User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:measure

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
cz:manual:user_guide:functions:measure [2017/07/24 17:39]
mstupka [Rychlé měření vzdálenosti]
cz:manual:user_guide:functions:measure [2018/02/14 16:38]
mstupka
Line 5: Line 5:
  
 V Locusu jsou tři způsoby měření vzdálenosti mezi dvěma body: V Locusu jsou tři způsoby měření vzdálenosti mezi dvěma body:
-  * **(1) měření vzdušnou čarou** - měření přímé vzdálenosti mezi dvěma body +  * **měření vzdušnou čarou** - měření přímé vzdálenosti mezi dvěma body 
-  * **(2) silniční ​měření** - měření vzdálenosti po cestách  +  * **měření ​silniční vzdálenosti** - měření vzdálenosti po silnicích, ​cestách ​nebo pěšinách 
-  * **měření trasy** - měření vzdálenosti, ​která byla ujeta. Podrobně popsáno v kapitole o [[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording|záznamu trasy >>]]  +  * **měření trasy** - měření ​zaznamenané ​vzdálenosti, ​podrobně popsáno v kapitole o [[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​recording|záznamu trasy >>]]  
-==== Rychlé měření vzdálenosti ​==== +==== Měření vzdušnou čarou ==== 
-(1) Nejrychlejší způsob, jak snadno změřit vzdálenost ​**mezi kterýmikoli dvěma body na mapové obrazovce**. + 
-  * jděte do //​Nastavení > Mapy > Mapové objekty > Rychlé měření// ​- zaškrtněte+=== Rychlé měření vzdálenosti === 
 +Nejrychlejší způsob ​měření vzdálenosti ​**mezi kterýmikoli dvěma body na mapové obrazovce**. 
 +  * aktivujte ​//​Nastavení > Mapy > Mapové objekty > Rychlé měření//
   * změřte vzdálenost dotykem obrazovky na dvou místech zároveň. Lupy pomohou umístit krajní body přesně tam, kam potřebujete.\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​quick_measure.png }}   * změřte vzdálenost dotykem obrazovky na dvou místech zároveň. Lupy pomohou umístit krajní body přesně tam, kam potřebujete.\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​quick_measure.png }}
  
-==== Spojnice s GPS ==== +=== Spojnice s GPS === 
-(1) Metoda snadného ​měření vzdálenosti ​mězi vaší **aktuální GPS polohou** a **jakýmkoli bodem na mapě**. +Rychlé ​měření vzdálenosti ​mezi vaší **aktuální GPS polohou** a **jakýmkoli bodem na mapě**. 
-  * jděte do //​Nastavení > Mapy > Mapové objekty > Spojnice s GPS// - zaškrtněte+  * aktivujte ​//​Nastavení > Mapy > Mapové objekty > Spojnice s GPS//
   * mezi vaší polohou a kurzorem se natahuje linie s údajem o vzdálenosti a azimutu\\ ​   * mezi vaší polohou a kurzorem se natahuje linie s údajem o vzdálenosti a azimutu\\ ​
 {{ :​manual:​user_guide:​functions:​measure2.png?​nolink |}}  {{ :​manual:​user_guide:​functions:​measure2.png?​nolink |}} 
  
-Obě dvě metody jsou zahrnuty ve funkci **Přidat novou trasu&​měření**:​ +=== Plánovač tras === 
-==== Přidat novou trasu&​měření ​==== +  * <wrap box>Menu > Další funkce > **Plánovač tras**</​wrap>​\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_measure4.png?​nolink |}} 
- +  * [[cz:​manual:​user_guide:​tracks:planning#​nastavte_rezim_kresleni|Plánovač tras v ručním režimu]] zobrazuje vzdálenosti mezi **vloženými tvarovacími body**:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_measure5.png?​nolink |}} 
-  * <wrap box>Menu > Další funkce > Přidat novou trasu & Měření</​wrap>​ +  * **celková vzdálenost** mezi prvním a posledním tvarovacím bodem se zobrazuje ve **spodní liště** 
-  * <wrap box>​tlačítko funkce lze přidat do [[cz:​manual:​user_guide:​functions:panel|funkčního panelu]] pro rychlé spuštění</​wrap>​+==== Měření silniční vzdálenosti ====
  
-Funkce zobrazuje další ovládací prvky na hlavním displeji, jak je popsáno v kapitole o **[[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​planning#​route_planning_screen|plánování ​tras >>]]**+**[[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​planning|Plánovač ​tras]]** lze také použít ​pro měření ​vzdálenosti podél silnic ​cest:
-{{ :​manual:​user_guide:​functions:​measure.png?​nolink |}} +
-==== Jak měřit? ==== +
-  * **nastavte vše potřebné** - tzn. zvolte si routovací službu, pokud chcete měřit silniční vzdálenost za použití výpočtu trasy +
-    * //Menu > Nastavení>​ Navigace//​ +
-    * nebo //dialog výpočtu trasy > nastavení navigace//​ +
-  * **stanovte počáteční bod** +
-    * posuňte //​středový kurzor// na požadované místo - poměrně přesná metoda - a klepněte na tlačítko {{:​manual:​user_guide:​ic_path_add_alt.png?​nolink&​30|}} +
-    * podržte prst na tlačítku {{:​manual:​user_guide:​ic_path_add_alt.png?​nolink&​30|}} a vyberte polohu pomocí //​[[cz:​manual:​user_guide:​tools:​location|voliče pozice]]// - v závislosti na zvolené metodě ​lze počáteční bod definovat velmi přesně, např. zadáním souřadnic nebo poštovní adresy +
-    * //Nástroje > Rychlé přidání//​ - nejrychlejší,​ ale také nejméně přesná metoda - pouze klepněte prstem na mapu +
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_path_add_alt.png?​nolink&​30|}} **přidat body** - přidávejte body kteroukoli výše zmíněnou metodou. Mezi body se natahuje **měřící linie**, ukazující vzdušnou vzdálenost (**1**), **celková reálná vzdálenost** je na ukazateli vlevo nahoře (**2**). Klepnutím na něj lze měnit délkové jednotky (//m > ft > yd//) +
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_path_remove_alt.png?​nolink&​30|}} **odstranit body** - použijte v případě potřeby začít nové měření ​nebo opravit původní - můžete se vrátit bod po bodu opravit trasu přidáním nových. Celou lini smažete podržením prstu.+
  
-<WRAP round tip >​{{:​manual:​user_guide:​ic_directions_alt.png?​nolink&​30|}} ​**Výpočet trasy** - je užitečný pro poměrně přesné silniční měření. Zapněte jej, idávejte body trasy a Locus Map bude počítat trasu mezi nimi hladce podél cest a ulic. **Výpočet zapínejte vždy ed vkládáním dalších trasových ​bodů, ​ne naopak!**</​WRAP>​+  ​nastavte některý z **automatických režimů*
 +  * klepněte na **počáteční bod** 
 +  * **posuňte kurzor na konečný bod** 
 +  * **idejte tvarovací bod** - můžete idat bodů, ​kolik chcete 
 +  ​podél silnic a cest (nebo pěšin, závisí na zvoleném režimu) mezi mezi vloženými body se **vykreslí trasa** 
 +  * **silniční vzdálenost** se zobrazuje ve spodní liště:\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:​cz_measure6.gif?​nolink |}}
 ===== Měření plochy ===== ===== Měření plochy =====
-Funkce **Přidat novou trasu&měření** umí také měřit plochy. +Plochu lze měřit také pomocí ​**[[cz:​manual:​user_guide:​tracks:​planning#​mereni_plochy|Plánovače tras]]****[[cz:​manual:​user_guide:​tracks:planning#​mereni_plochy|Více info >>]]**
-  ​zaškrtněte možnost ​**Spočítat oblast** v nástrojovém menu funkce\\ {{ cz:​manual:​user_guide:​functions:cz_measure3.png?​nolink ​|}} +
-  ​vypněte kreslení trasy pomocí routeru +
-  ​naklikejte linii kolem měřené plochy +
-  * výsledek měření se zobrazuje v políčku v levém horním rohu displeje pod ukazatelem délky linie. Klepnutím na políčko měníte použité jednotky.+
cz/manual/user_guide/functions/measure.txt · Last modified: 2019/10/23 13:56 by mstupka