User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:points:management

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:points:management [2018/06/12 16:34]
mstupka
cz:manual:user_guide:points:management [2018/06/14 11:27] (current)
mstupka
Line 1: Line 1:
 {{ :​manual:​user_guide:​ic_points_alt.png?​nolink|}} {{ :​manual:​user_guide:​ic_points_alt.png?​nolink|}}
 ====== Správa bodů ====== ====== Správa bodů ======
-FIXME REKONSTRUKCE FIXME+
 ---- ----
 Všechny uživatelské body se v Locusu spravují ve **Správci bodů**. Do něj se dostanete několika způsoby: Všechny uživatelské body se v Locusu spravují ve **Správci bodů**. Do něj se dostanete několika způsoby:
Line 64: Line 64:
 Použijte jednu z možností vícenásobného výběru:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager8.png?​nolink |}} Použijte jednu z možností vícenásobného výběru:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager8.png?​nolink |}}
  
-    * //Hide all// - makes **all points** in the folder ​**invisible** on the map +    * //Skrýt vše// - **všechny body** ve složce jsou **odstraněny z mapy** 
-    * //First points// - shows a **predefined number** of first points in the list (50, 100, 200... ​points+    * //Prvních ​bodů// - zobrazí ​**určený počet** bodů od začátku seznamu ​(50, 100, 200... ​bodů
-    * //Show all// - makes **all points** in the folder ​**visible** on the map +    * //Zobraz vše// - zobrazí na mapě **všechny body ve složce** 
-    * //Invert// - inverts current selectionuseful when you want to select almost all points except someSelect those and then invert the selection.\\+    * //Invertovat// - **převrátí aktuální výběr** - užitečnépokud chcete zobrazit téměř všechny body kromě některýchTyto vyberte a převraťte výběr.\\
  
-{{:​manual:​user_guide:​ic_sort_alt.png?​nolink&​50| }}==== ​How to sort points ​==== +{{:​manual:​user_guide:​ic_sort_alt.png?​nolink&​50| }}==== ​Jak řadit body ==== 
-There are several options:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager9.png?​nolink |}}+Máte několik možností:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager9.png?​nolink |}}
  
-    * //Sort by name// - sorts points ​**alphabetically** +    * //Řadit podle názvu// - klasické řazení ​**podle abecedy** 
-    * //Sort by distance// - sorts points by **distance from actual map cursor position** (or **actual ​GPS position** when fixed and centered+    * //Řadit podle vzdálenosti// - seřadí body podle vzdálenosti od **momentální polohy mapového kurzoru** (nebo od vaší ​**aktuální ​GPS polohy**, pokud je kurzor vycentrovaný
-    * //Sort by creation date// - sorts points by their **creation date/time** +    * //Řadit podle data vytvoření// - seřadí body podle **data a času jejich vzniku** 
-    * //Sort by last update// - sorts points by the **date/time of their last update** +    * //Řadit podle poslední aktualizace// - seřadí body podle **data a času jejich nejnovější aktualizace** 
-    * //Reverse sorting// - switches ​**sorting into reverse mode**\\ <WRAP round info > +    * //Řadit opačně// - přepne řazení ​**opačným směrem**\\ <WRAP round info > 
-//​Geocaching//​ - folders with geocaches contain this option for further sorting methodssee more in [[manual:​user_guide:​geocaching:​gc_in_locus#​sorting_menu|Geocaching]]</​WRAP>​+//​Geocaching//​ - složky s keškami obsahují i tuto zvláštní kategorii metod řazeníviz více v kapitole ​[[cz:manual:​user_guide:​geocaching:​gc_in_locus#​sorting_menu|Geocaching]]</​WRAP>​
  
-{{:​manual:​user_guide:​ic_filter_alt.png?​nolink&​50| }}==== ​How to filter points ​====+{{:​manual:​user_guide:​ic_filter_alt.png?​nolink&​50| }}==== ​Jak filtrovat body ====
  
-  * tap **filter button** +  * klepněte na **tlačítko filtru** 
-  * select ​**criteria** +  * zvolte ​**kritéria** 
-    * **name** - filter out points based on a given string of characters ​fulltext check +    * **Název** - vyfiltruje body podle zadaného řetězce znaků ​funguje fultextově 
-    * **icon** - filter out points with particular icons +    * **Ikona** - vyfiltruje body s určitými ikonami 
-    * **date** - filter out points created in particular term from-to +    * **Datum** - vyfiltruje body vytvořené v určitém časovém pásmu 
-    * **maxdistance** - define maximum distance of filtered points from the map cursor +    * **Maxvzdálenost** - určete maximální **vzdálenost od polohy kurzoru** (nebo přímo **vás**, pokud máte GPS polohu), a zobrazte body vyskytující se v rámci této vzdálenosti 
-    * **invert the filter** - inverts the filter settings +    * **Invertovat filtr** - invertuje nastavení filtru 
-  * tap **FILTER**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points09.gif?​nolink |}}+  * klepněte na **FILTR**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points09.gif?​nolink |}}
  
 <WRAP round info > <WRAP round info >
-//​Geocaching ​tab// - appears when geocaches are filteredContains further filtration methods specific for geocaching, ​see more in [[manual:​user_guide:​geocaching:​gc_in_locus#​filtering_menu|Geocaching]]+//záložka ​Geocaching//​ - je viditelná, pokud jste ve složce s keškamiObsahuje další metody filtrování,​ specifické pro geocaching, ​viz více v kapitole o [[cz:manual:​user_guide:​geocaching:​gc_in_locus#​filtering_menu|Geocachingu]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-=== Save filter for later use === +=== Uložte nastavení filtru pro pozdější použití ​=== 
-With saved filter you do not have to set it up again every time you need it. All is done in the filter manager:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points34.gif?​nolink |}} +S uloženým nastavením nemusíte fitr složitě nastavovat vždy, když jej potřebujeteVše se dá snadno provést ve správci filtrů:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points34.gif?​nolink |}} 
-Saved filters can be overwritten by newer settings or deleted:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager14.png?​nolink |}} +Uložené filtry lze přepsat jiným nastavením,​ nebo smazat:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager14.png?​nolink |}} 
-You can quickly apply saved filter when displaying a whole folder of points:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points33.gif?​nolink |}} +Uložený filtr lze rychle využít již při hromadném zobrazování bodů ve složce:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points33.gif?​nolink |}} 
-{{:​manual:​user_guide:​ic_tools_alt.png?​nolink&​50| }}==== ​Copyingmovingdeleting etc. ==== +{{:​manual:​user_guide:​ic_tools_alt.png?​nolink&​50| }}==== ​Kopírovánípřesunmazání atd. ==== 
-More managing tools can be found under the **tools button**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points10.gif?​nolink |}}+**Další nástroje** pro správu bodů najdete zde:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points10.gif?​nolink |}}
  
-To apply a tool to points, **select points** by checking single ones or use multi-select and sorting in topbar:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager10.png?​nolink |}}+Než použijete nástroj, **vyberte body, kterých se to týká** - zaškrtněte jednotlivě nebo použijte hromadný výběr a řazení v horní liště:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager10.png?​nolink |}}
  
-=== Copying ​===+=== Kopírování ​===
 {{ :​manual:​user_guide:​points:​points11.gif?​nolink |}} {{ :​manual:​user_guide:​points:​points11.gif?​nolink |}}
-=== Moving ​===+=== Přesun===
 {{ :​manual:​user_guide:​points:​points12.gif?​nolink |}} {{ :​manual:​user_guide:​points:​points12.gif?​nolink |}}
-=== Exporting ​===+=== Export===
 {{ :​manual:​user_guide:​points:​points13.gif?​nolink |}} {{ :​manual:​user_guide:​points:​points13.gif?​nolink |}}
 [[manual:​user_guide:​points:​export|More details about exporting points >>]] [[manual:​user_guide:​points:​export|More details about exporting points >>]]
-=== Deleting ​===+=== Mazání ​===
 {{ :​manual:​user_guide:​points:​points14.gif?​nolink |}} {{ :​manual:​user_guide:​points:​points14.gif?​nolink |}}
-=== Other tools ===+=== Další nástroje ​===
 {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager11.png?​nolink |}} {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager11.png?​nolink |}}
-        * //Update elevation// - updates elevation of selected points with downloaded ​SRTM data +        * //Aktualizovat nadm. výšku// - přidá nebo aktualizuje nadmořskou výšku bodu podle stažených ​SRTM dat 
-        * //Change icons// - changes icons of selected points +        * //Změnit ikony// - změní ikony vybraných bodů 
-        * //Earth// - exports selected points into [[https://​earth.google.com/​web|Google Earth]] ​if it is installed on the same device +        * //Earth// - rychlý export vybraných bodů do [[https://​earth.google.com/​web|Google Earth]], pokud je aplikace nainstalována v zařízení 
-        * a few //​geocaching ​tools// if the folder contains geocaches ​- //Update caches, GC Offlinizer// ​or //Load GC Vote//, ​see more in [[manual:​user_guide:​geocaching|Geocaching]] +        * několik ​//nástrojů pro geocaching//​, pokud složka obsahuje kešky ​- //Aktualizovat keše, GC Offlinizer// ​nebo //Načíst ​GC Vote//, ​více v kapitole o [[cz:manual:​user_guide:​geocaching|Geocachingu]] 
-      * {{:​manual:​user_guide:​ic_cancel_alt.png?​nolink&​30|}} - **cancels Tools menu screen** +      * {{:​manual:​user_guide:​ic_cancel_alt.png?​nolink&​30|}} - **zruší obrazovku nástrojů** 
-===== Point Map Label ===== +===== Popisek bodu na mapě ===== 
-Appears when you **move the map cursor across the point icon** on map:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points15.gif?​nolink |}} +Ve výchozím nastavení se zobrazí, pokud **najedete středovým kurzorem na ikonu bodu**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points15.gif?​nolink |}} 
-OR when you **tap a point**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points16.gif?​nolink |}}+NEBO když na bod **klepnete**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points16.gif?​nolink |}}
  
-In default settings, it contains the point **namedistance** from current position, **elevation** (if relevant ​data are available), a thumbnail of attached ​**image** (if there is any) and {{:​manual:​user_guide:​ic_arrow_simple_right_alt.png?​nolink&​30|}} **context ​menu**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager12.png?​nolink |}} +Ve výchozím nastavení popisek obsahuje ​**název** bodujeho **vzdálenost od vaší aktuální polohy**, **nadmořskou výšku** (pokud jsou dostupná výšková ​data), ​miniaturu ​**obrázku**, pokud je nějaký připojen a {{:​manual:​user_guide:​ic_arrow_simple_right_alt.png?​nolink&​30|}} **kontextové ​menu**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager12.png?​nolink |}} 
-  * //Point detail// - shows **detailed information about the point** (displays also when you **tap the label itself**)\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points17.gif?​nolink |}} +  * //Podrobnosti// - zobrazí se **detailní informace o bodu** (zobrazí se také, pokud klepnete přímo na **popisek samotný**)\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points17.gif?​nolink |}} 
-  * //Navigate to// - opens the navigation dialog to calculate ​**route to the point**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points18.gif?​nolink |}}\\ See more in **[[manual:​user_guide:​functions:​navigation:​point-to-point|Navigation]]**. +  * //Navigovat do// - otevře okno navigace s nabídkou ​**výpočtu trasy k bodu**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points18.gif?​nolink |}}\\ Více v kapitole o **[[cz:manual:​user_guide:​functions:​navigation:​point-to-point|Navigaci]]**. 
-  * //Guide on// - starts ​**guiding to the point**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points19.gif?​nolink |}}\\ See more in **[[manual:​user_guide:​functions:​guidance#​guidance_to_a_point|Guidance]]**. +  * //Navádět (zap.)// - spustí ​**navádění na bod**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points19.gif?​nolink |}}\\ Viz více v kapitole o **[[cz:manual:​user_guide:​functions:​guidance#​navadeni_na_bod|navádění]]**. 
-  * // Compass// - opens the **compass screen** and starts **guiding to the point showing its azimuth and distance**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points20.gif?​nolink |}} +  * //Kompas// - otevře obrazovku s kompasem a spustí ​**navádění s azimutem a vzdáleností**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points20.gif?​nolink |}} 
-  * //Hide// - hides the point from the map:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points21.gif?​nolink |}}+  * //Skrýt// - odstraní bod z mapy:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points21.gif?​nolink |}}
  
-Tapping the label launches the Point Detail Screen+Klepnutím na popisek zobrazíte obrazovku s podrobnostmi o bodu
-===== Point Detail Screen ​=====+===== Okno detailu bodu =====
  
-Contains all information considering a point: \\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points22.gif?​nolink |}} +Obsahuje veškeré informace týkající se zvoleného bodu: \\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points22.gif?​nolink |}} 
-==== Basic info ====+==== Základní ​info ====
  
-  * //map preview// of the pointTap to display it centered on the map screen:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points23.gif?​nolink |}} The map preview can be switched off:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points24.gif?​nolink |}} +  * //přehledová mapka// s bodemPo klepnutí na ni se bod zobrazí **vycentrovaný na hlavní mapové obrazovce**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points23.gif?​nolink |}} Přehledovou mapku lze zavřít:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points24.gif?​nolink |}} 
-  * //point folder icon and name//,  ​number of visible/all points in folder, ">" ​leads to the folder+  * //ikona a název složky//, obsahující bod, počet zobrazených/všech bodů ve složce, ">" ​otevře složku
-  * //point coordinates// and {{:​manual:​user_guide:​tracks:​ic_get_location_alt.png?​nolink&​30|}}//​[[manual:​user_guide:​tools:​location|location selector]] // - tapping the coordinates opens popup for editing coords and coordinate system. [[manual:​user_guide:​tools:​location|Location selector]] can change location of the point by several methods:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager13.png?​nolink |}} +  * //souřadnice bodu// {{:​manual:​user_guide:​tracks:​ic_get_location_alt.png?​nolink&​30|}}//​[[cz:manual:​user_guide:​tools:​location|volič polohy]] // - klepnutím na souřadnice se otevře okno editace souřadnic ​souřadnicového systémuPomocí ​[[cz:manual:​user_guide:​tools:​location|voliče polohy]] můžete změnit umístění bodu několika metodami:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager13.png?​nolink |}} 
-  * //descriptionphotosdate of creationaddressaltitudelinksphone// etc. all can be edited from the bottom bar tool menu:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points25.gif?​nolink |}}+  * //popislink na fotkydatum vznikuadresanadmořská výškaodkazytelefon...// - vše můžete editovat, stačí otevřít příslušný dialog ze spodní lišty:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points25.gif?​nolink |}}
  
-==== Attachments ​==== +==== Příloha ​==== 
-Contains list of attached filesTo add some, tap {{:​manual:​user_guide:​ic_add_alt.png?​nolink&​30|}} ​in the topbar:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points26.gif?​nolink |}} +Záložka obsahuje seznam přiložených souborůPro přidání dalších klepněte na {{:​manual:​user_guide:​ic_add_alt.png?​nolink&​30|}} ​v horní liště:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points26.gif?​nolink |}} 
-    * //take a photo// - takes a picture with your phone or tablet camera +    * //Vyfotografovat// - pořídí snímek pomocí kamery vašeho telefonu/​tabletu 
-    * //select a photo// - selects a photo in your phone memory ​the attached photo can be used as the **point icon** - tap the menu next to the photo and select ​**Set as icon** +    * //Přidat fotografii// - vybere z fotek v **galerii** vašeho telefonu/​tabletu ​z přiloženého fota lze vygenerovat ​**ikonu bodu** - klepněte na nabídku u fotky a vyberte ​**nastavit jako ikonu** 
-    * //record an audio// - makes a voice recording by the phone or tablet microphone +    * //Zaznamenat zvuk// - pořídí nahrávku přes mikrofon 
-    * //select an audio// - attaches an audio file from your phone memory +    * //Vybrat zvuk// - nabídne výběr zvuků z paměti zařízení 
-    * //shoot a video// - makes a video recording by the phone/​tablet camera +    * //Vytvořit ​video// - natočí ​video nahrávku pomocí kamery 
-    * //select a video// - attaches a video from your phone memory +    * //Přidat ​video// - nabídne výběr videí z paměti zařízení 
-    * //select other files// - selects other files in your phone memory to attach to the point +    * //Přidat jiný soubor// - nabídne výběr jiných souborů v paměti zařízení 
-==== Tools menu ====+==== Menu nástrojů ​====
  
-    * {{:​manual:​user_guide:​ic_map_alt.png?​nolink&​30|}} //map switch// - centers the map at the point:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points27.gif?​nolink |}} +    * {{:​manual:​user_guide:​ic_map_alt.png?​nolink&​30|}} //mapa// - vycentruje mapu na bod:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points27.gif?​nolink |}} 
-    * {{:​manual:​user_guide:​ic_directions_alt.png?​nolink&​30|}} //navigation// button ​opens menu of navigating tools available within Locus or other navigation apps installed in your device.\\ <WRAP center round info> +    * {{:​manual:​user_guide:​ic_directions_alt.png?​nolink&​30|}} //navigace// - rozbalí nabídku navigačních nástrojů Locusu ​dalších aplikací nainstalovaných v zařízení.\\ <WRAP center round info> 
-Android ​OS offers an internal system where each application ​"registers itself" ​as a receiver of certain information ​in this case **coordinates**. Locus Map tests all applications in your device and if they are able to receive coordinates they are listed in this menu.+V operačním systému ​Android ​se každá aplikace ​"registruje" ​jako příjemce určitého druhu informací ​v tomto případě ​**souřadnic**. Locus otestuje všechny apliace v zařízení,​ a pokud umějí zobrazit bod na základě souřadnic, umístí je do nabídky.
 </​WRAP>​\\ ​ </​WRAP>​\\ ​
-      * //Navigate to// - opens the navigation ​dialog ​to calculate route to the point:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points28.gif?​nolink |}}See more in [[manual:​user_guide:​functions:​navigation:​point-to-point|Point-to-point Navigation]]. +      * //Navigovat do// - otevře ​dialog ​navigace pro výpočet trasy k bodu:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points28.gif?​nolink |}}Více viz kapitola o funkci ​[[cz:manual:​user_guide:​functions:​navigation:​point-to-point|Navigovat do]]. 
-      * //Guide on// - starts guiding to the point:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points29.gif?​nolink |}} See more in [[manual:​user_guide:​functions:​guidance#​guidance_to_a_point|Guidance to a point]] +      * //Navádět// - spustí navádění na bod:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points29.gif?​nolink |}} Více v kapitole o [[cz:manual:​user_guide:​functions:​guidance#​navadeni_na_bod|Navádění na bod]] 
-      * //Compass// - opens the [[manual:​user_guide:​tools:​gps|compass screen]] and starts ​[[manual:​user_guide:​functions:​guidance#​guidance_to_a_point|guiding to the point]] showing its azimuth and distance:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points30.gif?​nolink |}} +      * //Kompas// - otevře ​[[cz:manual:​user_guide:​tools:​gps|obrazovku kompasu]] a spustí ​[[cz:manual:​user_guide:​functions:​guidance#​navadeni_na_bod|navádění na bod]] pomocí azimutu a určení vzdálenosti:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points30.gif?​nolink |}} 
-    * {{:​manual:​user_guide:​ic_share_alt.png?​nolink&​30|}} //Share options and add-ons//\\  - opens a menu of installed add-ons ​(e.g. [[manual:​user_guide:​geocaching:​import#​geocaching4locus_add-on|Geocaching4Locus]] addon) ​and [[manual:​user_guide:​functions:​share|point sharing options]]:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points31.gif?​nolink |}}\\ More about particular sharing options ​[[manual:​user_guide:​functions:​share|HERE >>​]] +    * {{:​manual:​user_guide:​ic_share_alt.png?​nolink&​30|}} //Možnosti sdílení a doplňky//\\  - otevře nabídku nainstalovaných doplňků ​(např. [[cz:manual:​user_guide:​geocaching:​import#​doplnek_geocaching4locus|Geocaching4Locus]] addon) ​[[cz:manual:​user_guide:​functions:​share|možnosti sdílení bodu]]:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points31.gif?​nolink |}}\\ Více o jednotlivých metodách sdílení se dozvíte  ​[[cz:manual:​user_guide:​functions:​share|ZDE >>​]] 
-    * {{:​manual:​user_guide:​ic_arrow_simple_up_alt.png?​nolink&​30|}} //more options//\\ \\ - offers the same editing/​copying etcoptions as the [[manual:​user_guide:​points:​management#​copying_moving_deleting_etc|folder tool menu]]:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points32.gif?​nolink |}}+    * {{:​manual:​user_guide:​ic_arrow_simple_up_alt.png?​nolink&​30|}} //další možnosti//\\ \\ - nabídka nástrojů správy bodu - editace, kopírování,​ mazání atd- stejná jako v  ​[[cz:manual:​user_guide:​points:​management#​kopirovani_presun_mazani_atd|menu nástrojů složky]]:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points32.gif?​nolink |}}
cz/manual/user_guide/points/management.1528814080.txt.gz · Last modified: 2018/06/12 16:34 by mstupka