User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:points:management

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:points:management [2017/06/06 17:18]
mstupka
cz:manual:user_guide:points:management [2018/06/14 11:27] (current)
mstupka
Line 1: Line 1:
-{{ :​manual:​user_guide:​ic_points_alt.png?​nolink|}}====== ​Správce ​bodů ======+{{ :​manual:​user_guide:​ic_points_alt.png?​nolink|}} 
 +====== ​Správa ​bodů ======
  
 ---- ----
-===== Správce dat ===== +Všechny ​uživatelské ​body se v Locusu ​spravují ve **Správci bodů**. Do něj se dostanete ​několika způsoby
-Všechny ​nezávislé ​body jsou v Locusu ​spravovány v záložce ​**Body** Správce dat. Do záložky s body se dostanete ​přímo  +  * z **hlavního menu**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points01.gif?nolink |}}   
-  * z <wrap box>hlavního menu > Body {{:​manual:​user_guide:​ic_points_alt.png?nolink&30|}}</​wrap>​ +  * z **[[manual:​user_guide:​functions:​panel|panelu funkcí]]**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points02.gif?nolink |}}
-  * pomocí tlačítka {{:​manual:​user_guide:​ic_points_alt.png?​nolink&​30|}} v [[cz:manual:​user_guide:​functions:​panel|panelu funkcí]] +
-{{ cz:manual:​user_guide:​points:​cz_poimanager.png?​nolink |}}\\ +
-Záložka bodů zobrazuje všechny složky a skupiny složek v jednom sloupci. Každý řádek sloupce obsahuje ikonu, název, počet viditelných/​uložených bodů a tlačítko ​{{:​manual:​user_guide:​ic_more_ver_black.png?nolink&30|}}**akčního menu**. ​+
  
-**Ikona** - klepnutí na ni spustí nabídku zobrazit všechny bodykteré byly zobrazeny při posledním spuštění Locusu nebo rovnou všechny body ve složce. Jakmile jsou vybrány všechny bodyikona přepíná již jen mezi zobrazováním a nezobrazováním všech bodů.+Body se ukládají do **složek**, odkud je můžete **zobrazovat na mapě****editovat**,​ **kopírovat** atd. Složky lze dále **sdružovat do skupin**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager.png?nolink |}} 
 +===== Složky =====
  
-**Název ​složky** ​po klepnutí rozbalí složku+Složky se řadí do tabulky, jejíž každý řádek sestává z **ikony** (1), **názvu** složky ​(2), **počtu zobrazených/​uložených bodů** v ní (3) a tlačítka {{:​manual:​user_guide:​ic_more_ver_black.png?​nolink&​30|}}**akčního menu** (4):\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager2.png?​nolink |}} 
 + 
  
-{{:​manual:​user_guide:​ic_more_ver_black.png?​nolink&​30|}}**tlačítko akčního menu**+**Ikona** (1) klepnutím na ni se otevře výběr možností **načtení** bodů (zobrazení ​na mapěvšech dříve již načtených nebo všech bodů ve složcePokud byly dříve načteny ​všechny body ze složkyjedním klikem opět zobrazíte ​všechny:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager3.png?nolink |}}
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_edit_alt.png?​nolink&​30|}}//​Editovat// ​zde můžete složku zařadit do skupiny, pokud je nějaká vytvořena, upravit ikonu, název složky nebo její styl na mapě +
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_import_alt.png?​nolink&​30|}}//​Import// ​přidá do složky nové body pomocí ​ [[cz:​manual:​user_guide:​points:​import|importu]] odjinud +
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_export_alt.png?​nolink&​30|}}//​Export//​ - exportuje ​všechny body ve složcevíce kapitole o [[cz:manual:​user_guide:​points:​export|exportu bodů]] +
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_delete_alt.png?nolink&30|}}//Smazat// - smaže celou složku+
  
-Každý řádek se **skupinou** obsahuje její název a počet v ní zařazených ​složek.+**název složky** (2) - klepnutím na něj složku rozbalíte:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points03.gif?nolink |}}
  
-{{:​manual:​user_guide:​add.png?​nolink&​50 |}}==== Jak přidat nový bod a složku ==== +{{:​manual:​user_guide:​ic_more_ver_black.png?​nolink&​30|}}**tlačítko akčního menu** (4):​\\ ​{{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager5.png?nolink |}} 
-{{ cz:​manual:​user_guide:​points:​cz_addnewpoint1.png?nolink |}}\\ +  * {{:​manual:​user_guide:​ic_edit_alt.png?​nolink&​30|}}//Upravit// - zde změníte ​**ikonu, název a styl** složky ​na mapě nebo můžete **vložit složku do skupiny**pokud je nějaká vytvořená 
-  +  * {{:​manual:​user_guide:​ic_import_alt.png?​nolink&​30|}}//Import// - přidejte do složky nové body **[[cz:​manual:​user_guide:​points:​import|importováním]]** z vně Locusu 
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_point_add_alt.png?​nolink&​30|}}**Přidat nový bod** - přidá nový bod na mapuviz dále v kapitole [[cz:​manual:​user_guide:​points:​add|Jak přidat nový bod >>​]] ​ +  * {{:​manual:​user_guide:​ic_export_alt.png?​nolink&​30|}}//​Export// ​exportuje všechny ​body ze složky ​do souboru nebo online službyviz **[[cz:​manual:​user_guide:​points:​export|Export bodů]]** 
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_point_add_photo_alt.png?​nolink&​30|}}**Vyfotit nový bod** - spustí kameru telefonu a nabídne vyfotit snímek, který se uloží jako nový bod. Více v kapitole ​[[cz:​manual:​user_guide:​points:​add|Jak přidat nový bod >>]] +  * {{:​manual:​user_guide:​ic_delete_alt.png?nolink&30|}}//Smazat// - **odstraní celou složku** včetně všech bodů v ní
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_add_folder_alt.png?​nolink&​30 |}}**Přidat novou složku** ​- body jsou v Locusu ukládány do složek podle podobných témat (geokešky, fotobody atd.). Se složkami lze pracovat jako s celky a některé operace lze provádět naopak pouze na jednotlivých bodech ve složce - jejich řazenífiltrování atd. {{ cz:​manual:​user_guide:​points:​cz_poimanager3.png?nolink |}} +
-    * //Ikona & název// - klepněte a nastavte ikonu, nazvěte ​složku. Pro dostatečné rozlišení složek je k dispozici řada ikon ve stylu Locus i ve stylu Garmin. +
-    * //Styl na mapě// - nastavuje výchozí zobrazení popisků ​bodů složky na mapě +
-      * //Hlavní nastavení//​ - body složky přebírají způsob zobrazení svých popisků nastavený ​obecném [[cz:​manual:​user_guide:​maps_settings:​obj_feat|nastavení > Mapy > Body&​Trasy]] +
-      * //Nikdy// - popisky se zobrazí pouze po klepnutí na bod +
-      * //Při zvýrazně// - popisky bodů se zobrazí, pokud se bod posune pod středový kurzor +
-      * //Vždy// - body se zobrazují rovnou s popisky+
  
-{{:​manual:​user_guide:​ic_more_ver_black.png?​nolink&​30 |}} +==== Jak přidat složku ==== 
-==== Menu v horní liště ====+  * klepněte na{{:​manual:​user_guide:​tracks:add.png?​nolink&​30|}} ​a vyberte **Složka**:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points04.gif?​nolink |}} 
 +  * nastavte **ikonu** (volitelně - vyberte ze seznamu ikon v Locus a Garmin stylu) a **název** složky 
 +  * nastavte styl (vzhled a chování) **popisků bodů** na mapové obrazovce (volitelně)\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager4.png?​nolink |}}\\ //Hlavní nastavení//​ - styl popisků vychází z výchozího stavu v [[cz:​manual:​user_guide:​maps_settings:​obj_feat|Nastavení > Body a trasy]]; //Nikdy// - popisky se objeví pouze při klepnutí na bod; //Při najetí kurzoru// - popisek se objeví, jakmile posuneme bod na pozici kurzoru; ​ //Vždy// - popisky se zobrazují permanentně 
 +  * klepněte na **PŘIDAT** a potvrďte 
 +===== Skupiny ===== 
 +<wrap info>​pouze Locus Map Pro</​wrap>​ 
 + 
 +Složky můžete řadit do **skupin** jako do další úrovně adresářové struktury. Každý **řádek v seznamu skupin** se stává z názvu skupiny a počtu složek v ní. Předtím, než přidáte složku do skupiny, **je potřeba skupinu vytvořit**. 
 + 
 +==== Jak vytvořit skupinu ==== 
 +  * klepněte na nabídku ​v horní liště ​a vyberte **Skupiny** 
 +  * Klepněte na + a vytvořte novou skupinu 
 +  * nová skupina se objeví ve správci bodů:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points05.gif?​nolink |}} 
 +==== Jak přidat složku do skupiny ==== 
 +  * otevřete editační menu složky 
 +  * zvolte skupinu, do které chcete vložit složku 
 +  * uložte\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points06.gif?​nolink |}}
  
-  * //Import// - spustí zjednodušený správce souborů pro importování bodů, více viz v kapitole ​ [[cz:​manual:​user_guide:​points:​import|Import bodů]]. 
-  * //Zrušit výběr// - jedním klepnutím zruší zobrazení všech dříve vybraných bodů na mapě napříč všemi složkami (funguje stejně i ve složce tras) 
-  * //Skupiny// - složky bodů lze dále shromažďovat do skupin. Klepněte na {{:​manual:​user_guide:​ic_add_alt.png?​nolink&​30|}} a vytvořte novou skupinu. Ve stejném dialogu můžete skupinu přejmenovat nebo smazat.<​wrap info>​Možnost vytvářet skupiny je funkční pouze v Locus Map Pro</​wrap>​ 
-  * //Manuál// - zobrazí odpovídající stránku manuálu 
  
 ===== Složka s body ===== ===== Složka s body =====
-{{ cz:​manual:​user_guide:​points:​cz_poimanager5.png?nolink |}}\\ + 
-Klepnutím na složku se rozbalí seznam bodů. **Horní ​lišta** zobrazuje ​počet zobrazených na mapě/celkový počet ​bodů. Každý řádek seznamu ​bodů obsahuje: +Po klepnutí na název složky ve správvci se body zobrazí v seznamu:​\\ ​{{ :​manual:​user_guide:​points:​points07.gif?nolink |}}\\ V horní ​liště je uveden ​počet ​aktivních bodů (zobrazených na mapě) a všech ​bodů ve složce:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager6.png?nolink |}}\\ Každý řádek seznamu obsahuje:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager7.png?​nolink |}} 
-  * //ikonu// - může být stejná jako ikona složky nebo pro každý bod individuální ​- **klepnutím na ikonu zobrazíte bod na mapě** + 
-  * //název bodu// - klepnutí ​na něj otevřokno s detailem ​bodu +  * //​ikonu// ​(1) buď je stejná jako složky, to když bod vytvoříte spolu se složkou, ​nebo se liší - v případě, ​že byl bod importován ​- **klepnutím na ikonu zobrazíte bod nad mapou** 
-  * //směr a vzdálenost// ​bodu od aktuální polohy ​středového ​kurzoru +  * //název bodu// ​(2) poklepem ​na něj otevřete **okno detailních informací o bodu** 
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_visibility_items_alt.png?​nolink&​30|}} - přepínač zobrazení ​bodu na mapě zobrazené body jsou podsvíceny modře +  * //směr a vzdálenost// ​(3) bodu od aktuální polohy ​mapového ​kurzoru 
-==== Spodní lišta složky s body ==== +  * {{:​manual:​user_guide:​ic_visibility_items_alt.png?​nolink&​30|}}//​zobrazovací tlačítko//​ (4) - přepíná ne/​viditelnost ​bodu nad mapou **tlačítko je modré, když je bod viditelný nad mapou** 
-Obsahuje několik tlačítek: + 
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_point_add_alt.png?​nolink&​30|}} ​**Přidat nový bod** - zobrazí dialog přidání nového bodu, více viz [[cz:​manual:​user_guide:​points:​add|Jak přidat nový bod]] +{{:​manual:​user_guide:​ic_visibility_items_alt.png?​nolink&​50| }}==== Jak zobrazit ​body nad mapou ==== 
-  ​* ​{{:​manual:​user_guide:​ic_visibility_items_alt.png?​nolink&​30|}} ​**Skupinový výběr ​bodů** - výběr více bodů naráz pro zobrazení nebo aplikaci nástrojů+ 
-    * //Skrýt vše// - zruší zobrazení na mapě u ech bodů složky +=== Jeden bod === 
-    * //Prvních X bodů// - zobrazí ​předdefinovaný ​počet bodů v pořadí ​(50, 100, 200... bodů) ​- možnost je viditelná u složek s 50 a více body +  * klepněte na ikonu bodu v seznamu\\ NEBO 
-    * //Zobrazit ​vše// - zobrazí všechny body ze složky na mapě +  * klepněte na zobrazovací tlačítko ​{{:​manual:​user_guide:​ic_visibility_items_alt.png?​nolink&​30|}}:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points08.gif?​nolink ​|}}  
-    * //​Invertovat//​ - invertuje ​aktuální výběr. Užitečná funkcenapříklad když chcete vybrat z velké skupiny bodů všechny ​až na které. Tyto vyberte a invertujte ​výběr.\\ + 
-{{ cz:​manual:​user_guide:​points:​cz_poimanager6.png?nolink |}} +Pro odstranění bodu z mapy (nikoli z databáze), klepněte opět na {{:​manual:​user_guide:​ic_visibility_items_alt.png?​nolink&​30|}}
-  * tlačítko ​{{:​manual:​user_guide:​ic_sort_alt.png?nolink&30|}} **Řazení**:​ + 
-    * //Řadit podle jména// - řadí body podle abecedy +=== Více bodů === 
-    * //Řadit podle vzdálenosti//​ - řadí body podle vzdálenosti od aktuální pozice středového ​kurzoru (popř. ​aktuální GPS pozice, pokud je lokalizovaná a vycentrovaná+ 
-    * //Řadit podle data vytvoření//​ - řadí body podle data a času jejich vzniku +Použijte jednu z možností vícenásobného ​výběru:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager8.png?​nolink |}} 
-    * //Řadit podle poslední aktualizace//​ - řadí body podle data/času jejich ​poslední obnovy + 
-    * //Řadit opačně// - přepne řazení ​do opačného módu\\ <WRAP round info >//​Geocaching//​ - složky s geokešemi obsahují ​další možnosti ​řazení, viz [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching|Geocaching]]</​WRAP>​ +    * //Skrýt vše// - **echny body** ve složce jsou **odstraněny z mapy** 
-  * tlačítko ​{{:​manual:​user_guide:​ic_filter_alt.png?​nolink&​30|}} **Filtr** - zobrazí okno nastavení filtru. Na jeho horní liště se nachází //tlačítko ​spuštění ​filtru// {{:​manual:​user_guide:​ic_filter_alt.png?​nolink&​30|}} a nabídka zobrazit //výsledek filtrování na mapě// a //​vyčištění filtru//.\\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​points:​cz_poifilter.png?​nolink |}}\\ Obsah okna se dále liší podle typu bodů v dané složce, kromě základních kategorií: +    * //Prvních X bodů// - zobrazí ​**určený ​počet** bodů od začátku seznamu ​(50, 100, 200... bodů) 
-    * //​Jméno// ​fultextové filtrování ​podle řetězce znaků +    * //Zobraz ​vše// - zobrazí ​na mapě **všechny body ve složce** 
-    * //Ikona// vykreslí ​všechny ikony ve složce. Zaškrtněte ty, podle kterých chcete filtrovat. +    * //​Invertovat//​ - **převrátí ​aktuální výběr** - užitečpokud chcete zobrazit téměř všechny ​body kromě ​kterých. Tyto vyberte a převraťte ​výběr.\\ 
-    * //Max. vzdálenost// filtruje body podle maximální ​stanované vzdálenosti ​od aktuální pozice středového ​kurzoru. + 
-    * //Invertovat filtr// - invertuje nastavení filtru\\ <WRAP round info > +{{:​manual:​user_guide:​ic_sort_alt.png?nolink&50| }}==== Jak řadit body ==== 
-//​záložka ​geocaching// - obsahuje ​další ​filtrační ​metody, viz dále v kapitole [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching|Geocaching]]+Máte několik možností:​\\ ​{{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager9.png?nolink |}} 
 + 
 +    * //Řadit podle názvu// - klasické ​řazení **podle abecedy** 
 +    * //Řadit podle vzdálenosti//​ - seřadí body podle vzdálenosti od **momentální polohy mapového ​kurzoru** (nebo od vaší **aktuální GPS polohy**, pokud je kurzor vycentrovaný
 +    * //Řadit podle data vytvoření//​ - seřadí body podle **data a času jejich vzniku** 
 +    * //Řadit podle poslední aktualizace//​ - seřadí body podle **data času jejich ​nejnovější aktualizace** 
 +    * //Řadit opačně// - přepne řazení ​**opačným směrem**\\ <WRAP round info > 
 +//​Geocaching//​ - složky s keškami obsahují ​i tuto zvláštní kategorii metod řazení, viz více v kapitole ​[[cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​gc_in_locus#​sorting_menu|Geocaching]]</​WRAP>​ 
 + 
 +{{:​manual:​user_guide:​ic_filter_alt.png?​nolink&​50| }}==== Jak filtrovat body ==== 
 + 
 +  ​klepněte na **tlačítko filtru** 
 +  * zvolte **kritéria** 
 +    * **Název** ​vyfiltruje body podle zadaného ​řetězce znaků ​- funguje fultextově 
 +    * **Ikona** vyfiltruje body s určitými ikonami 
 +    * **Datum** - vyfiltruje body vytvořené ​určitém časovém pásmu 
 +    * **Max. vzdálenost** určete ​maximální ​**vzdálenost ​od polohy ​kurzoru** (nebo přímo **vás**, pokud máte GPS polohu), a zobrazte body vyskytující se v rámci této vzdálenosti 
 +    * **Invertovat filtr** - invertuje nastavení filtru 
 +  * klepněte na **FILTR**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points09.gif?​nolink |}} 
 + 
 +<WRAP round info > 
 +//​záložka ​Geocaching// - je viditelná, pokud jste ve složce s keškami. Obsahuje ​další metody ​filtrování,​ specifické pro geocaching, viz více v kapitole ​[[cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​gc_in_locus#​filtering_menu|Geocachingu]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-{{ cz:​manual:​user_guide:​points:​cz_poimanager7.png?nolink |}} +=== Uložte nastavení filtru pro pozdější použití === 
-  ​* ​{{:​manual:​user_guide:​ic_tools_alt.png?​nolink&​30|}} **Nástroje** - tlačítko změní obsah horní a spodní lišty a zobrazí další ovladače. Na pravé straně se sloupec vizualizačních tlačítek změní na zaškrtávací ​pro výběr ​bodů k práci:\\ {{ :cz:​manual:​user_guide:​points:​cz_poimanager7.png?nolink |}} +S uloženým nastavením nemusíte fitr složitě nastavovat vždy, když jej potřebujete. Vše se dá snadno provést ve správci filtrů:​\\ ​{{ :​manual:​user_guide:​points:​points34.gif?​nolink |}} 
-    //horní lišta// - zobrazuje počet bodů, vybraných pro provedení úkolutlačítko ​řazení ​a potvrzovací tlačítko +Uložené filtry lze přepsat jiným nastavením,​ nebo smazat:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager14.png?nolink |}} 
-    * //​spodní ​lišta//: +Uložený filtr lze rychle využít již při hromadném zobrazování bodů ve složce:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points33.gif?​nolink |}} 
-      * {{:​manual:​user_guide:​ic_copy_alt.png?nolink&30|}} //​kopírovat//​ - kopíruje vybrané body do jiných složek +{{:​manual:​user_guide:​ic_tools_alt.png?​nolink&​50| }}==== Kopírování,​ přesun, mazání atd. ==== 
-      ​* ​{{:​manual:​user_guide:​ic_move_alt.png?nolink&30|}} //přesunout// - přesune vybrané body do jiných složek +**Další nástroje** pro správu ​bodů najdete zde:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points10.gif?nolink |}} 
-      ​* ​{{:​manual:​user_guide:​ic_export_alt.png?nolink&30|}} //export// - exportuje vybrané body (více v kapitole ​[[cz:manual:​user_guide:​points:​export|Export bodů]]) + 
-      ​* ​{{:​manual:​user_guide:​ic_delete_alt.png?nolink&30|}} //smazat// - smaže vybrané body +Než použijete nástroj, ​**vyberte bodykterých se to týká** - zaškrtněte jednotlivě nebo použijte hromadný výběr a řazení ​v horní ​liš:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager10.png?nolink |}} 
-      ​* ​{{:​manual:​user_guide:​ic_arrow_simple_up_alt.png?nolink&30|}} //další ovladače//:​ + 
-        * //Vyplnit nm. výšky// - vyplní ​nadmořské výšky vybraných bodů na mapě online nebo ze stažených SRTM dat+=== Kopírování === 
 +{{ :​manual:​user_guide:​points:​points11.gif?nolink |}} 
 +=== Přesun=== 
 +{{ :​manual:​user_guide:​points:​points12.gif?nolink |}} 
 +=== Export=== 
 +{{ :​manual:​user_guide:​points:​points13.gif?​nolink |}} 
 +[[manual:​user_guide:​points:​export|More details about exporting points >>]] 
 +=== Mazání === 
 +{{ :​manual:​user_guide:​points:​points14.gif?nolink |}} 
 +=== Další nástroje === 
 +{{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager11.png?nolink |}} 
 +        * //Aktualizovat nadm. výšku// - přidá nebo aktualizuje ​nadmořskou výšku bodu podle stažených SRTM dat
         * //Změnit ikony// - změní ikony vybraných bodů         * //Změnit ikony// - změní ikony vybraných bodů
-        * //Earth// - exportuje vybrané body do Google Earth, pokud je nainstalováno ​v zařízení +        * //Earth// - rychlý export vybraných bodů do [[https://​earth.google.com/​web|Google Earth]], pokud je aplikace nainstalována ​v zařízení 
-        * pokud složka obsahuje geokeše, v menu je ještě ​několik nástrojů pro práci s nimi - //Aktualizace ​keší, GC Offlinizer nebo Nahrání ​GC Vote//, ​viz více v kapitole [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching|Geocaching]] +        * několik ​//nástrojů pro geocaching//,​ pokud složka obsahuje kešky ​- //Aktualizovat ​keše, GC Offlinizer// nebo //​Načíst ​GC Vote//, více v kapitole ​[[cz:​manual:​user_guide:​geocaching|Geocachingu]] 
-      * {{:​manual:​user_guide:​ic_cancel_alt.png?​nolink&​30|}} - zruší ​okno nástrojů +      * {{:​manual:​user_guide:​ic_cancel_alt.png?​nolink&​30|}} - **zruší ​obrazovku ​nástrojů** 
-===== Vyskakovací okno bodu na mapě ===== +===== Popisek ​bodu na mapě ===== 
-{{ cz:​manual:​user_guide:​points:​cz_poimanager8.png?nolink |}}\\ +Ve výchozím nastavení se zobrazí, pokud **najedete středovým kurzorem na ikonu bodu**:​\\ ​{{ :​manual:​user_guide:​points:​points15.gif?nolink |}} 
-Klepnutím ​na bod na mapě nebo najetím kurzoru na něj se objeví bublina popisku. Obsahuje název bodu, jeho vzdálenost od aktuální pozice, nadmořskou výšku (pokud jsou dostupná data), náhled připojeného obrázku (pokud nějaký je) a tlačítko ​{{:​manual:​user_guide:​ic_arrow_simple_right_alt.png?nolink&30|}}"​akčního menu":​ +NEBO když na bod **klepnete**:​\\ ​{{ :​manual:​user_guide:​points:​points16.gif?nolink |}}
-  * //​Podrobnosti//​ - rozbalí okno detailu bodu (stejné jako když klepnete na vyskakovací okno na mapě) +
-  * //Navigovat do// - spustí navigační dialog s nabídkou druhu dopravy, spuštění navigace a uložení trasy k bodu. Viz více v kapitole o [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation|Navigace]]. +
-  * //​Navádět//​ - spustí navádění na bod. Mezi bodem a aktuální polohou mapového kurzoru se zobrazí přímka vzdáleností k bodu. Více info v kapitole o [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​guidance|Navádění]] +
-  * // Kompas// - otevře okno s kompasem a spustí navádění na bod se zobrazením azimutu a vzdálenosti bodu +
-  * //Skrýt// - zruší zobrazení bodu na mapě+
  
-Klepnutí ​na vyskakovací ​okno bodu na mapě otevře ​okno detailu ​bodu:+Ve výchozím nastavení popisek obsahuje **název** bodu, jeho **vzdálenost od vaší aktuální polohy**, **nadmořskou výšku** (pokud jsou dostupná výšková data), miniaturu **obrázku**,​ pokud je nějaký připojen a {{:​manual:​user_guide:​ic_arrow_simple_right_alt.png?​nolink&​30|}} **kontextové menu**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager12.png?​nolink |}} 
 +  * //​Podrobnosti//​ - zobrazí se **detailní informace o bodu** (zobrazí se také, pokud klepnete přímo ​na **popisek samotný**)\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points17.gif?​nolink |}} 
 +  * //Navigovat do// - otevře ​okno navigace s nabídkou **výpočtu trasy k bodu**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points18.gif?​nolink |}}\\ Více v kapitole o **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​point-to-point|Navigaci]]**. 
 +  * //Navádět (zap.)// - spustí **navádění ​na bod**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points19.gif?​nolink |}}\\ Viz více v kapitole o **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​guidance#​navadeni_na_bod|navádění]]**. 
 +  * //Kompas// - otevře ​obrazovku s kompasem a spustí **navádění s azimutem a vzdáleností**:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points20.gif?​nolink |}} 
 +  * //Skrýt// - odstraní bod z mapy:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points21.gif?​nolink |}} 
 + 
 +Klepnutím na popisek zobrazíte obrazovku s podrobnostmi o bodu:
 ===== Okno detailu bodu ===== ===== Okno detailu bodu =====
-{{ cz:​manual:​user_guide:​points:​cz_poimanager9.png?​nolink |}}\\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​points:​cz_poimanager10.png?​nolink |}}\\  
-Okno s podrobnými informacemi o bodu je rozděleno do několika sekcí: 
-  * **horní lišta** s názvem bodu 
-  * záložka **základní info**, která obsahuje: 
-    * //​přehledovou mapu // s bodem. Klepnutí na ni přepne na celou mapovou obrazovku s daným bodem uprostřed. Přehledka může být minimalizována klepnutím na zelenou šipku vpravo v rohu. 
-    * //ikonu a název složky s bodem//, počet viditelných/​všech bodů ve složce a ">"​ vedoucí do složky bodu 
-    * //​souřadnice bodu// a //volič nové pozice bodu// - poklepem na souřadnice otevřete editační dialog pro úpravu souřadnici a souřadného systému. [[cz:​manual:​user_guide:​tools:​location|Voličem pozice]] můžete změnit polohu bohu pomocí několika metod. 
-    * //popis, fotky, datum vytvoření,​ adresu, nadmořskou výšku, odkazy, telefon atd.// - vše lze editovat z nástrojového menu ve spodní liště 
-  * záložka **přílohy**\\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​points:​cz_poimanager14.png?​nolink |}}\\ - obsahuje připojené soubory. Pokud chcete nějaké přidat, klepněte na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_add_alt.png?​nolink&​30|}} v horní liště: 
-    * //​Vyfotografovat//​ - vytvoříte snímek pomocí kamery vašeho zařízení 
-    * //Přidat fotografii//​ - vyberte foto z paměti přístroje - z připojeného fota lze vytvořit **ikonu bodu** - klepněte na nabídku vedle fotky a zvolte **nastavit jako ikonu** 
-    * //​Zaznamenat zvuk// - vytvoří zvukovou nahrávku pomocí nahrávací aplikace vašeho zařízení 
-    * //Vybrat zvuk// - přiřadí vybraný zvukový soubor z paměti zařízení 
-    * //Vytvořit video// - natočí videoklip pomocí kamery přístroje a přiřadí k bodu 
-    * //Přidat video// - přiřadí video z paměti zařízení 
-    * //Přidat jiný soubor// - přiřadí jiný typ souboru z paměti (text, zvuk...) 
-  * **spodní lišta**: 
-    * {{:​manual:​user_guide:​ic_map_alt.png?​nolink&​30|}} //mapa// - vycentruje mapu na pozici bodu 
-    * {{:​manual:​user_guide:​ic_guide_alt.png?​nolink&​30|}} //​navigace//:​ 
-      * //Navigovat do// - zobrazí dialog navigace s možnostmi volby dopravy a výpočtem trasy. Více v kapitole [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation|Navigace]]. 
-      * // Kompas// - otevře okno kompasu a spustí navádění se zobrazením azimutu a vzdálenosti 
-      * //​Navádět//​ - spustí přímé navádění na bod. Více v kapitole o  [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​guidance|Navádění]]. 
-    * {{:​manual:​user_guide:​ic_addons_alt.png?​nolink&​30|}} //doplňky, spolupracující aplikace// - nabídka relevantních instalovaných doplňků (např. volba najít nejbližší keše, pokud je nainstalován [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​import|Geocaching4locus]]) a spolupracujících aplikací (např. Google Earth), které mohou dále pracovat s bodem - navigovat na něj, zobrazit jej na mapě atd.\\ \\ <WRAP center round important>​ 
-Operační systém Android OS poskytuje aplikacím interní systém, kde aplikace samy sebe registrují jako příjemci určitých informací, v tomto případě **souřadnic**. Locus Map testuje všechny aplikace ve vašem zařízení,​ zda jsou schopny podle této registrace přijímat a zpracovávat souřadnice a pokud ano, zobrazí je v tomto seznamu. 
-</​WRAP>​ 
  
-    ​* {{:​manual:​user_guide:​ic_arrow_simple_up_alt.png?​nolink&​30|}} //správa bodu// - nabídne editaciskrytíkopírovánípřesunexportsdílenísmazání ​bodu a přidání ​do NFC tagu (viz více v kapitole o  [[cz:​manual:​user_guide:​tools:​nfc|správci NFC]])+Obsahuje veškeré informace týkající se zvoleného bodu: \\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points22.gif?​nolink |}} 
 +==== Základní info ==== 
 + 
 +  ​//​přehledová mapka// s bodem. Po klepnutí na ni se bod zobrazí **vycentrovaný na hlavní mapové obrazovce**:​\\ ​{{ :​manual:​user_guide:​points:​points23.gif?​nolink |}} Přehledovou mapku lze zavřít:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points24.gif?​nolink |}} 
 +  * //ikona a název složky//, obsahující bod, počet zobrazených/​všech bodů ve složce, ">"​ otevře složku. 
 +  * //​souřadnice bodu// a {{:​manual:​user_guide:​tracks:​ic_get_location_alt.png?​nolink&​30|}}//​[[cz:​manual:​user_guide:​tools:​location|volič polohy]] ​// - klepnutím na souřadnice se otevře okno editace souřadnic a souřadnicového systému. Pomocí [[cz:​manual:​user_guide:​tools:​location|voliče polohy]] můžete změnit umístění bodu několika metodami:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager13.png?​nolink |}} 
 +  * //popislink na fotkydatum vznikuadresa, nadmořská výškaodkazytelefon...//​ - vše můžete editovatstačí otevřít příslušný dialog ze spodní lišty:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points25.gif?​nolink |}} 
 + 
 +==== Příloha ==== 
 +Záložka obsahuje seznam přiložených souborů. Pro přidání dalších klepněte na {{:​manual:​user_guide:​ic_add_alt.png?​nolink&​30|}} v horní liště:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points26.gif?​nolink |}} 
 +    * //​Vyfotografovat//​ - pořídí snímek pomocí kamery vašeho telefonu/​tabletu 
 +    * //Přidat fotografii//​ - vybere z fotek v **galerii** vašeho telefonu/​tabletu - z přiloženého fota lze vygenerovat **ikonu ​bodu** - klepněte na nabídku u fotky vyberte **nastavit jako ikonu** 
 +    * //​Zaznamenat zvuk// - pořídí nahrávku ​es mikrofon 
 +    * //Vybrat zvuk// - nabídne výběr zvuků z paměti zařízení 
 +    * //Vytvořit video// - natočí video nahrávku pomocí kamery 
 +    * //Přidat video// - nabídne výběr videí z paměti zařízení 
 +    * //Přidat jiný soubor// - nabídne výběr jiných souborů v paměti zařízení 
 +==== Menu nástrojů ==== 
 + 
 +    * {{:​manual:​user_guide:​ic_map_alt.png?​nolink&​30|}} //mapa// - vycentruje mapu na bod:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points27.gif?​nolink |}} 
 +    * {{:​manual:​user_guide:​ic_directions_alt.png?​nolink&​30|}} //​navigace//​ - rozbalí nabídku navigačních nástrojů Locusu a dalších aplikací nainstalovaných v zařízení.\\ <WRAP center round info> 
 +V operačním systému Android se každá aplikace "​registruje"​ jako příjemce určitého druhu informací - v tomto případě **souřadnic**. Locus otestuje všechny apliace v zařízení,​ a pokud umějí zobrazit bod na základě souřadnic, umístí je do nabídky. 
 +</​WRAP>​\\  
 +      * //Navigovat do// - otevře dialog navigace pro výpočet trasy k bodu:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points28.gif?​nolink |}}Více ​viz kapitola o funkci [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​point-to-point|Navigovat do]]. 
 +      * //​Navádět//​ - spustí navádění na bod:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points29.gif?​nolink |}} Více v kapitole o [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​guidance#​navadeni_na_bod|Navádění na bod]] 
 +      * //Kompas// - otevře ​[[cz:​manual:​user_guide:​tools:​gps|obrazovku kompasu]] a spustí [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​guidance#​navadeni_na_bod|navádění na bod]] pomocí azimutu a určení vzdálenosti:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points30.gif?​nolink |}} 
 +    * {{:​manual:​user_guide:​ic_share_alt.png?​nolink&​30|}} //Možnosti sdílení a doplňky//​\\ ​ - otevře nabídku nainstalovaných doplňků (např. [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​import#​doplnek_geocaching4locus|Geocaching4Locus]] addona [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​share|možnosti sdílení bodu]]:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points31.gif?​nolink |}}\\ Více o jednotlivých metodách sdílení se dozvíte ​ [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​share|ZDE >>​]] 
 +    * {{:​manual:​user_guide:​ic_arrow_simple_up_alt.png?​nolink&​30|}} //další možnosti//​\\ \\ - nabídka nástrojů správy bodu - editace, kopírování,​ mazání atd. - stejná jako v  [[cz:​manual:​user_guide:​points:​management#​kopirovani_presun_mazani_atd|menu nástrojů složky]]:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points32.gif?​nolink |}}
cz/manual/user_guide/points/management.1496762311.txt.gz · Last modified: 2017/06/06 17:18 by mstupka