu na **vzdálený soubor**. **Podporované soubory jsou zobrazeny plnou barvou a lze na ně klepnout** (více o podporovaných formátech viz níže):\\ {{ cz:manual:user_guide:points:cz_import.png?nolink |}} 
 +  * **Místní** - zobrazuje adresáře a soubory v paměti vašeho zařízení (interní i externí SD kartu) 
 +  * **Dropbox** - obsah vašeho DropboxuPři prvním vstupu do záložky je potřeba zadat přihlašovací údaje Dropboxu
 +  * **Google Drive** - obsah vašeho Google Drive. Při prvním vstupu do záložky je potřeba zadat přihlašovací údaje Google Drive. 
 +  * **Vzdálený soubor** - políčko pro vložení URL vzdáleného souboru, uloženého na internetu
  
-===== Okno importu ===== +===== 3. Vyberte, kam importovat ===== 
-Po výběru souboru nebo jeho získání z nějaké externí aplikace jej Locus Map analyzuje a podle toho modifikuje obsah importovacího okna - okno umožňuje zpracovat jak import trasy, tak bodu nebo obou najednou.  +Po výběru souboru nebo jeho získání z externí aplikace či doplňku jej Locus Map analyzuje a podle jeho obsahu přizpůsobí položky dialogového okna - lze tak importovat body, trasy nebo obojí najednou.  
-==== Okno importu trasy ==== +==== Okno importu tras/==== 
-{{ :manual:user_guide:tracks:trackimport.png?nolink |}} +Objeví se, pokud jsou importovány pouze trasy:\\ {{ :cz:manual:user_guide:tracks:cz_trackimport.png?nolink |}} 
-Objeví se, pokud importovaný soubor obsahuje pouze trasy: +  * horní lišta zobrazuje název souboru 
-  * **Horní lišta** - zobrazuje název souboru +  * **výběr složky** - zvoltekam soubor importovat. Přímo z nabídky lze vytvořit novou složku. Pokud jste začali importovat z //akčního menu složky// ve //správci tras//, složka je vybrána předem. 
-  * **Volič složky** - nabídne dostupné složkydo kterých lze importovat. <wrap tip>Je možné rovnou vytvořit novou složku rovnou z menu - zvolte //Přidat novou složku//.</wrap>  Pokud jste spustili import z //akčního menu složky// ve //Správci dat//, složka je již předem zvolena+  * **Odstranit ostatní trasy ve složce** - smaže obsah složky před importem nových tras 
-  * **Vyprázdnit vybranou složku** - vymaže před importem všechny trasy ve vybrané složce pro úsporu místa +  * **Použít styl zobrazení složky** - trasa převezme barvu, tlouštku čáry či vzor ze stylu složky, do které je importována 
-  * **Pouze zobrazit (bez importu)** - import je pouze virtuální, trasa není uložena, pouze zobrazena na mapě - užitečné pro rychlé prohlížení importované trasy +  * **Pouze zobrazit (neukládat)** - trasy jsou pouze zobrazeny na mapě - vhodné pro rychlý náhled importovaného souboru 
-  * **Po importu ukázat na mapě** - importuje trasu/y podle nastavení a zobrazí ji/je na mapě +  * **Po importu ukázat na mapě** - po ukončení importu zobrazí importované trasy na mapě 
-  * **Vyplnit nm. výšky** - aktualizuje informaci o nadmořské výšce bodů trasy (pokud jsou dostupná relevantní data, resp. telefon připojen k internetu+  * **Aktualizovat nadm. výšku** - doplní nebo aktualizuje údaj o nadmořských výškách trasy (pokud jsou dostupná offline výšková data) 
-  * **Spodní lišta** - obsahuje tlačítko Zrušit pro ukončení operace a Import pro její potvrzení a zahájení.+  * **Zrušit** - ukončí akci 
 +  * **Import** - potvrdí akci 
 +===== Podporované formáty souborů ===== 
 +Do Locusu Map mohou být trasy importovány v souborech následujících formátů: 
 +  * {{:manual:user_guide:ic_file_type_kml_alt.png?nolink&30|}} **KML a KMZ** 
  
-<WRAP center round tip> +<wrap info>Podporovány jak pro //Import// tak pro //Export//</wrap>
-Když importujete trasu a body (waypointy) na trase v jednom souboru, Locus Map nabídne jejich propojení, aby byly body zobrazeny na výškovém grafu. +
-</WRAP>+
  
-===== Supported file formats ===== +[[https://developers.google.com/kml/documentation/|Keyhole Markup Language]] je obecný textový formát založený na XML, který má velmi široké využití. Počínaje verzí 2.2 je KML formát standardizován OGC, takže je užíván spoustou webových, desktopových a mobilních aplikací, včetně Locusu. 
-Locus Map tracks import supports following file formats: +
-  * {{:manual:user_guide:ic_file_type_kml.png?nolink&30|}} **KML and KMZ** +
  
-<wrap info>Supported both for //Import// and //Export//</wrap> +  * {{:manual:user_guide:ic_file_type_gpx_alt.png?nolink&30|}} **GPX**
- +
-[[https://developers.google.com/kml/documentation/|Keyhole Markup Language]] is XML based plain text format with really wide range of usage. Since the version 2.2 KML format is standardized by OGC so it is used by many web/desktop/mobile applications as well as Locus Map.  +
- +
-  * {{:manual:user_guide:ic_file_type_gpx.png?nolink&30|}} **GPX**+
    
-<wrap info>Supported both for //Import// and //Export//</wrap> +<wrap info>Podporován jak pro //Import// tak pro //Export//</wrap>
- +
-[[http://www.topografix.com/gpx.asp|GPS eXchange format]] is an XML based text format used for handling points, tracks and routes. Locus fully supports all valid tags. More detailed description of GPX format is available on this [[http://en.wikipedia.org/wiki/GPS_eXchange_Format|Wikipedia page]]. +
  
-  * {{:manual:user_guide:ic_file_type_tcx.png?nolink&30|}} **TCX** +[[http://www.topografix.com/gpx.asp|GPS eXchange format]] je obecný textový formát založený na XML, používaný pro práci s body a trasami. Locus plně podporuje všechny jeho validní tagy. Podrobnější popis GPX formátu (v angličtině) najdete na  [[http://en.wikipedia.org/wiki/GPS_eXchange_Format|této stránce Wikipedie >>]]. 
-<wrap info>Supported both for //Import// and //Export//</wrap>+
  
-[[http://en.wikipedia.org/wiki/Training_Center_XML|Training Center XML]] is a data exchange format introduced as part of Garmin's Training Center product. The XML is similar to GPX since it exchanges GPS tracks, but treats a track as an Activity rather than simply a series of GPS points. TCX provides standards for transferring heart rate, running cadence, bicycle cadence, calories in the detailed track. It also provides summary data in the form of laps.  +  * {{:manual:user_guide:ic_file_type_tcx_alt.png?nolink&30|}} **TCX*
-===== Import settings ===== +<wrap info>Podporován jak pro //Import// tak pro //Export//</wrap>
-  * <wrap box>Menu Settings > Miscellaneous</wrap> +
-==== Track color and transparency ====+
  
-Sets **default color** of all recordedimported or manually created tracks.+[[http://en.wikipedia.org/wiki/Training_Center_XML|Training Center XML]] je výměnný datový formátzavedený jako část produktu Garmin Training Center. Jeho XML struktura je podobná GPX, jelikož přenáší GPS trasy, nicméně pracuje s trasou spíše jako s aktivitou, než jako s řetězcem GPS bodů. TCX poskytuje standardy také pro přenos dat o srdeční frekvenci, o běhací kadenci, kadenci šlapání nebo spálených kaloriích na trase. Také poskytuje souhrnná data ve formě tréninkových okruhů
  
-==== Track width ====+  * {{:manual:user_guide:ic_file_type_json_alt.png?nolink&30}} **GeoJSON**  
 +<wrap info>Podpora pouze pro //Import//</wrap>
  
-Sets **default width** of all recorded and imported tracks and manually created routes.+[[https://en.wikipedia.org/wiki/GeoJSON|GeoJSON]] je otevřený formát vytvořený pro prezentaci jednoduchých geografických objektů a jejich mimoprostorových atributů, založený na objektové notaci (JavaScript Object Notation).
cz/manual/user_guide/tracks/import.1438010242.txt.gz · Last modified: 2015/07/27 17:17 by mstupka