User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:settings:control

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:settings:control [2018/07/04 16:12]
mstupka created
cz:manual:user_guide:settings:control [2018/12/21 08:01] (current)
mstupka [Styl ovládání mapy]
Line 1: Line 1:
-FIXME **Tato stránka zatím není plně přeložena. This page is not fully translated, yet.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// 
- 
 {{ :​manual:​user_guide:​ic_settings_alt.png?​nolink|}}====== Ovládání ====== {{ :​manual:​user_guide:​ic_settings_alt.png?​nolink|}}====== Ovládání ======
 ---- ----
Line 53: Line 51:
 ==== Displej stále zapnutý ==== ==== Displej stále zapnutý ====
  
-<WRAP round info>​Toto nastavení je nadřazeno systémovému nastavení, ale **nemá vliv na nastavení vypínání displeje** pomocí gest a událostí (viz výše)</​WRAP>​+<WRAP round info>​Toto nastavení je nadřazeno systémovému nastavení, ale **nemá vliv na nastavení vypínání displeje** pomocí gest a událostí (viz výše). Funkce je dostupná pouze v **Locusu Map Pro**.</​WRAP>​
 Locus Map udržuje displej zapnutý: Locus Map udržuje displej zapnutý:
   * **Vždy** - displej je permanentně zapnutý   * **Vždy** - displej je permanentně zapnutý
Line 67: Line 65:
   * **Všechny zámky displeje** - heslem, otiskem nebo gestem chráněné zámky displeje jsou deaktivovány a můžete k Locusu přistupovat jen zmáčknutím zapínacího tlačítka telefonu. Toto nastavení však nemusí fungovat na všech zařízeních.   * **Všechny zámky displeje** - heslem, otiskem nebo gestem chráněné zámky displeje jsou deaktivovány a můžete k Locusu přistupovat jen zmáčknutím zapínacího tlačítka telefonu. Toto nastavení však nemusí fungovat na všech zařízeních.
  
-===== Map screen ​===== +===== Hlavní obrazovka s mapou ===== 
-==== Map control style ==== +==== Styl ovládání mapy ==== 
-Select mode of basic map controlling+Vyberte režim pro základní ovládání mapy
-  * **Locus Map** mode double tap shows hidden ​menu +  * **Locus Map** - dvojité klepnutí zobrazí skryté ​menu 
-  * **Google ​Maps** mode double tap zoom intwo fingers tap zoom outthree fingers tap hidden ​menu +  * **Google** - dvojité klepnutí ​přiblíženíklepnutí dvěma prsty oddáleníklepnutí jedním prstem ​zobrazí skryté ​menu 
-==== Use hardware buttons ​==== +==== Používat hardwarová tlačítka ​==== 
-Volume controlling hardware buttons can be used to zoom the map+Tlačítka ovládání hlasitosti lze použít ke zvětšování/​zmenšování mapy
  
-Phones with hardware or Bluetooth keyboard can be also controlled by letters ​**C** - map centering, **D** - display, **G** - GPS, **arrow buttons** - map shift, **+/-** - zooming+Na telefonech s hardwarovou nebo bluetooth klávesnicí lze Locus ovládat také pomocí kláves - **C** - centrování mapy, **D** - displej, **G** - GPS, **šipky** - posun mapy, **+/-** - zvětšování
  
-==== Simple ​multi-touch ==== +==== Jednoduchý ​multi-touch ==== 
-Check if you prefer to disable rotation and panning of the map when pinch-zooming.  +Zaškrtněte,​ pokud chcete vypnout rotaci a náklon mapy při zoomování dvěma prsty.  
-==== Tap and hold to display address ​==== +==== Zobrazit adresu při podržení prstu na mapě ==== 
-If checkedlong-tap any place on the mapLocus Map will try to provide postal or regional address of the place:\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_03.gif?​nolink |}}\\ (provided by **Google, GraphHopper,​ MapQuest ​or Bing** - can be set in [[manual:​user_guide:​settings:​misc|Miscellaneous]]. +Pokud je zaškrtnutopodržte prst na kterémkoli místě na mapě a Locus zobrazí jeho poštovní nebo místní adresu:\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_03.gif?​nolink |}}\\ (poskytovatele dat - **Google, GraphHopper,​ MapQuest ​nebo Bing** - lze nastavit v části ​[[cz:manual:​user_guide:​settings:​misc|Různé]]. 
-==== Shift map cursor ​==== +==== Posunout mapový kurzor ​==== 
-It moves the map screen cursor down by 1/4 of the screenFunctional only with the map rotation onUseful especially for guiding or navigation:\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_04.gif?​nolink |}} +Přesune kurzor o 1/4 obrazovky ze středu ke spodnímu okrajiAktivní pouze v případě zapnuté rotace mapyUžitečné zejména při navádění a navigaci:\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_04.gif?​nolink |}} 
-==== Hold map center ​==== +==== Držet pozici uprostřed ​==== 
-If you shift the map out of your current position when browsing itthis function centers it back on current GPS location after secs of inactivity:\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_05.gif?​nolink |}}\\ (the interval ​can be changed in [[manual:​advanced:​customization:​config|Locus/​Config.cfg ​file]]) +Pokud při prohlížení posunete mapu mimo vaši aktuální GPS polohutoto nastavení ji vystředí zpět po sekundách neaktivity:\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_05.gif?​nolink |}}\\ (interval ​lze změnit v souboru ​[[manual:​advanced:​customization:​config|Locus/​Config.cfg]]) 
-==== Two finger measuring ​==== +==== Měření dvěma prsty ==== 
-Enables measuring distance between two fingers touching the screen:\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_06.png?​nolink |}}+Umožňuje měření vzdálenosti na mapě mezi dvěma prsty na displeji:\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_06.png?​nolink |}}
  
-==== Map cursors ​==== +==== Mapové kurzory ​==== 
-Here you can select set of location and tracking cursorsset their size or add your own+Zde můžete vybrat sadu polohových a trasových kurzorůnastavit jejich velikost nebo přidat vlastní
-==== Zoom according to speed ==== +==== Přiblížit mapu podle rychlosti ​==== 
-Sets association between speed and displayed map zoomsBigger zooms for slow speeds and vice versaUseful for navigation and guidance+Nastavuje korelaci mezi aktuální rychlostí a zobrazeným měřítkem mapyVětší měřítka jsou vhodná pro nízké rychlosti, čím vyšší rychlost, tím menší měřítko mapyUžitečné při navigaci a navádění
-  * select map zoom on the preview map +  * vyberte na přehledové mapce měřítko mapy 
-  * define corresponding speed +  * určete odpovídající rychlost 
-  * tap ADD+  * klepněte na PŘIDAT
  
 {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_07.gif?​nolink |}} {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_07.gif?​nolink |}}
-===== Panels & buttons ​===== +===== Panely a tlačítka ​===== 
-==== Set Functions Panels ​==== +==== Nastavit panely funkcí ​==== 
-The functions panels in Locus Map enable quick launching of your favorite functionsThey consist of the top and right panel containing functions switching buttons:\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_08.png?​nolink |}}\\  ​This setting item opens the functions panels editing screen+Panely funkcí umožňují rychlé spuštění vašich oblíbených operacíNacházejí se u horního a pravého okraje obrazovky a obsahují tlačítka spouštějící funkce:\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_08.png?​nolink |}}\\  ​Klepnutím otevřete editační obrazovku panelů
-=== List of selected buttons in top and right panels ​===+=== Seznam vybraných tlačítek v horním a pravém panelu ​===
  
-Position of the buttons can be changed by **dragging their  icons up or down across both panels**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_09.gif?​nolink |}} The sign in the upper right corner of all items indicates position in top or right panelAction ​menu{{:​manual:​user_guide:​ic_more_ver_alt.png?​nolink&​30|}}offers to change button function or remove selected button:\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_10.png?​nolink |}} +Pozici tlačítek můžete libovolně měnit ​**posunem jejich ikon směrem nahoru nebo dolů, a to i mezi jednotlivými panely**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_09.gif?​nolink |}} Symbol v rohu vpravo nahoře indikuje polohu tlačítka v panelechAckční ​menu{{:​manual:​user_guide:​ic_more_ver_alt.png?​nolink&​30|}}nabízí změnu funkce tlačítka nebo jeho odstranění:\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_10.png?​nolink |}} 
-=== Add new item === +=== Přidat ​=== 
-  * **Add function to panel** - adds a new button with selected function to the functions panels:\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_11.gif?​nolink |}} +  * **Přidat funkci do panelu** - přidá nové tlačítko s funkcí dle vašeho výběru:\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_11.gif?​nolink |}} 
-  * **Add link to app** - adds a shortcut to any application installed on your device for quick launch ​(e.g. various ​[[manual:​user_guide:​geocaching:​coapps|cooperating apps]]):\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_12.gif?​nolink |}}+  * **Přidat odkaz na aplikaci** - přidá tlačítko pro rychlé spuštění jakékoli aplikace nainstalované v telefonu přímo z Locusu ​(napřrůzné ​[[cz:manual:​user_guide:​geocaching:​coapps|spolupracující aplikace]]):\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_12.gif?​nolink |}}
  
-==== Set content ​panel ==== +==== Nastavit ​panel obsahu ​==== 
-Here you can set appearance and content of the left edge panel:\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_13.gif?​nolink |}}\\ All its parts can be **slid out individually** or the whole panel can be **deactivated**: +Zde nastavíte vzhled na obsah panelu na levé straně mapové obrazovky:\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_13.gif?​nolink |}}\\ Všechny jeho části lze **vysunovata individuálně** nebo je také možné ​panel celý **deaktivovat**: 
-  * check all categories that you want to be switchable from the left side **individually**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_14.gif?​nolink |}}\\ OR +  * zaškrtněte všechny kategorie, které chcete mít po ruce **jednotlivě**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_14.gif?​nolink |}}\\ NEBO 
-  * check **Map content** (checked by default) - all categories slide out **together** on one panel:\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_15.gif?​nolink |}}\\ OR +  * zaškrtněte ​**Obsah mapy** (výchozí stav) - všechny kategorie se vysunou ​**společně** na jednom panelu:\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_15.gif?​nolink |}}\\ NEBO 
-  * uncheck all items to **hide everything** from the left side of the map screen:\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_16.gif?​nolink |}}+  * odškrtněte všechny položky - skryjete kompletní menu z levé strany mapové obrazovky:\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_16.gif?​nolink |}}
    
 <WRAP center round important>​ <WRAP center round important>​
-Some categories are visible only when the content they represent is **active**, e.gActive items or Map themes.+Některé kategorie jsou dostupné pouze v případě, že obsah, který zobrazují, je **aktivní**, napřAktivní položky nebo Mapová témata.
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
-==== Top Panel Hiding ​==== +==== Skrývání horního panelu ​==== 
-Hides the top panel when inactiveDouble tapping on the map displays it back provided the //Map control style// is set to //Locus Map// modeThree-finger tap to display it if you use the //​Google// ​mode+Skryje horní ​panel v případě neaktivityDvojím klepnutím panel zobrazíte (pokud máte nastaven ​//Locus// jako výchozí ​//styl pro ovládání mapy//. V případě nastavení ​//​Google// ​je potřeba klepnout třemi prsty)
-==== Bottom Panel Hiding ​==== +==== Skrývání dolního panelu ​==== 
-Hides the bottom ​panel when inactiveDouble tapping on the map displays it back provided the //Map control style// is set to //Locus Map// modeThree-finger tap to display it if you use the //​Google// ​mode+Skryje dolní ​panel v případě neaktivityDvojím klepnutím panel zobrazíte (pokud máte nastaven ​//Locus// jako výchozí ​//styl pro ovládání mapy//. V případě nastavení ​//​Google// ​je potřeba klepnout třemi prsty)
-==== Right panel hiding ​==== +==== Skrývání pravého panelu ​==== 
-Hides the right panel when inactiveDouble tapping on the map displays it back provided the //Map control style// is set to //Locus Map// modeThree-finger tap to display it if you use the //​Google// ​mode.\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_17.gif?​nolink |}} +Skryje pravý ​panel v případě neaktivityDvojím klepnutím panel zobrazíte (pokud máte nastaven ​//Locus// jako výchozí ​//styl pro ovládání mapy//. V případě nastavení ​//​Google// ​je potřeba klepnout třemi prsty).\\ {{ :​manual:​user_guide:​settings:​settings_17.gif?​nolink |}} 
-==== Panels vs Screen Orientation ​====  +==== Panely a orientace obrazovky ​====  
-If the hiding of panels is onit sets their further behavior depending on the screen orientation+Pokud je zapnuto skrývání panelůmůžete zde nastavit jejich další chování v závislosti na orientaci displeje
-  * **Both** - panels hide in both landscape and portrait modes +  * **Obě** - panely se skrývají jak při natočení displeje na výšku, tak na šířku 
-  * **Landscape mode** - panels hide in landscape mode only +  * **Natočení na šířku** - panely se skrývají pouze při natočení displeje na šířku 
-  * **Portrait mode** - panels hide in portrait mode only +  * **Natočení na výškuu** - panely se skrývají pouze při natočení displeje na výšku 
-==== Panel Hiding Timeout ​==== +==== Časová prodleva skrytí panelu ​==== 
-In case the panel hiding is on it sets the time interval ​before the panels slip in.+Pokud je nastaveno skrývání ​panelů, zde nastavíte ​interval, po kterém se panely skryjí.
cz/manual/user_guide/settings/control.1530713557.txt.gz · Last modified: 2018/07/04 16:12 by mstupka