User Tools

Site Tools


cz:manual:about:eula

Ustanovení licenční smlouvy s uživatelem aplikace Locus Map


Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (“EULA”) představuje právní ujednání mezi vámi a společností Asamm Software s.r.o. (“Asamm”). Souhlasíte s tím, že tato smlouva (EULA) je vykonatelná stejně jako jakákoli jiná dohodnutá písemná smlouva, pod kterou jste připojili svůj podpis. Tato smlouva (EULA) upravuje podmínky toho, jak budete využívat mobilní aplikaci Locus Map, případně jakékoliv jiné softwarové produkty a data, jež vám poskytne společnost Asamm nebo třetí osoba v jejím zastoupení (společně dále jen “Softwarový produkt”). Tuto smlouvu si prosím pozorně pročtěte. Klepnutím na níže uvedené tlačítko “souhlasím” se zavazujete dodržovat veškeré podmínky a ustanovení této smlouvy. Pokud s podmínkami této licence nesouhlasíte, neposkytneme vám licenci na Softwarový produkt, a nebudete tedy moci Softwarový produkt využívat.

Udělení licence

S ohledem na to, že souhlasíte s dodržováním podmínek této smlouvy, vám tímto Asamm uděluje nevýhradní, osobní, nepřevoditelnou licenci používat Softwarový produkt pro vaše soukromé nekomerční účely, a to za podmínek uvedených v této smlouvě. Tato licence vám neuděluje žádná práva získat v budoucnu dostupné aktualizace, inovace či doplňky Softwarového produktu. Pokud však takové aktualizace, inovace nebo doplňky Softwarového produktu získáte, bude se jejich používání řídit touto smlouvou v platném znění. Toto ustanovení se nepoužije, pokud budou k aktualizacím, inovacím nebo doplňkům přiloženy jiné podmínky; v takovém případě budou platit tyto přiložené podmínky.

Omezení

Pronajímání, půjčování, veřejná prezentace, předvádění nebo vysílání či jakýkoli jiný způsob distribuce Softwarového produktu je zakázán. Kromě rozsahu povoleného příslušnými právními předpisy nebudete Softwarový produkt ani žádnou jeho část kopírovat či pozměňovat a Softwarový produkt nebudete zpětně analyzovat, dekompilovat nebo se obdobným způsobem snažit získat jeho zdrojový kód, ani nikomu nedovolíte takové činnosti provádět.

Vlastnictví

Autorská práva a jiná práva k předmětům duševního vlastnictví, průmyslová a/nebo majetková práva týkající se Softwarového produktu, jsou vlastnictvím společnosti Asamm a/nebo jejích dodavatelů. Asamm vám dovoluje Softwarový produkt používat pouze v souladu s podmínkami této smlouvy. Veškerá práva, jež nejsou výslovně udělena touto smlouvou, si vyhrazuje společnost Asamm. V použitelném rozsahu berete na vědomí, že nemáte žádné právo přístupu k Softwarovému produktu, pokud je ve formě zdrojového kódu nebo v dekódované podobě, případně s poznámkami.

Důvěrnost

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Softwarový produkt byl společností Asamm vyvinut za cenu nemalých časových a finančních investic, a jako takový má důvěrný charakter a jsou obchodním tajemstvím společnosti Asamm a/nebo třetích stran. Zavazujete se k tomu, že budete Softwarový produkt uchovávat v přísně důvěrném režimu a neprozradíte je žádné osobě, ani k nim žádné osobě neumožníte přístup.

Licence k softwaru třetích stran

Softwarový produkt může využívat software dodaný třetími stranami. Bez ohledu na ustanovení článků 2, 3 a 4, se může použití některých materiálů třetích stran řídit jinými podmínkami a ustanoveními. Tímto vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami a ustanoveními, vztahujícími se k takovému software třetích stran.

Omezená záruka

a) BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE SOFTWAROVÝ PRODUKT NEBYL VYVINUT K TOMU, ABY USPOKOJOVAL VAŠE INDIVIDUÁLNÍ POŽADAVKY, A ŽE JE TEDY VAŠÍ POVINNOSTÍ ZAJISTIT, ABY VLASTNOSTI A FUNKCE SLUŽEB PLNILY VAŠE POŽADAVKY. ASAMM NERUČÍ ZA TO, ŽE BUDE SOFTWAROVÝ PRODUKT FUNGOVAT BEZ PŘERUŠENÍ NEBO BEZ CHYB. ZEJMÉNA BYSTE SI MĚLI BÝT VĚDOMI SKUTEČNOSTI, ŽE PŘI POUŽITÍ SOFTWARE V NAVIGAČNÍM SYSTÉMU MOHOU NASTAT CHYBY VE VÝPOČTECH, NAPŘÍKLAD V DŮSLEDKU MÍSTNÍCH PODMÍNEK A/NEBO NEÚPLNÝCH DAT. ASAMM NERUČÍ ZA TO, ŽE SOFTWAROVÝ PRODUKT BUDE SCHOPEN SPOLUPRACOVAT S JAKÝMKOLI JINÝM SYSTÉMEM, ZAŘÍZENÍM NEBO VÝROBKEM (NAPŘ. SOFTWARE NEBO HARDWARE).

b) SPOLEČNOST ASAMM A JEJÍ DODAVATELÉ V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY POSKYTUJÍ SOFTWAROVÝ PRODUKT “TAK, JAK JE, A SE VŠEMI CHYBAMI”, A TÍMTO ODMÍTAJÍ VEŠKERÉ JINÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY, A TO VÝSLOVNÉ, MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ, ZÁKONEM ULOŽENÉ, ZEJMÉNA VČETNĚ VEŠKERÝCH (PŘÍPADNÝCH) MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, POVINNOSTÍ NEBO PODMÍNEK USPOKOJIVÉ KVALITY NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, SPOLEHLIVOSTI NEBO DOSTUPNOSTI, PŘESNOSTI NEBO ÚPLNOSTI ODPOVĚDÍ NEBO VÝSLEDKŮ, TÝKAJÍCÍCH SE SOFTWAROVÉHO PRODUKTU, A DÁLE POSKYTOVÁNÍ NEBO NEPOSKYTNUTÍ PODPORY ČI JINÝCH SLUŽEB, INFORMACÍ, SOFTWARE A SOUVISEJÍCÍHO OBSAHU, PROSTŘEDNICTVÍM SOFTVAROVÉHO PRODUKTU ČI JINAK NA ZÁKLADĚ POUŽÍVÁNÍ SOFTWAROVÉHO PRODUKTU. KROMĚ TOHO SE VE VZTAHU K SOFTWAROVÉMU PROODUKTU NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA ANI PODMÍNKA POKOJNÉHO UŽÍVÁNÍ, POKOJNÉHO DRŽENÍ NEBO NEPORUŠENÍ PRÁV.

c) ASAMM UPOZORŇUJE NA SKUTEČNOST, ŽE PŘI POUŽÍVÁNÍ SOFTWAROVÉHO PRODUKTU NESETE PLNOU A VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ DOPRAVNÍCH PRAVIDEL A PŘEDPISŮ (NAPŘ. POUŽITÍ POVINNÝCH A/NEBO PŘIMĚŘENÝCH A VHODNÝCH BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ, OCHRANNÝCH PROSTEDKŮ, VYVINUTÍ ŘÁDNÉ A OBECNĚ OČEKÁVANÉ PÉČE A POZORNOSTI V DANÉ SITUACI A MIMOŘÁDNÉ PÉČE A POZORNOSTI V DŮSLEDKU POUŽITÍ SOFTWAROVÉHO PRODUKTUB). ASAMM NEPŘIJÍMÁ (A TÍMTO VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ) VEŠKEROU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM SOFTWAROVÉHO PRODUKTU V MOTOROVÉM I NEMOTOROVÉM VOZIDLE.

Omezení odpovědnosti

a) Asamm ani jeho dodavatelé nebudou vám ani žádné třetí straně zodpovídat (ze smlouvy, z nedbalosti ani nijak jinak); (i) za nemožnost používat jakékoli zařízení třetí strany nebo získat přístup k datům, za ztrátu nebo poškození dat, za ztrátu obchodní příležitosti, ztrátu zisku, ztrátu příjmů nebo očekávaných úspor, za přerušení podnikatelské činnosti či podobné ztráty (bez ohledu na to, zda jsou takové ztráty přímé či nepřímé); nebo (ii) za jakékoli nepřímé, náhodné, následné ztráty nebo škody jakéhokoli druhu, a to v každém jednotlivém případě, vyplývající z používání Softwarového produktu nebo nemožnosti použít Softwarový produkt, a to i tehdy, byl-li Asamm na možnost takových ztrát nebo škod upozorněn.

b) Bez ohledu na veškeré škody, jež vám mohou z jakéhokoli důvodu vzniknout (zejména veškeré škody uvedené v této smlouvě a veškeré přímé nebo obecné škody ze smlouvy nebo jinak), bude celková odpovědnost společnosti Asamm a všech jejích dodavatelů vyplývající z této smlouvy nebo s ní související omezena na částku, kterou jste za Softwarový produkt skutečně zaplatili.

Analytika

Uživatel bere na vědomí, že aplikace využívá pro vnitřní potřeby svého výrobce analytický software Firebase Analytics společnosti Google. Software může anonymně sledovat a vyhodnocovat určité informace o zařízení a osobě uživatele. Tyto informace nejsou nikde ukládány, nejsou nikam posílány či jinak dále sdíleny, ani nejsou využívány pro reklamní účely.

Ukončení

Aniž by tím byla dotčena jakákoli jiná práva, je společnost Asamm oprávněna tuto smlouvu okamžitě ukončit, porušíte-li kterékoli z jejích ustanovení a podmínek. Ustanovení této smlouvy, jež na základě své povahy mají zůstat v platnosti i po jejím ukončení, zůstávají v platnosti i po ukončení této smlouvy. Asamm si vyhrazuje právo, po předchozím oznámení nebo bez oznámení, přerušit poskytování aktualizací, inovací nebo doplňkových služeb, které vám poskytuje nebo k nimž máte přístup prostřednictvím užívání Softwarového produktu.

Odkazy na stránky třetích stran

Společnost Asamm a další třetí strany, podílející se na zajištění vašeho přístupu ke službám (“Třetí strany”), neodpovídají za obsah internetových stránek nebo služeb třetích stran, za žádné odkazy uvedené na stránkách nebo ve službách třetích stran, ani za změny nebo aktualizace stránek nebo služeb třetích stran, které jsou doručovány prostřednictvím Softwarového produktu či jinak. Asamm (a případně jednotlivé Třetí strany) vám tyto odkazy i přístup na stránky a ke službám třetích stran poskytuje pouze pro vaše pohodlí a ze zařazení jakéhokoli odkazu nebo přístupu nevyplývá, že by došlo ke schválení stránek nebo Softwarových produktů třetí strany společností Asamm nebo Třetími stranami. Jakékoli využití takových odkazů nebo stránek třetích stran i způsob, jakým takové stránky třetích stran a odkazy používáte, budete provádět na svou odpovědnost a na své riziko.

Práva třetích stran

Strana, která není smluvní stranou této smlouvy, nemá podle příslušné legislativy týkající se oprávnění třetích stran žádná práva opírat se o jakékoli ustanovení této smlouvy nebo takové ustanovení vymáhat; tím ale není dotčeno případné právo nebo opravný prostředek třetí strany, které existuje nebo je k dispozici mimo tyto příslušné právní předpisy.

Úplnost smlouvy

Tato smlouva (včetně jejích dodatků nebo změn, jež mohou být dodány spolu se Softwarovým produktem a veškerých případných dalších podmínek a ustanovení) představuje úplnou dohodu mezi vámi a společností Asamm, týkající se Softwarového produktu, a nahrazuje veškerá předchozí nebo současná ústní i písemná sdělení, návrhy nebo prohlášení ve vztahu k Softwarovému produktu či jakémukoli jinému předmětu, řešenému v této smlouvě. V rozsahu, v němž jsou některá ustanovení některých zásad společnosti Asamm v rozporu s ustanoveními této smlouvy, budou mít vyšší platnost ustanovení této smlouvy. Bude-li zjištěno, že některé ustanovení této smlouvy je neplatné, neúčinné, nevymahatelné nebo v rozporu se zákonem, ostatní ustanovení zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

Překlady

Rozhodné znění této smlouvy (EULA) představuje její česká verze. Veškeré překlady se poskytují pouze pro pohodlí.

Rozhodné právo

Tato smlouva a veškeré spory vznikající na jejím základě nebo v souvislosti s ní (včetně případných mimosmluvních nároků nebo sporů) se budou řídit právním řádem České republiky. Vztahy upravené touto smlouvou se nebudou řídit Úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží. Veškeré spory vznikající na základě této smlouvy (včetně případných mimosmluvních nároků nebo sporů) budou řešit soudy v České republice, které budou mít výhradní jurisdikci nad všemi takovými spory. Máte-li nějaké dotazy týkající se této smlouvy nebo pokud se chcete na společnost Asamm obrátit z jiného důvodu, navštivte prosím webové stránky společnost na adrese www.Asamm.com.

cz/manual/about/eula.txt · Last modified: 2018/08/07 15:25 by mstupka