User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:points:management

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:points:management [2018/06/08 11:06]
mstupka
cz:manual:user_guide:points:management [2018/06/14 11:27] (current)
mstupka
Line 1: Line 1:
 {{ :​manual:​user_guide:​ic_points_alt.png?​nolink|}} {{ :​manual:​user_guide:​ic_points_alt.png?​nolink|}}
 ====== Správa bodů ====== ====== Správa bodů ======
-FIXME REKONSTRUKCE FIXME+
 ---- ----
 Všechny uživatelské body se v Locusu spravují ve **Správci bodů**. Do něj se dostanete několika způsoby: Všechny uživatelské body se v Locusu spravují ve **Správci bodů**. Do něj se dostanete několika způsoby:
Line 13: Line 13:
    
  
-**Ikona** (1) - klepnutím na ni se otevře výběr možností **načtení** bodů (zobrazení na mapě) - všech dříve již načtených nebo všech bodů ve složce. Pokud byly dříve načteny všechny body ze složky, jedním klikem opět zobrazíte všechny+**Ikona** (1) - klepnutím na ni se otevře výběr možností **načtení** bodů (zobrazení na mapě) - všech dříve již načtených nebo všech bodů ve složce. Pokud byly dříve načteny všechny body ze složky, jedním klikem opět zobrazíte všechny:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager3.png?​nolink |}}
- +
-tapping it opens selection to **load** (visualize on map) all previously visible points or all points in the folder. Once all points were selected, it just switches between all visible/all invisible:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager3.png?​nolink |}}+
  
-**Folder name** (2) - tapping it unfolds the folder:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points03.gif?​nolink |}}+**název složky** (2) - klepnutím na něj složku rozbalíte:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points03.gif?​nolink |}}
  
-{{:​manual:​user_guide:​ic_more_ver_black.png?​nolink&​30|}}**action ​menu button** (4):\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager5.png?​nolink |}} +{{:​manual:​user_guide:​ic_more_ver_black.png?​nolink&​30|}}**tlačítko akčního ​menu** (4):\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager5.png?​nolink |}} 
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_edit_alt.png?​nolink&​30|}}//​Edit// - here you can **change folder iconedit name and style** on map or **insert folder into a group** if there is any created +  * {{:​manual:​user_guide:​ic_edit_alt.png?​nolink&​30|}}//​Upravit// - zde změníte ​**ikonunázev a styl** složky na mapě nebo můžete ​**vložit složku do skupiny**, pokud je nějaká vytvořená 
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_import_alt.png?​nolink&​30|}}//​Import//​ - add new points into the folder by **[[manual:​user_guide:​points:​import|import]]** from outside of Locus +  * {{:​manual:​user_guide:​ic_import_alt.png?​nolink&​30|}}//​Import//​ - přidejte do složky nové body **[[cz:manual:​user_guide:​points:​import|importováním]]** z vně Locusu 
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_export_alt.png?​nolink&​30|}}//​Export//​ - exports all points in the folder into a file and/or an online ​servicesee more in **[[manual:​user_guide:​points:​export|Points ​Export]]** +  * {{:​manual:​user_guide:​ic_export_alt.png?​nolink&​30|}}//​Export//​ - exportuje všechny body ze složky do souboru nebo online ​službyviz **[[cz:manual:​user_guide:​points:​export|Export ​bodů]]** 
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_delete_alt.png?​nolink&​30|}}//​Delete// - **deletes the whole folder** including all points in it+  * {{:​manual:​user_guide:​ic_delete_alt.png?​nolink&​30|}}//​Smazat// - **odstraní celou složku** včetně všech bodů v ní
  
-==== How to add a folder ​==== +==== Jak přidat složku ​==== 
-  * tap {{:​manual:​user_guide:​tracks:​add.png?​nolink&​30|}} ​and select ​**Folder**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points04.gif?​nolink |}} +  * klepněte na{{:​manual:​user_guide:​tracks:​add.png?​nolink&​30|}} ​a vyberte ​**Složka**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points04.gif?​nolink |}} 
-  * select ​**icon** (optional ​select from Locus style and Garmin ​style iconsand **name** the folder +  * nastavte ​**ikonu** (volitelně ​vyberte ze seznamu ikon v Locus Garmin ​stylu**název** složky 
-  * set style and behavior of **point labels** on map screen ​(optional)\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager4.png?​nolink |}}\\ //Global settings// - the point labels/​screens behavior submits global settings made in [[manual:​user_guide:​maps_settings:​obj_feat|Settings ​Maps > Points&​Tracks]]; //Never// - point labels are activated only by tapping the points; //On hover// - point labels appear when the map cursor hovers over the point;  //Always// - point labels are permanently visible +  * nastavte styl (vzhled a chování) ​**popisků bodů** na mapové obrazovce ​(volitelně)\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager4.png?​nolink |}}\\ //Hlavní nastavení// - styl popisků vychází z výchozího stavu v [[cz:manual:​user_guide:​maps_settings:​obj_feat|Nastavení ​Body a trasy]]; //Nikdy// - popisky se objeví pouze při klepnutí na bod; //Při najetí kurzoru// - popisek se objeví, jakmile posuneme bod na pozici kurzoru;  //Vždy// - popisky se zobrazují permanentně 
-  * tap **ADD** to confirm +  * klepněte na **PŘIDAT** a potvrďte 
-===== Groups ​===== +===== Skupiny ​===== 
-<wrap info>​Locus Map Pro only</​wrap>​+<wrap info>pouze Locus Map Pro</​wrap>​
  
-Folders can be put into **groups** as another level of data structureEach **group line** contains the group name and number of folders allocated in itBefore adding a folder to a groupit is necessary to **create one**.+Složky můžete řadit do **skupin** jako do další úrovně adresářové strukturyKaždý ​**řádek v seznamu skupin** se stává z názvu skupiny a počtu složek v níPředtím, než přidáte složku do skupiny, **je potřeba skupinu vytvořit**.
  
-==== How to add a group ==== +==== Jak vytvořit skupinu ​==== 
-  * tap submenu in topbar and select ​**Groups** +  * klepněte na nabídku v horní liště a vyberte ​**Skupiny** 
-  * tap and create ​new group +  * Klepněte na + a vytvořte novou skupinu 
-  * new group appears in the point manager:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points05.gif?​nolink |}} +  * nová skupina se objeví ve správci bodů:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points05.gif?​nolink |}} 
-==== How to add a folder to a group ==== +==== Jak přidat složku do skupiny ​==== 
-  * open edit menu of a folder +  * otevřete editační ​menu složky 
-  * select the group you want to put the folder into +  * zvolte skupinu, do které chcete vložit složku 
-  * save\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points06.gif?​nolink |}}+  * uložte\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points06.gif?​nolink |}}
  
  
-===== Points Folder ​=====+===== Složka s body =====
  
-After tapping a folder name in the manager the points display in a vertical list:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points07.gif?​nolink |}}\\ Its **topbar** displays visible/​total number of points:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager6.png?​nolink |}}\\ **Each line** consists of:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager7.png?​nolink |}}+Po klepnutí na název složky ve správvci se body zobrazí v seznamu:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points07.gif?​nolink |}}\\ V horní liště je uveden počet aktivních bodů (zobrazených na mapě) a všech bodů ve složce:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager6.png?​nolink |}}\\ Každý řádek seznamu obsahuje:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager7.png?​nolink |}}
  
-  * //icon// (1) - either the same as the folder in case the point is created by you or different in case the point is imported ​- **tapping the icon displays the point on map** +  * //ikonu// (1) - buď je stejná jako u složky, to když bod vytvoříte spolu se složkou, nebo se liší - v případě, že byl bod importován ​- **klepnutím na ikonu zobrazíte bod nad mapou** 
-  * //point name// (2) - tapping it opens a **point detail screen** +  * //název bodu// (2) - poklepem na něj otevřete ​**okno detailních informací o bodu** 
-  * //bearing and distance// (3) to the point from the current position of the map cursor +  * //směr a vzdálenost// (3) bodu od aktuální polohy mapového kurzoru 
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_visibility_items_alt.png?​nolink&​30|}}//​visibility button// (4) - switches point in/visibility on the map button is highlighted ​**blue when the point is shown on map**+  * {{:​manual:​user_guide:​ic_visibility_items_alt.png?​nolink&​30|}}//​zobrazovací tlačítko// (4) - přepíná ne/viditelnost bodu nad mapou - **tlačítko je modré, když je bod viditelný nad mapou**
  
-{{:​manual:​user_guide:​ic_visibility_items_alt.png?​nolink&​50| }}==== ​How to display points on map ====+{{:​manual:​user_guide:​ic_visibility_items_alt.png?​nolink&​50| }}==== ​Jak zobrazit body nad mapou ====
  
-=== Single point === +=== Jeden bod === 
-  * tap the icon of the point in the point list\\ OR +  * klepněte na ikonu bodu v seznamu\\ NEBO 
-  * tap the "​eye"​ button ​{{:​manual:​user_guide:​ic_visibility_items_alt.png?​nolink&​30|}}:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points08.gif?​nolink |}} +  * klepněte na zobrazovací tlačítko ​{{:​manual:​user_guide:​ic_visibility_items_alt.png?​nolink&​30|}}:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points08.gif?​nolink |}} 
  
-To remove the point from map (not from the database), tap {{:​manual:​user_guide:​ic_visibility_items_alt.png?​nolink&​30|}} ​again.+Pro odstranění bodu z mapy (nikoli z databáze), klepněte opět na {{:​manual:​user_guide:​ic_visibility_items_alt.png?​nolink&​30|}}.
  
-=== Multiple points ​===+=== Více bodů ===
  
-Use one of multiselecting options:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager8.png?​nolink |}}+Použijte jednu z možností vícenásobného výběru:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager8.png?​nolink |}}
  
-    * //Hide all// - makes **all points** in the folder ​**invisible** on the map +    * //Skrýt vše// - **všechny body** ve složce jsou **odstraněny z mapy** 
-    * //First points// - shows a **predefined number** of first points in the list (50, 100, 200... ​points+    * //Prvních ​bodů// - zobrazí ​**určený počet** bodů od začátku seznamu ​(50, 100, 200... ​bodů
-    * //Show all// - makes **all points** in the folder ​**visible** on the map +    * //Zobraz vše// - zobrazí na mapě **všechny body ve složce** 
-    * //Invert// - inverts current selectionuseful when you want to select almost all points except someSelect those and then invert the selection.\\+    * //Invertovat// - **převrátí aktuální výběr** - užitečnépokud chcete zobrazit téměř všechny body kromě některýchTyto vyberte a převraťte výběr.\\
  
-{{:​manual:​user_guide:​ic_sort_alt.png?​nolink&​50| }}==== ​How to sort points ​==== +{{:​manual:​user_guide:​ic_sort_alt.png?​nolink&​50| }}==== ​Jak řadit body ==== 
-There are several options:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager9.png?​nolink |}}+Máte několik možností:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager9.png?​nolink |}}
  
-    * //Sort by name// - sorts points ​**alphabetically** +    * //Řadit podle názvu// - klasické řazení ​**podle abecedy** 
-    * //Sort by distance// - sorts points by **distance from actual map cursor position** (or **actual ​GPS position** when fixed and centered+    * //Řadit podle vzdálenosti// - seřadí body podle vzdálenosti od **momentální polohy mapového kurzoru** (nebo od vaší ​**aktuální ​GPS polohy**, pokud je kurzor vycentrovaný
-    * //Sort by creation date// - sorts points by their **creation date/time** +    * //Řadit podle data vytvoření// - seřadí body podle **data a času jejich vzniku** 
-    * //Sort by last update// - sorts points by the **date/time of their last update** +    * //Řadit podle poslední aktualizace// - seřadí body podle **data a času jejich nejnovější aktualizace** 
-    * //Reverse sorting// - switches ​**sorting into reverse mode**\\ <WRAP round info > +    * //Řadit opačně// - přepne řazení ​**opačným směrem**\\ <WRAP round info > 
-//​Geocaching//​ - folders with geocaches contain this option for further sorting methodssee more in [[manual:​user_guide:​geocaching:​gc_in_locus#​sorting_menu|Geocaching]]</​WRAP>​+//​Geocaching//​ - složky s keškami obsahují i tuto zvláštní kategorii metod řazeníviz více v kapitole ​[[cz:manual:​user_guide:​geocaching:​gc_in_locus#​sorting_menu|Geocaching]]</​WRAP>​
  
-{{:​manual:​user_guide:​ic_filter_alt.png?​nolink&​50| }}==== ​How to filter points ​====+{{:​manual:​user_guide:​ic_filter_alt.png?​nolink&​50| }}==== ​Jak filtrovat body ====
  
-  * tap **filter button** +  * klepněte na **tlačítko filtru** 
-  * select ​**criteria** +  * zvolte ​**kritéria** 
-    * **name** - filter out points based on a given string of characters ​fulltext check +    * **Název** - vyfiltruje body podle zadaného řetězce znaků ​funguje fultextově 
-    * **icon** - filter out points with particular icons +    * **Ikona** - vyfiltruje body s určitými ikonami 
-    * **date** - filter out points created in particular term from-to +    * **Datum** - vyfiltruje body vytvořené v určitém časovém pásmu 
-    * **maxdistance** - define maximum distance of filtered points from the map cursor +    * **Maxvzdálenost** - určete maximální **vzdálenost od polohy kurzoru** (nebo přímo **vás**, pokud máte GPS polohu), a zobrazte body vyskytující se v rámci této vzdálenosti 
-    * **invert the filter** - inverts the filter settings +    * **Invertovat filtr** - invertuje nastavení filtru 
-  * tap **FILTER**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points09.gif?​nolink |}}+  * klepněte na **FILTR**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points09.gif?​nolink |}}
  
 <WRAP round info > <WRAP round info >
-//​Geocaching ​tab// - appears when geocaches are filteredContains further filtration methods specific for geocaching, ​see more in [[manual:​user_guide:​geocaching:​gc_in_locus#​filtering_menu|Geocaching]]+//záložka ​Geocaching//​ - je viditelná, pokud jste ve složce s keškamiObsahuje další metody filtrování,​ specifické pro geocaching, ​viz více v kapitole o [[cz:manual:​user_guide:​geocaching:​gc_in_locus#​filtering_menu|Geocachingu]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-=== Save filter for later use === +=== Uložte nastavení filtru pro pozdější použití ​=== 
-With saved filter you do not have to set it up again every time you need it. All is done in the filter manager:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points34.gif?​nolink |}} +S uloženým nastavením nemusíte fitr složitě nastavovat vždy, když jej potřebujeteVše se dá snadno provést ve správci filtrů:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points34.gif?​nolink |}} 
-Saved filters can be overwritten by newer settings or deleted:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager14.png?​nolink |}} +Uložené filtry lze přepsat jiným nastavením,​ nebo smazat:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager14.png?​nolink |}} 
-You can quickly apply saved filter when displaying a whole folder of points:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points33.gif?​nolink |}} +Uložený filtr lze rychle využít již při hromadném zobrazování bodů ve složce:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points33.gif?​nolink |}} 
-{{:​manual:​user_guide:​ic_tools_alt.png?​nolink&​50| }}==== ​Copyingmovingdeleting etc. ==== +{{:​manual:​user_guide:​ic_tools_alt.png?​nolink&​50| }}==== ​Kopírovánípřesunmazání atd. ==== 
-More managing tools can be found under the **tools button**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points10.gif?​nolink |}}+**Další nástroje** pro správu bodů najdete zde:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points10.gif?​nolink |}}
  
-To apply a tool to points, **select points** by checking single ones or use multi-select and sorting in topbar:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager10.png?​nolink |}}+Než použijete nástroj, **vyberte body, kterých se to týká** - zaškrtněte jednotlivě nebo použijte hromadný výběr a řazení v horní liště:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager10.png?​nolink |}}
  
-=== Copying ​===+=== Kopírování ​===
 {{ :​manual:​user_guide:​points:​points11.gif?​nolink |}} {{ :​manual:​user_guide:​points:​points11.gif?​nolink |}}
-=== Moving ​===+=== Přesun===
 {{ :​manual:​user_guide:​points:​points12.gif?​nolink |}} {{ :​manual:​user_guide:​points:​points12.gif?​nolink |}}
-=== Exporting ​===+=== Export===
 {{ :​manual:​user_guide:​points:​points13.gif?​nolink |}} {{ :​manual:​user_guide:​points:​points13.gif?​nolink |}}
 [[manual:​user_guide:​points:​export|More details about exporting points >>]] [[manual:​user_guide:​points:​export|More details about exporting points >>]]
-=== Deleting ​===+=== Mazání ​===
 {{ :​manual:​user_guide:​points:​points14.gif?​nolink |}} {{ :​manual:​user_guide:​points:​points14.gif?​nolink |}}
-=== Other tools ===+=== Další nástroje ​===
 {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager11.png?​nolink |}} {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager11.png?​nolink |}}
-        * //Update elevation// - updates elevation of selected points with downloaded ​SRTM data +        * //Aktualizovat nadm. výšku// - přidá nebo aktualizuje nadmořskou výšku bodu podle stažených ​SRTM dat 
-        * //Change icons// - changes icons of selected points +        * //Změnit ikony// - změní ikony vybraných bodů 
-        * //Earth// - exports selected points into [[https://​earth.google.com/​web|Google Earth]] ​if it is installed on the same device +        * //Earth// - rychlý export vybraných bodů do [[https://​earth.google.com/​web|Google Earth]], pokud je aplikace nainstalována v zařízení 
-        * a few //​geocaching ​tools// if the folder contains geocaches ​- //Update caches, GC Offlinizer// ​or //Load GC Vote//, ​see more in [[manual:​user_guide:​geocaching|Geocaching]] +        * několik ​//nástrojů pro geocaching//​, pokud složka obsahuje kešky ​- //Aktualizovat keše, GC Offlinizer// ​nebo //Načíst ​GC Vote//, ​více v kapitole o [[cz:manual:​user_guide:​geocaching|Geocachingu]] 
-      * {{:​manual:​user_guide:​ic_cancel_alt.png?​nolink&​30|}} - **cancels Tools menu screen** +      * {{:​manual:​user_guide:​ic_cancel_alt.png?​nolink&​30|}} - **zruší obrazovku nástrojů** 
-===== Point Map Label ===== +===== Popisek bodu na mapě ===== 
-Appears when you **move the map cursor across the point icon** on map:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points15.gif?​nolink |}} +Ve výchozím nastavení se zobrazí, pokud **najedete středovým kurzorem na ikonu bodu**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points15.gif?​nolink |}} 
-OR when you **tap a point**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points16.gif?​nolink |}}+NEBO když na bod **klepnete**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points16.gif?​nolink |}}
  
-In default settings, it contains the point **namedistance** from current position, **elevation** (if relevant ​data are available), a thumbnail of attached ​**image** (if there is any) and {{:​manual:​user_guide:​ic_arrow_simple_right_alt.png?​nolink&​30|}} **context ​menu**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager12.png?​nolink |}} +Ve výchozím nastavení popisek obsahuje ​**název** bodujeho **vzdálenost od vaší aktuální polohy**, **nadmořskou výšku** (pokud jsou dostupná výšková ​data), ​miniaturu ​**obrázku**, pokud je nějaký připojen a {{:​manual:​user_guide:​ic_arrow_simple_right_alt.png?​nolink&​30|}} **kontextové ​menu**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager12.png?​nolink |}} 
-  * //Point detail// - shows **detailed information about the point** (displays also when you **tap the label itself**)\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points17.gif?​nolink |}} +  * //Podrobnosti// - zobrazí se **detailní informace o bodu** (zobrazí se také, pokud klepnete přímo na **popisek samotný**)\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points17.gif?​nolink |}} 
-  * //Navigate to// - opens the navigation dialog to calculate ​**route to the point**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points18.gif?​nolink |}}\\ See more in **[[manual:​user_guide:​functions:​navigation:​point-to-point|Navigation]]**. +  * //Navigovat do// - otevře okno navigace s nabídkou ​**výpočtu trasy k bodu**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points18.gif?​nolink |}}\\ Více v kapitole o **[[cz:manual:​user_guide:​functions:​navigation:​point-to-point|Navigaci]]**. 
-  * //Guide on// - starts ​**guiding to the point**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points19.gif?​nolink |}}\\ See more in **[[manual:​user_guide:​functions:​guidance#​guidance_to_a_point|Guidance]]**. +  * //Navádět (zap.)// - spustí ​**navádění na bod**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points19.gif?​nolink |}}\\ Viz více v kapitole o **[[cz:manual:​user_guide:​functions:​guidance#​navadeni_na_bod|navádění]]**. 
-  * // Compass// - opens the **compass screen** and starts **guiding to the point showing its azimuth and distance**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points20.gif?​nolink |}} +  * //Kompas// - otevře obrazovku s kompasem a spustí ​**navádění s azimutem a vzdáleností**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points20.gif?​nolink |}} 
-  * //Hide// - hides the point from the map:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points21.gif?​nolink |}}+  * //Skrýt// - odstraní bod z mapy:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points21.gif?​nolink |}}
  
-Tapping the label launches the Point Detail Screen+Klepnutím na popisek zobrazíte obrazovku s podrobnostmi o bodu
-===== Point Detail Screen ​=====+===== Okno detailu bodu =====
  
-Contains all information considering a point: \\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points22.gif?​nolink |}} +Obsahuje veškeré informace týkající se zvoleného bodu: \\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points22.gif?​nolink |}} 
-==== Basic info ====+==== Základní ​info ====
  
-  * //map preview// of the pointTap to display it centered on the map screen:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points23.gif?​nolink |}} The map preview can be switched off:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points24.gif?​nolink |}} +  * //přehledová mapka// s bodemPo klepnutí na ni se bod zobrazí **vycentrovaný na hlavní mapové obrazovce**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points23.gif?​nolink |}} Přehledovou mapku lze zavřít:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points24.gif?​nolink |}} 
-  * //point folder icon and name//,  ​number of visible/all points in folder, ">" ​leads to the folder+  * //ikona a název složky//, obsahující bod, počet zobrazených/všech bodů ve složce, ">" ​otevře složku
-  * //point coordinates// and {{:​manual:​user_guide:​tracks:​ic_get_location_alt.png?​nolink&​30|}}//​[[manual:​user_guide:​tools:​location|location selector]] // - tapping the coordinates opens popup for editing coords and coordinate system. [[manual:​user_guide:​tools:​location|Location selector]] can change location of the point by several methods:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager13.png?​nolink |}} +  * //souřadnice bodu// {{:​manual:​user_guide:​tracks:​ic_get_location_alt.png?​nolink&​30|}}//​[[cz:manual:​user_guide:​tools:​location|volič polohy]] // - klepnutím na souřadnice se otevře okno editace souřadnic ​souřadnicového systémuPomocí ​[[cz:manual:​user_guide:​tools:​location|voliče polohy]] můžete změnit umístění bodu několika metodami:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager13.png?​nolink |}} 
-  * //descriptionphotosdate of creationaddressaltitudelinksphone// etc. all can be edited from the bottom bar tool menu:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points25.gif?​nolink |}}+  * //popislink na fotkydatum vznikuadresanadmořská výškaodkazytelefon...// - vše můžete editovat, stačí otevřít příslušný dialog ze spodní lišty:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points25.gif?​nolink |}}
  
-==== Attachments ​==== +==== Příloha ​==== 
-Contains list of attached filesTo add some, tap {{:​manual:​user_guide:​ic_add_alt.png?​nolink&​30|}} ​in the topbar:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points26.gif?​nolink |}} +Záložka obsahuje seznam přiložených souborůPro přidání dalších klepněte na {{:​manual:​user_guide:​ic_add_alt.png?​nolink&​30|}} ​v horní liště:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points26.gif?​nolink |}} 
-    * //take a photo// - takes a picture with your phone or tablet camera +    * //Vyfotografovat// - pořídí snímek pomocí kamery vašeho telefonu/​tabletu 
-    * //select a photo// - selects a photo in your phone memory ​the attached photo can be used as the **point icon** - tap the menu next to the photo and select ​**Set as icon** +    * //Přidat fotografii// - vybere z fotek v **galerii** vašeho telefonu/​tabletu ​z přiloženého fota lze vygenerovat ​**ikonu bodu** - klepněte na nabídku u fotky a vyberte ​**nastavit jako ikonu** 
-    * //record an audio// - makes a voice recording by the phone or tablet microphone +    * //Zaznamenat zvuk// - pořídí nahrávku přes mikrofon 
-    * //select an audio// - attaches an audio file from your phone memory +    * //Vybrat zvuk// - nabídne výběr zvuků z paměti zařízení 
-    * //shoot a video// - makes a video recording by the phone/​tablet camera +    * //Vytvořit ​video// - natočí ​video nahrávku pomocí kamery 
-    * //select a video// - attaches a video from your phone memory +    * //Přidat ​video// - nabídne výběr videí z paměti zařízení 
-    * //select other files// - selects other files in your phone memory to attach to the point +    * //Přidat jiný soubor// - nabídne výběr jiných souborů v paměti zařízení 
-==== Tools menu ====+==== Menu nástrojů ​====
  
-    * {{:​manual:​user_guide:​ic_map_alt.png?​nolink&​30|}} //map switch// - centers the map at the point:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points27.gif?​nolink |}} +    * {{:​manual:​user_guide:​ic_map_alt.png?​nolink&​30|}} //mapa// - vycentruje mapu na bod:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points27.gif?​nolink |}} 
-    * {{:​manual:​user_guide:​ic_directions_alt.png?​nolink&​30|}} //navigation// button ​opens menu of navigating tools available within Locus or other navigation apps installed in your device.\\ <WRAP center round info> +    * {{:​manual:​user_guide:​ic_directions_alt.png?​nolink&​30|}} //navigace// - rozbalí nabídku navigačních nástrojů Locusu ​dalších aplikací nainstalovaných v zařízení.\\ <WRAP center round info> 
-Android ​OS offers an internal system where each application ​"registers itself" ​as a receiver of certain information ​in this case **coordinates**. Locus Map tests all applications in your device and if they are able to receive coordinates they are listed in this menu.+V operačním systému ​Android ​se každá aplikace ​"registruje" ​jako příjemce určitého druhu informací ​v tomto případě ​**souřadnic**. Locus otestuje všechny apliace v zařízení,​ a pokud umějí zobrazit bod na základě souřadnic, umístí je do nabídky.
 </​WRAP>​\\ ​ </​WRAP>​\\ ​
-      * //Navigate to// - opens the navigation ​dialog ​to calculate route to the point:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points28.gif?​nolink |}}See more in [[manual:​user_guide:​functions:​navigation:​point-to-point|Point-to-point Navigation]]. +      * //Navigovat do// - otevře ​dialog ​navigace pro výpočet trasy k bodu:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points28.gif?​nolink |}}Více viz kapitola o funkci ​[[cz:manual:​user_guide:​functions:​navigation:​point-to-point|Navigovat do]]. 
-      * //Guide on// - starts guiding to the point:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points29.gif?​nolink |}} See more in [[manual:​user_guide:​functions:​guidance#​guidance_to_a_point|Guidance to a point]] +      * //Navádět// - spustí navádění na bod:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points29.gif?​nolink |}} Více v kapitole o [[cz:manual:​user_guide:​functions:​guidance#​navadeni_na_bod|Navádění na bod]] 
-      * //Compass// - opens the [[manual:​user_guide:​tools:​gps|compass screen]] and starts ​[[manual:​user_guide:​functions:​guidance#​guidance_to_a_point|guiding to the point]] showing its azimuth and distance:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points30.gif?​nolink |}} +      * //Kompas// - otevře ​[[cz:manual:​user_guide:​tools:​gps|obrazovku kompasu]] a spustí ​[[cz:manual:​user_guide:​functions:​guidance#​navadeni_na_bod|navádění na bod]] pomocí azimutu a určení vzdálenosti:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points30.gif?​nolink |}} 
-    * {{:​manual:​user_guide:​ic_share_alt.png?​nolink&​30|}} //Share options and add-ons//\\  - opens a menu of installed add-ons ​(e.g. [[manual:​user_guide:​geocaching:​import#​geocaching4locus_add-on|Geocaching4Locus]] addon) ​and [[manual:​user_guide:​functions:​share|point sharing options]]:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points31.gif?​nolink |}}\\ More about particular sharing options ​[[manual:​user_guide:​functions:​share|HERE >>​]] +    * {{:​manual:​user_guide:​ic_share_alt.png?​nolink&​30|}} //Možnosti sdílení a doplňky//\\  - otevře nabídku nainstalovaných doplňků ​(např. [[cz:manual:​user_guide:​geocaching:​import#​doplnek_geocaching4locus|Geocaching4Locus]] addon) ​[[cz:manual:​user_guide:​functions:​share|možnosti sdílení bodu]]:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points31.gif?​nolink |}}\\ Více o jednotlivých metodách sdílení se dozvíte  ​[[cz:manual:​user_guide:​functions:​share|ZDE >>​]] 
-    * {{:​manual:​user_guide:​ic_arrow_simple_up_alt.png?​nolink&​30|}} //more options//\\ \\ - offers the same editing/​copying etcoptions as the [[manual:​user_guide:​points:​management#​copying_moving_deleting_etc|folder tool menu]]:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points32.gif?​nolink |}}+    * {{:​manual:​user_guide:​ic_arrow_simple_up_alt.png?​nolink&​30|}} //další možnosti//\\ \\ - nabídka nástrojů správy bodu - editace, kopírování,​ mazání atd- stejná jako v  ​[[cz:manual:​user_guide:​points:​management#​kopirovani_presun_mazani_atd|menu nástrojů složky]]:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points32.gif?​nolink |}}
cz/manual/user_guide/points/management.1528448817.txt.gz · Last modified: 2018/06/08 11:06 by mstupka