User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:poi_alert

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:poi_alert [2015/11/09 13:21]
mstupka
cz:manual:user_guide:functions:poi_alert [2020/03/11 11:48] (current)
mstupka
Line 1: Line 1:
-{{ :​manual:​user_guide:​ic_poi_alert_alt.png?​nolink|}}====== Upozornění na POI ====== +{{ :​manual:​user_guide:​ic_poi_alert_alt.png?​nolink|}}====== Upozornění na body ======
 ---- ----
 <wrap info>​Tato funkce je dostupná pouze v Locusu Map Pro</​wrap>​ <wrap info>​Tato funkce je dostupná pouze v Locusu Map Pro</​wrap>​
-===== Úvod ===== +===== K čemu to je? =====
-<wrap box>Menu > Další funkce > Upozornění na POI</​wrap>​ +
-Pomocí této funkce ​je uživatel během výletu upozorněn aplikací, že se blíží některý z bodů zájmu. Není třeba již stále hledět do mapy, aby nám něco neuniklo, body (kešky) se budou hlásit samy.  +
- +
-===== Dialogové okno funkce ===== +
-{{ cz:​manual:​user_guide:​cz_poialert.png?nolink |}}Okno nastavení má tři záložky:​ +
-==== Základní ​==== +
-  * **Vzdálenost** - nastavuje v metrech vzdálenost od bodu, ve které se začne ozývat upozornění +
-  * **Typ upozornění** - zaškrtněte,​ pokud chcete být upozorněni také zvukem a vibracemi a vyberte ze dvou typů: +
-    * //Upozornit jednou// - signál se ozve jen jednou +
-    * //​Upozorňovat do zastavení//​ - signál se opakuje v definovaných intervalech,​ dokud není ručně vypnut (tlačítko STOP na displeji) nebo dokud se neoctnete opět mimo nastavenou vzdálenost pro notifikaci.  +
-  * **Pauza mezi upozorněními** - týká se opakovaného upozorňování a nastavuje se v sekundách +
-==== Upozornění ==== +
-  * {{ cz:​manual:​user_guide:​cz_poialert2.png?​nolink |}}**Nastavení zvuku** +
-    * //Vypnout// - všechny zvuky jsou vypnuty, aplikace upozorňuje pouze na obrazovce a vibracemi +
-    * //​Pípnutí//​ - zvukové upozornění. Je možné nastavit počet pípnutí v rozmezí (1-10) +
-    * //Vybrat zvuk// - otevře nabídku zvuků v paměti vašeho zařízení +
-    * //Převod textu na řeč// - spustí hlasové upozornění generované z předdefinovaných textových příkazů +
-Klepněte na **Přehrát** pro kontrolu nastavení zvuku. +
-  * **Nastavení vibrace** - viditelné, pouze pokud je zařízení vybaveno vibrátorem (zpravidla mobilní telefony) +
-    * //vypnout// - zařízení neupozorňuje na bod vibracemi +
-    * //Vzor// - nastavuje vzor pro vibrační upozornění,​ a to ze tří symbolů: '​.'​ pro 200 milisekund vibrace, '​-'​ pro 500 milisekund vibrace a ' ' (mezera) pro 500 milisekund ticha.  +
- +
-Klepněte na **Přehrát** pro kontrolu nastavení vibrace. +
-==== Složky ==== +
-Záložka specifikuje,​ na které složky s body se upozornění vztahuje: +
-  * **horní lišta** - obsahuje tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_quick_switch_alt.png?​nolink&​30|}} pro rychlý výběr všech složek, potvrzovací tlačítko a odkaz na manuál +
-  * **seznam složek** - zaškrtněte složky, na jejichž body chcete být upozorňováni. Odškrtněte ty, na které nikoli.+
  
-===== Jak funkci použít? ===== +Tato funkce vás **upozorní** (pípáním,​ vlastním zvukem, vibrací nebo hlasem), když se přiblížíte **na určitou vzdálenost od bodu z vybrané složky** nebo složek. Díky nínapříklad,​ se nemusíte stále dívat do mapy po keškách kolem trasy vašeho ​výletu. Locus Map vám nich dá včas vědět
-  ​Nastavte vše potřebné a klepněte ​na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_ok_alt.png?​nolink&​30|}} ​**OK** v horní liště +
-<WRAP round tip > +
-Když je funkce zapnutá ikona v systémové liště vašeho ​zařízení indikuje její stav a zobrazuje informaci ​nastavené vzdálenosti. +
-</​WRAP>​+
  
-  ​když vyberete metodu //Upozornit jednou//, budete ​na vybraný bod upozorněni ​jen jednou, funkce zůstává aktivní+<wrap important>​Upozornění funguje pouze na vlastní body, nikoli na [[cz:​manual:​user_guide:​points:​locus_maps_pois|LoPointy]]. </​wrap>​ 
-  * pokud vyberete //​Upozorňovat do zastavení//, upozornění ​se bude opakovat v nastaveném intervalu, dokud je ručně nevypnete tlačítkem **STOP** na obrazovce. Funkce zůstane aktivní+===== Jak to nastavit? ===== 
-  * funkce //Upozornění na POI// nejen vydává zvukový a vibrační signál, ale také **vysvítí odpovídající bod na mapě**, aby bylo jasné, kterého bodu se signál týká +==== 1. Vyberte body ==== 
-  funkci deaktivujete nebo přenastavíte v //Menu > Další funkce > Upozornění ​na POI//, kde zvolíte //Zrušit// nebo //Upravit//.+  ​otevřete záložku **Složky**:​\\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_poialert3.png?​nolink |}}\\  
 +  * zaškrtněte **složku/y s body**, na které si přejete být **upozorněni** 
 +==== 2Nastavte vzdálenost a frekvenci alarmu ==== 
 +  * otevřete záložku **Základní**:​ \\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_poialert.png?​nolink |}}\\  
 +  * **Vzdálenost** - nastavte, v jaké vzdálenosti od bodu se má ozvat alarm 
 +  * **Upozornit,​ když je bod v dosahu** - zapínání/vypínání zvukového a vybračního alarmu (vizuální notifikace je zapnutá vždy) 
 +  * **Upozornit jednou** - alarm se ozve pouze jednou 
 +  * **Upozorňovat do zastavení** - notifikace ​se bude opakovat v určených intervalech, dokud ji ručně nevypnete ​(červené ​tlačítko STOP) nebo dokud se nevzdálíte mimo nastavenou vzdálenost.  
 +==== 3. Zvolte typ upozornění ==== 
 +Otevřete záložku **Upozornění**:\\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_poialert2.png?nolink |}}\\  
 +=== Nastavení zvuku ===
  
-<wrap important>​Upozornění na POI nelze použít u [[cz:​manual:​user_guide:​points:locus_maps_pois|bodů ​zájmu ​Locus mapách]]</​wrap>​+  * **Vypnout** - všechny zvuky jsou vypnuty, funguje pouze vibrace a upozornění na obrazovce 
 +  * **Pípnutí** - vyberte počet (1-10) 
 +  * **Vybrat zvuk** - vyberte jakýkoli zvuk z úložiště vašeho mobilu nebo tabletu 
 +  * **Převod textu na řeč** - hlasem oznámí název bodu, jeho vzdálenost a směr\\ Klepněte na **Přehrát** pro kontrolu nastavení hlasového výstupu. 
 +=== Nastavení vibrace === 
 +Je viditelné pouze pokud je vibrační zařízení nainstalováno (převážně pouze v mobilech) 
 +  * **Vypnout** - vybrační upozornění je vypnuto 
 +  * * **Vzor** - zde můžete pomocí tří symbolů nastavit vlastní vibrační vzorec: '​.'​ pro 200 milisekund vibrací, '​-'​ pro 500 milisekund vibrací a ' ' (mezera) pro 500 milisekund ticha.\\ Klepněte na **Přehrát** pro kontrolu nastavení vibrační sekvence. 
 +==== 4. Klepněte na START ==== 
 +{{ :cz:​manual:​user_guide:​functions:cz_poialert4.png?​nolink ​|}} 
 +===== Změna nastavení a vypnutí alarmu ===== 
 +Nastavení upozornění na bod můžete kdykoli změnit, i případě, že je funkce v provozu. 
 +  * stáhněte dolů vaši systémovou lištu a klepněte na notifikaci o upozornění na bod\\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_poialert5.png?​nolink |}}\\ NEBO klepněte na tlačítko funkce v menu Locusu:\\ {{ :​cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_poialert6.png?​nolink |}} 
 +  * zvolte **Upravit** - můžete změnit vzdálenost,​ typ notifikace a zvolené složky. Pak klepněte znovu na START pro aktivaci změn.  
 +  * klepněte na **Ukončit**,​ pokud chcete funkci deaktivovat
cz/manual/user_guide/functions/poi_alert.1447071686.txt.gz · Last modified: 2015/11/09 13:21 by mstupka