User Tools

Site Tools


cz:manual:user_guide:functions:guidance

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
cz:manual:user_guide:functions:guidance [2018/12/04 16:34]
mstupka
cz:manual:user_guide:functions:guidance [2018/12/05 15:44] (current)
mstupka
Line 79: Line 79:
  
 ===== Navádění podél trasy ===== ===== Navádění podél trasy =====
-Jinými slovy **navádění podél řetězce trasových bodů**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​guidance_route.png?​nolink |}}\\ Locus navádí na první trasový bod, pak na druhý atd. Funkce je užitečná zejména u **lodních nebo leteckých sportů, turistice ve volném terénu** apod., kde nejsou ​cesty pro hlasovou navigaci. ​+Technicky jde o **navádění podél řetězce trasových bodů**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​guidance_route.png?​nolink |}}\\ Locus navádí na první trasový bod, pak na druhý atd. Funkce je užitečná zejména u **lodních nebo leteckých sportů, ​při turistice ve volném terénu** apod., kde nejsou ​křižovatky ​pro hlasovou navigaci. ​
 ==== Vyberte trasu a spusťte navádění ==== ==== Vyberte trasu a spusťte navádění ====
 === Na mapě === === Na mapě ===
-  * tap the route on map +  * klepněte na trasu na mapě 
-  * tap {{:​manual:​user_guide:​ic_arrow_simple_right_alt.png?​nolink&​30|}} ​and select ​{{:​manual:​user_guide:​ic_directions_alt.png?​nolink&​30|}}**Navigation/Guidance** from the popup menu +  * stiskněte ​{{:​manual:​user_guide:​ic_arrow_simple_right_alt.png?​nolink&​30|}} ​a z vyskakovacího menu vyberte ​{{:​manual:​user_guide:​ic_directions_alt.png?​nolink&​30|}}**Navigace/Navádění** 
-  * tap {{:​manual:​user_guide:​ic_guide_alt.png?​nolink&​30|}}**Guidance** (check "Guide reversely" ​if you need guiding in reversed direction):\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​guidance_route02.gif?​nolink |}}+  * zvolte ​{{:​manual:​user_guide:​ic_guide_alt.png?​nolink&​30|}}**Navádění** (zaškrtněte ​"Navádění zpět" ​pokud potřebujete navádět opačným směrem):\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​guidance_route02.gif?​nolink |}}
  
-=== From tracks/​routes manager ​===+=== Ze správce tras ===
  
-  * go to **Menu > Tracks** +  * jděte do hlavního ​**Menu > Trasy** 
-  * tap the selected route folder and the selected track to display the detail screen +  * klepněte na vybranou složku s trasou a pak ještě na trasu, aby se otevřela obrazovka s jejími podrobnostmi 
-  * bottom ​panel > {{:​manual:​user_guide:​ic_directions_alt.png?​nolink&​30|}}Navigation/Guidance button ​>​{{:​manual:​user_guide:​ic_guide_alt.png?​nolink&​30|}}Guidance ​(check "Guide reversely" ​if you need guiding in reversed direction):\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​guidance_route06.gif?​nolink |}}+  * spodní ​panel > tlačítko ​{{:​manual:​user_guide:​ic_directions_alt.png?​nolink&​30|}}Navigace/Navádění ​>​{{:​manual:​user_guide:​ic_guide_alt.png?​nolink&​30|}}**Navádění** ​(zaškrtněte ​"Navádění zpět" ​pokud potřebujete navádět opačným směrem):\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​guidance_route06.gif?​nolink |}}
  
-==== Controlling ​==== +==== Ovládání ​==== 
-=== Route guidance panel ===+=== Panel navádění po trase ===
 {{ :​manual:​user_guide:​functions:​guidance_route03.png?​nolink |}} {{ :​manual:​user_guide:​functions:​guidance_route03.png?​nolink |}}
-Appears when guidance is startedConsists of three sections+Aktivuje se při spuštění naváděníMá tři části
-  * {{:​manual:​user_guide:​ic_guide_alt.png?​nolink&​30|}}Action ​menu +  * {{:​manual:​user_guide:​ic_guide_alt.png?​nolink&​30|}}Akční ​menu 
-  * two information fields+  * dvě informační políčka
  
-=== Action ​menu ===+=== Akční ​menu ===
 {{ :​manual:​user_guide:​functions:​guidance_route04.png?​nolink |}} {{ :​manual:​user_guide:​functions:​guidance_route04.png?​nolink |}}
-  * //information// - displays screen with detailed info on the track +  * //Informace// - zobrazí okno podrobností o trase 
-  * //nearest point// - starts guidance to the nearest point of the route (it does not have to be the starting point+  * //Nejbližší bod// - začne navádět na nejbližší bod trasy (nemusí ​to být na její počáteční bod
-  * //next point// - starts guidance to the next nearest routepoint +  * //Další bod// - začne navádět na další nejbližší bod trasy 
-  * //guide off// - aborts guidance+  * //Konec navádění// - ukončí navádění a skryje panel
  
-=== Information fields ​=== +=== Informační pole === 
-Both can be configuredTapping them unfolds a menu of features to display:\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​guidance_route05.png?​nolink |}} +Obě jsou nastavitelnáPoklepem otevřete nabídku údajů, které zde můžete zobrazit:\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​guidance_route05.png?​nolink |}} 
-    * //Distance to target// (default+    * //Vzdálenost do cíle// (výchozí údaj
-    * //Time to target// - estimated time calculated upon your average speed +    * //Čas k cíli// - odhad času na trase, vypočtený z dosavadní průměrné rychlosti 
-    * //Time of arrival// - estimated arrival time calculated upon your average speed +    * //Čas příjezdu// - odhadovaný čas příjezdu do cíle, vypočtený z dosavadní průměrné rychlosti 
-    * //Name of next waypoint// - in case the waypoints are named +    * //Název dalšího waypointu// - zobrazuje názvy bodů na trase, pokud jsou jimi opatřeny 
-    * //Distance to next waypoint// +    * //Vzdálenost k dalšímu bodu// 
-    * //Time to next waypoint// - estimated time calculated according to average speed +    * //Čas k dalšímu bodu// - odhad, vypočtený z dosavadní průměrné rychlosti 
-    * //Time// - device clock +    * //Čas// - systémový čas mobilu/​tabletu 
-    * //Altitude// - current altitude of the usercalculated from GPS or the device barometer +    * //Nad. výška// - aktuální hodnotavypočítaná z GPS nebo barometru 
-    * //Speed//+    * //Rychlost// - aktuální hodnota
  
-==== Set notifications of turns ==== +==== Nastavte upozornění na změny směru ​==== 
-Locus Map can **notify you of direction changes on guided route**. The notifications are rendered automatically based on the **route shape** and do not reflect intersections+Locus Map vás může ​**upozornit na změnu směru na naváděné trase**. Upozornění jsou generována automaticky v závislosti na **průběhu trasy** a neberou v potaz křižovatky
-   ​* ​go to **Menu > Settings ​Guidance ​Notification of next turn**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​guidance_route07.png?​nolink |}} +   ​* ​jděte do hlavního ​**Menu > Nastavení ​Navádění ​Upozornění na odbočku**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​guidance_route07.png?​nolink |}} 
-   ​* ​select ​**type of alert** - beep(s), custom sounds or Text-To-speech. TTS is very simpleif you need more detailed voice commands, use [[manual:​user_guide:​functions:​navigation:​along-route|Navigation]].+   ​* ​vyberte ​**typ zvuku** - pípnutí, vlastní zvuk nebo Převod textu na řeč (TTS). TTS je velmi jednoduchý ​ pokud potřebujete komplexnější příkazypoužijte hlasovou ​[[cz:manual:​user_guide:​functions:​navigation:​along-route|Navigation]].
  
-==== Set "out of route" notification ​==== +==== Upozornění na sjetí z trasy ==== 
-Locus Map can **notify you when you leave guided route**. Just set up the **alert distance** and **type of alert**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​guidance_route08.png?​nolink |}} +Locus Map umí také **upozornit, když sjedete z naváděné trasy**. Stačí nastavit ​**kritickou vzdálenost** **typ upozornění**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​guidance_route08.png?​nolink |}} 
-  * go to **Menu > Settings ​Guidance ​"Out of route" notification** +  * jděte do **Menu > Nastavení ​Navádění ​Upozornění na sjetí z trasy** 
-  * set alert **distance** and (optionally) **repetition** period +  * nastavte ​**vzdálenost** (volitelněčas **opakování** alarmu 
-  * select ​**type ​of alert**. TTS announces distance and direction of the nearest point of the route+  * vyberte ​**type ​upozornění**. TTS oznamuje vzdálenost a směr nejbližšího místa na trase
-==== Automatic screen on ==== +==== Automatické zapínání displeje ​==== 
-To save your battery energy you can set automatic screen switching-onThe screen lights up simultaneously with the sound notification of the route turns.+Užitečné v případě, že potřebujete šetřit energiíDisplej se zapíná simultánně se zvukovým upozorněním na změnu směru.
  
-You can set it up in **Settings ​Controlling ​Display ​Screen on/off control**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​guidance_route09.png?​nolink |}} +Vše nastavíte v **Nastavení ​Ovládání ​Displej ​Nastavení zapínání displeje**:\\ {{ :​manual:​user_guide:​functions:​guidance_route09.png?​nolink |}} 
-===== Other settings ​===== +===== Další nastavení ​===== 
-Guidance in Locus Map can be further set in **[[manual:​user_guide:​functions:​guidance:​settings|Menu > Settings ​Guidance]]**.+Další možnosti nastavení Navádění najdete v **[[cz:manual:​user_guide:​functions:​guidance:​settings|Menu > Nastavení ​Navádění]]**.
  
cz/manual/user_guide/functions/guidance.txt · Last modified: 2018/12/05 15:44 by mstupka