User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:poi_alert

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:functions:poi_alert [2020/02/28 15:34]
mstupka
cz:manual:user_guide:functions:poi_alert [2020/02/28 16:05]
mstupka
Line 22: Line 22:
 === Nastavení zvuku === === Nastavení zvuku ===
  
-  * **Disable** - all sounds are disabledonly screen and vibration alert work +  * **Vypnout** - všechny zvuky jsou vypnutyfunguje pouze vibrace a upozornění na obrazovce 
-  * **Beep** - select number of beeps (1-10) +  * **Pípnutí** - vyberte počet (1-10) 
-  * **Select sound** - select any sound stored in your device memory +  * **Vybrat zvuk** - vyberte jakýkoli zvuk z úložiště vašeho mobilu nebo tabletu 
-  * **Text-to-speech** - enables voice prompts notifying of the name, distanceand direction of the point\\ Tap **Play** to check your sound settings+  * **Převod textu na řeč** - hlasem oznámí název bodujeho vzdálenost a směr\\ Klepněte na **Přehrát** pro kontrolu nastavení hlasového výstupu
-=== Settings of vibration === +=== Nastavení vibrace === 
-Visible only when the vibrator is present (mainly in mobile phones+Je viditelné pouze pokud je vibrační zařízení nainstalováno (převážně pouze v mobilech
-  * **Disable** - the device does not vibrate on notifications +  * **Vypnout** - vybrační upozornění je vypnuto 
-  * **Pattern** - set notification vibrating pattern, using three symbols: '.' for 200 milliseconds vibrations, '-' for 500 milliseconds vibrations and ' ' (spacefor 500 milliseconds of silence.\\ Tap **Play** to check your vibration settings+  * * **Vzor** - zde můžete pomocí tří symbolů nastavit vlastní vibrační vzorec: '.' pro 200 milisekund vibrací, '-' pro 500 milisekund vibrací a ' ' (mezerapro 500 milisekund ticha.\\ Klepněte na **Přehrát** pro kontrolu nastavení vibrační sekvence
-==== 4. Tap START in the topbar ====+==== 4. Klepněte na START ====
 {{ :manual:user_guide:functions:poialert4.png?nolink |}} {{ :manual:user_guide:functions:poialert4.png?nolink |}}
-===== Setup change and point alert stop ===== +===== Změna nastavení a vypnutí alarmu ===== 
-Point alert setup can be changed anytimeeven when the feature is running+Nastavení upozornění na bod můžete kdykoli změniti v případě, že je funkce v provozu
-  * scroll down your system toolbar and tap the point alert notification\\ {{ :manual:user_guide:functions:poialert5.jpg?nolink |}}\\ OR tap the point alert button in Locus menu:\\ {{ :manual:user_guide:functions:poialert6.jpg?nolink |}} +  * stáhněte dolů vaši systémovou lištu a klepněte na notifikaci o upozornění na bod\\ {{ :manual:user_guide:functions:poialert5.jpg?nolink |}}\\ NEBO klepněte na tlačítko funkce v menu Locusu:\\ {{ :manual:user_guide:functions:poialert6.jpg?nolink |}} 
-  * select **Edit** - you can change distancetype of notification and point foldersThen tap START again for the changes to take effect.  +  * zvolte **Upravit** - můžete změnit vzdálenosttyp notifikace a zvolené složkyPak klepněte znovu na START pro aktivaci změn.  
-  * tap **Terminate** to stop the point alert+  * klepněte na **Ukončit**, pokud chcete funkci deaktivovat
cz/manual/user_guide/functions/poi_alert.txt · Last modified: 2020/03/11 10:48 (external edit)