User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:points:management

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:points:management [2015/07/27 07:24]
mstupka [Okno detailu bodu]
cz:manual:user_guide:points:management [2018/06/14 11:27] (current)
mstupka
Line 1: Line 1:
-{{ :​manual:​user_guide:​ic_points_alt.png?​nolink|}}====== ​Správce ​bodů ======+{{ :​manual:​user_guide:​ic_points_alt.png?​nolink|}} 
 +====== ​Správa ​bodů ======
  
 ---- ----
-===== Správce dat ===== +Všechny ​uživatelské ​body se v Locusu ​spravují ve **Správci bodů**. Do něj se dostanete ​několika způsoby
-Všechny ​nezávislé ​body jsou v Locusu ​spravovány v záložce ​**Body** Správce dat. Do záložky s body se dostanete ​přímo  +  * z **hlavního menu**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points01.gif?nolink |}}   
-  * z <wrap box>hlavního menu > Body {{:​manual:​user_guide:​ic_points_alt.png?nolink&30|}}</​wrap>​ +  * z **[[manual:​user_guide:​functions:​panel|panelu funkcí]]**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points02.gif?nolink |}}
-  * z <wrap box>​horního panelu > Data {{:​manual:​user_guide:​ic_data_alt.png?​nolink&​30|}} > záložka Body</​wrap>​ +
-  ​pomocí tlačítka {{:​manual:​user_guide:​ic_points_alt.png?​nolink&​30|}} v [[cz:manual:​user_guide:​functions:​panel|panelu funkcí]] +
-{{ cz:manual:​user_guide:​cz_poimanager.png?​nolink |}}\\ +
-Záložka bodů zobrazuje všechny složky a skupiny složek v jednom sloupci. Každý řádek sloupce obsahuje ikonu, název, počet viditelných/​uložených bodů a tlačítko ​{{:​manual:​user_guide:​ic_more_ver_black.png?nolink&30|}}**akčního menu**. ​+
  
-**Ikona** - klepnutí na ni spustí nabídku zobrazit všechny bodykteré byly zobrazeny při posledním spuštění Locusu nebo rovnou všechny body ve složce. Jakmile jsou vybrány všechny bodyikona přepíná již jen mezi zobrazováním a nezobrazováním všech bodů.+Body se ukládají do **složek**, odkud je můžete **zobrazovat na mapě****editovat**,​ **kopírovat** atd. Složky lze dále **sdružovat do skupin**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager.png?nolink |}} 
 +===== Složky =====
  
-**Název ​složky** ​po klepnutí rozbalí složku+Složky se řadí do tabulky, jejíž každý řádek sestává z **ikony** (1), **názvu** složky ​(2), **počtu zobrazených/​uložených bodů** v ní (3) a tlačítka {{:​manual:​user_guide:​ic_more_ver_black.png?​nolink&​30|}}**akčního menu** (4):\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager2.png?​nolink |}} 
 + 
  
-{{:​manual:​user_guide:​ic_more_ver_black.png?​nolink&​30|}}**tlačítko akčního menu**+**Ikona** (1) klepnutím na ni se otevře výběr možností **načtení** bodů (zobrazení ​na mapěvšech dříve již načtených nebo všech bodů ve složcePokud byly dříve načteny ​všechny body ze složkyjedním klikem opět zobrazíte ​všechny:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager3.png?nolink |}}
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_edit_alt.png?​nolink&​30|}}//​Editovat// ​zde můžete složku zařadit do skupiny, pokud je nějaká vytvořena, upravit ikonu, název složky nebo její styl na mapě +
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_import_alt.png?​nolink&​30|}}//​Import// ​přidá do složky nové body pomocí ​ [[cz:​manual:​user_guide:​points:​import|importu]] odjinud +
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_export_alt.png?​nolink&​30|}}//​Export//​ - exportuje ​všechny body ve složcevíce kapitole o [[cz:manual:​user_guide:​points:​export|exportu bodů]] +
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_delete_alt.png?nolink&30|}}//Smazat// - smaže celou složku+
  
-Každý řádek se **skupinou** obsahuje její název a počet v ní zařazených ​složek.+**název složky** (2) - klepnutím na něj složku rozbalíte:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points03.gif?nolink |}}
  
-{{:​manual:​user_guide:​ic_add_alt.png?​nolink&​30 |}} +{{:​manual:​user_guide:​ic_more_ver_black.png?​nolink&​30|}}**tlačítko akčního menu** (4):\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager5.png?nolink |}} 
-==== Přidat nové... ==== +  ​* ​{{:​manual:​user_guide:​ic_edit_alt.png?nolink&30|}}//Upravit// - zde změníte **ikonu, název a styl** složky na mapě nebo můžete ​**vložit složku do skupiny**, pokud je nějaká vytvořená 
-{{ cz:​manual:​user_guide:​cz_poimanager2.png?nolink |}}\\ +  * {{:​manual:​user_guide:​ic_import_alt.png?​nolink&​30|}}//​Import// ​- přidejte do složky nové body **[[cz:​manual:​user_guide:​points:​import|importováním]]** z vně Locusu 
-Tlačítko otevře nové okno, rozdělené do dvou částí - **Body** **Trasy** +  * {{:​manual:​user_guide:​ic_export_alt.png?​nolink&​30|}}//​Export// ​exportuje ​všechny body ze složky do souboru nebo online služby, viz **[[cz:​manual:​user_guide:​points:​export|Export ​bodů]]** 
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_point_add_alt.png?​nolink&​30|}}**Přidat nový bod** - přidá nový bod na mapu, viz dále v kapitole ​[[cz:​manual:​user_guide:​points:​add|Jak přidat nový bod >>]]  +  * {{:​manual:​user_guide:​ic_delete_alt.png?​nolink&​30|}}//​Smazat//​ - **odstraní celou složku** včetně všech bodů v ní
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_point_add_photo_alt.png?​nolink&​30|}}**Vyfotit nový bod** spustí kameru telefonu a nabídne vyfotit snímek, který se uloží jao nový bod. Více kapitole ​[[cz:​manual:​user_guide:​points:​add|Jak přidat nový bod >>]]+
  
-Druhá částo tohoto okna se týká ​[[cz:​manual:​user_guide:​tracks|přidávání tras >>]].+==== Jak přidat složku ==== 
 +  * klepněte na{{:​manual:​user_guide:​tracks:​add.png?​nolink&​30|}} a vyberte **Složka**:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points04.gif?​nolink |}} 
 +  * nastavte **ikonu** (volitelně - vyberte ze seznamu ikon v Locus a Garmin stylu) a **název** složky 
 +  * nastavte styl (vzhled a chování) **popisků bodů** na mapové obrazovce (volitelně)\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager4.png?​nolink |}}\\ //Hlavní nastavení//​ - styl popisků vychází z výchozího stavu v [[cz:​manual:​user_guide:​maps_settings:​obj_feat|Nastavení > Body a trasy]]; //Nikdy// - popisky se objeví pouze i klepnutí na bod; //Při najetí kurzoru// - popisek se objeví, jakmile posuneme bod na pozici kurzoru; ​ //Vždy// - popisky se zobrazují permanentně 
 +  * klepněte na **PŘIDAT** a potvrďte 
 +===== Skupiny ===== 
 +<wrap info>pouze Locus Map Pro</​wrap>
  
-===== Horní panel ===== +Složky můžete řadit do **skupin** jako do další úrovně adresářové struktury. Každý **řádek v seznamu skupin** se stává z názvu skupiny a počtu složek v ní. Předtím, než přidáte ​složku ​do skupiny, **je potřeba skupinu vytvořit**.
-{{:​manual:​user_guide:​ic_add_folder_alt.png?​nolink&​30 |}}==== ​idat novou složku ​====+
  
-Body jsou Locusu ukládány do složek podle podobných témat (geokešky, fotobody, průchozí body navigace atd.). Se složkami lze pracovat jako s celky některé operace lze provádět naopak pouze na jednotlivých bodech ve složce - jejich ​řazení, filtrování atd. {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_poimanager3.png?nolink |}} +==== Jak vytvořit skupinu ==== 
-  * //Ikona & název// - klepněte a nastavte ikonu, nazvěte ​složku. Pro dostatečné rozlišení ​složek je k dispozici řada ikon ve stylu Locus i ve stylu Garmin. +  * klepněte na nabídku ​horní liště vyberte **Skupiny** 
-  * //Styl na mapě// - nastavuje výchozí zobrazení popisků bodů složky na mapě +  * Klepněte na + a vytvořte novou skupinu 
-    //Hlavní nastavení//​ - body složky přebírají způsob zobrazení svých popisků nastavený v obecném [[cz:​manual:​user_guide:​maps_settings:obj_feat|nastavení stylů mapových objektů]] +  * nová skupina se objeví ve správci bodů:​\\ ​{{ :​manual:​user_guide:​points:​points05.gif?nolink |}} 
-    * //Nikdy// - popisky se zobrazí pouze po klepnutí na bod +==== Jak přidat ​složku ​do skupiny ==== 
-    * //Při zvýraznění//​ - popisky bodů se zobrazí, pokud se bod posune pod středový kurzor +  * otevřete editační menu složky 
-    * //Vždy// - body se zobrazují rovnou s popisky+  * zvolte skupinu, do které chcete vložit ​složku 
 +  uložte\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:points06.gif?​nolink ​|}}
  
-{{:​manual:​user_guide:​ic_more_ver_black.png?​nolink&​30 |}} 
-==== Menu na horní liště ==== 
- 
-  * //Skupiny// - složky bodů lze dále shromažďovat do skupin. Klepněte na {{:​manual:​user_guide:​ic_add_alt.png?​nolink&​30|}} a vytvořte novou skupinu. Ve stejném dialogu můžete skupinu přejmenovat nebo smazat.<​wrap info>​Možnost vytvářet skupiny je funkční pouze v Locus Map Pro</​wrap>​ 
-  * //Zrušit výběr// - jedním klepnutím zruší zobrazení všech dříve vybraných bodů na mapě napříč všemi složkami (zruší zobrazení i všech tras, jelikož je přepínač společný pro obě kategorie) 
-  * //Import// - spustí zjednodušeného správce souborů pro importování bodů, více viz v kapitole ​ [[cz:​manual:​user_guide:​points:​import|Import bodů]]. 
-  * //Manuál// - zobrazí odpovídající stránku manuálu 
  
 ===== Složka s body ===== ===== Složka s body =====
-{{ cz:​manual:​user_guide:​cz_poimanager5.png?nolink |}}\\ + 
-Klepnutím na složku se rozbalí seznam bodů. **Horní ​lišta** zobrazuje ​počet zobrazených/celkový počet ​bodů. Každý řádek seznamu ​bodů obsahuje: +Po klepnutí na název složky ve správvci se body zobrazí v seznamu:​\\ ​{{ :​manual:​user_guide:​points:​points07.gif?nolink |}}\\ V horní ​liště je uveden ​počet ​aktivních bodů (zobrazených ​na mapě) a všech ​bodů ve složce:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager6.png?nolink |}}\\ Každý řádek seznamu obsahuje:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager7.png?​nolink |}} 
-  * //ikonu// - může být stejná jako ikona složky nebo pro každý bod individuální + 
-  * //název bodu// - klepnutí ​na něj otevřokno s detailem ​bodu +  * //​ikonu// ​(1) buď je stejná jako složky, to když bod vytvoříte spolu se složkou, ​nebo se liší - v případě, ​že byl bod importován - **klepnutím na ikonu zobrazíte bod nad mapou** 
-  * //směr a vzdálenost// ​bodu od aktuální polohy ​středového ​kurzoru +  * //název bodu// ​(2) poklepem ​na něj otevřete **okno detailních informací o bodu** 
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_visibility_items_alt.png?​nolink&​30|}} - přepínač zobrazení ​bodu na mapě zobrazené body jsou podsvíceny modře +  * //směr a vzdálenost// ​(3) bodu od aktuální polohy ​mapového ​kurzoru 
-==== Spodní lišta složky s body ==== +  * {{:​manual:​user_guide:​ic_visibility_items_alt.png?​nolink&​30|}}//​zobrazovací tlačítko//​ (4) - přepíná ne/​viditelnost ​bodu nad mapou **tlačítko je modré, když je bod viditelný nad mapou** 
-Obsahuje několik tlačítek: + 
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_point_add_alt.png?​nolink&​30|}} ​**Přidat nový bod** - zobrazí dialog přidání nového bodu, více viz [[cz:​manual:​user_guide:​points:​add|Jak přidat nový bod]] +{{:​manual:​user_guide:​ic_visibility_items_alt.png?​nolink&​50| }}==== Jak zobrazit ​body nad mapou ==== 
-  ​* ​{{:​manual:​user_guide:​ic_visibility_items_alt.png?​nolink&​30|}} ​**Skupinový výběr ​bodů** - výběr více bodů naráz pro zobrazení nebo aplikaci nástrojů+ 
-    * //Skrýt vše// - zruší zobrazení na mapě u ech bodů složky +=== Jeden bod === 
-    * //Prvních X bodů// - zobrazí ​předdefinovaný ​počet bodů v pořadí ​(50, 100, 200... bodů) ​- možnost je viditelná u složek s 50 a více body +  * klepněte na ikonu bodu v seznamu\\ NEBO 
-    * //Zobrazit ​vše// - zobrazí všechny body ze složky na mapě +  * klepněte na zobrazovací tlačítko ​{{:​manual:​user_guide:​ic_visibility_items_alt.png?​nolink&​30|}}:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points08.gif?​nolink ​|}}  
-    * //​Invertovat//​ - invertuje ​aktuální výběr. Užitečná funkcenapříklad když chcete vybrat z velké skupiny bodů všechny ​až na jednohoToho vyberte a invertujte ​výběr.\\ + 
-{{ cz:​manual:​user_guide:​cz_poimanager6.png?nolink |}} +Pro odstranění bodu z mapy (nikoli z databáze), klepněte opět na {{:​manual:​user_guide:​ic_visibility_items_alt.png?​nolink&​30|}}
-  * tlačítko ​{{:​manual:​user_guide:​ic_sort_alt.png?nolink&30|}} **Řazení**:​ + 
-    * //Řadit podle jména// - řadí body podle abecedy +=== Více bodů === 
-    * //Řadit podle vzdálenosti//​ - řadí body podle vzdálenosti od aktuální pozice středového ​kurzoru (popř. ​aktuální GPS pozice, pokud je lokalizovaná a vycentrovaná+ 
-    * //Řadit podle data vytoření// - řadí body podle jejich ​data a času vzniku +Použijte jednu z možností vícenásobného ​výběru:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager8.png?​nolink |}} 
-    * //Řadit podle poslední aktualizace//​ - řadí body podle data/času jejich ​poslední obnovy + 
-    * //Řadit opačně// - přepne řazení ​do opačného módu\\ <WRAP round info >//​Geocaching//​ - složky s geokešemi obsahují ​další možnosti ​řazení, viz [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching|Geocaching]]</​WRAP>​ +    * //Skrýt vše// - **echny body** ve složce jsou **odstraněny z mapy** 
-  * tlačítko ​{{:​manual:​user_guide:​ic_filter_alt.png?​nolink&​30|}} **Filtr** - zobrazí okno nastavení filtru. Na jeho horní liště se nachází //tlačítko ​spuštění ​filtru// {{:​manual:​user_guide:​ic_filter_alt.png?​nolink&​30|}} a nabídku zobrazit //výsledek filtrování na mapě// a //​vyčištění filtru//​. ​ Obsah okna se dále liší podle typu bodů v dané složce, kromě základních kategorií: +    * //Prvních X bodů// - zobrazí ​**určený ​počet** bodů od začátku seznamu ​(50, 100, 200... bodů) 
-    * //​Jméno// ​fultextové filtrování ​podle řetězce znaků +    * //Zobraz ​vše// - zobrazí ​na mapě **všechny body ve složce** 
-    * //Ikona// vykreslí ​všechny ikony ve složce. Zaškrtněte ty, podle kterých chcete filtrovat. +    * //​Invertovat//​ - **převrátí ​aktuální výběr** - užitečpokud chcete zobrazit téměř všechny ​body kromě některýchTyto vyberte a převraťte ​výběr.\\ 
-    * //Max. vzdálenost// filtruje body podle maximální ​stanované vzdálenosti ​od aktuální pozice středového ​kurzoru. + 
-    * //Invertovat filtr// - invertuje nastavení filtru\\ <WRAP round info > +{{:​manual:​user_guide:​ic_sort_alt.png?nolink&50| }}==== Jak řadit body ==== 
-//​záložka ​geocaching// - obsahuje ​další ​filtrační ​metody, viz dále v kapitole [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching|Geocaching]]+Máte několik možností:​\\ ​{{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager9.png?nolink |}} 
 + 
 +    * //Řadit podle názvu// - klasické ​řazení **podle abecedy** 
 +    * //Řadit podle vzdálenosti//​ - seřadí body podle vzdálenosti od **momentální polohy mapového ​kurzoru** (nebo od vaší **aktuální GPS polohy**, pokud je kurzor vycentrovaný
 +    * //Řadit podle data vytvoření// - seřadí body podle **data a času jejich ​vzniku** 
 +    * //Řadit podle poslední aktualizace//​ - seřadí body podle **data času jejich ​nejnovější aktualizace** 
 +    * //Řadit opačně// - přepne řazení ​**opačným směrem**\\ <WRAP round info > 
 +//​Geocaching//​ - složky s keškami obsahují ​i tuto zvláštní kategorii metod řazení, viz více v kapitole ​[[cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​gc_in_locus#​sorting_menu|Geocaching]]</​WRAP>​ 
 + 
 +{{:​manual:​user_guide:​ic_filter_alt.png?​nolink&​50| }}==== Jak filtrovat body ==== 
 + 
 +  ​klepněte na **tlačítko filtru** 
 +  * zvolte **kritéria** 
 +    * **Název** ​vyfiltruje body podle zadaného ​řetězce znaků ​- funguje fultextově 
 +    * **Ikona** vyfiltruje body s určitými ikonami 
 +    * **Datum** - vyfiltruje body vytvořené ​určitém časovém pásmu 
 +    * **Max. vzdálenost** určete ​maximální ​**vzdálenost ​od polohy ​kurzoru** (nebo přímo **vás**, pokud máte GPS polohu), a zobrazte body vyskytující se v rámci této vzdálenosti 
 +    * **Invertovat filtr** - invertuje nastavení filtru 
 +  * klepněte na **FILTR**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points09.gif?​nolink |}} 
 + 
 +<WRAP round info > 
 +//​záložka ​Geocaching// - je viditelná, pokud jste ve složce s keškami. Obsahuje ​další metody ​filtrování,​ specifické pro geocaching, viz více v kapitole ​[[cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​gc_in_locus#​filtering_menu|Geocachingu]]
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
-{{ cz:​manual:​user_guide:​cz_poimanager7.png?nolink |}} +=== Uložte nastavení filtru pro pozdější použití === 
-  ​* ​{{:​manual:​user_guide:​ic_tools_alt.png?​nolink&​30|}} **Nástroje** - tlačítko změní obsah horní a spodní lišty a zobrazí další ovladače:​ +S uloženým nastavením nemusíte fitr složitě nastavovat vždy, když jej potřebujete. Vše se dá snadno provést ve správci filtrů:​\\ ​{{ :​manual:​user_guide:​points:​points34.gif?​nolink |}} 
-    ​//horní lišta// - zobrazuje počet ​bodů, ​vybraných pro provedení úkolutlačítko ​řazení ​a potvrzovací tlačítko +Uložené filtry lze přepsat jiným nastavením,​ nebo smazat:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager14.png?nolink |}} 
-    * //​spodní ​lišta//: +Uložený filtr lze rychle využít již při hromadném zobrazování bodů ve složce:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points33.gif?​nolink |}} 
-      * {{:​manual:​user_guide:​ic_copy_alt.png?nolink&30|}} //​kopírovat//​ - kopíruje vybrané body do jiných složek +{{:​manual:​user_guide:​ic_tools_alt.png?​nolink&​50| }}==== Kopírování,​ přesun, mazání atd. ==== 
-      ​* ​{{:​manual:​user_guide:​ic_move_alt.png?nolink&30|}} //přesunout// - přesune vybrané body do jiných složek +**Další nástroje** pro správu ​bodů najdete zde:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points10.gif?​nolink |}} 
-      ​* ​{{:​manual:​user_guide:​ic_export_alt.png?nolink&30|}} //export// - exportuje vybrané body (více v kapitole ​[[cz:manual:​user_guide:​points:​export|Export bodů]]) + 
-      ​* ​{{:​manual:​user_guide:​ic_delete_alt.png?nolink&30|}} //smazat// - smaže vybrané body +Než použijete nástroj**vyberte bodykterých se to týká** - zaškrtněte jednotlivě nebo použijte hromadný výběr a řazení ​v horní ​liš:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager10.png?nolink |}} 
-      ​* ​{{:​manual:​user_guide:​ic_arrow_simple_up_alt.png?nolink&30|}} //další ovladače//:​ + 
-        * //Vyplnit nm. výšky// - vyplní ​nadmořské výšky vybraných bodů na mapě+=== Kopírování === 
 +{{ :​manual:​user_guide:​points:​points11.gif?nolink |}} 
 +=== Přesun=== 
 +{{ :​manual:​user_guide:​points:​points12.gif?nolink |}} 
 +=== Export=== 
 +{{ :​manual:​user_guide:​points:​points13.gif?​nolink |}} 
 +[[manual:​user_guide:​points:​export|More details about exporting points >>]] 
 +=== Mazání === 
 +{{ :​manual:​user_guide:​points:​points14.gif?nolink |}} 
 +=== Další nástroje === 
 +{{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager11.png?nolink |}} 
 +        * //Aktualizovat nadm. výšku// - přidá nebo aktualizuje ​nadmořskou výšku bodu podle stažených SRTM dat
         * //Změnit ikony// - změní ikony vybraných bodů         * //Změnit ikony// - změní ikony vybraných bodů
-        * //Earth// - exportuje vybrané body do Google Earth, pokud je nainstalováno ​v zařízení +        * //Earth// - rychlý export vybraných bodů do [[https://​earth.google.com/​web|Google Earth]], pokud je aplikace nainstalována ​v zařízení 
-        * pokud složka obsahuje ​geokeše, v menu je ještě několik nástrojů pro práci s nimiviz více v kapitole [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching|Geocaching]] +        * několik //​nástrojů pro geocaching//, ​pokud složka obsahuje ​kešky - //​Aktualizovat keše, GC Offlinizer//​ nebo //Načíst GC Vote//, více v kapitole ​[[cz:​manual:​user_guide:​geocaching|Geocachingu]] 
-      * {{:​manual:​user_guide:​ic_cancel_alt.png?​nolink&​30|}} - zruší ​okno nástrojů +      * {{:​manual:​user_guide:​ic_cancel_alt.png?​nolink&​30|}} - **zruší ​obrazovku ​nástrojů** 
-===== Vyskakovací okno bodu na mapě ===== +===== Popisek ​bodu na mapě ===== 
-{{ cz:​manual:​user_guide:​cz_poimanager8.png?nolink |}}\\ +Ve výchozím nastavení se zobrazí, pokud **najedete středovým kurzorem na ikonu bodu**:​\\ ​{{ :​manual:​user_guide:​points:​points15.gif?nolink |}} 
-Klepnutím ​na bod na mapě nebo najetím kurzoru na něj se objeví bublina popisku. Obsahuje název bodu, jeho vzdálenost od aktuální pozice, nadmořskou výšku a tlačítko ​{{:​manual:​user_guide:​ic_arrow_simple_right_alt.png?nolink&30|}}"​dalších možností":​ +NEBO když na bod **klepnete**:​\\ ​{{ :​manual:​user_guide:​points:​points16.gif?nolink |}}
-  * //Navigovat do// - spustí navigační dialog s nabídkou druhu dopravy, spuštění navigace a uložení trasy k bodu. Viz více v kapitole o [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation|Navigace]]. +
-  * //​Navádět//​ - spustí navádění na bod. Zobrazí se přímka se vzdáleností bodu. Více info v kapitole o [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​guidance|Navádění]] +
-  * // Kompas// - otevře okno s kompasem a spustí navádění na bod se zobrazením azimutu a vzdálenosti bodu +
-  * //Skrýt// - zruší zobrazení bodu na mapě+
  
-Klepnutí na popisek bodu otevře okno detailu ​bodu:+Ve výchozím nastavení ​popisek ​obsahuje **název** ​bodu, jeho **vzdálenost od vaší aktuální polohy**, **nadmořskou výšku** (pokud jsou dostupná výšková data), miniaturu **obrázku**,​ pokud je nějaký připojen a {{:​manual:​user_guide:​ic_arrow_simple_right_alt.png?​nolink&​30|}} **kontextové menu**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager12.png?​nolink |}} 
 +  * //​Podrobnosti//​ - zobrazí se **detailní informace o bodu** (zobrazí se také, pokud klepnete přímo na **popisek samotný**)\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points17.gif?​nolink |}} 
 +  * //Navigovat do// - otevře okno navigace s nabídkou **výpočtu trasy k bodu**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points18.gif?​nolink |}}\\ Více v kapitole o **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​point-to-point|Navigaci]]**. 
 +  * //Navádět (zap.)// - spustí **navádění na bod**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points19.gif?​nolink |}}\\ Viz více v kapitole o **[[cz:​manual:​user_guide:​functions:​guidance#​navadeni_na_bod|navádění]]**. 
 +  * //Kompas// - otevře obrazovku s kompasem a spustí **navádění s azimutem a vzdáleností**:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points20.gif?​nolink |}} 
 +  * //Skrýt// - odstraní bod z mapy:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points21.gif?​nolink |}} 
 + 
 +Klepnutím na popisek zobrazíte obrazovku s podrobnostmi o bodu:
 ===== Okno detailu bodu ===== ===== Okno detailu bodu =====
-{{ cz:​manual:​user_guide:​cz_poimanager9.png?​nolink |}}\\ 
-Okno s podrobnými informacemi o bodu je rozděleno do několika sekcí: 
-  * **horní lišta** s názvem bodu 
-  * záložka **základní info**, která obsahuje: 
-    * //​přehledovou mapu // s bodem. Klepnutí na ni přepne na celou mapovou obrazovku s daným bodem uprostřed. Přehledka může být minimalizována klepnutím na zelenou šipku vpravo v rohu. 
-    * //ikonu a název složky s bodem// 
-    * //​souřadnice bodu// a //volič nové pozice bodu// 
-    * //popis, datum vytvoření,​ adresu, nadmořskou výšku, odkazy, telefon atd.// 
-  * záložka **přílohy** - obsahuje připojené soubory. Pokud chcete nějaké přidat, klepněte na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_add_alt.png?​nolink&​30|}} v horní liště: 
-    * //​Vyfotografovat//​ - vytvoříte snímek pomocí kamery vašeho zařízení 
-    * //Přidat fotografii//​ - vyberte foto z paměti přístroje - z připojeného fota lze vytvořit **ikonu bodu** - klepněte na nabídku vedle fotky a zvolte **nastavit jako ikonu** 
-    * //​Zaznamenat zvuk// - vytvoří zvukovou nahrávku pomocí nahrávací aplikace vašeho zařízení 
-    * //Vytvořit video// - natočí videoklip pomocí kamery přístroje 
-    * //Přidat video// - vyberte video z paměti zařízení 
-    * //Přidat jiný soubor// - vyberte jiný typ souboru z paměti (text, zvuk...) 
-  * **spodní lišta**: 
-    * {{:​manual:​user_guide:​ic_map_alt.png?​nolink&​30|}} //mapa// - vycentruje mapu na pozici bodu 
-    * {{:​manual:​user_guide:​ic_guide_alt.png?​nolink&​30|}} //​navigace//:​ 
-      * //Navigovat do// - zobrazí dialog navigace s možnostmi volby dopravy a výpočtem trasy. Více v kapitole [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation|Navigace]]. 
-      * // Kompas// - otevře okno kompasu a spustí navádění se zobrazením azimutu a vzdálenosti 
-      * //​Navádět//​ - spustí přímé navádění na bod. Více v kapitole o  [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​guidance|Navádění]]. 
-    * {{:​manual:​user_guide:​ic_addons_alt.png?​nolink&​30|}} //doplňky, spolupracující aplikace// - nabídka relevantních instalovaných doplňků (např. volba najít nejbližší keše, pokud je nainstalován [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​import|Geocaching4locus]]) a spolupracujících aplikací (např. Google Earth), které mohou dále pracovat s bodem.\\ \\ <WRAP center round important>​ 
-Operační systém Android OS poskytuje aplikacím interní systém, kde aplikace samy sebe registrují jako příjemci určitých informací, v tomto případě **souřadnic**. Locus Map testuje všechny aplikace ve vašem zařízení,​ zda jsou schopny podle této registrace přijímat a zpracovávat souřadnice a pokud ano, zobrazí je v tomto seznamu. 
-</​WRAP>​ 
  
-    ​* {{:​manual:​user_guide:​ic_arrow_simple_up_alt.png?​nolink&​30|}} //správa bodu// - nabídne editaciskrytíkopírovánípřesunexportsdílenísmazání ​bodu a přidání ​do NFC tagu (viz více v kapitole o  [[cz:​manual:​user_guide:​tools:​nfc|správci NFC]])+Obsahuje veškeré informace týkající se zvoleného bodu: \\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points22.gif?​nolink |}} 
 +==== Základní info ==== 
 + 
 +  ​//​přehledová mapka// s bodem. Po klepnutí na ni se bod zobrazí **vycentrovaný na hlavní mapové obrazovce**:​\\ ​{{ :​manual:​user_guide:​points:​points23.gif?​nolink |}} Přehledovou mapku lze zavřít:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points24.gif?​nolink |}} 
 +  * //ikona a název složky//, obsahující bod, počet zobrazených/​všech bodů ve složce, ">"​ otevře složku. 
 +  * //​souřadnice bodu// a {{:​manual:​user_guide:​tracks:​ic_get_location_alt.png?​nolink&​30|}}//​[[cz:​manual:​user_guide:​tools:​location|volič polohy]] ​// - klepnutím na souřadnice se otevře okno editace souřadnic a souřadnicového systému. Pomocí [[cz:​manual:​user_guide:​tools:​location|voliče polohy]] můžete změnit umístění bodu několika metodami:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​poimanager13.png?​nolink |}} 
 +  * //popislink na fotkydatum vznikuadresa, nadmořská výškaodkazytelefon...//​ - vše můžete editovatstačí otevřít příslušný dialog ze spodní lišty:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points25.gif?​nolink |}} 
 + 
 +==== Příloha ==== 
 +Záložka obsahuje seznam přiložených souborů. Pro přidání dalších klepněte na {{:​manual:​user_guide:​ic_add_alt.png?​nolink&​30|}} v horní liště:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points26.gif?​nolink |}} 
 +    * //​Vyfotografovat//​ - pořídí snímek pomocí kamery vašeho telefonu/​tabletu 
 +    * //Přidat fotografii//​ - vybere z fotek v **galerii** vašeho telefonu/​tabletu - z přiloženého fota lze vygenerovat **ikonu ​bodu** - klepněte na nabídku u fotky vyberte **nastavit jako ikonu** 
 +    * //​Zaznamenat zvuk// - pořídí nahrávku ​es mikrofon 
 +    * //Vybrat zvuk// - nabídne výběr zvuků z paměti zařízení 
 +    * //Vytvořit video// - natočí video nahrávku pomocí kamery 
 +    * //Přidat video// - nabídne výběr videí z paměti zařízení 
 +    * //Přidat jiný soubor// - nabídne výběr jiných souborů v paměti zařízení 
 +==== Menu nástrojů ==== 
 + 
 +    * {{:​manual:​user_guide:​ic_map_alt.png?​nolink&​30|}} //mapa// - vycentruje mapu na bod:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points27.gif?​nolink |}} 
 +    * {{:​manual:​user_guide:​ic_directions_alt.png?​nolink&​30|}} //​navigace//​ - rozbalí nabídku navigačních nástrojů Locusu a dalších aplikací nainstalovaných v zařízení.\\ <WRAP center round info> 
 +V operačním systému Android se každá aplikace "​registruje"​ jako příjemce určitého druhu informací - v tomto případě **souřadnic**. Locus otestuje všechny apliace v zařízení,​ a pokud umějí zobrazit bod na základě souřadnic, umístí je do nabídky. 
 +</​WRAP>​\\  
 +      * //Navigovat do// - otevře dialog navigace pro výpočet trasy k bodu:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points28.gif?​nolink |}}Více ​viz kapitola o funkci [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​navigation:​point-to-point|Navigovat do]]. 
 +      * //​Navádět//​ - spustí navádění na bod:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points29.gif?​nolink |}} Více v kapitole o [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​guidance#​navadeni_na_bod|Navádění na bod]] 
 +      * //Kompas// - otevře ​[[cz:​manual:​user_guide:​tools:​gps|obrazovku kompasu]] a spustí [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​guidance#​navadeni_na_bod|navádění na bod]] pomocí azimutu a určení vzdálenosti:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points30.gif?​nolink |}} 
 +    * {{:​manual:​user_guide:​ic_share_alt.png?​nolink&​30|}} //Možnosti sdílení a doplňky//​\\ ​ - otevře nabídku nainstalovaných doplňků (např. [[cz:​manual:​user_guide:​geocaching:​import#​doplnek_geocaching4locus|Geocaching4Locus]] addona [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​share|možnosti sdílení bodu]]:\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points31.gif?​nolink |}}\\ Více o jednotlivých metodách sdílení se dozvíte ​ [[cz:​manual:​user_guide:​functions:​share|ZDE >>​]] 
 +    * {{:​manual:​user_guide:​ic_arrow_simple_up_alt.png?​nolink&​30|}} //další možnosti//​\\ \\ - nabídka nástrojů správy bodu - editace, kopírování,​ mazání atd. - stejná jako v  [[cz:​manual:​user_guide:​points:​management#​kopirovani_presun_mazani_atd|menu nástrojů složky]]:​\\ {{ :​manual:​user_guide:​points:​points32.gif?​nolink |}}
cz/manual/user_guide/points/management.1437974662.txt.gz · Last modified: 2015/07/27 07:24 by mstupka