User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:points:management

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:points:management [2018/06/13 14:47]
mstupka
cz:manual:user_guide:points:management [2018/06/14 11:27] (current)
mstupka
Line 1: Line 1:
 {{ :​manual:​user_guide:​ic_points_alt.png?​nolink|}} {{ :​manual:​user_guide:​ic_points_alt.png?​nolink|}}
 ====== Správa bodů ====== ====== Správa bodů ======
-FIXME REKONSTRUKCE FIXME+
 ---- ----
 Všechny uživatelské body se v Locusu spravují ve **Správci bodů**. Do něj se dostanete několika způsoby: Všechny uživatelské body se v Locusu spravují ve **Správci bodů**. Do něj se dostanete několika způsoby:
Line 130: Line 130:
  
 Klepnutím na popisek zobrazíte obrazovku s podrobnostmi o bodu: Klepnutím na popisek zobrazíte obrazovku s podrobnostmi o bodu:
-===== Point Detail Screen ​=====+===== Okno detailu bodu =====
  
-Contains all information considering a point: \\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points22.gif?​nolink |}} +Obsahuje veškeré informace týkající se zvoleného bodu: \\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points22.gif?​nolink |}} 
-==== Basic info ====+==== Základní ​info ====
  
-  * //map preview// of the pointTap to display it centered on the map screen:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points23.gif?​nolink |}} The map preview can be switched off:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points24.gif?​nolink |}} +  * //přehledová mapka// s bodemPo klepnutí na ni se bod zobrazí **vycentrovaný na hlavní mapové obrazovce**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points23.gif?​nolink |}} Přehledovou mapku lze zavřít:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points24.gif?​nolink |}} 
-  * //point folder icon and name//,  ​number of visible/all points in folder, ">" ​leads to the folder+  * //ikona a název složky//, obsahující bod, počet zobrazených/všech bodů ve složce, ">" ​otevře složku
-  * //point coordinates// and {{:​manual:​user_guide:​tracks:​ic_get_location_alt.png?​nolink&​30|}}//​[[manual:​user_guide:​tools:​location|location selector]] // - tapping the coordinates opens popup for editing coords and coordinate system. [[manual:​user_guide:​tools:​location|Location selector]] can change location of the point by several methods:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager13.png?​nolink |}} +  * //souřadnice bodu// {{:​manual:​user_guide:​tracks:​ic_get_location_alt.png?​nolink&​30|}}//​[[cz:manual:​user_guide:​tools:​location|volič polohy]] // - klepnutím na souřadnice se otevře okno editace souřadnic ​souřadnicového systémuPomocí ​[[cz:manual:​user_guide:​tools:​location|voliče polohy]] můžete změnit umístění bodu několika metodami:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager13.png?​nolink |}} 
-  * //descriptionphotosdate of creationaddressaltitudelinksphone// etc. all can be edited from the bottom bar tool menu:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points25.gif?​nolink |}}+  * //popislink na fotkydatum vznikuadresanadmořská výškaodkazytelefon...// - vše můžete editovat, stačí otevřít příslušný dialog ze spodní lišty:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points25.gif?​nolink |}}
  
-==== Attachments ​==== +==== Příloha ​==== 
-Contains list of attached filesTo add some, tap {{:​manual:​user_guide:​ic_add_alt.png?​nolink&​30|}} ​in the topbar:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points26.gif?​nolink |}} +Záložka obsahuje seznam přiložených souborůPro přidání dalších klepněte na {{:​manual:​user_guide:​ic_add_alt.png?​nolink&​30|}} ​v horní liště:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points26.gif?​nolink |}} 
-    * //take a photo// - takes a picture with your phone or tablet camera +    * //Vyfotografovat// - pořídí snímek pomocí kamery vašeho telefonu/​tabletu 
-    * //select a photo// - selects a photo in your phone memory ​the attached photo can be used as the **point icon** - tap the menu next to the photo and select ​**Set as icon** +    * //Přidat fotografii// - vybere z fotek v **galerii** vašeho telefonu/​tabletu ​z přiloženého fota lze vygenerovat ​**ikonu bodu** - klepněte na nabídku u fotky a vyberte ​**nastavit jako ikonu** 
-    * //record an audio// - makes a voice recording by the phone or tablet microphone +    * //Zaznamenat zvuk// - pořídí nahrávku přes mikrofon 
-    * //select an audio// - attaches an audio file from your phone memory +    * //Vybrat zvuk// - nabídne výběr zvuků z paměti zařízení 
-    * //shoot a video// - makes a video recording by the phone/​tablet camera +    * //Vytvořit ​video// - natočí ​video nahrávku pomocí kamery 
-    * //select a video// - attaches a video from your phone memory +    * //Přidat ​video// - nabídne výběr videí z paměti zařízení 
-    * //select other files// - selects other files in your phone memory to attach to the point +    * //Přidat jiný soubor// - nabídne výběr jiných souborů v paměti zařízení 
-==== Tools menu ====+==== Menu nástrojů ​====
  
-    * {{:​manual:​user_guide:​ic_map_alt.png?​nolink&​30|}} //map switch// - centers the map at the point:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points27.gif?​nolink |}} +    * {{:​manual:​user_guide:​ic_map_alt.png?​nolink&​30|}} //mapa// - vycentruje mapu na bod:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points27.gif?​nolink |}} 
-    * {{:​manual:​user_guide:​ic_directions_alt.png?​nolink&​30|}} //navigation// button ​opens menu of navigating tools available within Locus or other navigation apps installed in your device.\\ <WRAP center round info> +    * {{:​manual:​user_guide:​ic_directions_alt.png?​nolink&​30|}} //navigace// - rozbalí nabídku navigačních nástrojů Locusu ​dalších aplikací nainstalovaných v zařízení.\\ <WRAP center round info> 
-Android ​OS offers an internal system where each application ​"registers itself" ​as a receiver of certain information ​in this case **coordinates**. Locus Map tests all applications in your device and if they are able to receive coordinates they are listed in this menu.+V operačním systému ​Android ​se každá aplikace ​"registruje" ​jako příjemce určitého druhu informací ​v tomto případě ​**souřadnic**. Locus otestuje všechny apliace v zařízení,​ a pokud umějí zobrazit bod na základě souřadnic, umístí je do nabídky.
 </​WRAP>​\\ ​ </​WRAP>​\\ ​
-      * //Navigate to// - opens the navigation ​dialog ​to calculate route to the point:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points28.gif?​nolink |}}See more in [[manual:​user_guide:​functions:​navigation:​point-to-point|Point-to-point Navigation]]. +      * //Navigovat do// - otevře ​dialog ​navigace pro výpočet trasy k bodu:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points28.gif?​nolink |}}Více viz kapitola o funkci ​[[cz:manual:​user_guide:​functions:​navigation:​point-to-point|Navigovat do]]. 
-      * //Guide on// - starts guiding to the point:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points29.gif?​nolink |}} See more in [[manual:​user_guide:​functions:​guidance#​guidance_to_a_point|Guidance to a point]] +      * //Navádět// - spustí navádění na bod:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points29.gif?​nolink |}} Více v kapitole o [[cz:manual:​user_guide:​functions:​guidance#​navadeni_na_bod|Navádění na bod]] 
-      * //Compass// - opens the [[manual:​user_guide:​tools:​gps|compass screen]] and starts ​[[manual:​user_guide:​functions:​guidance#​guidance_to_a_point|guiding to the point]] showing its azimuth and distance:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points30.gif?​nolink |}} +      * //Kompas// - otevře ​[[cz:manual:​user_guide:​tools:​gps|obrazovku kompasu]] a spustí ​[[cz:manual:​user_guide:​functions:​guidance#​navadeni_na_bod|navádění na bod]] pomocí azimutu a určení vzdálenosti:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points30.gif?​nolink |}} 
-    * {{:​manual:​user_guide:​ic_share_alt.png?​nolink&​30|}} //Share options and add-ons//\\  - opens a menu of installed add-ons ​(e.g. [[manual:​user_guide:​geocaching:​import#​geocaching4locus_add-on|Geocaching4Locus]] addon) ​and [[manual:​user_guide:​functions:​share|point sharing options]]:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points31.gif?​nolink |}}\\ More about particular sharing options ​[[manual:​user_guide:​functions:​share|HERE >>​]] +    * {{:​manual:​user_guide:​ic_share_alt.png?​nolink&​30|}} //Možnosti sdílení a doplňky//\\  - otevře nabídku nainstalovaných doplňků ​(např. [[cz:manual:​user_guide:​geocaching:​import#​doplnek_geocaching4locus|Geocaching4Locus]] addon) ​[[cz:manual:​user_guide:​functions:​share|možnosti sdílení bodu]]:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points31.gif?​nolink |}}\\ Více o jednotlivých metodách sdílení se dozvíte  ​[[cz:manual:​user_guide:​functions:​share|ZDE >>​]] 
-    * {{:​manual:​user_guide:​ic_arrow_simple_up_alt.png?​nolink&​30|}} //more options//\\ \\ - offers the same editing/​copying etcoptions as the [[manual:​user_guide:​points:​management#​copying_moving_deleting_etc|folder tool menu]]:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points32.gif?​nolink |}}+    * {{:​manual:​user_guide:​ic_arrow_simple_up_alt.png?​nolink&​30|}} //další možnosti//\\ \\ - nabídka nástrojů správy bodu - editace, kopírování,​ mazání atd- stejná jako v  ​[[cz:manual:​user_guide:​points:​management#​kopirovani_presun_mazani_atd|menu nástrojů složky]]:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points32.gif?​nolink |}}
cz/manual/user_guide/points/management.1528894051.txt.gz · Last modified: 2018/06/13 14:47 by mstupka