User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:poi_alert

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:poi_alert [2020/02/28 15:34]
mstupka
cz:manual:user_guide:functions:poi_alert [2020/03/11 11:48]
mstupka
Line 1: Line 1:
 {{ :manual:user_guide:ic_poi_alert_alt.png?nolink|}}====== Upozornění na body ====== {{ :manual:user_guide:ic_poi_alert_alt.png?nolink|}}====== Upozornění na body ======
-FIXME REKONSTRUKCE FIXME 
 ---- ----
 <wrap info>Tato funkce je dostupná pouze v Locusu Map Pro</wrap> <wrap info>Tato funkce je dostupná pouze v Locusu Map Pro</wrap>
Line 10: Line 9:
 ===== Jak to nastavit? ===== ===== Jak to nastavit? =====
 ==== 1. Vyberte body ==== ==== 1. Vyberte body ====
-  * otevřete záložku **Složky**:\\ {{ :manual:user_guide:functions:poialert3.png?nolink |}}\\ +  * otevřete záložku **Složky**:\\ {{ :cz:manual:user_guide:functions:cz_poialert3.png?nolink |}}\\ 
   * zaškrtněte **složku/y s body**, na které si přejete být **upozorněni**   * zaškrtněte **složku/y s body**, na které si přejete být **upozorněni**
 ==== 2. Nastavte vzdálenost a frekvenci alarmu ==== ==== 2. Nastavte vzdálenost a frekvenci alarmu ====
-  * otevřete záložku **Základní**: \\ {{ :manual:user_guide:poialert.png?nolink |}}\\ +  * otevřete záložku **Základní**: \\ {{ :cz:manual:user_guide:functions:cz_poialert.png?nolink |}}\\ 
   * **Vzdálenost** - nastavte, v jaké vzdálenosti od bodu se má ozvat alarm   * **Vzdálenost** - nastavte, v jaké vzdálenosti od bodu se má ozvat alarm
   * **Upozornit, když je bod v dosahu** - zapínání/vypínání zvukového a vybračního alarmu (vizuální notifikace je zapnutá vždy)   * **Upozornit, když je bod v dosahu** - zapínání/vypínání zvukového a vybračního alarmu (vizuální notifikace je zapnutá vždy)
Line 19: Line 18:
   * **Upozorňovat do zastavení** - notifikace se bude opakovat v určených intervalech, dokud ji ručně nevypnete (červené tlačítko STOP) nebo dokud se nevzdálíte mimo nastavenou vzdálenost.    * **Upozorňovat do zastavení** - notifikace se bude opakovat v určených intervalech, dokud ji ručně nevypnete (červené tlačítko STOP) nebo dokud se nevzdálíte mimo nastavenou vzdálenost. 
 ==== 3. Zvolte typ upozornění ==== ==== 3. Zvolte typ upozornění ====
-Otevřete záložku **Upozornění**:\\ {{ :manual:user_guide:poialert2.png?nolink |}}\\ +Otevřete záložku **Upozornění**:\\ {{ :cz:manual:user_guide:functions:cz_poialert2.png?nolink |}}\\ 
 === Nastavení zvuku === === Nastavení zvuku ===
  
-  * **Disable** - all sounds are disabledonly screen and vibration alert work +  * **Vypnout** - všechny zvuky jsou vypnutyfunguje pouze vibrace a upozornění na obrazovce 
-  * **Beep** - select number of beeps (1-10) +  * **Pípnutí** - vyberte počet (1-10) 
-  * **Select sound** - select any sound stored in your device memory +  * **Vybrat zvuk** - vyberte jakýkoli zvuk z úložiště vašeho mobilu nebo tabletu 
-  * **Text-to-speech** - enables voice prompts notifying of the name, distanceand direction of the point\\ Tap **Play** to check your sound settings+  * **Převod textu na řeč** - hlasem oznámí název bodujeho vzdálenost a směr\\ Klepněte na **Přehrát** pro kontrolu nastavení hlasového výstupu
-=== Settings of vibration === +=== Nastavení vibrace === 
-Visible only when the vibrator is present (mainly in mobile phones+Je viditelné pouze pokud je vibrační zařízení nainstalováno (převážně pouze v mobilech
-  * **Disable** - the device does not vibrate on notifications +  * **Vypnout** - vybrační upozornění je vypnuto 
-  * **Pattern** - set notification vibrating pattern, using three symbols: '.' for 200 milliseconds vibrations, '-' for 500 milliseconds vibrations and ' ' (spacefor 500 milliseconds of silence.\\ Tap **Play** to check your vibration settings+  * * **Vzor** - zde můžete pomocí tří symbolů nastavit vlastní vibrační vzorec: '.' pro 200 milisekund vibrací, '-' pro 500 milisekund vibrací a ' ' (mezerapro 500 milisekund ticha.\\ Klepněte na **Přehrát** pro kontrolu nastavení vibrační sekvence
-==== 4. Tap START in the topbar ==== +==== 4. Klepněte na START ==== 
-{{ :manual:user_guide:functions:poialert4.png?nolink |}} +{{ :cz:manual:user_guide:functions:cz_poialert4.png?nolink |}} 
-===== Setup change and point alert stop ===== +===== Změna nastavení a vypnutí alarmu ===== 
-Point alert setup can be changed anytimeeven when the feature is running+Nastavení upozornění na bod můžete kdykoli změniti v případě, že je funkce v provozu
-  * scroll down your system toolbar and tap the point alert notification\\ {{ :manual:user_guide:functions:poialert5.jpg?nolink |}}\\ OR tap the point alert button in Locus menu:\\ {{ :manual:user_guide:functions:poialert6.jpg?nolink |}} +  * stáhněte dolů vaši systémovou lištu a klepněte na notifikaci o upozornění na bod\\ {{ :cz:manual:user_guide:functions:cz_poialert5.png?nolink |}}\\ NEBO klepněte na tlačítko funkce v menu Locusu:\\ {{ :cz:manual:user_guide:functions:cz_poialert6.png?nolink |}} 
-  * select **Edit** - you can change distancetype of notification and point foldersThen tap START again for the changes to take effect.  +  * zvolte **Upravit** - můžete změnit vzdálenosttyp notifikace a zvolené složkyPak klepněte znovu na START pro aktivaci změn.  
-  * tap **Terminate** to stop the point alert+  * klepněte na **Ukončit**, pokud chcete funkci deaktivovat
cz/manual/user_guide/functions/poi_alert.txt · Last modified: 2020/03/11 10:48 (external edit)