User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:measure

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:measure [2017/07/24 17:39]
mstupka [Rychlé měření vzdálenosti]
cz:manual:user_guide:functions:measure [2019/10/23 13:56]
mstupka
Line 5: Line 5:
  
 V Locusu jsou tři způsoby měření vzdálenosti mezi dvěma body: V Locusu jsou tři způsoby měření vzdálenosti mezi dvěma body:
-  * **(1) měření vzdušnou čarou** - měření přímé vzdálenosti mezi dvěma body +  * **měření vzdušnou čarou** - měření přímé vzdálenosti mezi dvěma body 
-  * **(2) silniční ​měření** - měření vzdálenosti po cestách  +  * **měření ​silniční vzdálenosti** - měření vzdálenosti po silnicích, ​cestách ​nebo pěšinách 
-  * **měření trasy** - měření vzdálenosti, ​která byla ujeta. Podrobně popsáno v kapitole o [[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording|záznamu trasy >>]]  +  * **měření trasy** - měření ​zaznamenané ​vzdálenosti, ​podrobně popsáno v kapitole o [[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording|záznamu trasy >>]]  
-==== Rychlé měření vzdálenosti ​==== +==== Měření vzdušnou čarou ==== 
-(1) Nejrychlejší způsob, jak snadno změřit vzdálenost ​**mezi kterýmikoli dvěma body na mapové obrazovce**. + 
-  * jděte do //​Nastavení > Mapy > Mapové objekty > Rychlé měření// ​- zaškrtněte+=== Rychlé měření vzdálenosti === 
 +Nejrychlejší způsob ​měření vzdálenosti ​**mezi kterýmikoli dvěma body na mapové obrazovce**. 
 +  * aktivujte ​//​Nastavení > Mapy > Mapové objekty > Rychlé měření//
   * změřte vzdálenost dotykem obrazovky na dvou místech zároveň. Lupy pomohou umístit krajní body přesně tam, kam potřebujete.\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​quick_measure.png }}   * změřte vzdálenost dotykem obrazovky na dvou místech zároveň. Lupy pomohou umístit krajní body přesně tam, kam potřebujete.\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​quick_measure.png }}
  
-==== Spojnice s GPS ==== +=== Spojnice s GPS === 
-(1) Metoda snadného ​měření vzdálenosti ​mězi vaší **aktuální GPS polohou** a **jakýmkoli bodem na mapě**. +Rychlé ​měření vzdálenosti ​mezi vaší **aktuální GPS polohou** a **jakýmkoli bodem na mapě**. 
-  * jděte do //​Nastavení > Mapy > Mapové objekty ​> Spojnice s GPS// - zaškrtněte+  * aktivujte ​//​Nastavení > Mapy > Pomocná grafika ​> Spojnice s GPS//
   * mezi vaší polohou a kurzorem se natahuje linie s údajem o vzdálenosti a azimutu\\ ​   * mezi vaší polohou a kurzorem se natahuje linie s údajem o vzdálenosti a azimutu\\ ​
 {{ :​manual:​user_guide:​functions:​measure2.png?​nolink |}}  {{ :​manual:​user_guide:​functions:​measure2.png?​nolink |}} 
  
-Obě dvě metody jsou zahrnuty ve funkci **Přidat novou trasu&​měření**:​ +=== Plánovač tras === 
-==== Přidat novou trasu&​měření ​==== +  * <wrap box>Menu > Další funkce > **Plánovač tras**</​wrap>​\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_measure4.png?​nolink |}} 
- +  * [[cz:​manual:​user_guide:​tracks:planning#​nastavte_rezim_kresleni|Plánovač tras v ručním režimu]] zobrazuje vzdálenosti mezi **vloženými tvarovacími body**:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_measure5.png?​nolink |}} 
-  * <wrap box>Menu > Další funkce > Přidat novou trasu & Měření</​wrap>​ +  * **celková vzdálenost** mezi prvním a posledním tvarovacím bodem se zobrazuje ve **spodní liště** 
-  * <wrap box>​tlačítko funkce lze přidat do [[cz:​manual:​user_guide:​functions:panel|funkčního panelu]] pro rychlé spuštění</​wrap>​+==== Měření silniční vzdálenosti ====
  
-Funkce zobrazuje další ovládací prvky na hlavním displeji, jak je popsáno v kapitole o **[[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​planning#​route_planning_screen|plánování ​tras >>]]**+**[[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​planning|Plánovač ​tras]]** lze také použít ​pro měření ​vzdálenosti podél silnic ​cest:
-{{ :​manual:​user_guide:​functions:​measure.png?​nolink |}} +
-==== Jak měřit? ==== +
-  * **nastavte vše potřebné** - tzn. zvolte si routovací službu, pokud chcete měřit silniční vzdálenost za použití výpočtu trasy +
-    * //Menu > Nastavení>​ Navigace//​ +
-    * nebo //dialog výpočtu trasy > nastavení navigace//​ +
-  * **stanovte počáteční bod** +
-    * posuňte //​středový kurzor// na požadované místo - poměrně přesná metoda - a klepněte na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_path_add_alt.png?​nolink&​30|}} +
-    * podržte prst na tlačítku {{:​manual:​user_guide:​ic_path_add_alt.png?​nolink&​30|}} a vyberte polohu pomocí //​[[cz:​manual:​user_guide:​tools:​location|voliče pozice]]// - v závislosti na zvolené metodě ​lze počáteční bod definovat velmi přesně, např. zadáním souřadnic nebo poštovní adresy +
-    * //Nástroje > Rychlé přidání//​ - nejrychlejší,​ ale také nejméně přesná metoda - pouze klepněte prstem na mapu +
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_path_add_alt.png?​nolink&​30|}} **přidat body** - přidávejte body kteroukoli výše zmíněnou metodou. Mezi body se natahuje **měřící linie**, ukazující vzdušnou vzdálenost (**1**), **celková reálná vzdálenost** je na ukazateli vlevo nahoře (**2**). Klepnutím na něj lze měnit délkové jednotky (//m > ft > yd//) +
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_path_remove_alt.png?​nolink&​30|}} **odstranit body** - použijte v případě potřeby začít nové měření ​nebo opravit původní - můžete se vrátit bod po bodu opravit trasu přidáním nových. Celou lini smažete podržením prstu.+
  
-<WRAP round tip >​{{:​manual:​user_guide:​ic_directions_alt.png?​nolink&​30|}} ​**Výpočet trasy** - je užitečný pro poměrně přesné silniční měření. Zapněte jej, idávejte body trasy a Locus Map bude počítat trasu mezi nimi hladce podél cest a ulic. **Výpočet zapínejte vždy ed vkládáním dalších trasových ​bodů, ​ne naopak!**</​WRAP>​+  ​nastavte některý z **automatických režimů*
 +  * klepněte na **počáteční bod** 
 +  * **posuňte kurzor na konečný bod** 
 +  * **idejte tvarovací bod** - můžete idat bodů, ​kolik chcete 
 +  ​podél silnic a cest (nebo pěšin, závisí na zvoleném režimu) mezi mezi vloženými body se **vykreslí trasa** 
 +  * **silniční vzdálenost** se zobrazuje ve spodní liště:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_measure6.gif?​nolink |}}
 ===== Měření plochy ===== ===== Měření plochy =====
-Funkce **Přidat novou trasu&měření** umí také měřit plochy. +Plochu lze měřit také pomocí ​**[[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​planning#​mereni_plochy|Plánovače tras]]****[[cz:​manual:​user_guide:​tracks:planning#​mereni_plochy|Více info >>]]**
-  ​zaškrtněte možnost ​**Spočítat oblast** v nástrojovém menu funkce\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:cz_measure3.png?​nolink ​|}} +
-  ​vypněte kreslení trasy pomocí routeru +
-  ​naklikejte linii kolem měřené plochy +
-  * výsledek měření se zobrazuje v políčku v levém horním rohu displeje pod ukazatelem délky linie. Klepnutím na políčko měníte použité jednotky.+
cz/manual/user_guide/functions/measure.txt · Last modified: 2019/10/23 13:56 by mstupka